एक वर्ष बाइबल
जुलाई १७


प्रेरित १०:१-२३
१. कैसरिया भिबा ग्‍लारी कर्नेलियस भिबा म्‍हि गिक मुबा, थे म्‍हि रोमी य्‍हुलला इटालिया भिबा सिपाहीला कप्‍तान मुबा।
२. थेसे परमेश्‍वरदा तेन्‍मुबा, ओच्‍छे थेदेन थेला दिमला जम्‍मान म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍मुबा। थेसे आरेबागदेदा ज्‍यबा सेमसे पिन्‍मुबा। ओच्‍छे परमेश्‍वरदेन छ्‌याम सदन प्रार्थना लमुबा।
३. तिरेकुनु थेसे धिनना तीन बजेरीक्‍यार प्रार्थना लबा धुइरी परमेश्‍वरला स्‍वर्गदूत गिक ह्राङ मुबा ग्‍लारी खबा म्राङ्जी। ओच्‍छे स्‍वर्गदूतसे थेदा “कर्नेलियस!” भिसी ङ्‌योइबा थेःजी।
४. जमाहेन्‍से कर्नेलियस लोङ्सी स्‍वर्गदूतदा ज्‍यना लसी च्‍यासी, “प्रभु, सुङ्‍गो” भिसी भिमा, स्‍वर्गदूतसे थेदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “एसे लबा प्रार्थनादेन एसे प्राङबोगदेदा दया लसी चबा थुङ्बारी पिन्‍बा जम्‍मान गे परमेश्‍वरदा फुल्‍बा भेटी ह्रङ्‌बान दोबा मुला।
५. दाहेन्‍से एसे योप्‍पा भिबा शहररी म्‍हिगदे पुइसी पत्रुस भिबा सिमोनदा ङ्‌योइगो।
६. थे ढिला गे लबा सिमोन भिबा म्‍हिदेन छ्‌याम चिबा मुला, थे सिमोनना दिम समुन्‍द्रला कुनीरी मुला।”
७. ओते पाङ्माहेन्‍से स्‍वर्गदूत कर्नेलियस मुबाग्‍याम फेसी निजी। जमाहेन्‍से कर्नेलियससे ह्राङला नोकरगदे न्‍हङला नोकर न्‍हीदेन सदन ह्राङदा क्‍योङ्बा ओच्‍छे परमेश्‍वरदा तेन्‍बा सिपाही गिकदा ङ्‌योइजी।
८. ओच्‍छे थेनीगदेदा चु जम्‍मान ताम पाङ्सी योप्‍पा भिबा शहररी पुइजी।
९. न्‍हङगरदङ थेनीगदे निबान लबा धुइरी धिनना बाह्र बजेरीक्‍यार योप्‍पा शहरला ङामरी धोखमा पत्रुस चा प्रार्थना लबारी दिमला कौसीरी निजी।
१०. थे धुइरी पत्रुसदा फोख्रेन्‍जी, ओच्‍छे थेसे चबा स्‍हे चबारी म्‍हाइजी। तर स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे चबा स्‍हे स्‍होबान मुबा, थेनोन धुइरी थे एकोहोरो तजी।
११. जमाहेन्‍से थेसे स्‍वर्ग ठोङ्‌बा म्राङ्जी ओच्‍छे कुनी ब्‍लिरीन खीबा तन्‍ना ह्रङ्‌बा स्‍वर्गग्‍याम जम्‍बुलिङपट्टि मार खबान लबा म्राङ्जी।
१२. थे तन्‍नारी जम्‍बुलिङला काङ ब्‍लि मुबा ल्‍हानान थरीला जन्‍तुदेन सरी भ्रबा जन्‍तु ओच्‍छे चरागदे मुबा।
१३. जमाहेन्‍से पत्रुससे चुह्रङ् भिबा काइ थेःजी, “पत्रुस, ए रेःसी चुदा साइसी चउ।”
१४. तर पत्रुससे “आहिन प्रभु, ङाइ चुह्रङ्बा चबारी आतबा नइबा स्‍हे खाइमै चबा आरे” भिसी भिजी।
१५. दोःसीनोन पत्रुससे “परमेश्‍वरसे चोखो स्‍होसी जिन्‍बा स्‍हेदा एसे नइबा स्‍हे थाम्‍हन्‍गो” भिबा काइ थेःजी।
१६. सोमरेमधोना चुह्रङ्बा काइ थेःजी, ओच्‍छे थे तन्‍ना तुरुन्‍तन स्‍वर्गपट्टि भोर्जी।
१७. ह्राङसे म्राङ्बा तामला अर्थ तिग मुला तला भिसी पत्रुस अलमल तसी चिमुबा। थेनोन धुइरी कर्नेलियससे पुइबा म्‍हिगदे सिमोनना दिम म्‍हाइबान निमा दिम स्‍याप्‍सी म्रापरी राप्‍जी।
१८. ओच्‍छे घ्रेन काइ लसी, “पत्रुस भिबा सिमोन चुरी धन्‍छ्‌यामुला?” भिसी ङ्‌योइजी।
१९. थे धुइरी पत्रुस ह्राङसे म्राङ्बा तामला बारेरी म्‍हन्‍सी चिबा मुबा। थेनोन धुइरी परमेश्‍वरला आत्‍मासे पत्रुसदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, एदा म्‍हि सोमसे म्‍हाइबान मुला।
२०. थेतबासेलमा ए रेःसी धिरी निउ, ओच्‍छे शङ्का आलना थेनीगदेदेन छ्‌याम निउ, तिग्‍दा भिसम थेनीगदेदा ङाइनोन पुइखबा हिन्‍ना।”
२१. जमाहेन्‍से पत्रुस थेनीगदे मुबा ग्‍लारी निसी, “च्‍यागो, एनीगदेसे म्‍हाइबा म्‍हि ङानोन हिन्‍ना। एनीगदे चुरी तिग्‍दा खबा?” भिसी ङ्‌योइमा,
२२. थेनीगदेसे पत्रुसदा “कर्नेलियस भिबा कप्‍तानसे ङन्‍दा पुइखबा हिन्‍ना। थे ज्‍यबा म्‍हिदेन परमेश्‍वरदा तेन्‍बा म्‍हि हिन्‍ना, ओच्‍छे यहूदीगदे जम्‍मासेन थेदा मान लमुला। थेला दिमरी ह्राङदा ङ्‌योइसी ह्राङसे सुङ्बा ताम ङ्‌यान्‍गो भिसी परमेश्‍वरला स्‍वर्गदूतगदे गिकसे कुल्‍बा मुला” भिसी भिजी।
२३. थेतबासेलमा थेनीगदेदा न्‍हङरी ङ्‌योइसी पत्रुससे थेनीगदेदा क्‍योङ्‌जी। न्‍हङगरदङ पत्रुस थेनीगदेदेन छ्‌याम निजी, ओच्‍छे येशूदा विश्‍वास लबा योप्‍पा शहररी मुबा कोइ कोइ म्‍हिगदेएनोन थेदेन छ्‌याम निजी।