Bible in one year


December 15


Daniel 5:1-31
1. Taim Belsasar i stap king bilong Babilon, em i mekim wanpela bikpela kaikai. Em i singautim ol bikman bilong en i kam long dispela kaikai na ol i dring wain wantaim em. Namba bilong ol dispela bikman, em inap olsem 1,000.
2. Ol i dring yet na Belsasar i tokim ol wokman bilong en long kisim ol kap gol na silva na bringim i kam. Ol dispela kap papa bilong en Nebukatnesar i bin kisim long haus bilong God long Jerusalem na karim i kam long Babilon. King i laik bai em wantaim ol bikman na ol meri tru bilong en na ol namba 2 lain meri bilong en, olgeta i ken dring wain long ol dispela kap.
3. Orait ol wokman i bringim ol kap gol i kam na olgeta man na meri i dring long ol dispela kap.
4. Ol i dring wain i stap na ol i wok long litimapim nem bilong ol god ol i bin wokim long gol na long silva na long bras na long ain na long diwai na long ston.
5. Orait wantu wanpela han bilong man i kamap long banis bilong rum na i wok long rait antap long banis. Long dispela hap lam i lait bikpela na king i lukim klia tru dispela han.
6. King i pret nogut tru, na pes bilong en i senis olgeta na strong bilong en i pinis na olgeta bun bilong en i guria.
7. Orait em i singaut strong long ol i mas tokim ol glasman na ol man i gat save long ol samting bai i kamap, long ol i mas i kam. Ol i kam pinis, orait king i tokim ol olsem, “Sapos wanpela man inap long ritim dispela tok na tokim mi long as bilong en, orait bai mi putim ol retpela laplap bilong king long em. Na bai mi putim sen gol long nek bilong en na bai em i gat biknem. Na em bai i kamap namba 3 ofisa bilong gavman bilong mi.”
8. King i mekim dispela tok long olgeta dispela saveman bilong en, tasol i no gat wanpela bilong ol inap long ritim dispela tok. Na i no gat wanpela bilong ol inap long tokim king long as bilong dispela tok.
9. Orait King Belsasar i pret nogut tru na pes bilong en i senis moa yet. Na ol bikman i wari tru, long wanem, ol i no inap mekim wanpela samting.
10. Mama bilong king i harim dispela nois, king wantaim ol bikman bilong en i mekim, na em i go insait long rum kaikai. Na em i tok, “King, yu ken i stap gut oltaim. Yu no ken larim dispela samting i mekim yu i wari tumas na mekim bel bilong yu i nogut.
11. Harim. I gat wanpela man i stap long kantri bilong yu, na ol strongpela god i bin givim gutpela tingting long en. Taim papa bilong yu i stap king, em i lukim dispela man i gat gutpela save na tingting, na save bilong en i bikpela tru inap olsem save bilong ol god. Olsem na papa bilong yu, King Nebukatnesar, i bin makim em i stap hetman bilong ol glasman na bilong ol arapela lain saveman bilong en. Papa bilong yu i bin mekim olsem,
12. long wanem, dispela man i gat narakain save tru na em inap long autim as bilong ol driman na bilong ol tok piksa, na as bilong ol samting i hait. Olsem na yu mas salim tok i go long dispela man Daniel, King Nebukatnesar i bin kolim em Beltesasar, na askim em long kam tokim yu long as bilong dispela tok i stap long banis.”
13. Orait ol i bringim Daniel i kam insait na em i go sanap klostu long king. Na king i tokim em olsem, “Yu Daniel, yu wanpela man bilong Juda, a? Ating yu wanpela bilong ol dispela lain Juda bipo papa bilong mi, King Nebukatnesar, i bin kisim i kam.
14. Mi harim olsem, ol god i bin givim gutpela tingting long yu na yu gat bikpela save.
15. Mi bin singautim ol saveman i kam bilong ritim dispela tok i stap long banis na tokim mi long as bilong en, tasol ol i no inap.
16. Tasol mi harim olsem yu inap long painimaut as bilong olkain tok na bilong ol samting i hait. Orait sapos yu inap ritim dispela tok na tokim mi long as bilong en, bai mi putim retpela laplap bilong king long yu na bai mi putim sen gol long nek bilong yu na bai yu gat biknem. Na bai yu kamap namba 3 ofisa bilong gavman bilong mi.”
17. Orait Daniel i bekim tok olsem, “Maski, mi no ken kisim ol presen long yu. Sapos yu laik, orait yu ken givim long narapela man. Tasol king, nau bai mi ritim dispela tok na tokim yu long as bilong en.
18. Harim. God Antap Tru i bin mekim papa bilong yu, Nebukatnesar, i kamap strongpela na bikpela king. Na em i bin i gat biknem i win na i antap tru.
19. Em i bin i gat bikpela strong tru, olsem na ol manmeri bilong olgeta kantri na bilong olgeta lain na bilong olgeta tok ples i pret tru long em na ol i guria. Sapos em i laik kilim i dai wanpela man, em i save kilim. Na sapos em i laik larim wanpela man i stap laip, em i save larim i stap. Sapos em i laik litimapim nem bilong wanpela man, em i save mekim olsem. Na sapos em i laik daunim na bagarapim wanpela man, orait em i save mekim olsem.
20. Tasol papa bilong yu i ting em i moa yet, olsem na em i bin bikhet na mekim kain kain pasin nabaut, na God i bin rausim em na em i no moa i stap king na biknem bilong en i pundaun.
21. God i bin mekim tingting bilong en i kamap olsem tingting bilong ol animal, na ol manmeri i rausim em. Na em i bin i go i stap wantaim ol wel donki na em i kaikai gras olsem ol bulmakau. Na wara bilong nait i save pundaun long en. Na bihain em i save olsem, God Antap Tru i bosim olgeta manmeri. Long laik bilong em yet, em i save mekim ol man i kamap king.
22. “Yu pikinini bilong Nebukatnesar na yu save pinis long ol dispela samting. Tasol yu no bin daunim yu yet. Nogat.
23. Yu bin ting long litimapim nem bilong yu yet, na long daunim nem bilong Bikpela bilong heven. Yu bin tokim ol wokman na ol i bringim ol kap papa bilong yu i bin kisim long haus bilong God, na yu wantaim ol bikman bilong yu na ol meri tru bilong yu na ol namba 2 lain meri bilong yu, yupela olgeta i bin dring wain long ol dispela kap. Na yupela i bin litimapim nem bilong ol god ol man i bin wokim long gol na long silva na long bras na long ain na long diwai na long ston. Ol dispela god i no save lukluk na i no save harim toktok na i no save long wanpela samting. God wanpela tasol i save bosim laip bilong yu na olgeta samting yu save mekim. Tasol yu no save litimapim nem bilong en.
24. Olsem na God i bin salim han i kam raitim dispela tok.
25. “Dispela tok i olsem, ‘Kaunim, Kaunim, Skelim, Brukim.’
26. Na as bilong dispela tok ‘Kaunim’ i olsem. God i kaunim pinis hamas de bai yu stap king. Nau em i las de bilong yu.
27. Dispela tok ‘Skelim’ i olsem. God i skelim pinis pasin bilong yu, na skel bilong en i soim olsem yu no save mekim gutpela pasin.
28. Na dispela tok ‘Brukim’ i olsem. God i brukim pinis kantri bilong yu na em i tilim hap i go long ol Midia na hap i go long ol Persia.”
29. King Belsasar i harim dispela tok, orait em i tokim ol man long putim retpela laplap bilong king long Daniel na putim sen gol long nek bilong en. Na king i mekim Daniel i kamap namba 3 ofisa bilong gavman bilong en.
30. Orait long dispela nait tasol ol Midia i kam kilim i dai Belsasar, king bilong ol Babilon.
31. Na Darius bilong Midia i kamap king na i bosim dispela kantri. Darius i gat 62 krismas long taim em i kamap king bilong Babilon.

Daniel 6:1-28
1. Darius i kamap king pinis, orait em i makim 120 ofisa bilong bosim ol distrik bilong kantri bilong en.
2. Na em i makim Daniel wantaim tupela arapela man bilong bosim ol dispela ofisa na bilong bosim ol wok bilong king.
3. King i lukim wok bilong Daniel i gutpela tumas na i winim wok bilong ol ofisa na bilong tupela wanwok bilong en. Olsem na king i ting long makim em long kamap namba wan ofisa bilong kantri.
4. Ol arapela ofisa na tupela wanwok i no laikim dispela tingting. Olsem na ol i traim painim sampela rong long wok bilong Daniel, bilong ol i ken kotim em. Tasol ol i no lukim wanpela rong, long wanem, Daniel em i stretpela man na wok bilong en i gutpela tasol. Em i no save giaman o mekim wanpela pasin i no stret.
5. Orait na ol i toktok long ol yet olsem, “Yumi no inap painim wanpela rong long wok bilong Daniel, bilong yumi ken kotim em. Yumi mas lukim pasin em i save mekim long bihainim ol lo bilong God bilong en, na ating bai yumi painim rot bilong kotim em.”
6. Olsem na ol i go lukim king na ol i tokim em olsem, “King Darius, yu ken i stap gut oltaim.
7. Mipela olgeta ofisa i save mekim wok bilong yu long dispela kantri, mipela ol namba wan kiap na olgeta arapela ofisa, mipela i pasim tok pinis long yu ken mekim wanpela lo i strongpela tru. Mipela i laik bai yu tokim olgeta manmeri olsem, inap long 30 de ol i no ken prea long wanpela god o long wanpela man. Nogat. Ol i mas prea long yu tasol. Sapos wanpela man i brukim dispela lo, orait yu ken tromoi em i go daun long hul bilong ol laion.
8. Orait king, yu tokim ol man long raitim dispela lo long pepa na yu raitim nem bilong yu, bilong strongim dispela lo, na bai olgeta manmeri i mas bihainim. Dispela lo bai i kamap wanpela lo bilong yumi Midia na Persia, na i no gat wanpela man i ken senisim.”
9. Orait King Darius i tokim ol man long raitim dispela lo, na em i raitim nem bilong en long dispela pepa.
10. Na taim Daniel i harim tok bilong dispela lo, em i kirap i go long haus bilong en. Na em i go long rum antap, na i brukim skru klostu long windo i lukluk i go long Jerusalem. Na em i beten long God olsem oltaim em i save mekim. Em i save beten tripela taim long wanpela de.
11. Orait bihain ol dispela ofisa i laik kotim Daniel, ol i pasim tok na ol i go long haus bilong Daniel, na ol i lukim em i beten long God bilong en.
12. Na ol i go long king na i tokim em olsem, “King, yu bin tok, inap long 30 de olgeta manmeri i mas beten long yu tasol. Na sapos ol i beten long wanpela god o long narapela man, bai yu tromoi ol i go daun long hul bilong ol laion.” Na king i tok, “Em i stret. Dispela lo i strongpela tru na i no inap senis, long wanem, em i lo bilong yumi Midia na Persia.”
13. Orait ol i tokim king olsem, “Daniel, dispela man bilong lain Juda, em i sakim tok bilong yu na em i no bihainim dispela lo yu bin putim. Oltaim em i save prea long God bilong en tripela taim long wanpela de.”
14. King i harim dispela tok na em i bel hevi tru na i wok long painim wanpela rot bilong helpim Daniel. Em i tingting strong i go inap san i go daun long painim rot bilong helpim Daniel, tasol em i no tingting long wanpela rot.
15. Long apinun ol ofisa i kam bek gen long king na i tokim em olsem, “King, yu save long pasin bilong yumi Midia na Persia. Sapos king i mekim wanpela lo, dispela lo bai i no inap senis.”
16. Orait king i tokim ol man long kisim Daniel na tromoi em i go daun long hul bilong ol laion. Na em i tokim Daniel olsem, “Dispela God yu save bilip strong tru long em na lotu long em oltaim, em i ken helpim yu.”
17. Ol i tromoi Daniel pinis, orait ol i kisim wanpela ston na pasim maus bilong hul. Na king wantaim ol ofisa i putim mak bilong ol long dispela ston, bilong tambuim ol man long ol i no ken mekim wanpela samting bilong helpim Daniel.
18. Bihain king i go bek long haus bilong en. Na long dispela nait em i no kaikai na em i no singautim ol man na meri i kam amamasim em. Na tu, em i no inap slip. Nogat tru.
19. Long moningtaim tru king i kirap na i wokabaut hariap i go long hul.
20. Em i kamap pinis, orait em i bel hevi tru na i singaut olsem, “Daniel, yu wokman bilong God i stap oltaim, harim. Dispela God yu save bihainim na lotu oltaim long en, em i bin pasim maus bilong ol laion na ol i no kaikai yu, o nogat?”
21. Na Daniel i stap insait long hul na i bekim tok olsem, “King, yu ken i stap gut oltaim.
22. God i bin salim ensel bilong en i kam na i pasim maus bilong ol laion na ol i no bagarapim mi. Em i save mi no gat rong na mi no mekim wanpela pasin nogut long yu. Olsem na em i lukautim mi.”
23. King i amamas moa yet na i tokim ol man long pulim Daniel i kam antap. Ol i pulim em pinis na ol i lukim olsem em i no bin kisim wanpela bagarap, long wanem, em i bin bilip tru long God.
24. Orait king i tok na ol i kisim dispela ol man i bin kotim Daniel, na tromoi ol wantaim meri na pikinini bilong ol i go daun long hul bilong ol laion. Ol i no pundaun yet long graun na ol laion i kalap na holimpas ol na brukim nabaut ol bodi bilong ol.
25. Na bihain King Darius i raitim pas na salim i go long ol manmeri bilong olgeta kantri na olgeta lain na olgeta tok ples. Em i tok olsem, “Yupela olgeta i ken i stap gut.
26. Yupela ol manmeri bilong kantri bilong mi, harim dispela tok bilong mi. Yupela olgeta i mas givim biknem long God bilong Daniel na yupela i mas aninit long dispela God. Dispela God i save stap oltaim. Em bai i stap king oltaim oltaim na strong bilong en i no inap pinis.
27. Em i save kisim bek ol manmeri long taim ol i laik bagarap. Na em i save mekim olkain bikpela na strongpela wok long heven na long graun. Dispela God i bin lukautim Daniel na ol laion i no bagarapim em.”
28. Na long taim Darius i stap king na long taim Sairus bilong Persia tu i stap king, Daniel i stap bikman tru.

Psalms 136:10-26
10. Em i bin kilim ol nambawan pikinini bilong ol Isip. Oltaim oltaim em i save laikim yumi moa yet.
11. Em i bringim ol Israel i kam na ol i lusim Isip. Oltaim oltaim em i save laikim yumi moa yet.
12. Long bikpela strong bilong em yet, em i bringim ol i kam. Oltaim oltaim em i save laikim yumi moa yet.
13. Em i mekim, na solwara Retsi i bruk tuhap. Oltaim oltaim em i save laikim yumi moa yet.
14. Em i go pas na bringim ol manmeri bilong en i kam na ol i brukim solwara. Oltaim oltaim em i save laikim yumi moa yet.
15. Em i mekim king bilong Isip na ol soldia bilong en i dring wara na i dai. Oltaim oltaim em i save laikim yumi moa yet.
16. Em i go paslain long ol manmeri bilong en long ples drai. Oltaim oltaim em i save laikim yumi moa yet.
17. Em i bin kilim i dai ol strongpela king. Oltaim oltaim em i save laikim yumi moa yet.
18. Na em i kilim ol king i gat biknem. Oltaim oltaim em i save laikim yumi moa yet.
19. Em i kilim Sihon, king bilong ol Amor. Oltaim oltaim em i save laikim yumi moa yet.
20. Na em i kilim Ok, king bilong Basan. Oltaim oltaim em i save laikim yumi moa yet.
21. Na em i givim graun bilong ol dispela king long ol manmeri bilong en. Oltaim oltaim em i save laikim yumi moa yet.
22. Em i givim dispela graun long Israel, wokman bilong en. Oltaim oltaim em i save laikim yumi moa yet.
23. Taim ol birua i winim yumi, em i tingting yet long yumi. Oltaim oltaim em i save laikim yumi moa yet.
24. Na em i kisim bek yumi long han bilong ol birua. Oltaim oltaim em i save laikim yumi moa yet.
25. Em i save givim kaikai long olgeta manmeri na olgeta abus. Oltaim oltaim em i save laikim yumi moa yet.
26. Olsem na yumi mas tenkyu long God bilong heven. Oltaim oltaim em i save laikim yumi moa yet.

Proverbs 29:12-13
12. Sapos lida bilong kantri i save larim ol man i giamanim em, orait ol man bilong mekim pasin nogut tasol bai inap i stap ofisa bilong en.
13. Bikpela i bin givim ai long olgeta manmeri na ol inap lukluk. Em i bin givim long ol rabisman na tu em i bin givim long ol man i save daunim ol rabisman.

2 Pita 2:1-22
1. Tru, sampela giaman profet i bin kirap namel long ol Israel. Olsem tasol sampela man bai i kirap namel long yupela tu na giaman long skulim ol manmeri long ol samting bilong God. Bai ol i hait na kamapim ol kain kain tok giaman namel long yupela, em ol tok bilong bagarapim bilip bilong yupela. Bikpela i bin baim bek ol, tasol ol bai i givim baksait long Bikpela tu. Ol bai i mekim olsem na kwiktaim ol yet bai i bagarap.
2. Tasol planti man bai i bihainim ol kain kain pasin nogut bilong ol. Na dispela bai i mekim ol man nabaut i tok nogut long Rot bilong pasin i tru.
3. Ol dispela man ol i man bilong mangal tru, olsem na ol bai i mekim planti tok giaman bilong pulim mani samting bilong yupela. Tasol bipo tru God i makim de bilong kotim ol na em i tok long ol bai i lus. Na dispela bagarap i laik kamap long ol, em i no slip. Nogat. Em i wet i stap.
4. Yupela save, bipo sampela ensel i bin mekim sin, na God i no larim ol. Nogat. Em i kalabusim ol i stap long hel, long dispela hul i tudak nogut tru. Na ol i kalabus i stap yet na wetim De bilong bikpela kot bilong God.
5. Ol manmeri bilong bipo tu, ol i bin givim baksait long God, na em i no larim ol. Nogat. Em i mekim bikpela tait i kamap long ol, na ol i lus. Tasol Noa em i man bilong tokaut long stretpela pasin. Na God i lukautim em wantaim 7-pela manmeri, na ol i stap gut.
6. God i bin tok long Sodom wantaim Gomora tu i mas bagarap. Na God i kukim dispela tupela bikpela taun long paia, na sit bilong paia tasol i stap. Em i mekim save long tupela taun na tupela i bagarap olgeta. Olsem na bihain, ol man i givim baksait long God, ol i ken tingim dispela samting i bin kamap long Sodom na Gomora, na ol bai i save long samting i mas kamap long ol tu.
7. Tasol dispela stretpela man Lot i bin i stap long Sodom, na em i lukim ol kain kain pasin pamuk samting bilong ol dispela man nogut na em i bel hevi tru. Na God i kisim bek Lot, na em i no bagarap.
8. Yes, dispela stretpela man em i stap namel long ol Sodom, na em i lukim pasin nogut bilong ol, na long olgeta de em i harim tok nogut bilong ol. Bel bilong en i stap stret, na em i kirap nogut na bel bilong en i pen tru long pasin bilong sakim lo ol i mekim.
9. Orait yumi tingting long ol dispela samting Bikpela i bin mekim, na yumi save, sapos traim i kamap long ol man i bihainim God, orait Bikpela i save long rot bilong kisim bek ol long dispela traim. Na Bikpela i save pinis long pasin bilong ol man nogut, na em i save long rot bilong bekim pe nogut long ol, i go inap long De bilong bikpela kot bilong God.
10. Sampela man bai i kisim pe nogut moa yet. Em ol man i save bel kirap long mekim ol pasin pamuk i doti tru, na ol i save ting tok bilong Bikpela em i samting nating. Ol dispela man nogut i bin kirap namel long yupela, ol i man bilong bikhet na ol i save bihainim laik bilong ol tasol. Olsem na ol i no pret liklik long tok nogut long ol nambawan ensel bilong heven.
11. Ol ensel i winim tru ol dispela man, na ol i gat bikpela strong moa. Tasol ol i no save tok nogut long ol na kotim ol long ai bilong Bikpela.
12. Ol dispela man ol i olsem ol abus i no gat tingting, na ol i save bihainim ol laik bilong bodi tasol. Ol i olsem ol wel abus i bin kamap long graun, bilong ol man i ken holimpas ol na kilim ol i dai tasol. Samting ol i no save long en, em ol i wok long tok nogut long en. Ol bai i bagarap long wankain pasin olsem ol wel abus i save bagarap.
13. Ol i bin mekim ol kain kain pasin nogut, na bai ol arapela man i bekim pasin nogut long ol. Ol i ting pasin bilong kaikai na dring planti long san, em i pasin bilong amamas tru. Ol i save kaikai wantaim yupela, na ol i mekim yupela yet i kamap doti na ol i bagarapim nem bilong yupela. Tasol ol i save amamas long pasin giaman ol i mekim.
14. Oltaim ol i save aigris long ol meri na tingting long mekim pasin pamuk. Ol i no inap pinisim laik bilong ol long mekim sin. Ol i save grisim ol man bilip bilong ol i no strong, na pulim ol long mekim sin. Ol i skul pinis long pasin bilong mangalim ol samting bilong ol arapela man. Olsem na God bai i bagarapim ol tru.
15. Ol i bin givim baksait long stretpela rot, na ol i go longlong nabaut. Ol i bin bihainim rot bilong Balam, pikinini bilong Beor. Em i bin mekim sin na em i bin laikim tumas long kisim pe i kamap long dispela pasin nogut bilong en.
16. Ol donki i no save toktok, tasol wanpela donki i mekim toktok olsem man, na em i krosim Balam long pasin nogut bilong em. Na long dispela pasin, donki i mekim dispela profet i lusim dispela longlong pasin em i bin ting long mekim.
17. Ol dispela man i olsem ol hul wara i drai pinis. Na ol i olsem ol klaut, bikpela win i save sakim ol i go nabaut. God i redim pinis ples tudak tru i blak nogut tru, na ol bai i go i stap long en.
18. Ol dispela man i save bikmaus na hambak nating long rabis tok bilong ol. Ol i save grisim ol man na mekim ol i bel kirap long mekim pasin pamuk na ol kain kain pasin nogut bilong bodi. Na long dispela pasin ol i wok long pulim dispela ol man nau tasol ol i lusim pasin nogut bilong ol haiden, na ol i go bihainim ol dispela man nogut.
19. Ol dispela man nogut i save tok, “Sapos yupela i bihainim mipela, yupela bai i stap fri, na yupela i ken mekim olgeta samting long laik bilong yupela.” Tasol ol yet i stap olsem ol wokboi nating bilong pasin bilong bagarap, long wanem, sapos wanpela man i larim wanpela samting i bosim em, dispela man i stap olsem wokboi nating bilong dispela samting.
20. Tru, ol i bin kisim save long Jisas Krais, em i Bikpela bilong yumi na Man bilong kisim bek yumi. Na dispela save i bin helpim ol long abrusim olgeta pasin doti i stap long graun. Tasol sapos ol i pas gen long dispela kain pasin na em i kalabusim ol, orait ol bai i stap nogut tru. Pastaim ol i bin i stap nogut, tasol sapos ol dispela pasin doti i kalabusim ol gen, orait ol bai i stap nogut moa moa yet.
21. Mobeta ol i no bin kisim save long Rot bilong stretpela pasin. Long wanem, nau ol i save long dispela Rot, na ol i bin kisim lo bilong God yet, tasol ol i givim baksait pinis long en.
22. Dispela samting i kamap long ol, em i olsem wanpela trupela tok i tok olsem, “Dok i traut pinis na i go bek na kaikai traut bilong en.” Na narapela tok tu i olsem, “Pik i waswas pinis long wara, tasol em i go tantanim nabaut long graun malumalum.”