एक वर्ष बाइबल
जुन ๒๔


जन १२:१-२६
१. मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाड खबा भन्‍दा ढुरे ङाच्‍छा येशू लाजरसदा सिबाग्‍याम सोना लबा बेथानिया भिबा नाम्‍सारी धोखजी।
२. येशूला लागिरी थेनीगदेसे जमाकुनु ङ्‍यसे थेरीन सोल स्‍होजी। मार्थासे चा जम्‍मादान क्‍योङ्बान मुबा। येशूदेन छ्‌यामनोन चिबागदे न्‍हङ‍री गिक चा लाजरस मुबा।
३. थेनोन धुइरी मरियमसे जटामसी भिबा दोङला टाग्‍याम स्‍होबा महँगो खाल्‍ला ज्‍यबा बास्‍ना खबा अत्तर लिटर गङसल ते भसी येशूला स्‍य्‍हापरी फोर्सी ह्राङलान क्रासे येशूला स्‍य्‍हाप फ्‍याजी। ओच्‍छे दिम नाङनोन थे अत्तरला बास्‍ना खजी।
४. तर येशूदा चुङ्सी पिन्‍बारी म्‍हाइबा चेला यहूदा इस्‍करियोतसे चुह्रङ् भिसी भिजी,
५. “चु अत्तर मी ग्‍यार्जा सोम म्‍हुइला डबलरी चूङ्सी थे टाङगा प्राङबोगदेदा पिन्‍सै तसेला।”
६. तर थेसे प्राङबोगदेदा वास्‍ता लसी चु ताम पाङ्बा आहिन मुबा। तिग्‍दा भिसम थे य्‍हो मुबा, ओच्‍छे टाङगाएनोन थेदेन छ्‌यामनोन थान्‍सी थेसेन य्‍हो लमुबा।
७. येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “थेदा तिगै थापाङ्‍गो, ङादा ल्‍हुबा धिनना लागिरी चुसे चुह्रङ् लबा हिन्‍ना।
८. तिग्‍दा भिसम प्राङबो म्‍हिगदे मी एनीगदेदेन छ्‌याम सदन तला, तर ङा चा एनीगदेदेन छ्‌याम सदन आत।”
९. येशू बेथानिया भिबा नाम्‍सारी मुला भिबा था याङ्सी ल्‍हानान यहूदीगदे थेरी खजी, थेनीगदे येशूदा च्‍याबारी जे खबा आहिन मुबा। तर येशूसे सिबाग्‍याम सोना लबा लाजरसदाएनोन च्‍याबारी खबा मुबा।
१०. थेतबासेलमा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेसे लाजरसदाएनोन साइबारी सल्‍लाह लजी।
११. तिग्‍दा भिसम लाजरसदा सिबाग्‍याम सोना लबासे लमा ल्‍हानान यहूदीगदेसे थेनीगदेदा ख्‍लासी येशूदा विश्‍वास लबान मुबा।
१२. न्‍हङगरदङसे मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाडरी खबा ल्‍हानान म्‍हिगदेसे येशू यरूशलेमरी फेप्‍खबान मुला भिबा ताम थेःजी।
१३. जमाहेन्‍से खजूरला हाँगागदे क्‍युइसी थोबान म्‍हिगदेसे “थेला जयजयकार तगै, परमप्रभुला मिनरी फेप्‍खबासे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्‌गै इस्राएलला ग्‍लेदा परमेश्‍वरसे मोलम पिन्‍गै” भिसी क्रिङ्बान येशूदा मान लबारी खजी।
१४. येशूसे गधाला कोला गिक स्‍याप्‍जी ओच्‍छे थेनोन गधाला कोलाथोरी क्रेःसी फेप्‍खजी। परमेश्‍वरला बचनरीनोन चुह्रङ् लसी भ्रिबा मुला,
१५. “सियोनना म्‍हिगदे, एनीगदे थालोङ्‍गो। च्‍यागो, एनीगदेला ग्‍ले गधाला कोलाथोरी क्रेःसी फेप्‍खबान मुला।”
१६. ङाच्‍छा मी चु ताम येशूला चेलागदेसेनोन आघोनी। तर येशू सिबाग्‍याम सोसी स्‍वर्गरी घ्रेन य्‍हालदेन शक्तिरी फेप्‍माहेन्‍से जे थेनीगदेसे येशूला बारेरी भ्रिबा जम्‍मान ताम घोजी।
१७. येशूसे धुर्सारी थान्‍बा लाजरसदा ङ्‌योइसी सिबाग्‍याम सोना लबा धुइरी येशूदेन छ्‌यामनोन मुबा म्‍हिगदेसे येशूसे लबा गेला बारेरी पाङ्सी भ्रजी।
१८. येशूसे चुह्रङ्बा उदेकला गे लबा मुबा भिबा ताम थेःबासे लमाएनोन म्‍हिगदे येशूदा ह्रुप तबारी निबा मुबा।
१९. थेतबासेलमा फरिसीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री “खाइ, य्‍हाङसे तिग लखम्‍जी। च्‍यागो, जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिगदे थेदेन छ्‌याम भ्रबारी छ्‌याइजी” भिसी भिजी।
२०. कोइ कोइ ग्रीस य्‍हुल्‍साला म्‍हिगदे मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाडरी पूजा लबाला लागिरी यरूशलेम शहररी खबा मुबा।
२१. थेनीगदे गालील अञ्‍चलला बेथसेदा भिबा नाम्‍सारी चिबा फिलिप मुबा ग्‍लारी निसी, “ङनी येशूदेन छ्‌याम ह्रुप तबा सेम मुला” भिसी बिन्‍ती लजी।
२२. जमाहेन्‍से फिलिप निसी अन्‍द्रियासदा चु ताम पाङ्जी, ओच्‍छे थेनीनोन निसी येशूदा पाङ्जी।
२३. येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “दाहेन्‍से परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा मान लबा धुइ खसी जिन्‍बा मुला।
२४. च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, बु वारीरी ढ्वबा ग्‍वाला ब्‍लु आसिनी भिसम थे गिक जेन तला। तर थे सिजी भिसम फुइसी थेरी ल्‍हानान ग्‍वा रोला।
२५. थेतबासेलमा जुन म्‍हिसे ह्राङला ज्‍यान जोगब लबा सेम लला थे म्‍हिसे जुकजुकधोनाला जुनी आयाङ्। तर जुन म्‍हिसे जम्‍बुलिङरी मुमा ह्राङला ज्‍यान‍ना वास्‍ता आलना ङादेन छ्‌याम भ्रला, थेसे जुकजुकधोनाला जुनी सदन जोगब लसी थान्‍ना।
२६. खालै म्‍हिसे ङाला लागिरी गे लबा सेम लजी भिसम थे ङादेन छ्‌याम भ्रतोःला। ओच्‍छे ङा जुन ग्‍लारी चिला, ङाला गे लबा म्‍हिएनोन ङादेन छ्‌यामनोन तला। खालै म्‍हिसे ङाला लागिरी गे लजी भिसम ङाला आबासे थेला मान बढब लसी पिन्‍ना।