Bible in one year
November 20


Jeremiah 49:1-39
1. Bikpela i gat tok long ol Amon. Em i tok olsem, “Olsem wanem? Ating ol Israel i no gat ol pikinini man, bilong kisim graun samting bilong ol papa bilong ol, a? Sapos ol i gat, orait bilong wanem ol Amon, em ol dispela lain bilong god Molek, i bin kisim graun bilong lain Gat? Na bilong wanem ol Amon i go i stap long ol taun bilong lain Gat?
2. Mi Bikpela, mi tok, tru tumas mi makim pinis wanpela taim, na long dispela taim bai mi salim ol birua i kam pait long taun Raba, dispela biktaun bilong kantri Amon. Ol bai i bagarapim dispela taun na em bai i kamap olsem hip pipia nating. Na ol birua bai i kukim ol ples i stap klostu long biktaun. Na bihain, ol Israel bai i kisim bek dispela graun ol Amon i bin kisim. Em tok bilong mi, Bikpela.
3. “Yupela ol manmeri bilong taun Hesbon, yupela i mas krai strong, long wanem, taun Ai i bagarap pinis. Yupela ol manmeri bilong taun Raba, yupela i mas krai tu. Yupela i mas pasim klos bilong sori, na singsing sori. Na yupela i mas ran i go hait long ol gaden bilong yupela. Long wanem, ol birua bai i kisim Molek, dispela god bilong yupela, na karim i go kalabus long narapela kantri, wantaim ol pris bilong en na ol hetman bilong yupela Amon.
4. “Amon, yu save, ol ples daun bilong yu i nambawan tru na oltaim yu save toktok na amamas long ol planti gutpela kaikai i save kamap long ol dispela ples. Yu meri bilong bikhet, bilong wanem yu save mekim dispela kain tok? Yu save ting long ol mani samting bilong yu na yu save tok, ‘Husat inap i kam pait long mi?’
5. Tasol harim. Mi God, Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi tok stret, bai mi kirapim olgeta lain i stap klostu long yu na bai ol i kam na mekim yu i pret nogut tru. Na bai ol i rausim yupela Amon na bai yupela i ranawe nabaut long olgeta hap. Na bai i no gat man bilong bungim yupela gen.
6. “Tasol bihain bai mi mekim sindaun bilong yupela i kamap gutpela gen. Mi Bikpela, mi tok pinis.”
7. Bikpela i gat tok long kantri Idom. Bikpela I Gat Olgeta Strong, em i tok olsem, “Olsem wanem? Ating ol manmeri bilong distrik Teman i no moa i gat gutpela tingting na save, a? Ating ol saveman i lusim pinis pasin bilong mekim gutpela tok, a? Gutpela tingting na save bilong ol i lus pinis, a?
8. Yupela manmeri bilong taun Dedan, yupela i mas lusim taun na ranawe i go hait gut. Mi Bikpela, mi bai mekim taim nogut tru i kamap long yupela Idom, yupela lain bilong Iso, na bai yupela i bagarap. Long dispela taim bai mi bekim pe nogut long yupela bilong ol pasin nogut yupela i bin mekim.
9. “Taim ol man i kam kisim ol pikinini bilong wain i mau, ol i no save kisim olgeta. Nogat. Ol i save abrusim sampela. Taim ol stilman i kam long nait, ol i save kisim tasol ol samting ol i laikim.
10. Tasol taim mi mekim save long yupela ol lain tumbuna bilong Iso, mi bai bagarapim olgeta samting bilong yupela. Mi bai bagarapim olgeta ples hait bilong yupela na bai yupela i no inap hait moa. Yupela Idom yet na ol lain i stap wantaim yupela na ol arapela lain i stap klostu long yupela, yupela olgeta bai i bagarap. Na ol lain bilong Idom bai i pinis olgeta.
11. Tasol yupela Idom i no ken wari long ol pikinini bilong yupela. Taim yupela papa i dai, bai mi yet mi lukautim ol pikinini bilong yupela. Na ol meri bilong yupela i ken putim ol yet long han bilong mi.”
12. Bikpela i tok olsem, “Mi bai mekim save long ol planti lain manmeri. Maski ol i no gat bikpela asua, bai mi mekim save long ol. Na Idom, yu ting bai mi abrusim yu, a? Nogat tru. Mi no inap abrusim yu. Bai mi mekim save long yu tu.
13. Mi Bikpela, mi tok tru antap long nem bilong mi yet olsem, bai mi bagarapim taun Bosra nogut tru, na bai em i kamap olsem ples nating. Na bai ol manmeri bilong ol arapela lain i harim tok long dispela samting mi mekim long ol Bosra na bai ol dispela lain i pret na i kirap nogut tru. Na bai ol i tok bilas long ol Bosra. Na taim ol dispela lain i laik tok nogut long ol birua bilong ol yet, bai ol i tok olsem, ‘Yupela i ken bagarap olsem ol Bosra i bagarap.’ Mi bai bagarapim olgeta taun bilong kantri Idom na bai ol i bagarap i stap oltaim.”
14. Bikpela i tokim mi, Jeremaia, long em i bin salim wanpela man i go givim tok long ol lain manmeri olsem, “Yupela olgeta i mas bung na i go pait long Idom. Kirap na redi long pait.”
15. Bikpela i tokim kantri Idom olsem, “Idom, harim. Mi bai mekim yu i kamap olsem samting nating namel long ol arapela lain manmeri. Na ol bai i rabisim yu.
16. Yu save mekim ol arapela lain manmeri i pret nogut tru, na yu save ting yu namba wan tru. Tasol yu giamanim yu yet. Biktaun bilong yu i stap long ples ston antap long ol bikpela maunten. Tasol maski yu wokim taun bilong yu antap tru long ples ol tarangau i save wokim ol haus bilong ol, bai mi pulim yu i kam daun. Em tok bilong mi, Bikpela.”
17. Bikpela i tok olsem, “Idom bai i bagarap na i kamap samting bilong pretim ol man. Na taim ol manmeri bilong ol arapela lain i kam long dispela hap, bai ol i lukim Idom na bai ol i kirap nogut tru na i pret moa yet.
18. Bipo mi bin bagarapim taun Sodom na taun Gomora, na ol taun i stap klostu long ol, na ol dispela ples i stap nating. Na mi Bikpela, mi tok, wankain samting tasol bai i kamap long Idom na bai i no gat man i stap long en.
19. Wantu tasol bai mi rausim ol Idom long graun bilong ol, olsem laion i save mekim long ol sipsip. Laion i save lusim bikbus bilong wara Jordan na i go ranim ol sipsip long ples ol i wok long kaikai gutpela gras long en. Na mi bai makim wanpela man bilong bosim dispela graun. “Long taim mi mekim olsem, wanem man inap tok pait wantaim mi? Na husat i gat wankain strong olsem mi? Na wanem hetman inap birua long mi?
20. Olsem na putim yau gut long ol dispela samting mi tingting pinis long mekim long ol manmeri bilong distrik Teman na bilong ol arapela hap bilong kantri Idom. Bai mi rausim olgeta manmeri na ol pikinini tu, olsem laion i kilim olgeta sipsip na pulim ol bodi bilong ol i go. Na graun Idom yet bai i kirap nogut long dispela samting mi laik mekim.
21. Taim kantri Idom i pundaun, bikpela nois bai i kamap na mekim graun i guria. Na krai bilong ol Idom bai i kamap bikpela moa i go inap long solwara Retsi.
22. Ol birua i spit i kam bilong bagarapim taun Bosra, olsem tarangau i flai i go antap na i hetwin i kam daun na i opim wing bilong en na i kisim abus. Na long dispela taim ol soldia bilong Idom bai i pret na wari, olsem ol meri long taim ol i pilim pen bilong karim pikinini.”
23. Bikpela i gat tok long kantri Damaskus. Em i tok olsem, “Ol manmeri bilong taun Hamat na Arpat i harim tok long ol samting nogut i laik kamap long ol, na ol i kirap nogut tru. Ol i pret na i no sindaun gut. Ol i olsem biksi i no save stap isi.
24. Ol manmeri bilong taun Damaskus i no gat strong moa. Ol i olsem wanpela meri i laik ranawe, tasol em i pret nogut tru na em i no inap. Ol i gat bikpela pen na hevi, olsem meri i pilim pen bilong karim pikinini.
25. Dispela taun i gat biknem na mi save amamas long en. Tasol ol birua i kamap long en, na bilong wanem ol manmeri i no lusim taun na ranawe?
26. Mi Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi tok stret, long dispela taim bai ol birua i kilim i dai ol yangpela man bilong taun Damaskus, na bai ol i pundaun nabaut long ol ples bung. Na bai ol birua i kilim i dai olgeta soldia bilong Damaskus.
27. Mi bai mekim paia i kamap long banis i raunim taun Damaskus na dispela paia bai i kukim tu ol strongpela haus bilong King Benhadat.”
28. Bikpela i gat tok long lain Kedar na long distrik bilong lain Hasor. King Nebukatnesar bilong Babilon i bin pait na winim ol dispela lain. Pastaim Bikpela i tok long ol birua bilong ol Kedar olsem, “Yupela kirap na go pait long ol Kedar. Pinisim tru ol dispela manmeri bilong hap sankamap.
29. Kisim ol haus sel na ol sipsip bilong ol na ol laplap bilong haus sel na ol arapela samting bilong ol, na karim i go. Na kisim tu ol kamel bilong ol. Na singaut long ol olsem, ‘Samting bilong mekim yupela i pret, em i stap long olgeta hap.’”
30. Na Bikpela i tok long ol manmeri bilong taun Hasor olsem, “Yupela ranawe i go longwe tumas na hait gut, long wanem, King Nebukatnesar bilong Babilon i tingting pinis long ol samting em i laik mekim bilong bagarapim yupela.”
31. Bikpela i tokim ol Babilon olsem, “Yupela kirap na go pait long ol dispela lain manmeri i sindaun gut na i no save wari long wanpela samting. Taun bilong ol i no gat banis. Na i no gat ol arapela lain manmeri i stap klostu long ol.
32. Yupela i ken kisim ol kamel na ol lain bulmakau na sipsip bilong ol. Bai mi rausim ol dispela lain man i save sotim gras long poret bilong ol, na bai ol i go nabaut. Mi Bikpela, bai mi mekim yupela ol birua i kamap long olgeta hap na bai ol Hasor i painim taim nogut tru.
33. Na Hasor bai i kamap ples bilong ol weldok, na em bai i bagarap i stap oltaim. Na bai dispela taun i stap nating na i no gat man i stap long en.”
34. Bikpela i gat tok long kantri Elam na em i givim dispela tok long profet Jeremaia long taim Sedekaia i kamap king bilong Juda.
35. Bikpela I Gat Olgeta Strong, em i tok olsem, “Banara em i bun bilong ol Elam, na ol i strong tumas long winim ol birua. Tasol mi bai brukim ol banara bilong ol.
36. Bai mi kirapim ol birua long olgeta hap na bai ol i kam pait long ol Elam, olsem ol strongpela win i kam bagarapim ol. Na bai mi rausim ol Elam i go nabaut long olgeta hap, na olgeta kantri bai i gat sampela Elam i stap long ol.
37. Mi bai mekim ol Elam i pret nogut tru long taim ol i lukim ol dispela birua i laik kilim ol i dai. Mi Bikpela, bai mi mekim samting nogut tru i kamap long ol Elam, bilong soim belhat bilong mi. Na bai mi mekim ol man i birua long ol na kilim ol, i go inap olgeta i dai pinis.
38. Mi Bikpela, bai mi putim sia king bilong mi long Elam, na bai mi kilim king bilong Elam wantaim ol ofisa bilong en.
39. “Tasol long taim bilong las de, bai mi mekim sindaun bilong Elam i kamap gutpela gen. Mi Bikpela, mi tok pinis.”

Jeremiah 50:1-46
1. Bikpela i gat tok long kantri Babilon, em kantri bilong ol Kaldia, na em i givim dispela tok long profet Jeremaia. Na Jeremaia i autim dispela tok olsem,
2. “Go long olgeta lain manmeri na autim tok long ol. Apim plak i go antap, bilong ol man i ken lukim na i kam harim tok. Maski haitim tok. Tokim ol olsem, “Ol birua i kisim pinis kantri Babilon. Bel, dispela god bilong ol Babilon, em i sem nogut. Na god Marduk i kirap nogut tru. Olgeta rabis god bilong ol Babilon i sem nogut na i kirap nogut tru.’”
3. Babilon bai i bagarap, long wanem, wanpela lain man bai i lusim hap not na i kam pait long ol Babilon. Bai ol dispela birua i bagarapim kantri Babilon olgeta, na bai em i kamap ples nating, na i no gat man i stap long en. Olgeta man na abus bai i lusim Babilon na ranawe.
4. Bikpela i tok olsem, “Long taim ol dispela samting i kamap, ol manmeri bilong Israel na bilong Juda bai i bung na krai na wokabaut i kam long mi God, Bikpela bilong ol.
5. Ol i laik i go long maunten Saion na bai ol i askim long rot i go long dispela hap. Na ol bai i tok olsem, ‘Goan, yumi go na mekim kontrak wantaim Bikpela, bilong yumi stap lain manmeri bilong en. Na bai dispela kontrak i stap oltaim, na i no gat man i ken lusim tingting long en.’
6. “Ol manmeri bilong mi i bin i stap olsem lain sipsip i lus. Ol wasman bilong ol i bin mekim ol i lusim gutpela rot na raun nabaut long ples maunten. Ol i raun nabaut long ol maunten na ol i lusim tingting long banis bilong ol yet.
7. Ol lain man nabaut i lukim ol na i bagarapim ol. Na ol dispela birua i tok olsem, ‘Mipela i no gat asua long bagarapim ol. Long wanem, ol yet i bin mekim sin long Bikpela. Bikpela i olsem ples ol i ken i go long en na i stap gut tru. Ol tumbuna bilong ol i bin bilip long em na wetim em i helpim ol. Em i Bikpela bilong ol.’”
8. Bikpela i tok moa olsem, “Yupela Israel na Juda, yupela lusim Babilon na ranawe i go. Yupela i mas i go paslain long ol arapela kalabusman, olsem ol meme man i save go paslain long ol arapela meme.
9. Yupela i mas lusim Babilon, long wanem, mi bai kirapim planti strongpela lain man bilong hap not, na bringim ol i kam pait long ol Babilon. Ol bai i sanap long lain na pait long Babilon na winim ol. Ol dispela lain birua i save tumas long sut long banara, na taim ol i sut ol i no inap popaia.
10. Na ol bai i kisim ol gutpela samting bilong Babilon. Ol wan wan man bai i kisim planti samting na pinisim laik bilong ol.”
11. Bikpela i tok olsem, “Yupela Babilon, yupela i bin bagarapim kantri bilong mi na kisim ol samting bilong ol lain manmeri bilong mi. Na yupela i bin amamas moa yet, olsem bulmakau i amamas long taim em i krungutim stik rais. Na yupela i bin singaut bikmaus olsem ol hos man.
12. Tasol kantri bilong yupela Babilon bai i sem nogut tru, na biknem bilong en bai i pundaun olgeta. Na bai em i stap rabis kantri tru na i no gat nem namel long olgeta arapela lain manmeri. Na em bai i kamap ples drai na ples nating.
13. Mi Bikpela, mi belhat moa yet long yupela, na bai mi mekim na kantri bilong yupela bai i bagarap olgeta na i no gat man i stap long en. Na taim ol man bilong ol arapela lain i kam long dispela hap, bai ol i lukim ol samting nogut i bin kamap long yupela Babilon, na bai ol i kirap nogut tru na i pret moa yet.”
14. Bikpela i tokim ol birua bilong Babilon olsem, “Yupela ol lain i save tumas long sut long banara, yupela i mas raunim biktaun Babilon na sanap long lain na pait. Yupela taitim ol banara na sutim planti spia i go long em. Yupela mekim save tru long dispela taun, long wanem, ol Babilon i bin mekim sin long mi Bikpela.
15. Na taim yupela i brukim ol strongpela banis bilong en, na em i no laik pait moa na em i larim yupela i kisim em, orait yupela i mas singaut bikmaus long olgeta hap. Orait nau yupela i mas bagarapim em tru, olsem em i bin bagarapim ol arapela lain. Yupela i mas mekim save tru long em, long wanem, long dispela pasin mi Bikpela, mi mekim save long em.
16. Yupela i mas pinisim olgeta Babilon, na bai i no gat wanpela man i stap bilong planim kaikai na bilong kisim kaikai i mau. Na olgeta manmeri bilong ol arapela lain i stap long Babilon, ol bai i pret long yupela man i wok long bagarapim Babilon. Na bai ol i lusim Babilon na i go bek long as ples bilong ol na i stap wantaim ol lain manmeri bilong ol yet.”
17. Bikpela i tok olsem, “Israel i olsem wanpela sipsip na ol arapela kantri i olsem ol laion i laik bagarapim em, na ol i raunim em. Pastaim king bilong Asiria i bin holimpas em na kaikai. Na bihain, King Nebukatnesar bilong Babilon i bin kaikai ol bun bilong en.
18. Olsem na mi Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi God bilong Israel, mi tok, mi bai mekim save long king bilong Babilon wantaim kantri bilong en, olsem bipo mi bin mekim save long king bilong Asiria.
19. Na bai mi bringim dispela sipsip Israel i kam bek long ples bilong em yet, na bai em i ken kaikai gras long maunten Karmel na long distrik Basan na long ples maunten bilong Efraim na long distrik Gileat. Em bai i kaikai planti na i stap gut.
20. Na mi Bikpela, mi tok, long dispela taim bai mi lusim sin bilong ol dispela liklik lain bilong Israel na Juda mi larim ol i stap gut. Olsem na bai i no gat wanpela sin o rong i stap long ol. Na sapos ol man i laik sutim tok long ol, bai ol i no inap.”
21. Bikpela i tokim ol birua bilong Babilon olsem, “Yupela go pait long ol Babilon. Pait long ol manmeri bilong graun Merataim na bilong graun Pekot. Mekim save kilim ol na bagarapim ol samting bilong ol. Yupela i mas bihainim olgeta tok bilong mi.
22. Nois bilong pait bai i kamap bikpela na kantri bai i bagarap olgeta.
23. Babilon i olsem wanpela hama i bin brukim ol kantri nabaut. Tasol nau yupela ol birua bilong Babilon bai i brukim dispela taun na bagarapim em. Na taim ol arapela lain manmeri i lukim em, bai ol i kirap nogut tru.”
24. Bikpela i tok olsem, “Babilon, mi bin putim wanpela umben bilong holimpas yu, tasol yu no save long em i stap we. Yu bin birua long mi, Bikpela, olsem na dispela umben bai i holimpas yu.”
25. Bikpela i belhat long Babilon na em i opim dua bilong bakstua bilong en na kisim ol samting bilong pait. God, Bikpela I Gat Olgeta Strong, em i gat wanpela bikpela wok em i laik mekim long kantri Babilon.
26. Yupela ol birua i stap long olgeta hap, yupela kam pait long Babilon. Yupela i mas brukim olgeta haus bilong putim kaikai. Na kisim olgeta samting bilong Babilon na hipim nabaut olsem ol man i save hipim rais samting. Na yupela i mas bagarapim tru ol dispela samting. Yupela i no ken larim wanpela samting i stap.
27. Kilim olgeta strongpela soldia bilong Babilon, olsem ol man i kilim ol bulmakau. Olgeta i mas bagarap, long wanem, taim bilong Bikpela i mekim save long ol, i laik kamap nau.
28. Sampela Israel na Juda i lusim Babilon na i ranawe i kam bek long Saion. Na ol i tok olsem, “God, Bikpela bilong yumi, em i bin bekim pe nogut long ol dispela lain i bin bagarapim haus bilong en.”
29. Bikpela i tokim ol birua bilong Babilon olsem, “Yupela ol man i save tumas long sut long banara, yupela kam pait long Babilon. Yupela i mas raunim Babilon na banisim gut. Yupela i no ken larim wanpela Babilon i ranawe i go. Yupela i mas mekim save long ol na bagarapim ol tru, olsem ol i bin bagarapim ol arapela lain. Long wanem, Babilon i bin hambak na bikhet tru long mi, Bikpela bilong ol Israel, mi holi God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta.
30. Mi Bikpela, mi tok stret, long dispela taim yupela ol birua bai i kilim i dai ol yangpela man bilong Babilon, na bai ol i pundaun nabaut long ol ples bung. Na yupela bai i kilim i dai olgeta soldia bilong Babilon.
31. “Babilon, yu kantri bilong bikhet, mi Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi tok stret long yu, mi birua long yu. Taim bilong mi mekim save long yu, em i kamap pinis.
32. Yu kantri bilong bikhet, bai yu pundaun na bagarap, na bai i no gat wanpela man bilong kirapim yu gen. Bai mi mekim paia i kirap long ol taun bilong yu, na dispela paia bai i kukim olgeta samting bilong yu.”
33. Bikpela I Gat Olgeta Strong, em i tok olsem, “Ol birua i daunim tru ol Israel na Juda. Ol birua i bin kalabusim ol na i no laik lusim ol i go.”
34. Tasol man bilong kisim bek ol, em i gat strong, na nem bilong en i olsem, Bikpela I Gat Olgeta Strong. Em bai i helpim ol na daunim ol birua bilong ol. Na em bai i givim gutpela sindaun long olgeta manmeri bilong graun, tasol ol Babilon nogat. Em bai i mekim ol i stap nogut tru.
35. Bikpela i tok olsem, “Kantri Babilon i mas bagarap. Na ol manmeri bilong Babilon i mas bagarap wantaim ol hetman na ol saveman bilong ol.
36. Ol giaman profet bilong Babilon i mas bagarap na bai ol i kamap olsem ol longlong man. Ol soldia bilong Babilon i mas bagarap, na bai ol i pret nogut tru.
37. Ol hos na karis bilong Babilon i mas bagarap. Na olgeta soldia bilong ol arapela lain i save helpim Babilon, ol i mas bagarap. Na bai ol i kamap olsem ol meri na ol i no gat strong. Olgeta gutpela gutpela samting bilong Babilon i mas bagarap. Ol birua i ken i kam kisim ol dispela samting na karim i go.
38. Taim bilong san i mas i stap longpela taim long Babilon na olgeta wara bilong en i mas drai. Long wanem, ol piksa bilong giaman god i pulap long dispela kantri. Ol Babilon i bihainim ol dispela giaman god na ol i kamap olsem ol longlong man.
39. Olsem na bai i no gat man i stap moa long Babilon inap olgeta taim bihain. Ol wel pusi na ol weldok na ol muruk tasol bai i stap.
40. Bipo mi bin bagarapim taun Sodom na taun Gomora na ol taun i stap klostu long ol, na nau ol dispela ples i stap nating. Na mi Bikpela, mi tok, wankain samting tasol bai i kamap long Babilon na bai i no gat man i stap long en.
41. “Ol ami i laik lusim hap not na i kam. Ol i strongpela lain moa na i gat planti king na ol i stap longwe tru. Nau ol i wok long redim ol samting bilong pait.
42. Ol i no man bilong marimari. Ol i laikim tumas long bagarapim arapela man. Ol i holim ol banara na spia. Ol bai i sindaun long ol hos na i kam, na bikpela nois bai i kamap, olsem biksi i pairap long nambis. Ol bai i sanap long lain na redi long pait long Babilon.
43. King bilong Babilon bai i harim nius bilong ol dispela birua i kam, na em bai i pret na bun bilong en bai i slek olgeta. Em bai i pret na pilim nogut tru, olsem meri i pilim bikpela pen long taim em i laik karim pikinini.
44. “Wantu tasol bai mi rausim ol Babilon long graun bilong ol, olsem laion i save mekim long ol sipsip. Laion i save lusim bikbus bilong wara Jordan na i go ranim ol sipsip long ples ol i wok long kaikai gras long en. Na mi bai makim wanpela man bilong bosim dispela graun. Long taim mi mekim olsem, wanem man inap tok pait wantaim mi? Na husat i gat wankain strong olsem mi? Na wanem hetman inap birua long mi?
45. Olsem na putim yau gut long ol dispela samting mi tingting pinis long mekim long kantri Babilon. Bai mi rausim olgeta manmeri na ol pikinini tu, olsem laion i kilim olgeta sipsip na pulim ol bodi bilong ol i go. Na graun Babilon yet bai i kirap nogut long dispela samting mi laik mekim.
46. Taim ol birua i kisim Babilon, bikpela nois bai i kamap na mekim graun i guria. Na krai bilong ol Babilon bai i kamap bikpela moa na ol arapela lain manmeri bai i harim.”

Psalms 119:121-128
121. Mi bin mekim gutpela stretpela pasin. Mi no laik yu lusim mi na bai ol birua i mekim nogut long mi.
122. Mi laik yu promis bai yu helpim mi, wokman bilong yu. Yu no ken larim ol bikhetman i givim hevi long mi.
123. Mi wet wet long yu i kisim bek mi long han bilong ol man nogut, olsem bipo yu bin promis long mekim. Tasol mi wet yet na mi pilim nogut tru.
124. Yu ken sori long mi, na lainim mi gut long tok tru bilong yu.
125. Mi wokman bilong yu, olsem na yu ken givim tingting long mi bai mi ken save long tok bilong yu.
126. Ol manmeri i save kalapim lo bilong yu. Olsem na yu mekim save long ol.
127. Mi laikim tumas lo bilong yu. Mi no laikim tumas nambawan gol, tasol mi laikim tumas tok bilong yu.
128. Olsem na mi save bihainim olgeta tok bilong yu. Mi no laik tru long ol rot i abrusim rot bilong yu.

Proverbs 28:6-6
6. Sapos man i sot long ol samting, tasol em i bihainim stretpela pasin, em i winim tru maniman i mekim olkain pasin nogut.

Taitus 1:1-16
1. Mi Pol, mi wokboi bilong God, na mi aposel bilong Jisas Krais. Em i bin salim mi i go bilong strongim bilip bilong ol manmeri God i bin makim bilong em yet, na bilong helpim ol long kisim save long tok tru na long bihainim pasin bilong God.
2. Mi wok long helpim ol long bilip strong na wetim God i givim laip bilong i stap oltaim long ol. Bipo tru, taim God i no mekim wanpela samting i kamap yet, em i tok pinis long em bai i givim dispela laip long yumi. Na em i no save giaman.
3. Na bihain, long dispela taim em yet i bin makim, em i kirapim sampela man bilong autim tok bilong en, na long dispela pasin em i mekim tok bilong en i kamap ples klia. God, em i Man bilong kisim bek yumi, em i tok na mi kisim dispela wok bilong autim tok.
4. Taitus, mi raitim dispela pas long yu. Yu pikinini tru bilong mi, na yu gat wankain bilip olsem mipela olgeta. God Papa, wantaim Krais Jisas, em i Man bilong kisim bek yumi, em i ken marimari long yu na mekim yu i stap bel isi.
5. Mi bin lusim yu i stap long ailan Krit, bilong yu ken stretim olgeta hap wok i no stret yet, na yu ken makim ol hetman bilong sios long olgeta taun, olsem mi bin tokim yu bipo.
6. Yu mas makim ol man i no gat rong long ai bilong ol manmeri, na ol man i gat wanpela meri tasol. Na ol pikinini bilong ol dispela man i mas bilip long Krais, na ol i no ken bihainim ol pasin i doti long ai bilong God, na ol i no ken bihainim pasin bilong bikhet na sakim tok bilong papamama.
7. Yu save, wasman bilong sios em i man bilong lukautim wok bilong God. Olsem na em i mas wokabaut stret, na ol manmeri i no ken lukim em i gat rong. Em i no ken ting em i gat biknem na em i bosim nabaut ol manmeri. Em i no ken belhat kwik. Em i no ken spak. Em i no ken paitim ol man nabaut. Em i no ken laikim tumas long kisim planti mani samting. Nogat.
8. Em i mas lukautim gut ol man i kam long haus bilong en. Em i mas laikim olgeta gutpela pasin na bihainim gutpela tingting tasol. Em i mas bihainim ol stretpela pasin na olgeta pasin bilong God. Em i mas bosim gut laip bilong em yet.
9. Em i mas holim strong dispela tok tru ol i bin skulim em long en. Olsem na em bai inap long skulim ol manmeri long olgeta tok tru ol i mas bilip long en, na em bai inap long kirapim bel bilong ol long bihainim dispela tok. Na sapos sampela man i gat narapela tingting, em bai inap long stretim bek tingting bilong ol.
10. Yu mas makim ol gutpela wasman, long wanem, long ol sios bilong Krit i gat planti man bilong sakim tok. Ol i save mekim planti toktok nating na giamanim tingting bilong ol man. Bikpela lain bilong dispela man, em ol man bilong lain Juda, dispela ol lain i save strong long katim skin bilong ol man.
11. Ol dispela man i laik mekim pasin nogut na pulim ol mani samting bilong ol manmeri, olsem na ol i save skulim ol long mekim ol pasin i no inap long yumi mekim. Long dispela pasin ol i save bagarapim bilip bilong sampela manmeri wantaim olgeta famili bilong ol. Olsem na yu mas tambuim ol long ol i no ken mekim dispela kain tok.
12. Bipo wanpela saveman bilong Krit yet i bin tok olsem, “Ol Krit ol i man bilong giaman tasol. Ol i man nogut tru, olsem ol wel animal. Ol i save tingting tasol long kaikai planti na les nabaut.”
13. Dispela tok em i tru. Olsem na yu mas givim strongpela tok long ol, bilong stretim gut pasin bilong ol, bai ol i bilip tru long God.
14. Na ol i no ken putim yau long ol kain kain stori nating bilong ol Juda, na long ol kain kain lo bilong ol man i save givim baksait long tok tru.
15. Sapos ol manmeri yet i stap klin long ai bilong God, orait olgeta kain kaikai samting tu i klin, na ol i ken kisim. Tasol sapos ol manmeri i bihainim pasin i doti long ai bilong God na ol i no save bilip long Krais, orait i no gat wanpela samting i klin, long wanem, tingting bilong ol wantaim bel bilong ol i doti olgeta long ai bilong God.
16. Maus bilong ol i save tok olsem, “Mi save long God.” Tasol pasin bilong ol i soim olsem, ol i givim baksait pinis long em. God i no laik tru long ol. Ol i man bilong sakim tok, na ol i no inap tru long mekim wanpela gutpela pasin.