Bible in one year
March 19


Leviticus 26:1-46
1. Bikpela i tok olsem, “Yupela i no ken kisim hap diwai na katim piksa long en o kisim bikpela ston na sanapim o kisim ston na katim makmak long en na mekim ol dispela kain samting i kamap giaman god bilong yupela i mekim lotu long en. Nogat. Yupela i mas lotu long mi wanpela tasol, mi God, Bikpela bilong yupela.
2. Yupela i no ken mekim wok long ol de Sabat mi makim bilong yupela. Yupela i mas malolo tasol. Na yupela i mas laikim tru haus bilong mi. Mi Bikpela, mi tok pinis.
3. “Sapos yupela i bihainim ol lo bilong mi, na mekim ol samting olsem mi tok yupela i mas mekim,
4. bai mi mekim ren i kam daun long taim bilong ren. Na bai mi mekim kaikai i kamap gutpela tru long graun bilong yupela, na ol diwai bai i karim planti kaikai.
5. Bai yupela i gat planti kaikai tru, na bai yupela i wok long kisim wit i mau i go inap taim bilong kisim ol pikinini wain i mau. Na bai yupela i wok long kisim pikinini wain i go inap taim bilong planim pikinini wit samting. Bai yupela i ken kaikai na bai bel bilong yupela i pulap. Na bai yupela i sindaun gutpela tru long graun bilong yupela.
6. “Na bai mi givim yupela bel isi na yupela i ken sindaun gut, na taim yupela i slip bai yupela i no ken pret long wanpela samting. Mi bai rausim ol wel abus long graun bilong yupela, na bai ol birua i no ken pait long yupela long dispela graun.
7. Na sapos yupela i pait long ol birua, bai yupela i ranim ol na ol bai i bagarap long pait.
8. Na 5-pela man bilong yupela bai i inap winim 100 birua na 100 man bai inap winim 10,000 birua, na bai olgeta birua i bagarap.
9. Na mi bai mekim gut long yupela na givim yupela planti pikinini na mekim yupela i kamap bikpela lain. Na bai mi strongim dispela kontrak bipo mi bin mekim wantaim yupela.
10. Ol kaikai yupela i kisim long gaden long yia bipo bai i stap inap long yia bihain. Na hap kaikai i stap yet taim yupela i kisim nupela kaikai i mau, em bai yupela i tromoi, na bai yupela i putim nupela kaikai long ples bilong en.
11. Na mi bai mi stap namel long yupela insait long haus bilong mi yet, na bai mi no ken givim baksait long yupela.
12. Bai mi wokabaut namel long yupela na bai mi stap God bilong yupela. Na yupela bai i stap ol manmeri bilong mi.
13. Mi yet mi Bikpela, mi God bilong yupela. Bipo yupela i stap wokboi nating long Isip na mi katim dispela wok kalabus bilong yupela na bringim yupela i kam. Mi brukim strong bilong ol man i bin kalabusim yupela, na yupela i lusim kalabus na amamas i kam.”
14. Na Bikpela i tok moa olsem, “Sapos yupela i sakim tok bilong mi na yupela i no bihainim ol dispela lo, orait bai mi mekim save long yupela.
15. Sapos yupela i givim baksait long ol lo na tok bilong mi, na yupela i brukim dispela kontrak mi bin mekim wantaim yupela,
16. orait bai mi mekim save long yupela olsem. Wantu bai mi mekim yupela i pret nogut tru, na mekim yupela i kisim olkain bikpela sik, na yupela bai i kamap aipas, na bodi bilong yupela bai i bagarap. Yupela bai i planim gaden, tasol yupela bai i no inap kaikai. Ol birua tasol bai i kisim na kaikai.
17. Na mi yet bai mi birua long yupela, na bai mi mekim ol arapela man i kam pait long yupela na winim yupela. Na bai ol dispela man i bosim yupela. Na maski ol birua i no ranim yupela, bai yupela i pret nating na i ranawe.
18. “Na sapos mi mekim save long yupela long ol dispela pasin, na bihain long dispela yupela i no bihainim tok bilong mi, orait bai mi mekim save long yupela moa yet.
19. Na bai mi daunim tru bikhet bilong yupela. Bai mi pasim ren na i no gat ren long graun bilong yupela, na graun bai i drai olgeta na i kamap strong olsem ain.
20. Na ol kaikai bai i no inap kamap long ol gaden, na ol diwai bai i no inap karim kaikai. Olsem na hatwok bilong yupela bai i lus nating.
21. “Na sapos ol dispela hevi i kamap long yupela, na yupela i bikhet yet na i no laik harim tok, orait bai mi tingim dispela ol pasin nogut bilong yupela na bai mi mekim save moa moa yet long yupela.
22. Bai mi salim ol wel abus i go namel long yupela, na bai ol i kilim ol pikinini na ol bulmakau bilong yupela. Olsem na bai i no gat man i wokabaut long ol rot long kantri bilong yupela na liklik lain manmeri tasol bai i stap.
23. “Na sapos mi mekim save long yupela olsem, na bihain yupela i no harim tok bilong mi, na yupela i wok long bikhet yet long mi,
24. orait bai mi tingim sin bilong yupela na bai mi mekim save moa yet long yupela na hatim yupela tru.
25. Yupela i brukim pinis kontrak bilong mi, olsem na bai mi mekim ol birua i pait long yupela. Na sapos yupela i go bung insait long ol bikpela taun i gat strongpela banis na yupela i ting bai yupela i stap gut, maski, bai mi salim ol bikpela sik nogut long yupela na bai planti manmeri bilong yupela i dai. Na taim yupela i bagarap, orait bai mi givim yupela long han bilong ol birua.
26. Bai mi sotim tru kaikai bilong yupela, olsem na ol meri bai i no gat planti kaikai bilong kukim long paia bilong ol, na wanpela paia bai inap long kukim kaikai bilong 10-pela meri. Na bai yupela olgeta i kisim liklik liklik kaikai tasol na yupela i kaikai, tasol bai yupela i stap hangre yet.
27. “Na sapos mi mekim ol dispela samting, na yupela i bikhet yet na sakim tok bilong mi gen,
28. orait bai mi belhat nogut tru na bai mi bekim rong bilong yupela moa yet na mekim save tru long yupela.
29. Bai yupela i hangre nogut tru, na bai yupela i kilim na kaikai ol pikinini man na pikinini meri bilong yupela yet.
30. Na bai mi bel nogut tru long yupela na bai mi bagarapim ol haus lotu bilong ol giaman god yupela i bin wokim antap long ol maunten, na bai mi brukim ol alta bilong mekim ofa bilong smok i gat gutpela smel. Na bai mi kilim yupela i dai na tromoi ol bodi bilong yupela antap long ol piksa bilong ol giaman god mi bagarapim pinis.
31. Bai mi bagarapim ol taun na ol haus lotu bilong yupela, na mi no ken laikim ol ofa yupela i mekim.
32. Na mi bai bagarapim tru graun bilong yupela, olsem na taim ol birua bilong yupela i kisim dispela graun na i sindaun long en, bai ol i lukim na kirap nogut tru.
33. Bai mi mekim ol birua i pait long yupela, na bai mi mekim ol i rausim yupela i go nabaut long ol arapela kantri. Na bai graun bilong yupela i no gat man na i stap nating na ol taun bai i bagarap i stap.
34. Olsem na taim yupela i stap long kantri bilong ol birua, dispela graun bilong yupela bai i stap nating na i malolo. Bipo yupela i stap long dispela graun, na yupela i no larim graun i malolo long olgeta namba 7 yia, olsem mi bin tokim yupela long mekim. Tasol taim graun i stap nating em bai i malolo gut, na graun bai i laikim dispela taim.
35.
36.
37. “Na liklik lain bilong yupela tasol bai i no i dai long pait, na bai yupela i go i stap long kantri bilong ol birua. Na bai mi mekim yupela i pret nogut tru, na sapos yupela i harim lip bilong diwai i pairap liklik long win, bai yupela i pret nating na i ranawe olsem ol man i ranawe taim ol birua i ranim ol. Maski ol birua i no ranim yupela, bai yupela i ranawe nating na ran i go bamim yupela yet na pundaun nabaut. Na sapos ol birua i kirapim pait wantaim yupela, bai yupela i no inap pait long ol.
38. Olsem na bai yupela i dai pinis long graun bilong ol birua. I olsem graun bilong ol i daunim yupela tru.
39. Na yupela liklik lain i stap yet long kantri bilong ol birua, bai yupela wan wan i bagarap na lain bilong yupela i laik pinis olgeta. Long wanem, yupela yet na ol papa na tumbuna i bin mekim sin na yupela olgeta i gat asua.
40. “Tasol bihain ol dispela lain bilong yupela, ol bai i tingim sin bilong ol na bai ol i autim long mi. Bai ol i tok, ‘Mipela yet i bin mekim sin na ol tumbuna tu. Mipela i bin bikhet na sakim tok bilong yu.’
41. Yupela i bin bikhet, olsem na mi bin mekim save long yupela na salim yupela i go long kantri bilong ol birua bilong yupela. Tasol taim ol lain bilong yupela i lusim bikhet na i daunim ol yet na i kisim pinis pe nogut bilong sin bilong ol,
42. orait bai mi tingim gen dispela kontrak mi bin mekim wantaim Jekop na Aisak na Abraham, long givim graun Kenan long yupela ol tumbuna pikinini bilong ol.
43. Tasol pastaim yupela i mas lusim dispela graun bai graun i ken i stap nating na malolo gut longtaim, bilong inapim taim yupela i no larim graun i malolo. Na yupela i mas karim hevi na kisim pe nogut, long wanem, yupela i bin givim baksait long olgeta lo na sakim olgeta tok bilong mi.
44. Tasol taim yupela i stap long kantri bilong ol birua, bai mi no ken lusim yupela olgeta na mi no ken bagarapim yupela olgeta. Nogat tru. Sapos mi mekim olsem, bai dispela kontrak mi bin mekim wantaim yupela, em bai i pinis. Tasol mi God, Bikpela bilong yupela, na mi no inap mekim pasin olsem.
45. Bai mi tingting long yupela na tingim gen dispela kontrak mi bin mekim wantaim ol tumbuna bilong yupela. Em ol man bipo mi bin kisim long kantri Isip na bringim ol i kam, na ol manmeri bilong olgeta arapela kantri i bin lukim bikpela strong bilong mi. Mi bin kisim yupela i kam bilong mi Bikpela, mi ken i stap God bilong yupela Israel.”
46. Ol dispela tok na lo Bikpela i givim Moses long maunten Sainai. Na em i tok bai ol Israel i mas bihainim olgeta.

Leviticus 27:1-34
1. Bikpela i tokim Moses
2. long tokim ol Israel olsem, “Sapos wanpela man i promis long givim em yet long mi o long givim narapela man o meri long mi, orait em i ken givim sampela mani long pris bilong inapim promis bilong en.
3. Mak bilong mani bilong baim bek ol manmeri i olsem. Man i gat 20 krismas na i go inap 60 krismas, ol i ken baim long 500 kina.
4. Meri i gat 20 krismas na i go inap 60 krismas, inap 300 kina.
5. Man i gat 5-pela krismas i go inap 20 krismas, inap 200 kina. Meri i gat 5-pela krismas na i go inap 20 krismas, inap 100 kina.
6. Pikinini man i gat wanpela mun i go inap 5-pela krismas, inap 50 kina. Pikinini meri i gat wanpela mun i go inap 5-pela krismas inap 30 kina.
7. Man i winim 60 krismas, inap 150 kina. Meri i winim 60 krismas, inap 100 kina.
8. “Sapos man i bin mekim dispela promis, em i no gat mani inap long baim bek em yet o wantok bilong en, orait dispela man i mas i go long pris. Na pris i mas daunim pe bilong dispela man inap long mak pris i ting em inap baim.
9. “Sapos man i promis long ofaim wanpela animal long mi Bikpela, em i mas ofaim wanpela bilong ol dispela kain animal mi tokim yupela long ofaim. Na olgeta animal yupela i ofaim, ol i bilong mi stret.
10. Na dispela man i no ken senisim gutpela animal na ofaim wanpela i nogut. Na em i no ken senisim animal nogut na ofaim wanpela gutpela. Tasol sapos em i senisim, orait tupela animal wantaim i bilong mi, Bikpela.
11. Sapos em i mekim promis long givim mi wanpela animal i no klin na i no inap em i ofaim long mi, orait em i mas bringim i go long pris.
12. Na pris bai i lukim dispela animal i gutpela o nogut na bai em i makim pe bilong en. Na dispela pe i no ken senis.
13. Sapos dispela man i laik baim bek dispela animal, orait em i mas bringim sampela mani moa wantaim mani pris i makim. Sapos pris i makim 5 kina, orait em i mas baim long 6 kina, o sapos pris i tok 10 kina orait em i mas givim 12 kina.
14. “Sapos wanpela man i laik givim haus bilong en long mi, orait pris i mas lukim dispela haus i gutpela o nogut, na em i mas makim pe bilong en, na mani pris i makim i no ken senis.
15. Na sapos man i bin givim haus long mi Bikpela, na bihain em i laik baim bek gen, orait em i mas givim mani inap long pe bilong haus na sampela mani moa wantaim. Sapos pris i makim pe bilong haus inap 100 kina, orait dispela man i mas givim 120 kina. Em i mas givim dispela mani long pris na bai em inap kisim bek haus bilong en gen.
16. “Sapos wanpela man i givim hap graun bilong en long mi, orait pris i mas skelim hamas pikinini bilong bali ol i ken planim long dispela graun. Na sapos ol inap planim 20 kilogram bali, orait pe bilong graun inap 100 kina.
17. Na sapos em i givim dispela graun long mi long namba wan yia bihain long yia bilong bekim bek ol samting, orait pe i mas i stap olsem, na i no ken senis.
18. Tasol sapos em i givim long mi long sampela yia bihain long dispela bikpela yia, orait pris i mas kaunim hamas yia i stap yet bilong painim narapela yia bilong bekim bek ol samting, na bai em i daunim pe bilong dispela graun.
19. Na dispela man i bin givim graun bilong en long mi, sapos em i laik baim bek, orait em i mas baim long mani. Sapos pris i makim 100 kina, orait man i mas givim 120 kina. Em i mas givim dispela mani long pris na bai em i ken kisim bek graun bilong en.
20. Sapos pastaim em i no baim bek dispela graun long mi, Bikpela, na em i salim dispela long narapela man, orait bihain em yet i no inap baim bek.
21. Na taim yia bilong bekim bek ol samting i kamap, orait man i bin baim dispela graun em i mas givim long mi. Na bai dispela graun i stap graun bilong mi oltaim, na i tambu long ol manmeri. Na bai mi givim long ol pris tasol.
22. “Sapos wanpela man i baim wanpela graun, na i no graun bilong ol tumbuna bilong em yet, na em i givim dispela graun long mi Bikpela,
23. orait pris i mas kaunim hamas yia i stap yet bilong painim yia bilong bekim bek ol samting. Na em i mas makim pe bilong graun inap long ol dispela yia, na long dispela de tasol man i mas givim mani bilong graun long pris. Na dispela mani em bilong mi, Bikpela tasol.
24. Orait long yia bilong bekim bek ol samting, man i mas bekim dispela graun i go bek long papa bilong graun stret.
25. “Yupela i mas skelim stret pe bilong olgeta dispela samting.
26. “Sapos yupela i laik givim wanpela ofa long mi, orait yupela i no ken kisim ol namba wan pikinini bilong olgeta animal, long wanem, olgeta i bilong mi pinis. Maski namba wan pikinini bilong bulmakau o sipsip, olgeta i bilong mi stret.
27. Tasol sapos dispela namba wan pikinini em i wanpela animal i no klin long ai bilong mi, orait yupela i ken baim bek. Na sapos pris i makim 10 kina, orait yupela i mas givim 12 kina long em. Na sapos man i no laik baim bek dispela animal, orait pris i ken larim narapela man i baim long pe pris i makim pinis.
28. “Tasol sapos wanpela man i makim wanpela samting long mi, Bikpela stret, na i tambuim bilong arapela wok, orait em i no ken larim narapela man i baim na em yet i no ken baim bek long ol pris. Maski em i makim wanpela man o meri o wanpela animal o wanpela hap graun em i bin kisim long ol tumbuna, orait oltaim dispela samting i bilong mi, Bikpela tasol.
29. Harim. Maski em i makim man o meri long mi, orait em i no ken baim bek. Nogat tru. Yupela i mas kilim dispela man o meri i dai tasol.
30. “Olgeta kaikai i kamap long gaden, olsem pikinini wit samting o pikinini bilong ol diwai, yupela i mas tilim long 10-pela hap na givim wanpela hap long mi Bikpela. I tambu long yupela i kaikai dispela namba 10 hap. Em i samting bilong mi wanpela tasol.
31. Sapos wanpela man i laik baim bek sampela bilong ol dispela kaikai, orait em i ken baim. Sapos pe bilong dispela kaikai em i 5 kina, orait em i mas baim long 6 kina na givim long ol pris.
32. Wanpela bilong ol 10-pela bulmakau na sipsip samting i bilong mi. Yupela i mas lainim olgeta animal na kaunim ol na givim olgeta namba 10 animal long mi.
33. Maski namba 10 animal i gutpela o i nogut, yupela i no ken senisim. Tasol sapos yupela i senisim, orait namba 10 animal wantaim senis bilong en, tupela i bilong mi na yupela i no ken baim bek.”
34. Ol dispela tok na lo Bikpela i givim long Moses long maunten Sainai. Na em i tok bai ol Israel i mas bihainim olgeta.

Psalms 29:1-6
1. Yupela ol strongpela ensel, litimapim nem bilong Bikpela. Amamas long biknem na strong bilong em.
2. Litimapim biknem bilong Bikpela. Yupela i mas i stap holi na lotu long em.
3. Bikpela i toktok na ol i harim long olgeta hap bilong solwara. God i gat biknem na em i singaut strong olsem klaut i pairap. Tok bilong en i pairap antap long olgeta hap bilong biksolwara.
4. Singaut bilong Bikpela i gat bikpela strong. Olgeta man i harim God i singaut na ol i pret long em.
5. Singaut bilong Bikpela i save brukim ol diwai sida, em ol bikpela diwai sida bilong Lebanon.
6. Em i mekim ol maunten bilong Lebanon i kalap kalap olsem ol pikinini bulmakau, na maunten Hermon i kalap olsem yangpela bulmakau man.

Proverbs 10:22-25
22. Sapos Bikpela yet i givim yumi planti gutpela samting, em i no save larim ol dispela samting i givim hevi long yumi.
23. Ol man i no gat gutpela tingting, ol i save amamas long mekim olkain pasin nogut. Tasol ol man i gat gutpela tingting, ol i save amamas long mekim gutpela na stretpela pasin.
24. Ol man nogut i save pret long planti samting, na bai ol dispela samting i kamap long ol. Tasol ol stretpela man bai i kisim ol samting ol i laikim tumas.
25. Sapos taim nogut i kamap long ol man nogut, dispela bai i pinisim ol olgeta, olsem bikpela raunwara i kirap na i karim ol samting i go. Tasol ol stretpela man i strong na ol i stap gut oltaim.

Mak 7:1-13
1. Ol Farisi i bung wantaim sampela saveman bilong lo ol i bin lusim Jerusalem na i kam, na ol i go lukim Jisas.
2. Na ol i lukim sampela disaipel bilong en ol i kaikai, na ol i no wasim han bilong ol pastaim.
3. Ol Farisi na olgeta Juda ol i save bihainim pasin bilong ol tumbuna, na sapos ol i no wasim han gut pastaim, ol i no save kaikai.
4. Taim ol i go long maket na ol i kam bek, orait sapos ol i no waswas, ol i no save kaikai. Na ol i save bihainim planti arapela pasin tu ol i bin kisim long ol tumbuna olsem, ol i save wasim ol kap na sospen na dis na bet.
5. Orait na ol Farisi na ol saveman bilong lo i askim Jisas olsem, “Olsem wanem na ol disaipel bilong yu ol i no save bihainim pasin bilong ol tumbuna? Han bilong ol i doti na ol i kaikai.”
6. Na Jisas i tokim ol olsem, “Profet Aisaia em i makim tru yupela man bilong giaman. Em i bin raitim tok olsem, ‘Ol dispela lain manmeri ol i save litimapim nem bilong mi long maus bilong ol, tasol bel na tingting bilong ol i stap longwe tru long mi.
7. Ol i save autim lo bilong ol man tasol na tok, “Dispela em i tok bilong God.” Olsem na ol i lotu nating long mi.’
8. Yupela i lusim pinis lo bilong God, na yupela i holim strong pasin bilong ol man tasol.”
9. Na Jisas i tokim ol moa olsem, “Yupela i save tumas long sakim lo bilong God na bihainim pasin bilong yupela yet.
10. Moses i bin tok, ‘Yu mas aninit long papamama bilong yu na bihainim tok bilong ol,’ na ‘Man i mekim tok nogut long papa o mama bilong en, em i mas i dai.’
11. Tasol yupela i save tok olsem, ‘Sapos wanpela man i gat mani samting bilong helpim papa o mama bilong en, tasol em i tokim tupela, “Dispela mani mi makim pinis bilong givim long God,”
12. orait dispela man i no ken mekim ol samting bilong helpim papamama.’
13. Olsem na yupela i bihainim pasin yupela i bin kisim long ol tumbuna, na yupela i daunim tok bilong God. Na yupela i save mekim planti kain pasin olsem.”