Bible in one year
August 22


Esther 3:1-15
1. Bihain liklik King Serksis i makim wanpela man, nem bilong en Haman, i kamap olsem namba wan gavman. Haman em i pikinini bilong Hamedata, na tumbuna pikinini bilong Agak.
2. Na king i tok long olgeta kiap i mas brukim skru long Haman na givim biknem long em. Olgeta i mekim olsem king i tok, tasol Mordekai wanpela nogat. Mordekai i no laik tru long brukim skru long Haman.
3. Bihain ol arapela kiap i lukim na ol i askim em olsem, “Bilong wanem yu no bihainim tok bilong king?”
4. Planti de ol i tokim Mordekai long dispela pasin bilong em, tasol Mordekai i no laik harim tok bilong ol. Mordekai i tokim ol olsem, “Mi man bilong lain Juda, olsem na mi no inap brukim skru long Haman.” Orait ol kiap i tokim Haman long dispela tok Mordekai i mekim. Ol i laik lukim, bai Haman i larim Mordekai i mekim olsem yet, o nogat?
5. Haman i lukim Mordekai i no brukim skru na i no givim biknem long em, olsem na em i belhat nogut tru.
6. Bihain em i painimaut olsem, Mordekai i wanpela Juda, olsem na em i pasim tok long bagarapim Mordekai. Na i no Mordekai wanpela tasol. Nogat. Haman i ting long painim rot bilong kilim i dai olgeta Juda i stap long kantri Persia.
7. Long namba 12 yia bilong Serksis i stap king, long namba wan mun Nisan, Haman i tok long ol i mas pilai satu bilong painimaut wanem de bilong wanem mun em i gutpela bilong bagarapim ol Juda. Ol i pilai pinis na ol i painimaut olsem, long de namba 13 bilong namba 12 mun, em mun Adar, Haman i mas bagarapim ol.
8. Orait na Haman i go tokim king olsem, “I gat wanpela lain manmeri i stap nabaut long olgeta provins bilong kantri bilong yu. Na ol dispela lain i no save mekim wankain pasin olsem ol arapela lain i stap hia. Ol i narakain tru. Na ol i no save bihainim ol lo bilong dispela kantri bilong yu. Olsem na sapos yu larim ol i stap, bai dispela i no helpim yu na i no helpim kantri bilong yu i go het.
9. Orait king, sapos yu laik yu mas salim tok i go long olgeta manmeri na bai ol i kilim i dai ol dispela manmeri. Sapos yu mekim olsem, orait nau mi tok tru long yu, bai mi putim planti mani silva inap olsem 50 milion kina long haus mani bilong yu. Na bai yu ken mekim wok bilong gavman long dispela mani.”
10. King i gat ring i gat mak bilong en, bilong givim strong long ol lo em i mekim. Orait king i harim pinis dispela tok na em i lusim dispela ring long pinga na i givim long Haman, dispela birua bilong ol Juda.
11. Na king i tokim Haman olsem, “Maski long mani. Wanem samting yu laik mekim long ol dispela manmeri, i orait, yu mekim tasol.”
12. Long de namba 13 bilong namba wan mun, Haman i singautim olgeta kuskus bilong king i kam. Na em i tokim ol long olgeta tok bilong en na ol i raitim. Ol i raitim long olgeta tok ples bilong ol man i stap long dispela hap graun. Na em i salim dispela pas i go long olgeta hetman na olgeta gavman na olgeta kiap. Olgeta pas i gat mak bilong ring bilong King Serksis, na i kamap olsem pas king yet i bin raitim.
13. Ol man bilong bringim pas ol i kisim ol dispela pas na i go long olgeta hetman bilong olgeta provins insait long kantri bilong king. Olgeta pas i tok olsem, “Long de namba 13 long mun Adar, yupela i mas kilim olgeta Juda i dai. Pinisim tru olgeta yangpela na lapun na meri na pikinini long dispela de tasol. Maski sori long ol. Kilim olgeta na kisim ol samting bilong ol.
14. Ol hetman i mas ritim dispela pas long olgeta manmeri. Olgeta i mas harim. Na taim dispela de i kamap, bai ol i ken redi long kilim ol Juda.”
15. Orait ol man bilong bringim pas ol i go kwiktaim na karim i go long olgeta hap. Na ol i autim dispela tok tu long biktaun Susa, na ol manmeri i harim. King wantaim Haman tasol i belgut na i sindaun na dring wain. Tasol ol manmeri bilong taun Susa ol i kirap nogut long dispela tok na tingting bilong ol i paul tru.

Esther 4:1-17
1. Taim Mordekai i harim dispela tok em i pret nogut tru. Bel bilong en i hevi tumas na em i brukim klos bilong en. Olsem na em i pasim olpela laplap i bruk nabaut, na em i putim sit bilong paia long het bilong en. Em i putim pinis na i wokabaut i go insait long taun, na i wok long krai bikpela na singsing sori.
2. Em i wokabaut i go na i kamap long dua bilong haus bilong king, tasol em i no go insait, long wanem, man i laik i go insait em i mas pasim gutpela laplap pastaim.
3. Long taim ol i autim dispela tok bilong king long olgeta provins, olgeta Juda i bel hevi tumas na i singaut nogut tru. Ol i no kaikai, na ol i krai nogut na singsing sori i stap. Na planti Juda i pasim laplap nogut i bruk nabaut, na ol i slip long sit bilong paia.
4. Ol wokmeri bilong Esta na ol wasman bilong en ol i tokim em long dispela pasin Mordekai i mekim, na Esta i bel hevi tru. Em i salim ol klos long Mordekai bai em i senisim laplap nogut na pasim gutpela klos. Tasol Mordekai i no laik kisim.
5. Olsem na Esta i singautim Hatak i kam. Hatak em i wanpela wasman bilong ol meri, na king i bin makim em bilong mekim wok bilong Esta. Olsem na Esta i salim Hatak i go long Mordekai bilong painimaut bilong wanem Mordekai i mekim dispela pasin.
6. Orait Hatak i go long Mordekai insait long ples bung, klostu long dua bilong bikpela haus king.
7. Na Mordekai i tokim Hatak long olgeta samting i bin kamap long em. Na em i tok tu long hamas mani Haman bai i putim long haus mani bilong king sapos ol man i kilim i dai olgeta Juda.
8. Na Mordekai i kisim wanpela bilong ol pas bilong Haman, na em i givim long Hatak. Pas i tok long ol manmeri i mas kilim i dai olgeta manmeri bilong Juda. Mordekai i tokim Hatak long kisim dispela pas i go long Esta na toksave long em long olgeta samting bai i kamap. Hatak i mas tokim Esta bai Esta i mas i go long king na askim king bai em i ken sori na marimari long ol Juda.
9. Orait Hatak i go tokim Esta.
10. Na Esta i givim Hatak wanpela tok bilong tokim Mordekai.
11. Em i tok olsem, “Mi no inap i go lukim king. Sapos king i singautim wanpela man, orait em i ken i go insait long rum bilong em. Sapos nogat, na em i go nating, bai ol i mas kilim em i dai. I gat wanpela rot tasol bilong abrusim dispela lo. Sapos man i go nating long king na king i makim em long stik gol bilong en, bai dispela man i no inap i dai. Olgeta wokman bilong king na olgeta manmeri nating, ol i save long dispela lo. Tasol klostu wan mun i go pinis, na king i no bin singautim mi.”
12. Mordekai i harim tok bilong Esta
13. na em i bekim olsem, “Tru yu stap long haus bilong king, tasol nogut yu ting bai yu stap gut. Bai yu kisim bagarap olsem ol arapela manmeri bilong yumi Juda.
14. Sapos yu pasim maus long dispela taim nau, orait narapela samting bai i kamap bilong helpim yumi. Tasol yu bai i dai na ol lain famili bilong yu bai i pinis tru. Tasol yumi no save, ating yu kamap kwin pinis bilong helpim yumi Juda long dispela taim nogut.”
15. Orait Esta i salim tok long Mordekai
16. olsem, “Yu go bungim olgeta Juda bilong Susa na yupela i mas tambu long kaikai na dring wara inap long tripela de na long tripela nait. Na mi wantaim ol wokmeri bilong mi, mipela tu bai i tambu long kaikai na dring. Orait bihain long dispela, mi bai go long king. Maski, mi ken sakim lo. Sapos mi mekim olsem na mi dai, i no gat tok, mi ken i dai tasol.”
17. Mordekai i harim tok bilong Esta pinis, orait em i lusim dua bilong haus king, na em i go mekim olsem Esta i tokim em.

Psalms 89:46-52
46. Bikpela, hamas taim yet bai yu hait? Inap oltaim, a? Hamas taim bai belhat bilong yu i hat tru olsem paia?
47. Bikpela, plis yu mas tingim mipela man i save stap sotpela taim tasol. Yu bin wokim mipela, tasol mipela olgeta i mas i dai na pinis nating.
48. Husat bai i stap oltaim oltaim na i no inap i dai? Husat inap i stap strong bai em i no inap i go long matmat? I no gat wanpela man. Nogat tru.
49. Bikpela, olsem wanem? Yu no laikim mipela nau, a? Olsem wanem long ol promis yu bin mekim wantaim mi, Devit?
50. Bikpela, yu mas tingting long mi, wokman bilong yu. Ol man i tok bilas long mi. Mi save karim hevi bilong tok nogut bilong ol arapela lain.
51. Bikpela, yu bin makim mi olsem king, tasol ol birua i save tok nogut long mi. Long olgeta hap mi go long en ol i save tok nogut long mi.
52. Yumi mas litimapim nem bilong Bikpela oltaim oltaim. I tru tumas.

Proverbs 22:7-8
7. Ol maniman i save bosim ol man i sot long ol samting. Na ol man i gat dinau, ol i stap olsem wokboi nating bilong ol man i givim dinau.
8. Sapos man i mekim pasin nogut, bai taim nogut i painim em, na bai em i no inap mekim nogut moa long ol arapela man.

Rom 3:1-31
1. Sapos pasin bilong katim skin em i no samting bilong bodi tasol, orait ol Juda i winim ol arapela man olsem wanem? Wanem gutpela samting i save kamap long pasin bilong katim skin?
2. Olaman! God i givim ol kain kain gutpela samting long ol Juda. Namba wan em i olsem. God i bin givim tok bilong en long ol Juda bilong lukautim.
3. Tru, sampela i no bin bihainim dispela tok. Tasol olsem wanem? Sapos ol i no bilip, ating dispela bai i mekim God i no bihainim tok bilong em?
4. Nogat tru. Olgeta man i save giaman, tasol God wanpela i save mekim tok tru oltaim. Olsem buk bilong God i tok, “God, yu mekim stretpela pasin tasol na yu kotim mi. Na sapos ol i ting long kotim yu, bai yu winim kot tru.”
5. Orait olsem wanem? Sapos pasin nogut bilong yumi em i kamapim ples klia stretpela pasin bilong God, bai yumi tok wanem? Taim God i bekim pe nogut bilong sin bilong yumi, ating em i mekim pasin i no stret, a? Nogat tru. Sapos God i no bihainim stretpela pasin oltaim, olsem wanem bai em inap skelim pasin bilong olgeta manmeri? Dispela kain tingting em i tingting bilong yumi man tasol.
6.
7. Em i wankain olsem tingting bilong man i tok olsem, “Sapos tok giaman bilong mi i mekim tok tru bilong God i kamap ples klia, na dispela i mekim biknem bilong en i kamap moa yet, orait olsem wanem na em i kolim mi man bilong mekim sin, na em i bekim pe nogut long mi?”
8. Na em i wankain olsem dispela rabis tok, “Goan, yumi mekim pasin nogut, na long dispela rot gutpela pasin bai i kamap.” Sampela man i save sutim tok long mi na tok olsem, tok mi yet mi save autim em i wankain olsem dispela rabis tok. God bai i kotim ol dispela man na bekim pe nogut long ol inap long pasin ol i bin mekim.
9. Orait olsem wanem? Ating yumi Juda i winim ol arapela man? Nogat tru. Yumi tok pinis, sin i karamapim yumi olgeta, yumi Juda na Grik wantaim.
10. Buk bilong God i gat tok long dispela olsem, “I no gat wanpela man i save mekim stretpela pasin. Nogat tru.
11. I no gat wanpela man i gat gutpela save. I no gat wanpela i wok long painim God.
12. Olgeta i lusim gutpela rot pinis. Olgeta i wankain tasol, ol i man nogut tru. I no gat wanpela bilong ol i save mekim gutpela pasin. Nogat tru.
13. Maus bilong ol i olsem matmat i op i stap. Ol i save mekim planti tok giaman. Na maus bilong ol i pulap long tok bilong bagarapim man, olsem marasin bilong snek nogut.
14. Oltaim ol i save tok nogut bilong bagarapim ol arapela man na givim hevi long ol.
15. Oltaim ol i save ran i go bilong kilim i dai ol arapela man.
16. Ol i save raun na mekim ol samting bilong bagarapim laip bilong ol arapela manmeri na givim hevi long ol.
17. Ol i no save long pasin bilong i stap wanbel wantaim ol arapela man.
18. Ol i no save pret liklik long God.”
19. Yumi save, olgeta tok lo i mekim, em i mekim long ol man i stap aninit long lo. Olsem na i no gat wanpela man inap tok olsem, “Mi stretpela man.” Nogat. Yumi olgeta man bilong olgeta hap i gat asua long ai bilong God.
20. Olsem na long pasin bilong bihainim lo “i no gat wanpela man bai i no gat asua na i stap stret long ai bilong God.” Nogat. Lo i save soim yumi long ol sin bilong yumi, em tasol.
21. Tasol nau pasin God i mekim bilong kolim yumi stretpela manmeri, em i kamap ples klia pinis. Em i no kamap long rot bilong bihainim lo. Nogat. Em i kamap long narapela rot. Na tok i stap long lo bilong Moses na long ol buk bilong ol profet em i autim tok bilong dispela pasin God i mekim.
22. Dispela pasin em i olsem. Olgeta manmeri i bilip long Jisas Krais, God i save kolim ol stretpela manmeri. I no gat narapela rot. Nogat.
23. Yumi olgeta man yumi bin mekim sin, na yumi no inap i stap wantaim God long heven.
24. Tasol God i marimari long yumi, na long wok Krais Jisas i mekim bilong baim bek yumi, God i save kolim yumi stretpela manmeri. Yumi no kamap stretpela manmeri long wok yumi yet i mekim. Nogat. God i givim nating long yumi long han bilong Krais Jisas.
25. God i bin makim Jisas long em bai i dai na blut bilong en bai i kapsait bilong rausim sin bilong olgeta manmeri i bilip long em. Long dispela pasin God i soim yumi pasin em i mekim bilong kolim yumi stretpela manmeri. Bipo God i save isi long ol manmeri na em i no bekim kwik pe nogut bilong sin ol i mekim.
26. Tasol nau long dispela taim God i soim yumi olsem em yet i stretpela olgeta. Na olgeta manmeri i bilip long Jisas, God i save kolim ol stretpela manmeri.
27. Olsem na husat inap litimapim nem bilong em yet? I no gat wanpela man. Dispela pasin i pinis olgeta. Rot bilong bihainim lo, em i no pinisim dispela pasin. Rot bilong bilip tasol i pinisim pasin bilong litimapim nem bilong yumi yet.
28. Long wanem, nau yumi save olsem, yumi kamap stretpela long ai bilong God long rot bilong bilip tasol, na i no long rot bilong bihainim lo.
29. Olsem wanem? Ating God em i God bilong ol Juda tasol? Ating em i no God bilong ol arapela lain tu? Nogat. Em i God bilong ol arapela lain tu.
30. God em i wanpela tasol. Em i save lukim bilip bilong ol man i bin katim skin na em i save lukim bilip bilong ol man i no bin katim skin. Na em i kolim ol stretpela man.
31. Na sapos yumi tok bilip em i namba wan samting, ating yumi tok lo em i samting nating? Nogat tru. Yumi mekim lo i stap strong.