Biblia en un año
Junio 19


Juan 12:1-26
1. Pascua istamanda socta punzha ñaupa, Jesús Betaniama shamuca, huañuj Lázaro llactama, pai huañushcaunamanda causachishca.
2. Chihui Jesuspajta shu istara ranauca, tuta. Marta yanapaca. Lázaroga Jesushua pariju mesai tiaríca.
3. Shinajpi María shu libra tupu gusto asnaj ambira apamuca; ashca valij aca. Chi ambihua Jesuspa chaquira armachica, shinallara paihua acchahua chaquira chaquichica. Ambi gusto asnaihua entero huasi undarica.
4. Judas Iscariote, Simomba churi, shu Jesús yachachishca runa, paita entregangarau, rimaca:
5. Cai ambi quinsa patsaj cullqui tupu valin, nica. ¿Imarasha mana catushca aca tsuntsuunama cungaj?
6. Casna rimaca, mana tsuntsuunara llaquishcamanda, astaun yachachishca runauna cullqui bolsara charisha, shuhuaj asha, chimanda cullquira apij aca.
7. Shinajpi Jesús: Saqui, nica; ñuca pambarina punzahgama caita huacachishcami.
8. Tsuntsuuna tucui horas tianaunga, randi ñuca mana tucui horas cangunahua tiashachu.
9. Shinajpi judiogunamanda ashcauna Jesús chihui tiashcara uyanauca. Jesusmandalla mana shamunaucachu, astaun Lazarora ricungaj shamunaucami, pai huañushcamanda causarishcara ricungaj.
10. Sacerdote apuuna paigunapura rimananauca Lazarora huañuchingaj nisha.
11. Pai causarishcaraigumanda ashca judioguna anzhurinauca, Jesuspi quirinauca.
12. Cayandi punzha, ashca runauna istama shamujguna, Jesús Jerusalenma shamungaraushcara uyasha,
13. ramos pangaunara apisha, paita tupangaj llucshinauca. Caparinauca: ¡Alabashca angui! nisha, ¡Señor Diospa shutii shamuj, Israel Rey Apu, bendiciashca achu!
14. Jesús shu malta burrora tupasha, paihua ahuai tiaríca, cai Quillcashcasna:
15. Ama manzhaichu Siomba ushushi: Caiga, camba Rey Apu malta burro ahuai tiarisha shamun.
16. Ñaupa punda cai tucuira mana ali intindinaucachu pai yachachishca runauna. Astaun Jesusta sumacyachishca huasha, cai tucuira paimanda quillcashca ajta iyarinauca, shinallara quillcashcasna runauna paita cai tucuira ranauca.
17. Jesushua pariju tiajguna Lazarora aya huasimanda cayaushcai, huañushcamanda causarishcais, pai rashcara cuentanauca.
18. Chimandas runauna paita tupangaj shamunauca, Jesús chi munanaita ricurinara uyashcamanda.
19. Astaun fariseoguna paigunapura ninauca: ¡Ricupaichi imasnara mana imaras ushanguichi. Entero mundu paita catinaun!
20. Istama Diosta alabangaj shamujgunahua huaquin griego runauna tianauca.
21. Caiguna Felipema shamunauca. Cai Felipe Galilea partii tiaj Betsaida nishca llactamanda aca. Paiguna Felipera ruganauca: Señor, nisha, Jesusta ricunara munanchi.
22. Felipe caita Andresta cuentaca. Shinajpi Andrés Felipendi Jesusta cuentanauca.
23. Shinajpi Jesús cutipasha: Runa Churira sumacyachina horas pactamun, nica.
24. Cierto pacha cangunara nini: Trigo muyu allpai urmasha, mana huañusha sapalla saquirin. Randi, huañushaga, ashcara aparin.
25. Maicans paihua causaira llaquisha, causaira pirdingami. Randi, maicans cai pachai paihua causaira chijnisha, huiñaigama paihua causaira huacachingami.
26. Maicans ñucara sirvisha, catihuachu. Maibi ñuca tiaupi chillaira ñucara sirvij tiangami. Maican runa ñucara sirvisha, ñuca Yaya paita ahuayachingami.