Bible in one year
September 23


Song of Solomon 1:1-17
1. Dispela song em i gutpela song na i winim olgeta song. Solomon yet i bin raitim dispela song.
2. Planti taim yu save kis long mi na mi laik bai yu mekim olsem moa yet. Yu laikim mi na yu dai tru long mi. Dispela i namba wan samting na i winim swit bilong gutpela wain.
3. Skin bilong yu i gat gutpela smel. Mi harim nem bilong yu na mi amamas, olsem mi save amamas long gutpela sanda. Ol meri i save laikim yu tumas.
4. Yu kisim mi na yumi ranawe i go. Yu olsem king bilong mi, na yu kisim mi i go long rum bilong yu. Bai yumi amamas wantaim. Yu save laikim mi tumas, olsem na yumi amamas tru. Amamas bilong yumi i winim amamas bilong ol man i laikim wain. Yu moa yet. Olsem na olgeta meri i pundaun tru long yu.
5. Yupela ol meri bilong Jerusalem, harim. Skin bilong mi i blak, tasol mi naispela tumas. Skin bilong mi i blak olsem ol haus sel bilong ol Kedar long ples drai. Tasol mi naispela tumas olsem ol naispela laplap i hangamap i stap long haus bilong King Solomon.
6. Tru, skin bilong mi i blak, tasol yupela i no ken ting mi olsem wokmeri nating. San i kukim mi na skin i kamap olsem. Ol brata bilong mi i bin kros long mi na mekim mi i go lukautim ol gaden wain. Olsem na mi no inap lukautim gut skin bilong mi yet.
7. Yu gutpela pren, mi laikim yu tumas. Bai yu bringim ol meme bilong yu i go we? Bai ol i go long wanem hap bilong painim gutpela gras bilong kaikai? Na long biksan bai ol i go hait we? Yu tokim mi na bai mi no ken hatwok long painim yu. Sapos yu no tokim mi bai mi mas kisim laplap na karamapim pes bilong mi na painim yu namel long ol meme bilong ol arapela wasman.
8. Pren bilong mi, yu naispela meri tru. Sapos yu laik lukim mi, orait yu bihainim mak bilong lek bilong ol meme. Yu bihainim i go na bai yu lukim gutpela gras bilong ol meme bilong yu i ken kaikai. Dispela gras i stap klostu long ol haus sel bilong ol wasman bilong sipsip.
9. O yu naispela pren bilong mi, bilas bilong yu i gutpela, olsem bilas bilong ol hos i pulim karis bilong king bilong Isip.
10. Ol bilas i hangamap long gras bilong yu i mekim pes bilong yu i lait. Na yu putim ol gutpela bis long nek na nek bilong yu i lait tru.
11. Tasol bai mipela i wokim sampela bilas gol na ol arapela bilas silva, na bai mipela i givim yu.
12. King bilong mi i slip long bet bilong en, na em i smelim gutpela sanda mi bilas long en.
13. Pren bilong mi, mi laikim tumas, em i olsem wanpela mekpas paura i gat gutpela smel na i slip long bros bilong mi.
14. Na em i olsem ol plaua i gat gutpela smel na i save kamap long ol gaden wain bilong Engedi.
15. Yu naispela meri tru na mi laikim yu tumas. Na yu tu yu laikim mi olsem na ai bilong yu i lait.
16. Pren bilong mi, yu gutpela tumas. Yu moa yet na mi amamas tru long yu. Dispela gutpela gras i olsem bet bilong yumi.
17. Dispela ol han bilong ol diwai sida i olsem pilo na sapnil bilong haus bilong yumi. Na ol diwai pain i olsem rup bilong dispela haus.

Song of Solomon 2:1-17
1. Tasol mi olsem wanpela plaua bilong bus i kamap long ples stret bilong Saron. Na mi olsem naispela plaua i stap long ples daun namel long ol maunten.
2. Pren bilong mi i stap namel long ol arapela meri olsem plaua i stap namel long ol gras i gat nil.
3. Pren bilong mi i stap namel long ol arapela man olsem wanpela diwai i gat gutpela kaikai i stap namel long ol arapela diwai long bus. Long taim bilong biksan mi laikim tumas long sindaun long as bilong dispela diwai. Pikinini bilong dispela diwai i gutpela tumas na i swit tru long maus bilong mi.
4. Em i kisim mi i go long bikpela kaikai long bikpela haus bilong en. Em i laikim mi tumas na mi amamas long em olsem mi amamas long gutpela laplap i bilasim haus kaikai.
5. Pren bilong mi, mi laikim yu tumas, na bun bilong mi i slek. Plis, yupela i mas givim mi ol pikinini bilong diwai, na ol pikinini bilong wain ol i bin mekim drai. Na bai mi kaikai na kisim strong.
6. Pren bilong mi i putim han kais bilong en aninit long het bilong mi. Na long han sut bilong en, em i holim bodi bilong mi.
7. Ol meri bilong Jerusalem, yupela i mas ting long ol gutpela wel abus na mekim strongpela promis long mi, bai yupela i no ken kirapim bel bilong mitupela. Dispela i samting bilong mitupela yet.
8. Pren bilong mi i kam long mi. Em i kalap kalap na i ran i kam antap long ol maunten na mi harim nek bilong en.
9. Em i spit tumas olsem wanpela strongpela wel abus. Em i kam pinis na sanap ausait long haus, na i lukluk i kam insait long windo.
10. Na em i toktok long mi. Naispela pren bilong mi, yu kam ausait, na yu kam wantaim mi.
11. Yu no ken pret long ren. Taim bilong ren i pinis.
12. Nau ol plaua i kamap pinis long olgeta hap, na em i taim bilong singsing. Ol pisin i wok long singsing nabaut long bus.
13. Ol diwai fik i stat long karim kaikai. Na olgeta rop bilong bus i putim plaua, na ol plaua i gat gutpela smel. Naispela pren bilong mi, yu kam ausait, na yu kam wantaim mi.
14. Yu stap insait long haus bilong yu olsem pisin i save hait insait long liklik hul long ples nogut bilong maunten. Kam ausait na mi lukim naispela pes bilong yu na mi harim gutpela nek bilong yu.
15. Holimpas dispela ol liklik weldok. Nogut ol i kam insait long gaden bilong yumi na bagarapim ol plaua bilong diwai wain.
16. Dispela pren em i man bilong mi na mi meri bilong em. Em i kisim ol meme bilong en i go namel long ol naispela plaua na ol i wok long kaikai gras.
17. Bai em i was long ol i go inap long san i go daun na ples i kol. Gutpela pren bilong mi, mi laik yu kam bek kwik olsem wanpela gutpela wel abus i ran i kam antap long ol bikpela maunten.

Psalms 104:1-9
1. Mi mas litimapim nem bilong Bikpela. God, Bikpela bilong mi, yu antap tru. Yu nambawan king na yu gat biknem.
2. Yu save karamapim yu yet long lait olsem man i karamapim skin bilong en long laplap. Na yu putim skai na olgeta sta i stap, olsem man i sanapim haus sel na taitim em long baklain na i stap.
3. Na yu wokim haus bilong yu long wara antap. Ol klaut i olsem karis bilong yu, na win i save karim yu i go.
4. Yu save salim win na win i bringim tok bilong yu i go. Na yu save mekim lait bilong klaut i kamap wokman bilong yu.
5. Yu bin putim dispela graun i stap long ples bilong en, na graun i stap strong olgeta. Em i no inap surik liklik. Nogat tru.
6. Yu bin putim solwara i stap na i karamapim graun. Na wara i karamapim olgeta maunten.
7. Tasol bihain yu tok strong long solwara na em i ranawe i go. Solwara i harim yu i singaut strong, na i ran i go olgeta.
8. Solwara i lusim olgeta maunten na ran i go long ples daun. Yu makim dispela hap bilong solwara i ken i stap long en na nau em i stap olsem.
9. Yu putim mak pinis na solwara i no ken kalapim dispela mak. Olsem na solwara i no inap karamapim olgeta graun gen.

Proverbs 24:15-16
15. Yu man nogut, yu no ken hait na was long haus bilong stretpela man, bilong brukim haus bilong en na stilim ol samting bilong en.
16. Maski sapos stretpela man i save pundaun planti taim, oltaim em bai i kirap gen. Tasol sapos taim nogut i painim ol man bilong mekim pasin nogut, bai ol i bagarap olgeta.

1 Korin 11:17-34
17. Orait nau mi laik tokim yupela long sampela pasin yupela i mas bihainim. Na long dispela samting mi laik toktok long en, mi no ken tok amamas long ol pasin yupela i save mekim. Nogat. Long taim yupela i bung bilong lotu, gutpela pasin i no save kamap. Nogat. Pasin bilong yupela i no gutpela tumas.
18. Pastaim mi laik tok long dispela. Mi harim tok olsem, taim yupela i bung bilong lotu, yupela i save bruk nabaut na tok pait namel long yupela yet. Na mi bilip liklik long dispela tok,
19. long wanem, mi ting sios bilong yupela i mas bruk liklik, bai yupela i ken save gut, wanem ol manmeri bilong yupela i save bihainim tru ol pasin God i laikim.
20. Olsem na taim yupela i bung bilong lotu, dispela kaikai yupela i save mekim, em i no kaikai tru bilong Bikpela. Nogat.
21. Yupela wan wan i save hariap na kisim kaikai bilong yupela yet na kaikai. Na sampela i save stap hangre, na sampela i save dring planti wain na ol i spak.
22. Olsem wanem? Ating yupela i no gat ol haus bilong kaikai na dring long en, a? Yupela i ting sios bilong God em i samting nating, na yupela i kam bilong mekim ol brata i no gat kaikai i pilim sem? Bai mi tok wanem long yupela? Ating bai mi tok amamas long pasin bilong yupela? Long dispela samting mi no ken tok amamas long yupela. Nogat tru.
23. Dispela tok mi bin givim long yupela, em mi kisim long Bikpela tasol. Dispela tok i olsem. Long nait Judas i bin putim Jisas long han bilong ol birua, long dispela nait Bikpela Jisas i kisim bret,
24. na i tenkyu long God, na i brukim, na i tok, “Dispela em i bodi bilong mi, mi givim bilong helpim yupela. Yupela i mas mekim olsem bilong tingim mi.”
25. Na taim ol i kaikai pinis, em i kisim kap wain na i mekim wankain pasin long en. Em i tok olsem, “Dispela kap wain em i nupela kontrak mi mekim long blut bilong mi yet. Olgeta taim yupela i dring long dispela kap, yupela i mas mekim olsem bilong tingim mi.”
26. Dispela tok bilong Jisas i soim olsem, olgeta taim yupela i kaikai dispela bret na dring long dispela kap, yupela i save tokaut long pen na i dai bilong Bikpela, inap long taim em i kam bek.
27. Olsem na sapos wanpela man i mekim pasin i no stret long taim em i kaikai dispela bret bilong Bikpela na i dring long dispela kap bilong Bikpela, orait i olsem em i mekim nogut long bodi na blut bilong Bikpela yet, na em i gat asua long dispela pasin bilong en.
28. Man i mas skelim gut bel bilong em yet pastaim, na em i ken kaikai dispela bret na dring long dispela kap.
29. Long wanem, man i no tingting gut long bodi bilong Bikpela, na em i kaikai na dring, em i bringim asua i kam long em yet, na God bai i mekim save long en.
30. Long dispela as tasol, planti manmeri namel long yupela i no gat strong na ol i gat sik na sampela i dai pinis.
31. Tasol sapos yumi skelim gut bel bilong yumi yet na yumi kaikai na dring, orait bai yumi no gat asua.
32. Tasol taim Bikpela i lukim ol pasin bilong yumi i no stret na em i givim ol hevi long yumi, em i mekim olsem bilong stretim yumi, bai yumi no ken lus wantaim ol manmeri bilong graun.
33. Olsem na, ol brata bilong mi, sapos yupela i bung bilong kaikai, yupela i mas wetim ol arapela pastaim.
34. Sapos wanpela i hangre, em i mas kaikai long haus bilong en. Nogut bung bilong yupela em i kamapim kot bilong yupela. Hap tok i stap yet, em bai mi stretim long taim mi kam lukim yupela.