Bible in one year
March 22


馬可福音 7:1-13
1. Kwahlanganisana kuye abaFarisi, nabathile kubabhali, bevela eYerusalem;
2. bathi, bakubona abathile kubafundi bakhe besidla isonka ngezandla eziziinqambi, oko kukuthi ngezingahlanjwanga, basuka basola.
3. Kuba abaFarisi namaYuda onke abadli, ukuba abakhanga bazihlambe izandla kunene, bebambe isithethe samanyange.
4. Nokuba bavela endaweni yembutho, abadli bengakhanga bahlambe; zikho nezinye izinto ezininzi, abazamkele ukuba bazibambe, ezinjengeentlambo zeendebe, neebhekile, nezitya zobhedu, nezingqengqelo.
5. Bandula bambuza abaFarisi nababhali, besithi, Kungani na ukuba abafundi bakho bangahambi ngokwesithethe samanyange, le nto badla isonka ngezandla ezingahlanjwanga?
6. Waphendula ke wathi kubo, Watyapha uIsaya ukuprofeta ngani,bahanahanisi, njengokuba kubhaliwe kwathiwa, Aba bantu bandibeka ngomlomo, Kanti yona intliziyo yabo ikude lee kum.
7. Bafumana ke bendihlonela, Befundisa iimfundiso eziyimithetho yabantu.
8. Kuba nithi, niwuyeka okaThixo umthetho, nibambe isithethe sabantu esinjengeentlambo zeebhekile neendebe; naye nizenza nezinye izinto ezininzi ezinjengezo.
9. Wayesithi kubo, Natyapha kambe niwutshitshise umthetho kaThixo, ukuze nisigcine isithethe senu.
10. Kuba uMoses wathi, Beka uyihlo nonyoko; wathi kanjalo,Omthethela kakubi uyise, nokuba ngunina, makafe ukufa;
11. ke nina nithi, Ukuba umntu uthe kuyise nokuba kukunina,Ingumsondezo, oko kukuthi, ingumnikelo kuThixo into ongewuba uncedwa ngayo ndim, ukholisile;
12. ningabi samvumela ukuba amenzele nto, nokuba nguyise nokuba ngunina;
13. niliphanga igunya ilizwi likaThixo ngesithethe senu enasinikelayo, naye nizenza izinto ezininzi ezinjengezo.