Bible in one year
January 16


Genesis 1:1-31
1. Bipo bipo tru God i mekim kamap skai na graun na olgeta samting i stap long en.
2. Tasol graun i no bin i stap olsem yumi save lukim nau. Nogat. Em i stap nating na i narakain tru. Tudak i karamapim bikpela wara na spirit bilong God i go i kam antap long en.
3. Na God i tok olsem, “Lait i mas kamap.” Orait lait i kamap.
4. God i lukim lait i gutpela, na em i amamas. Na em i brukim tudak na tulait.
5. Tulait em i kolim “De,” na tudak em i kolim “Nait.” Nait i go pinis na moning i kamap. Em i de namba wan.
6. Bihain God i tok olsem, “Wanpela banis i mas kamap bilong banisim wara, bai wara i stap long tupela hap.” Orait dispela banis i kamap. God i mekim dispela banis i kamap bilong banisim wara antap na wara daunbilo.
7.
8. Na dispela banis em i kolim “Skai.” Nait i go pinis na moning i kamap. Em i de namba 2.
9. Bihain God i tok olsem, “Wara i stap aninit long skai i mas i go bung long wanpela hap tasol, bai ples drai i kamap.” Orait ples drai i kamap.
10. Dispela ples drai God i kolim “Graun.” Na ol wara i bung pinis long wanpela hap em i kolim “Solwara.” God i lukim olgeta dispela samting i gutpela, na em i amamas.
11. Bihain God i tok olsem, “Graun i mas kamapim ol kain kain diwai na gras na kaikai samting.” Orait dispela samting i kamap.
12. Ol kain kain diwai na gras na kaikai samting i kamap long graun. God i lukim olgeta dispela samting i gutpela, na em i amamas.
13. Nait i go pinis na moning i kamap. Em i de namba 3.
14. Bihain God i tok olsem, “Ol lait i mas kamap long skai bilong makim tulait na nait, na bilong makim ol de na ol yia na ol kain kain taim bilong yia.
15. Ol dispela lait i mas kamap long skai bilong givim lait long graun.” Orait ol lait i kamap.
16. God i mekim kamap tupela bikpela lait. Bikpela em san bilong givim lait long de, na liklik em mun bilong givim lait long nait. Na God i mekim kamap ol sta tu.
17. Na em i putim ol dispela lait long skai bilong givim lait long graun,
18. na bilong bosim taim bilong san i mas lait na taim bilong nait i mas kamap, na bilong brukim tudak na tulait. God i lukim olgeta dispela samting i gutpela, na em i amamas.
19. Nait i go pinis na moning i kamap. Em i de namba 4.
20. Bihain God i tok olsem, “Solwara i mas pulap long ol kain kain samting i gat laip. Na ol pisin i mas kamap na flai nabaut long skai.”
21. Orait God i mekim kamap ol traipela pis na snek bilong solwara, na ol arapela kain samting bilong solwara, na ol kain kain pisin. God i lukim olgeta dispela samting i gutpela, na em i amamas.
22. Na God i mekim gutpela tok bilong givim strong long ol. Em i tokim ol olsem, “Yupela ol kain kain samting bilong solwara, yupela i mas kamap planti na pulapim olgeta hap bilong solwara. Na yupela ol pisin, yupela i mas kamap planti long graun.”
23. Nait i go pinis na moning i kamap. Em i de namba 5.
24. Bihain God i tok olsem, “Graun i mas kamapim ol kain kain samting i gat laip. Em i mas kamapim ol animal bilong ples na ol bikpela na liklik animal bilong bus.” Orait ol animal i kamap.
25. God i kamapim ol kain kain animal bilong ples na ol bikpela na liklik animal bilong bus. God i lukim olgeta dispela samting i gutpela, na em i amamas.
26. Bihain God i tok olsem, “Nau yumi wokim ol manmeri bai ol i kamap olsem yumi yet. Bai yumi putim ol i stap bos bilong ol pis na ol pisin na bilong olgeta kain animal na bilong olgeta samting bilong graun.”
27. Orait God i wokim ol manmeri na ol i kamap olsem God yet. God i mekim ol i kamap man na meri.
28. Na God i mekim gutpela tok bilong givim strong long ol. Em i tokim ol olsem, “Yupela i mas kamap planti na i go sindaun long olgeta hap bilong graun na bosim olgeta samting i stap long en. Mi putim ol pis na ol pisin na olkain animal bilong graun aninit long yupela.”
29. Na God i tok olsem, “Mi givim yupela ol kain kain diwai na gras i karim pikinini bilong kaikai. Na yupela i ken kisim kaikai long ol dispela samting.
30. Tasol mi givim ol grinpela lip na gras samting olsem kaikai bilong olgeta bikpela na liklik animal na bilong olgeta pisin.” Orait ol dispela samting i kamap olsem God i tok.
31. God i lukim olgeta dispela samting i gutpela, na em i amamas tru. Nait i go pinis na moning i kamap. Em i de namba 6.

Genesis 2:1-25
1. Long dispela pasin tasol, God i wokim skai na graun na ol planti samting i stap long en.
2. Long de namba 7 God i lukim olgeta wok bilong en i pinis, na em i malolo long dispeal de.
3. Na God i tambuim de namba 7 na em i tok olsem de namba 7 bilong olgeta wik em i bikpela de bilong em yet, long wanem, em i wokim pinis olgeta samting na long dispela de em i malolo.
4. Long dispela pasin tasol, God i wokim skai na graun na olgeta samting. Taim God, Bikpela i mekim kamap skai na graun,
5. i no gat diwai na gras samting i kamap long graun yet, long wanem, em i no salim ren i kam daun yet. Na i no gat man bilong wokim gaden.
6. Tru i no gat ren yet, tasol wara i save kamap long graun na olgeta hap bilong graun i gat wara.
7. Bihain God, Bikpela i kisim graun na em i wokim man long en. Na em i winim win bilong laip i go insait long nus bilong man, na man i kisim laip.
8. Orait God, Bikpela i wokim wanpela gaden i stap long Iden, long hap bilong sankamap. Na long dispela gaden God i putim dispela man em i bin wokim.
9. Na God i mekim graun i kamapim ol kain kain diwai, pikinini bilong ol i gutpela long kaikai. Olgeta dispela diwai i naispela tru. Namel long dispela gaden i gat wanpela diwai i stap, em diwai bilong givim laip. Na i gat narapela diwai tu i stap, em diwai bilong givim gutpela save long wanem samting i gutpela na wanem samting i nogut.
10. Na wanpela wara i kamap long Iden bilong givim wara long dispela gaden. Dispela wara i bruk na i kamap 4-pela han wara.
11. Nem bilong namba wan wara em Pison na em i go raunim kantri Havila. Long kantri Havila i gat gutpela gol, na i gat wanpela kain diwai, blut bilong en i gat gutpela smel. Na i gat wanpela kain ston i dai tumas, em ol i save kolim kanilian.
12.
13. Nem bilong namba 2 wara em Gihon na em i go raunim kantri Kus.
14. Nem bilong namba 3 wara em Taigris na em i ran i go long hap sankamap bilong kantri Asiria. Na nem bilong namba 4 wara em Yufretis.
15. Orait God, Bikpela i kisim dispela man em i bin wokim na i putim em long dispela gaden long Iden, bai man i ken i stap na lukautim dispela gaden.
16. Na God i tokim man olsem, “Yu ken kaikai pikinini bilong olgeta diwai bilong dispela gaden.
17. Tasol yu no ken kaikai pikinini bilong dispela diwai bilong givim gutpela save long wanem samting i gutpela na wanem samting i nogut. Sapos yu kaikai, wantu bai yu dai.”
18. Na God, Bikpela i tok olsem, “Em i no gutpela long dispela man i stap wanpis. Mi mas mekim kamap wanpela poroman bilong helpim em.”
19. Olsem na God i kisim graun, na em i wokim olgeta kain animal na pisin. Na God i bringim olgeta animal na pisin i go long man, bilong man i ken givim nem long ol. Orait na man i givim nem long olgeta wan wan animal na pisin. Em i givim nem long olgeta animal bilong ples, na long olgeta animal bilong bus, na long olgeta pisin. Na wanem nem man i kolim ol long en, orait dispela nem i stap nem bilong ol. Tasol i no gat wanpela bilong ol dispela samting inap i stap poroman bilong helpim Adam.
20.
21. Orait God, Bikpela i mekim man i slip i dai tru. Na taim man i slip yet, God i kisim wanpela bun long banis bilong man na i pasim gen skin bilong dispela hap.
22. Orait God i wokim wanpela meri long dispela bun em i bin kisim long man, na bihain em i bringim meri i go long man.
23. Man i lukim meri na em i tok olsem, “Em nau. Em i poroman tru bilong mi. Bun bilong em i kamap long bun bilong mi, na mit bilong em i kamap long mit bilong mi. God i wokim em long bun bilong mi, olsem na bai mi kolim em ‘meri.’”
24. Olsem na dispela pasin i kamap. Man i save lusim papamama na i pas wantaim meri bilong en, na tupela i kamap wanpela bodi tasol.
25. Man na meri i no gat samting bilong karamapim skin bilong tupela. Tasol tupela i no sem.

Psalms 1:1-6
1. Man i no save bihainim tok bilong ol man nogut, na i no save wokabaut long rot bilong ol man bilong mekim sin, na i no save sindaun wantaim ol man bilong tok bilas long God, dispela man i ken amamas tru.
2. Dispela man i save laikim tumas lo bilong God, na em i save tingting long dispela lo long san na long nait.
3. Dispela man i olsem diwai ol man i bin planim klostu long wara. Em i save karim kaikai long taim bilong em stret, na lip bilong en i no save drai. Olgeta samting em i mekim i save kamap gutpela.
4. Ol man nogut i no olsem. Nogat tru. Ol i olsem skin rais win i save rausim i go.
5. Olsem na bai ol man nogut i no inap winim kot bilong God. Na ol man bilong mekim sin bai i no inap i stap insait long lain bilong ol stretpela man.
6. God i save amamas tru long pasin bilong ol stretpela man. Tasol ol man i mekim pasin nogut, ol bai i lus olgeta.

Proverbs 1:1-7
1. Dispela buk i gat ol gutpela toktok bilong Solomon, pikinini bilong Devit na king bilong Israel.
2. Dispela gutpela tok em inap long givim yumi gutpela tingting na long lainim yumi long gutpela pasin. Na sapos yumi harim tok long as bilong ol samting, orait bai yumi inap klia tru long dispela tok.
3. Gutpela tok bilong dispela buk bai i skulim yumi long wokabaut olsem man i gat gutpela save na long bihainim ol gutpela na stretpela pasin na long mekim wankain stretpela pasin long olgeta man.
4. Na sapos sampela man i gat liklik save tasol, bai dispela tok i helpim ol long kisim gutpela tingting, na em bai i givim gutpela save long ol yangpela man, na soim ol long gutpela pasin bilong wokabaut.
5. Na dispela buk bai i helpim ol man i gat save na bai ol i kisim save moa yet, na em bai i skulim ol man i gat gutpela tingting long ol gutpela rot ol i ken bihainim.
6. Dispela tok bai i helpim yumi long kisim save long ol tok piksa na tok bokis na long ol gutpela tok na tok hait bilong ol saveman.
7. Sapos yu laik kisim gutpela save, orait pastaim yu mas aninit long Bikpela. Ol man i no gat gutpela tingting ol i no laik tru long skul na kisim gutpela save.

Matyu 1:1-25
1. Dispela em i tok long ol lain tumbuna bilong Jisas Krais. Jisas em i bilong lain bilong Devit na Devit em i bilong lain bilong Abraham.
2. Abraham em i papa bilong Aisak. Na Aisak em i papa bilong Jekop. Na Jekop em i papa bilong Juda wantaim ol brata bilong en.
3. Juda em i papa bilong Peres wantaim Sera. Mama bilong tupela em Tamar. Na Peres em i papa bilong Hesron. Na Hesron em i papa bilong Ram.
4. Na Ram em i papa bilong Aminadap. Na Aminadap em i papa bilong Nason. Na Nason em i papa bilong Salmon.
5. Na Salmon em i papa bilong Boas. Mama bilong en em Rahap. Na Boas em i papa bilong Obet. Mama bilong en em Rut. Na Obet em i papa bilong Jesi.
6. Na Jesi em i papa bilong King Devit. Na Devit em i papa bilong Solomon. Mama bilong Solomon bipo em i bin i stap meri bilong Uria.
7. Na Solomon em i papa bilong Rehoboam. Na Rehoboam em i papa bilong Abiya. Na Abiya em i papa bilong Asa.
8. Na Asa em i papa bilong Jehosafat. Na Jehosafat em i papa bilong Jehoram. Na Jehoram em i papa bilong Usia.
9. Na Usia em i papa bilong Jotam. Na Jotam em i papa bilong Ahas. Na Ahas em i papa bilong Hesekia.
10. Na Hesekia em i papa bilong Manase. Na Manase em i papa bilong Emon. Na Emon em i papa bilong Josaia.
11. Na Josaia em i papa bilong Jehoiakin wantaim ol brata bilong en. Long dispela taim ol Israel i go kalabus long Babilon.
12. Stat long taim ol i go kalabus long Babilon, orait Jehoiakin em i papa bilong Sealtiel. Na Sealtiel em i papa bilong Serubabel.
13. Na Serubabel em i papa bilong Abiut. Na Abiut em i papa bilong Eliakim. Na Eliakim em i papa bilong Asor.
14. Na Asor em i papa bilong Sadok. Na Sadok em i papa bilong Akim. Na Akim em i papa bilong Eliut.
15. Na Eliut em i papa bilong Eleasar. Na Eleasar em i papa bilong Matan. Na Matan em i papa bilong Jekop.
16. Na Jekop em i papa bilong Josep. Na Josep em i man bilong Maria. Na Maria i karim Jisas, ol i save kolim em Krais, em man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en.
17. Olsem na olgeta lain bilong Abraham, i kam inap long Devit, em i 14 lain. Na olgeta lain bilong Devit, i kam inap long taim ol i go kalabus long Babilon, em i 14 lain. Na stat long taim ol i go kalabus long Babilon, inap long taim Krais i kamap, dispela olgeta tu em i 14 lain.
18. Stori bilong Jisas Krais i kamap, em i olsem. Mama bilong en, Maria, ol i makim em pinis bilong maritim Josep. Tasol taim tupela i no i stap wantaim yet, ol i lukim Maria i gat bel. Holi Spirit tasol i bin mekim na Maria i gat bel.
19. Man bilong en, Josep, em i stretpela man. Em i harim olsem Maria i gat bel, na em i laik lusim em. Tasol em i no laik givim sem long Maria long ai bilong ol manmeri. Olsem na em i laik lusim em isi tasol.
20. Josep i tingting yet long dispela, na long driman wanpela ensel bilong Bikpela i kamap long em. Ensel i tok olsem, “Josep, yu man bilong lain bilong Devit, yu no ken pret long kisim Maria olsem meri bilong yu. Harim. Dispela pikinini i stap long bel bilong en, em Holi Spirit i bin givim long em.
21. Bai em i karim pikinini man, na yu mas kolim nem bilong en Jisas, long wanem, em bai i lusim sin bilong ol manmeri bilong en na kisim bek ol.”
22. Dispela olgeta samting i kamap bilong inapim wanpela tok Bikpela i bin mekim long maus bilong profet. Profet i bin tok olsem,
23. “Harim. Wanpela meri i no bin slip wantaim man, em bai i gat bel na i karim wanpela pikinini man. Na bai ol i kolim nem bilong en Emanuel.” As bilong dispela nem i olsem, God i stap wantaim yumi.
24. Taim Josep i kirap long slip, orait em i mekim olsem ensel bilong Bikpela i bin tokim em. Em i kisim meri bilong en.
25. Tasol em i no slip wantaim em, i go inap long taim Maria i karim pikinini man. Na em i kolim nem bilong en Jisas.