Biblia en un año
Marzo 24


Levítico 26:1-46
1. Li Kâcuaß Dios quixye: —Mêyîb êjalanil dios chi moco êpechßbil dios, chi moco têyîb êdios pec re têlokßoniheb. Chi moco chiruheb li pec têyîb junak retalil êdios xban nak lâin li Kâcuaß lê Dios.
2. Cheqßuehak ban xlokßal li hilobâl cutan ut che-oxlokßihak lin tabernáculo. Lâin li Kâcuaß ninyehoc re aßin.
3. Cui têbânu li cßaßru naxye saß li chakßrab li xinqßue êre, ut cui têbânu li cßaßru xinye êre,
4. lâin tintakla li hab saß ruchichßochß saß xkßehil. Tâêlk chi us li acuîmk saß li chßochß. Ut eb li cheß teßûchînk.
5. Nabal li ru li trigo tixqßue. Toj yôkex ajcuiß chixsicßbal nak tâcuulak xkßehil xsicßbal ru li uvas. Ut nabal ru li uvas tixqßue. Toj mâji ajcuiß nequechoy xsicßbal ru li uvas nak tâcuulak xkßehil li âuc. Textzacânk chi us toj retal tâcßojlâk êchßôl. Sahak saß lê chßôl ut cuânkex saß xyâlal saß lê naßaj.
6. Lâin texinqßue chi cuânc saß tuktûquil usilal saß lê naßaj. Sa texcuârk xban nak mâ ani tâseßbesînk êre. Lâin tincuisi li joskß aj xul saß lê tenamit ut mâ ani tâoc êriqßuin chi pletic.
7. Lâex têrâlinaheb li xicß nequeßiloc êre ut têcamsiheb chi chßîchß.
8. Yal ôb ajcuiß êre lâex têrâlinaheb jun ciento li xicß nequeßiloc êre. Ut jun ciento êre lâex teßrâlinaheb lajêb mil. Ut têcamsiheb chi chßîchß li xicß nequeßiloc êre.
9. Lâin tinbânu usilal êre. Texcuosobtesi ut texnabalokß. Junelic xakxôk xcuanquil li contrato li quinbânu êriqßuin.
10. Toj yôkex ajcuiß chixtzacanquil li xesicß jun haber ut li joß qßuial chic li mâjiß nequechoy têrisi saß li cab li nequexoc cuiß li ru lê racuîmk re têxoc cuiß li toj yôkex chixsicßbal.
11. Lâin tincuânk saß êyânk ut incßaß texintzßektâna.
12. Lâin junelic cuânkin êriqßuin. Lâinak lê Dios ut lâexak lin tenamit.
13. Lâin li Kâcuaß lê Dios. Lâin quin-isin chak êre Egipto re nak incßaß chic texcuânk chokß rahobtesinbil môs. Chanchan nak cuan li yugo saß êcux nak quexcuan rubel xcuanquileb. Abanan lâin quexcuisi rubel xcuanquileb. Anakcuan naru têtaksi lê rilobâl nak texbêk.
14. Abanan cui lâex incßaß nequerabi li cßaßru ninye ut cui incßaß nequebânu li naxye saß li chakßrab li xinqßue êre, texinqßue chixtojbal êmâc.
15. Cui lâex têtzßektâna lin chakßrab ut incßaß têcßûluban ut cui incßaß nequeqßue saß êchßôl li cßaßru ninye ut cui lâex têrisi xcuanquil li contrato li quinbânu êriqßuin,
16. lâin texinqßue chixtojbal rix lê mâc. Xiu xiu chic cuânkex. Ut lâin tintakla chak li raylal saß êbên. Tintakla li yajel li incßaß naru xbanbal. Ut tintakla li caki yajel saß êbên tixlubtesi lê tibel ut târocsi xyajel li xnakß êru. Tex-âuk raj chic, abanan moco têtzaca ta chic. Aßaneb ban chic li xicß nequeßiloc êre teßtzacânk re.
17. Lâin incßaß chic texintenkßa. Texincanab êjunes re nak li xicß nequeßiloc êre teßnumtâk saß êbên ut teßtaklânk saß êbên. Tex-êlelîk chiruheb usta incßaß yôkeb chêrâlinanquil.
18. Abanan cui toj incßaß ajcuiß tex-abînk chicuu nak acak xecßul chixjunil li raylal aßin, lâin tinqßue xtzßakob lix tojbal rix lê mâc. Cuukub sut chic têtoj rix lê mâc.
19. Lâin tincuisi lê kßetkßetil ut incßaß chic tênimobresi êrib. Incßaß chic tixqßue li hab. Ut tâchakik lê chßochß ut tâcacuûk joß xcacuil li chßîchß bronce.
20. Mâcßaßak aj e nak têtacuasi êrib chi cßanjelac xban nak incßaß chic tâêlk li acuîmk saß lê naßaj ut incßaß chic teßûchînk li cheß.
21. Ut cui toj yôkex ajcuiß xkßetkßetinquil êrib chicuu ut incßaß têbânu li cßaßru ninye, lâin texinqßue cuißchic cuukub sut chixtojbal êmâc.
22. Tintakla li joskß aj xul saß êyânk ut telajeßxcamsiheb lê cocßal ut teßxcamsi lê quetômk. Moco qßuihex ta chic texcanâk. Ut mâ ani chic teßnumekß saß eb li be.
23. Ut cui ac xecßul chixjunil li raylal aßin, abanan cui toj incßaß nequecßul lê kßusbal ut xicß nequinêril,
24. lâin tinjoskßokß êriqßuin ut cuukub sut chic li raylal li tintakla saß êbên re xtojbal rix lê mâc.
25. Lâin tintaklaheb li xicß nequeßiloc êre chi pletic êriqßuin re xtojbal rix lê mâc nak xekßet lin contrato. Nak texxic saß eb li tenamit chixcolbal êrib, lâin tintakla li rax câmc saß êbên ut lâex têkßaxtesi êrib saß rukßeb li xicß nequeßiloc êre.
26. Incßaß chic tâcuânk chi tzßakal lê tzacaêmk. Lajêb chi ixk teßxyîb li caxlan cua saß jun chi horno. Ajlanbil chic li caxlan cua li têcßul. Ut nak ac xecuaß chixjunil, incßaß tâtzßaklok êre.
27. Cui toj têkßetkßeti êrib chicuu nak ac xecßul li raylal aßin, ut incßaß têbânu li cßaßru ninye,
28. tânumtâk lin joskßil saß êbên. Cuukub sut chic li raylal li tinqßue saß êbên.
29. Textzßocâk toj retal têtiu xtibeleb lê ralal êcßajol.
30. Lâin tintßan li naßajej li najt xteram li nequexlokßonin cuiß. Ut tinjucß li artal li nequecßat cuiß lê pom. Ut lâin tintub lê camenak saß xbêneb lê yîbanbil dios, li moco yoßyôqueb ta. Ut xicß chic texcuil.
31. Lâin tinjuqßuiheb lê tenamit ut tinsacheb chi junaj cua eb li naßajej li nequexlokßonin cuiß. Ut incßaß chic tincßul lê sununquil ban li nequecßat chicuu.
32. Lâin tinsach ru lê naßaj. Ut teßsach xchßôleb li xicß nequeßiloc êre li cuanqueb aran.
33. Lâin tinjeqßui êru saß xyânkeb li xnînkal ru tenamit. Ut tebinqßue li xicß nequeßiloc êre chêrâlinanquil riqßuin chßîchß. Tinsach ru lê naßaj ut juqßuinbilakeb chic lê tenamit.
34. Ut li chßochß tâsahokß xchßôl chi hilânc chixjunil li chihab nak cuânkex chak saß xtenamiteb li xicß nequeßiloc êre. Li chßochß aßin tâhilânk.
35. Chixjunil li chihab nak mâ anihakex saß li naßajej aßin, li chßochß tâsahokß xchßôl ut tâhilânk xban nak lâex incßaß xeqßue chi hilânc saß li chihab nak tento raj xhilan.
36. Ut eb li incßaß teßsachekß ru lâin tinqßue xxiuheb saß li naßajej li cuânkeb cuiß. Teßxucuak chiruheb li xicß nequeßiloc reheb. Ut teßêlelik yal xban xyâb li xak cheß nak na-ecßasîc xban li ikß. Teßâlinak xban xxiuheb ut teßtßanekß xban xxiuheb usta mâ ani yôk chi âlinânc reheb.
37. Nak yôkeb chi êlelic teßxtichi ribeb chi ribileb rib usta mâ ani yôk chi âlinânc reheb. Ut incßaß teßrûk chixcolbal ribeb chiruheb li xicß nequeßiloc reheb.
38. Lâex tex-osokß saß xyânkeb li xnînkal ru tenamit. Ut tex-osokß saß xnaßajeb li xicß nequeßiloc êre.
39. Li joß qßuialex li incßaß tex-osokß kßaxal ra têcßul ut tacuasinbilakex saß lix naßajeb li xicß nequeßiloc êre xban lê mâc ut xban lix mâqueb lê naß êyucuaß.
40. Lâex tâyotßekß êchßôl xban li mâc quebânu ut xban li mâc queßxbânu chak lê naß êyucuaß nak quineßxtzßektâna ut queßxkßet lin chakßrab.
41. Ut lâex têqßue retal nak xmâc aßan nak quebintakla saß xtenamiteb li xicß nequeßiloc êre. Nak têcubsi êrib ut têcßûluban saß êbên lix tojbal rix lê mâc,
42. tâjulticokß cue li contrato li quinbânu riqßuineb laj Jacob, laj Isaac, ut laj Abraham. Ut tâjulticokß cue li chßochß.
43. Mâ ani chic cuânk aran ut li chßochß tâsahokß saß xchßôl chi hilânc. Tento nak lâex aj Israel têcßûluban saß êbên xtojbal rix li mâc quebânu nak quekßet lin chakßrab ut xicß queril li quexintakla cuiß.
44. Usta xetzßektâna lin chakßrab ut usta cuanquex saß xtenamiteb li xicß nequeßiloc êre, abanan lâin incßaß texintzßektâna, chi moco texsachk saß inchßôl. Incßaß tinsach êru xban nak toj cuan saß inchßôl li contrato quinbânu riqßuineb lê xeßtônil yucuaß. Lâin li Kâcuaß lê Dios.
45. Tâjulticokß ban cue li contrato li quinbânu riqßuineb lê xeßtônil yucuaß nak queßcuisi chak saß li tenamit Egipto chiruheb li xnînkal ru tenamit re nak lâinak chic lix Dioseb, chan li Kâcuaß.Aßaneb aßin li chakßrab, li tijleb ut lix taklanquileb li quixqßue li Kâcuaß re laj Moisés saß li tzûl Sinaí chokß reheb laj Israel.
46. Aßaneb aßin li chakßrab, li tijleb ut lix taklanquileb li quixqßue li Kâcuaß re laj Moisés saß li tzûl Sinaí chokß reheb laj Israel.

Levítico 27:1-34
1. Li Kâcuaß quiâtinac riqßuin laj Moisés ut quixye re:
2. —Tat-âtinak riqßuineb laj Israel ut tâye reheb chi joßcaßin. Cui junak li cristian naxyechißi li cßaßak re ru re li Kâcuaß naru naxtoj riqßuin tumin li cßaßru quixyechißi. Aßan aßin li joß qßuial tento xtojbal:
3. Cui li quiyechißîc, aßan cuînk li ac xbânu junmay chihab toj tâcuulak oxcßâl chihab tento xtojbal lajêb roxcßâl chi tumin plata joß xbisbal li tumin re lix tabernáculo li Kâcuaß.
4. Abanan cui li quiyechißîc, aßan ixk, tento xtojbal lajêb xcaßcßâl chi tumin plata.
5. Abanan cui li quiyechißîc, aßan chßina al ut cuan ôb chihab re nacuulac toj saß li junmay chihab, tento xtojbal junmay chi tumin plata. Abanan, cui xkaßal li quiyechißîc, tento xtojbal lajêb chi tumin plata.
6. Abanan cui li quiyechißîc, aßan têlom ut cuan jun po re nacuulac toj saß li ôb chihab tento xtojbal ôb chi tumin plata. Abanan cui xkaßal, tento xtojbal oxib chi tumin plata.
7. Cui li jun aßan cuînk ut cuan numenak oxcßâl chihab re, tento xtojbal oßlaju chi tumin plata. Abanan cui ixk tento xtojbal lajêb chi tumin plata.
8. Ut cui li quiyechißin re li Kâcuaß nebaß ut incßaß tixcuy xtojbal, tento nak tâcßamekß riqßuin laj tij. Ut laj tij, aßan li yal re saß xbên joß nimal naru tixtoj.
9. Abanan cui li cßaßru teßxyechißi, aßan xul xcomoneb li naqßueheß chokß mayej chiru li Kâcuaß, li xul li qßuebil re li Kâcuaß santobresinbilak.
10. Ut li cuînk li quixyechißi li xul incßaß naru naxjal ru li xul li tixqßue, usta châbil raj li tixjal usta incßaß. Cui ut naxbânu, li cuib chi xul kßaxtesinbilakeb re li Kâcuaß.
11. Cui ut li cuînk tixqßue junak li xul xcomon li incßaß naqßueheß chokß mayej, tento nak li cuînk tixcßam li xul riqßuin laj tij.
12. Ut laj tij tixye joß nimal xtzßak aß yal chanru li xul, ma châbil malaj ut incßaß châbil. Joß tixye laj tij, joßcan tâtojekß.
13. Ut cui li cuînk târaj tixlokß cuißchic li xul aßan, tixtoj chi tzßakal lix tzßak, ut tixqßue jûnk may ral li jûnk ciento saß xbên lix tzßak.
14. Cui junak naxyechißi li rochoch re li Kâcuaß, laj tij, aßan li tâyehok re joß nimal xtzßak aß yal chanru li cab, ma châbil malaj ut incßaß. Joß tixye laj tij, joßcan tâtojekß.
15. Cui ut li jun li quixyechißi li rochoch naraj tixlokß cuißchic, tento nak tixtoj chi tzßakal lix tzßak ut tixqßue jûnk may ral li jûnk ciento saß xbên lix tzßak.
16. Cui junak naxyechißi lix chßochß re li Kâcuaß, lix tzßak aßan aß yal joß qßuial li iyaj tâoc saß li chßochß. Lix tzßak, aßan lajêb roxcßâl chi tumin plata re li cuib ciento riqßuin junmay litro li cebada.
17. Cui ut naxyechißi lix chßochß saß li chihab re sahil chßôlejil, aß yal joß nimal lix tzßak, aßan li tixtoj.
18. Abanan cui naxyechißi lix chßochß nak ac xnumeß li chihab re sahil chßôlejil, laj tij aßan li tâyehok re joß nimal lix tzßak, aß yal jarub chihab toj tâcuulak li chihab re sahil chßôlejil.
19. Cui li cuînk li quixkßaxtesi lix chßochß re li Kâcuaß târaj tixlokß cuißchic, tento nak tixtoj chi tzßakal lix tzßak. Ut tixqßue jûnk may ral li jûnk ciento saß xbên lix tzßak.
20. Abanan cui ut li cuînk incßaß tixlokß cuißchic lix chßochß re tixcol rix, malaj ut mâre tâcßayîk re jalan cuînk, incßaß chic naru tixlokß.
21. Ut nak tâcanâk libre li chßochß saß li chihab re sahil chßôlejil, li chßochß aßan kßaxtesinbil re li Kâcuaß. Ut tâcanâk chokß reheb laj tij.
22. Cui junak li cuînk tixkßaxtesi re li Kâcuaß junak li chßochß li quixlokß, ut mâcuaß xcomoneb li quirêchani riqßuin lix yucuaß,
23. laj tij, aßan li tâyehok re joß nimal xtzßak, aß yal jarub chihab tâcuânk riqßuin toj tâcuulak li chihab re sahil chßôlejil. Ut saß ajcuiß li cutan aßan li cuînk tixtoj lix tzßak li ac yebil. Ut lix tzßak li chßochß aßan kßaxtesinbil re li Kâcuaß.
24. Ut saß li chihab re sahil chßôlejil li chßochß tâcanâk cuißchic chokß re laj êchal re li quicßayin re.
25. Chixjunil lix tzßak li cßaßak re ru tâqßuehekß aß yal chanru li bisleb li nacßanjelac saß li tabernáculo.
26. Mâ ani naru tixyechißi re li Kâcuaß li xbên xul li nayoßla, xban nak aßan ac re li Kâcuaß. Usta cuacax, usta carner li xbên li nayoßla, aßan re li Kâcuaß.
27. Cui aßan jun li xul li incßaß naqßueheß chokß mayej, li cuînk naru tixlokß cuißchic ut tixtoj lix tzßak li naxye laj tij. Ut tixqßue jûnk may ral li jûnk ciento saß xbên lix tzßak li xul. Cui ut li cuînk incßaß tixlokß, li xul tâcßayîk re jalan cuînk ut tixtoj li joß nimal xtzßak.
28. Abanan li cßaßak re ru kßaxtesinbil re li Kâcuaß chi junaj cua incßaß naru xcßayinquil chi moco naru xlokßbal, usta cristian, usta xul, usta chßochß, xban nak aßan ac kßaxtesinbil chi junaj cua re li Kâcuaß.
29. Cui junak cristian ac tenebanbil câmc saß xbên incßaß naru tâlokßekß re xcolbal rix. Tento nak tâcamsîk.
30. Li junjûnk saß xlajêtkil li ru li acuîmk li na-el saß li chßochß, joß ajcuiß li junjûnk saß xlajêtkil li ru li cheß re li Kâcuaß. Ac chßolchßo nak aßan re li Kâcuaß.
31. Cui junak cuînk târaj tixlokß cuißchic chokß re, tento tixtoj chi tzßakal xtzßak ut tixqßue ajcuiß jûnk may ral li jûnk ciento saß xbên lix tzßak.
32. Li junjûnk saß xlajêtkil li quetômk, usta cuacax usta carner, re li Kâcuaß. Nak yô rajlanquileb li xul, li junjûnk saß xlajêtkil re li Kâcuaß.
33. Laj êchal re li xul incßaß naru tixjal ruheb li xul, chi moco tixqßue rûchileb. Cui ut naxjal ruheb li xul, li cuib chi xul kßaxtesinbilakeb re li Kâcuaß ut incßaß chic naru tixlokßeb.Aßaneb aßin li chakßrab li quixqßue li Dios reheb laj Israel, li quixqßue re laj Moisés saß li tzûl Sinaí.
34. Aßaneb aßin li chakßrab li quixqßue li Dios reheb laj Israel, li quixqßue re laj Moisés saß li tzûl Sinaí.

Salmos 29:1-6
1. Lâex ángel li cuanquex saß li santil choxa, qßuehomak xlokßal li Kâcuaß. Chenima ru xban nak kßaxal nim xcuanquil.
2. Chelokßoni li Kâcuaß xban nak kßaxal lokß lix cßabaß. Chelokßoni saß lix santil naßaj.
3. Li xyâb xcux li Kâcuaß na-ecßan saß xbên li palau retalil lix nimal xcuanquilal. Chanchan li câk nak na-ecßan saß xbên li palau.
4. Naâtinac li Kâcuaß riqßuin xnimal xlokßal ut riqßuin xnimal xcuanquilal.
5. Naxxer li cheß chacalteß nak na-ecßan lix yâb xcux li Kâcuaß. Riqßuin lix nimal xcuanquil li Kâcuaß naxxer li nînki cheß li cuanqueb Líbano.
6. Xban xyâb xcux li Kâcuaß narecßasiheb li tzûl li cuanqueb aran Líbano ut Sirión. Chanchaneb li cocß cuacax ut li toro nak nequeßpiscßoc. Joßcan nak nequeßecßan li tzûl saß xnaßajeb.

Proverbios 10:22-25
22. Li ani na-osobtesîc xban li Dios, aßan cuan xbiomal, ut incßaß naxqßue rahil chßôlej.
23. Eb li incßaß nequeßxnau cßoxlac nequeßxcßoxla nak li mâusilal nequeßxbânu, aßan re rajsinquil ruheb. Abanan li ani cuan xnaßleb nasahoß xchßôl xban nak cuan xnaßleb.
24. Li cßaßru nequeßxxucua li incßaß useb xnaßleb, aßan ajcuiß li nachal saß xbêneb. Abanan eb li tîqueb xchßôl nequeßxcßul li cßaßru nequeßraj.
25. Eb li incßaß useb xnaßleb nequeßosoß joß nak nanumeß li câk-sut-ikß. Abanan eb li tîqueb xchßôl cuânkeb chi junelic.

Marcos 7:1-13
1. Eb laj fariseo que'cuulac riq'uin li Jesús rochbeneb cuib oxib laj tz'îb li que'chal chak aran Jerusalén.
2. Ut eb a'an que'xq'ue retal nak cuan lix tzolom li Jesús que'cua'ac chi inc'a' que'xch'aj li ruk'eb chi tz'akal jo' c'aynakeb chixbânunquil laj fariseo.
3. Eb laj fariseo ut chixjunileb laj judío inc'a' neque'cua'ac cui inc'a' te'xch'aj li ruk'eb jo' naxye li chak'rab li canabanbil reheb xbaneb lix xe'tônil yucua'.
4. Ut nak neque'suk'i chak sa' c'ayil inc'a' neque'cua'ac cui inc'a' neque'ch'ajoc jo' naxye lix chak'rabeb. Ut cuan cui'chic nabal li na'leb li neque'xbânu jo' canabanbil reheb xbaneb li xe'tônil yucua', jo' li xch'ajbal lix sec', lix xar, li uc'al ch'îch' ut lix ch'ât.
5. Eb laj fariseo ut eb laj tz'îb que'xpatz' re li Jesús: -¿C'a'ut nak eb lâ tzolom inc'a' neque'xbânu li kachak'rabinquil canabanbil ke xbaneb li kaxe' katôn? Eb a'an neque'cua'ac chi inc'a' neque'xch'aj li ruk'eb jo' naxye li kachak'rabinquil, chanqueb.
6. Nak quichak'oc li Jesús quixye reheb: -Yâl ajcui' li quixye laj Isaías chêrix lâex aj ca' pac'al u nak quixye chi jo'ca'in: Li tenamit a'in niquine'x-oxlok'i ca'aj cui' riq'uin xtz'ûmaleb re. Moco neque'xbânu ta chi anchal xch'ôleb.
7. Mâc'a' aj e nak niquine'xlok'oni xban nak li tijleb li neque'xc'ut a'an yal xchak'rab eb li cuînk. (Isa. 29:13)
8. Lâex nequetz'ektâna lix chak'rab li Dios, ut a' chic lê najter na'leb nequebânu, jo' riq'uin xch'ajbal li sec' ut li xar ut li c'a'ak ru chi chak'rabil reheb li cuînk.-
9. Li Jesús quixye ajcui' reheb: -Lâex nequetz'ektâna lix chak'rab li Dios re nak têbânu li najter na'leb canabanbil êre xbaneb lê xe'tônil yucua'.
10. Laj Moisés quixye, "Cha-oxlok'i lâ na' lâ yucua' ut ani tixhob xna' xyucua', tâcamsîk."
11. A'ut lâex nequeye cui cuan junak li cuînk inc'a' naraj xtenk'anquil lix na' xyucua', a'an naru tixye, "Corbán", chirix li c'a'ak re ru tixtenk'a cui' raj lix na' xyucua'. Li âtin a'an naraj naxye "yechi'inbil re li Dios".
12. Riq'uin xbânunquil a'an li cuînk inc'a' chic naru tixtenk'a lix na' xyucua', chanquex.
13. Ut cuan nabal chic c'a'ak re ru chi na'lebil nalajêbânu. Riq'uin xbânunquil li najter na'leb canabanbil êre, yôquex chixtz'ektânanquil lix chak'rab li Dios, chan li Jesús reheb.