एक वर्ष बाइबल
मई २३


लूका २१:१-१९
१. येशूसे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी फ्‍युक्‍पो म्‍हिगदेसे भेटी युबा ताङरी भेटी युबान लबा म्राङ्जी।
२. ओच्‍छे ह्रेम्‍बो सिबा प्राङबो म्रिङम्‍हेमेसेनोन डबल न्‍ही युबा म्राङ्जी।
३. चु म्राङ्सी येशूसे, “च्‍यागो, ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो। स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे भन्‍दा चु ह्रेम्‍बो सिबा प्राङबो म्रिङम्‍हेमेसे ल्‍हानान भेटी युबा मुला।
४. तिग्‍दा भिसम स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे ह्राङदेन छ्‌याम मुबा ल्‍हानान सम्‍पत्तिग्‍याम युजी, तर चु ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमे प्राङबो तसीनोन ह्राङदेन छ्‌याम मुबा जति जम्‍मान युजी” भिसी सुङ्जी।
५. तिरेकुनु चेलागदेसे, “ज्‍यबा ज्‍यबा युङबादेन म्‍हिगदेसे फुल्‍बा भेटीगदेग्‍याम जेना लसी स्‍होबा चु परमेश्‍वरला मन्‍दिर गाते जेबा!” भिसी ताम लबान मुबा। तर येशूसे थेनीगदेदा,
६. “तिरेकुनु चुह्रङ्बा धुइएनोन खाल, थे धुइरी दान्‍दे म्राङ्बा चु मन्‍दिरला युङबा गिकनोन बाँकी आचिना जम्‍मान फुप्‍ला” भिसी सुङ्जी।
७. ओच्‍छे थेनीगदेसे, “गुरु, चु तामगदे खाइमा तला? चुह्रङ् तबारी छ्‌याइजी भिसी खाह्रङ्बा चिनु म्राङ्ला?” भिसी ङ्‌योइमा,
८. येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदे होशियार तसी चिउ, खालैसे एनीगदेदा झुक्‍याब थालगै। तिग्‍दा भिसम ङाला मिन किन्‍सी ‘ङानोन थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना’ भिसी ल्‍हानान म्‍हिगदे खला। ओच्‍छे ‘धुइ खसी जिन्‍बा मुला’ भिसी भिला, तर एनीगदेसे थेनीगदेला ताम थाङ्‌यान्‍गो।
९. ओच्‍छे लडाइ तजी भिबा ताम थेःसी एनीगदे आत्तेब थातउ, तिग्‍दा भिसम चु जम्‍बुलिङ नाश तबा भन्‍दा ङाच्‍छा चु तनोन तोःला। तर थेनोन धुइरी चु जम्‍बुलिङ नाश आत।”
१०. जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा दोःसी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “म्‍हि य्‍हुलला बिरोधरी म्‍हि य्‍हुलनोन ओच्‍छे य्‍हुल्‍साला बिरोधरी य्‍हुल्‍सा रेःला।
११. ओच्‍छे घ्रेन घ्रेन सङगुल खला, जम्‍मान ग्‍लारी अनिकालदेन देसान खला। मुरी घ्रेन घ्रेन लोङ्‌बा खबा चिनुगदे म्राङ्ला।
१२. “तर चु तबा भन्‍दा ङाच्‍छा म्‍हिगदेसे एनीगदेदा चुङ्सी दुख पिन्‍ना। ओच्‍छे यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी जिम्‍मा लसी एनीगदेदा झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌ला। ओच्‍छे एनीगदेसे ङादा विश्‍वास लबासे लमा ग्‍लेदेन अञ्‍चलाधीशगदेला ङाच्‍छापट्टि भोर्ला।
१३. थे धुइरी एनीगदेसे ङाला बारेरी पाङ्बा मौका याङ्ला।
१४. तर एनीगदेसे ह्राङदा जोगब लबारी तिग पाङ्तोःबा भिसी धन्‍दा सुर्दा थालउ।
१५. तिग्‍दा भिसम थे धुइरी एनीगदेसे तिग ताम पाङ्तोःबा थे ताम पाङ्‌बारी ङाइ एनीगदेदा ज्ञान बुद्धि पिन्‍ना। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे एनीगदेला ताम थाबारी आखम ओच्‍छे एनीगदेसे पाङ्बा तामला जोहाबएनोन पिन्‍बारी आखम।
१६. तर एनीगदेदा ह्राङलान आबा आमा, ज्‍योज्‍यो आले ओच्‍छे ह्राङला म्‍हिगदेदेन ह्रोगदेसेनोन चुङ्सी पिन्‍ना। ओच्‍छे एनीगदे न्‍हङला कोइ कोइदा मी म्‍हिगदेसे साइपुङ्‍ला।
१७. थेह्रङ् लसीन ङादा विश्‍वास लबासे लमा एनीगदेदा जम्‍मान म्‍हिगदेसे हेला लला।
१८. तर एनीगदेला थोबोला क्रा गिक सुत्तै आताइ।
१९. जस्‍तोन दुख तसैनोन एनीगदेसे सेमहेन्‍सेन विश्‍वास लसी चिबासे लमा जुकजुकधोनाला जुनी याङ्ला।