Bibelen på ett år
Juli 16


1 Krønikebok 26:1-32
1. Vedkommende dørvokternes skifter, så hørte til korahittene Meselemja, Kores sønn, av Asafs barn.
2. Og Meselemjas sønner var: Sakarja, den førstefødte, Jediael, den annen, Sebadja, den tredje, Jatniel, den fjerde,
3. Elam, den femte, Johanan, den sjette, Eljoenai, den syvende.
4. Obed-Edoms sønner var: Semaja, den førstefødte, Josabad, den annen, Joah, den tredje, og Sakar, den fjerde, og Netanel, den femte,
5. Ammiel, den sjette, Issakar, den syvende, Pe'ulletai, den åttende; for Gud hadde velsignet ham.
6. Hans sønn Semaja fikk og sønner, som blev de rådende i sin ætt; for de var dyktige menn.
7. Semajas sønner var: Otni og Refael og Obed, Elsabad og hans brødre, dyktige menn, Elihu og Semakja.
8. Alle disse var efterkommere av Obed-Edom, både de og deres sønner og brødre, dyktige og sterke menn til tjenesten - i alt to og seksti efterkommere av Obed-Edom.
9. Meselemja hadde også sønner og brødre, dyktige menn - i alt atten.
10. Sønnene til Hosa, som hørte til Meraris barn, var: Simri, overhodet - for vel var han ikke den førstefødte, men hans far satte ham til å være overhode -
11. Hilkia, den annen, Tebalja, den tredje, Sakarja, den fjerde; Hosas sønner og brødre var i alt tretten.
12. Disse dørvokter-skifter, det vil si deres overhoder, pålå det å gjøre vakttjeneste i Herrens hus sammen med sine brødre.
13. Og de kastet lodd om hver port, den minste som den største, efter sine familier.
14. Loddet mot øst falt på Selemja; også for hans sønn Sakarja, en klok rådgiver, kastet de lodd, og hans lodd kom ut mot nord.
15. For Obed-Edom falt loddet mot syd, og for hans sønner falt det ved forrådshuset.
16. For Suppim og Hosa falt loddet mot vest ved Salleket-porten på allfarveien som går opover, den ene vaktpost ved den andre.
17. Mot øst stod seks levitter, mot nord hver dag fire, mot syd hver dag fire, og ved forrådshuset to og to.
18. Ved Parbar mot vest stod fire ved veien og to ved selve Parbar.
19. Dette var dørvokternes skifter av korahittenes barn og av Meraris barn.
20. Av levittene hadde Akia opsyn over skattene i Guds hus og over de til Herren helligede ting.
21. Ladans sønner, gersonittenes efterkommere gjennem Ladan, overhodene for gersonitten Ladans familier, var jehielittene.
22. Jehielittenes sønner Setam og hans bror Joel hadde opsyn over skattene i Herrens hus.
23. Vedkommende amramittene, jisharittene, hebronittene, ossielittene,
24. så var Sebuel, sønn av Moses' sønn Gersom, overopsynsmann over skattene.
25. Og hans frender av Eliesers ætt var Eliesers sønn Rehabja Og hans sønn Jesaja og hans sønn Joram Og hans sønn Sikri Og hans sønn Selomot.
26. Denne Selomot Og hans brødre hadde opsyn over alle de til Herren helligede ting, som kong David og familiehodene blandt høvedsmennene over tusen og over hundre og hærførerne hadde helliget;
27. efter krigene hadde de helliget det av hærfanget for å sette Herrens hus i stand.
28. Og alt det seeren Samuel og Saul, Kis' sønn, og Abner, Ners sønn, og Joab, Serujas sønn, hadde helliget - alt som nogen hadde helliget - var under opsyn av Selomit og hans brødre.
29. Blandt jisharittene var Kenanja og hans sønner satt til å røkte de verdslige gjøremål i Israel som tilsynsmenn og dommere.
30. Blandt hebronittene var Hasabja og hans brødre, dyktige menn, tusen og syv hundre i tallet, satt over Israel i landet på vestsiden av Jordan i alt som vedkom Herrens gjerning og kongens tjeneste.
31. Til hebronittene hørte Jerija, overhodet for hebronittene efter deres ætter og familier; i det firtiende år av Davids regjering blev det foretatt undersøkelse blandt dem, og det fantes blandt dem dyktige krigsmenn i Jaser i Gilead.
32. Hans frender, dyktige menn, var to tusen og syv hundre, som alle var familiehoder; dem satte kong David over rubenittene og gadittene og den halve Manasse stamme i alle Guds saker og kongens saker.

1 Krønikebok 27:1-34
1. Dette er Israels barn efter deres tall, med deres familiehoder og høvedsmennene over tusen og over hundre og deres tilsynsmenn, som tjente kongen i alt som vedkom hær-delingene; disse hær-delinger tiltrådte og fratrådte skiftevis hver måned gjennem hele året, og hver deling var på fire og tyve tusen mann.
2. Over den første hær-deling, som gjorde tjeneste i den første måned, stod Jasobam, Sabdiels sønn, og til hans deling hørte fire og tyve tusen mann;
3. han var en av Peres' efterkommere, den øverste av alle hærførerne som gjorde tjeneste i den første måned.
4. Over den hær-deling som gjorde tjeneste i den annen måned, stod ahohitten Dodai; ved hans deling var fyrsten Miklot, og til hans deling hørte fire og tyve tusen mann.
5. Den tredje hærfører, som gjorde tjeneste i den tredje måned, var Benaja, presten Jojadas sønn, som var den øverste, og til hans deling hørte fire og tyve tusen mann;
6. denne Benaja var en helt blandt de tretti og stod over de tretti, og ved hans hær-deling var hans sønn Ammisabad.
7. Den fjerde, som gjorde tjeneste i den fjerde måned, var Asael, Joabs bror, og efter ham hans sønn Sebadja, og til hans hær-deling hørte fire og tyve tusen mann.
8. Den femte, som gjorde tjeneste i den femte måned, var høvdingen Samhut, jisrahitten, og til hans hærdeling hørte fire og tyve tusen mann.
9. Den sjette, som gjorde tjeneste i den sjette måned, var Ira, Ikkes' sønn, fra Tekoa, og til hans hærdeling hørte fire og tyve tusen mann.
10. Den syvende, som gjorde tjeneste i den syvende måned, var pelonitten Heles av Efra'ims barn, og til hans hær-deling hørte fire og tyve tusen mann.
11. Den åttende, som gjorde tjeneste i den åttende måned, var husatitten Sibbekai av serahittenes ætt, og til hans hær-deling hørte fire og tyve tusen mann.
12. Den niende, som gjorde tjeneste i den niende måned, var Abieser fra Anatot, av Benjamins stamme, og til hans hær-deling hørte fire og tyve tusen mann.
13. Den tiende, som gjorde tjeneste i den tiende måned, var Maharai fra Netofa, av serahittenes ætt, og til hans hær-deling hørte fire og tyve tusen mann.
14. Den ellevte, som gjorde tjeneste i den ellevte måned, var Benaja fra Piraton, av Efra'ims barn, og til hans hær-deling hørte fire og tyve tusen mann.
15. Den tolvte, som gjorde tjeneste i den tolvte måned, var Heldai fra Netofa, av Otrliels ætt, og til hans hær-deling hørte fire og tyve tusen mann.
16. Israels stammefyrster var: for rubenittene Elieser, Sikris sønn, for simeonittene Sefatja, Ma'akas sønn,
17. for Levi Hasabja, Kemuels sønn, for Arons ætt Sadok,
18. for Juda Elihu, en av Davids brødre, for Issakar Omri, Mikaels sønn,
19. for Sebulon Jismaja, Obadjas sønn, for Naftali Jerimot, Asriels sønn,
20. for Efra'ims barn Hosea, Asasjas sønn, for den halve Manasse stamme Joel, Pedajas sønn,
21. for den halve Manasse stamme i Gilead Jiddo, Sakarjas sønn, for Benjamin Ja'asiel, Abners sønn,
22. for Dan Asar'el, Jerohams sønn. Dette var høvdingene for Israels stammer.
23. Men David tok ikke tall på dem som var under tyve år; for Herren hadde sagt at han vilde gjøre Israel tallrikt som himmelens stjerner.
24. Joab, Serujas sønn, begynte å telle, men fullendte det ikke, og Guds vrede kom over Israel for dette, og tallet blev ikke opført i manntallet i kong Davids krønike.
25. Opsynet over kongens skatter hadde Asmavet, Adiels sønn, over forrådene på marken, i byene og landsbyene og i festningstårnene Jonatan, Ussias sønn,
26. over dem som arbeidet på marken og dyrket jorden, Esri, Kelubs sønn,
27. over vingårdene Sime'i fra Rama, over vinforrådene i vingårdene sifmitten Sabdi,
28. over oljetrærne og morbærtrærne i lavlandet Ba'al-Hanan fra Geder, over oljeforrådene Joas,
29. over storfeet som beitet i Saron, Sitrai fra Saron, over storfeet i dalene Safat, Adlais sønn,
30. over kamelene ismaelitten Obil, over aseninnene Jehdeja fra Meronot
31. og over småfeet hagaritten Jasi; alle disse var opsynsmenn over kong Davids eiendeler.
32. Davids farbror Jonatan var hans rådgiver; han var en forstandig og skriftlærd mann. Jehiel, Hakmonis sønn, var hos kongens sønner.
33. Akitofel var kongens rådgiver, og arkitten Husai var kongens venn.
34. Efter Akitofel kom Jojada, Benajas sønn, og Ebjatar. Joab var kongens hærfører.

Salmenes 78:56-66
56. Men de fristet Gud, den Høieste, og var gjenstridige mot ham, og de aktet ikke på hans vidnesbyrd.
57. De vek av og var troløse, som deres fedre, de vendte om, likesom en bue som svikter.
58. Og de vakte hans harme med sine offerhauger og gjorde ham nidkjær med sine utskårne billeder.
59. Gud hørte det og blev vred, og han blev såre kjed av Israel.
60. Og han forlot sin bolig i Silo, det telt han hadde opslått blandt menneskene.
61. Og han overgav sin styrke til fangenskap og sin herlighet i fiendens hånd.
62. Og han overgav sitt folk til sverdet og harmedes på sin arv.
63. Ild fortærte dets unge menn, og dets jomfruer fikk ingen brudesang.
64. Dets prester falt for sverdet, og dets enker holdt ikke klagemål.
65. Da våknet Herren som en sovende, som en helt som jubler av vin.
66. Og han slo sine motstandere tilbake, påførte dem en evig skam.

Salomos Ordsprog 20:4-5
4. Om vinteren vil den late ikke pløie, derfor søker han forgjeves efter grøde om høsten.
5. Tankene i en manns hjerte er et dypt vann, men en forstandig mann drar det op.

Apostlenes Gjerninge 10:1-23
1. Det var en mann i Cesarea ved navn Kornelius, høvedsmann ved den hærdeling som kaltes den italiske;
2. han var en from mann og fryktet Gud med hele sitt hus og gav mange almisser til folket og bad alltid til Gud.
3. Og han så grandgivelig i et syn, omkring den niende time på dagen, en Guds engel som kom inn til ham og sa til ham: Kornelius!
4. Men han stirret på ham og blev forferdet og sa: Hvad er det, Herre? Han svarte ham: Dine bønner og dine almisser er steget op til ihukommelse for Gud.
5. Og nu, send nogen menn til Joppe og hent til dig en mann ved navn Simon, som kalles med tilnavn Peter;
6. han bor hos en garver som heter Simon, og som har et hus ved havet.
7. Da nu engelen som talte til ham, var faret fra ham, kalte han til sig to av sine tjenere og en from stridsmann av dem som alltid var om ham,
8. og han fortalte dem det alt sammen, og sendte dem avsted til Joppe.
9. Den næste dag, mens disse var på veien og nærmet sig til byen, gikk Peter ved den sjette time op på taket for å bede.
10. Han blev da sulten og vilde ha noget å ete. Mens de nu laget det til, kom det en henrykkelse over ham,
11. og han ser himmelen åpnet og noget dale ned, likesom en stor duk, som blev senket ned på jorden efter de fire hjørner;
12. i den var det alle slags firføtte og krypende dyr som lever på jorden, og alle slags himmelens fugler.
13. Og det kom en røst til ham: Stå op, Peter! slakt og et!
14. Men Peter sa: Ingenlunde, Herre! aldri har jeg ett noget vanhellig eller urent.
15. Og det kom atter en røst, for annen gang, til ham: Det som Gud har renset, det må ikke du gjøre til urent.
16. Dette skjedde tre ganger, og straks blev det tatt op igjen til himmelen.
17. Mens nu Peter var tvilrådig med sig selv om hvad det syn vel skulde bety som han hadde sett, se, da stod de menn som var utsendt av Kornelius, for porten, efterat de hadde spurt sig frem til Simons hus,
18. og de ropte inn og spurte om Simon som kaltes med tilnavn Peter, bodde der.
19. Mens Peter nu grundet på synet, sa Ånden til ham: Se, tre menn leter efter dig;
20. stå op og gå ned, og dra med dem uten å tvile! for det er jeg som har sendt dem.
21. Da gikk Peter ned til mennene og sa: Se, jeg er den som I leter efter; hvad er årsaken til at I er kommet hit?
22. De sa: Kornelius, en høvedsmann, en rettferdig og gudfryktig mann, som har godt vidnesbyrd av hele jødenes folk, fikk det bud av en hellig engel at han skulde hente dig til sitt hus og høre hvad du har å si.
23. Han kalte dem da inn og gav dem herberge. Og den næste dag stod han op og drog avsted med dem, og nogen av brødrene fra Joppe gikk med ham.