Bible in one year
June 22


1 Kings 11:1-43
1. Inkosi uSolomoni,
2. ababevela ezizweni iN\sc KOSI\sc* eyayithe ngazo kubantwana bakoIsrayeli: Kaliyikungena kibo, labo kabayikungena kini; isibili bazaphendula inhliziyo yenu ilandele onkulunkulu babo. Bona uSolomoni wabanamathela ngothando.
3. Wayelabafazi abangamakhulu ayisikhombisa, amakhosazana, labafazi abancane abangamakhulu amathathu; abafazi bakhe basebephambula inhliziyo yakhe.
4. Ngoba kwathi esikhathini sokuluphala kukaSolomoni, abafazi bakhe baphambulela inhliziyo yakhe ekulandeleni abanye onkulunkulu.
5. Ngoba uSolomoni wahamba emva kukaAshitarothi unkulunkulu wamaSidoni lemva kukaMilkomu isinengiso samaAmoni.
6. USolomoni wasesenza okubi emehlweni eN\sc KOSI\sc*, kayilandelanga ngokupheleleyo iN\sc KOSI\sc* njengoDavida uyise.
7. Ngalesosikhathi uSolomoni wakhela uKemoshi.
8. Langokunjalo wabenzela bonke abafazi bakhe bezizweni abatshisa impepha bahlabela onkulunkulu babo.
9. IN\sc KOSI\sc* yasimthukuthelela uSolomoni, ngoba inhliziyo yakhe yayiphambukile eN\sc KOSI\sc*ni, uNkulunkulu kaIsrayeli,
10. yamlaya mayelana lalinto, ukuthi angalandeli abanye onkulunkulu; kodwa kagcinanga lokho iN\sc KOSI\sc* eyamlaya khona.
11. Ngakho iN\sc KOSI\sc* yathi kuSolomoni: Ngenxa yokuthi lokhu kwenziwe nguwe, ungagcinanga isivumelwano sami lezimiso zami, engakulaya khona, ngizawudabula lokuwudabula umbuso kuwe, ngiwunike inceku yakho.
12. Kanti kangiyikukwenza ensukwini zakho ngenxa kaDavida uyihlo; ngizawudabula usuke esandleni sendodana yakho.
13. Loba kunjalo kangiyikudabula wonke umbuso.
14. IN\sc KOSI\sc* yasimvusela uSolomoni isitha, uHadadi umEdoma; wayengowenzalo yenkosi eEdoma.
15. Ngoba kwathi uDavida eseEdoma, uJowabi induna yebutho wayenyukele ukungcwaba ababuleweyo, watshaya wonke owesilisa eEdoma.
16. Ngoba uJowabi wahlala lapho inyanga eziyisithupha, loIsrayeli wonke, waze waquma wonke owesilisa eEdoma.
17. Kodwa uHadadi wabaleka, yena lamaEdoma athile avela encekwini zikayise kanye laye, ukungena eGibhithe; njalo uHadadi wayengumfanyana.
18. Basebesuka eMidiyani, bathatha amadoda labo eParani, bafika eGibhithe, kuFaro inkosi yeGibhithe, owamnika indlu, wammisela ukudla, wamnika umhlabathi.
19. UHadadi wasethola umusa omkhulu emehlweni kaFaro, waze wamendisela udadewabo womkakhe, udadewabo kaTapenesi indlovukazi.
20. Udadewabo kaTapenesi wasemzalela uGenubathi indodana yakhe, uTapenesi amlumulela phakathi kwendlu kaFaro; njalo uGenubathi wayesendlini kaFaro phakathi kwabantwana bakaFaro.
21. Kwathi uHadadi esezwile eseGibhithe ukuthi uDavida ulele laboyise lokuthi uJowabi induna yebutho usefile, uHadadi wathi kuFaro: Ngivumela ngisuke ukuthi ngiye elizweni lakithi.
22. UFaro wasesithi kuye: Kodwa usweleni ulami ukuthi, khangela, udinge ukuya elizweni lakini? Wasesithi: Akulalutho, loba kunjalo ngivumela lokungivumela ngihambe.
23. UNkulunkulu wasemvusela isitha, uRezoni indodana kaEliyada owayebalekile enkosini yakhe uHadadezeri inkosi yeZoba.
24. Wasezibuthela amadoda, waba ngumkhokheli weviyo, lapho uDavida ebabulala, bahlala kuyo, babusa eDamaseko.
25. Wasesiba yisitha kuIsrayeli insuku zonke zikaSolomoni, phezu kobubi uHadadi \add abenzayo\add*; njalo wanengwa nguIsrayeli, wabusa phezu kukaSiriya.
26. LoJerobhowamu, indodana kaNebati.
27. Yilolu-ke udaba lokuthi aphakamise isandla emelene lenkosi, wavala isikhala somuzi kaDavida uyise.
28. UJerobhowamu wayeliqhawe elilamandla. Kwathi uSolomoni ebona lelijaha ukuthi likhuthele emsebenzini, walibeka phezu kwawo wonke umthwalo wendlu kaJosefa.
29. Kwasekusithi ngalesosikhathi lapho uJerobhowamu ephuma eJerusalema, uAhiya umprofethi wamfica endleleni. Njalo wayezigqokise isigqoko esitsha; bobabili babebodwa egangeni.
30. UAhiya wasesibamba isigqoko esitsha esasikuye, wasidabula iziqa ezilitshumi lambili,
31. wathi kuJerobhowamu: Zithathele iziqa ezilitshumi, ngoba itsho njalo iN\sc KOSI\sc*, uNkulunkulu kaIsrayeli: Khangela, ngizadabula umbuso usuke esandleni sikaSolomoni, ngikunike izizwe ezilitshumi.
32. Kodwa yena uzakuba lesizwe esisodwa ngenxa yenceku yami uDavida langenxa yeJerusalema, umuzi engiwukhethileyo ezizweni zonke zakoIsrayeli.
33. Ngenxa yokuthi bangitshiyile, bakhonza uAshitarothi unkulunkulu wamaSidoni, kabahambanga ngendlela zami, ukwenza okulungileyo emehlweni ami, lo\add kulondoloza\add* izimiso zami lezahlulelo zami, njengoDavida uyise.
34. Loba kunjalo kangiyikuwususa umbuso wonke esandleni sakhe; kodwa ngizamenza abe ngumbusi zonke izinsuku zempilo yakhe ngenxa kaDavida inceku yami, engamkhethayo, owagcina imilayo yami lezimiso zami.
35. Kodwa ngizawususa umbuso esandleni sendodana yakhe, ngiwunike wena, izizwe ezilitshumi.
36. Lendodana yakhe ngizayinika isizwe sibe sinye ukuze uDavida inceku yami abe lesibane zonke izinsuku phambi kwami eJerusalema.
37. Wena-ke ngizakuthatha, uzabusa phezu kwakho konke umphefumulo wakho okuloyisayo, ube yinkosi phezu kukaIsrayeli.
38. Kuzakuthi-ke, uba ulalela konke engikulaya khona, uhambe ngezindlela zami, wenze okulungileyo emehlweni ami, ukugcina izimiso zami lemilayo yami, njengokwenza kukaDavida inceku yami, ngizakuba lawe,
39. njalo ngihluphe inzalo kaDavida ngenxa yalokhu, kodwa kungabi kokuphela.
40. Ngakho uSolomoni wadinga ukumbulala uJerobhowamu, kodwa uJerobhowamu wasuka wabalekela eGibhithe, kuShishaki inkosi yeGibhithe, wayeseGibhithe waze wafa uSolomoni.
41. Ezinye-ke zezindaba zikaSolomoni, lakho konke akwenzayo, lenhlakanipho yakhe, kakubhalwanga yini egwalweni lwendaba zikaSolomoni?
42. Isikhathi-ke uSolomoni abusa ngaso eJerusalema phezu kukaIsrayeli wonke saba yiminyaka engamatshumi amane.
43. USolomoni waselala laboyise.

1 Kings 12:1-33
1. URehobhowamu ngoba uIsrayeli wonke wayefike eShekema ukumbeka abe yinkosi.
2. Kwasekusithi uJerobhowamu indodana kaNebati, e\add ku\add*zwa \add lokhu\add* (ngoba wayebaleke esuka phambi kukaSolomoni inkosi, uJerobhowamu wahlala eGibhithe),
3. bathuma bambiza. UJerobhowamu lebandla lonke lakoIsrayeli basebesiza bakhuluma loRehobhowamu besithi:
4. Uyihlo wenza ijogwe lethu laba lukhuni; ngakho-ke wena yenza kube lula umsebenzi olukhuni kayihlo, lejogwe lakhe elinzima abesithwalise lona, njalo sizakukhonza.
5. Wasesithi kibo: Hambani futhi okwensuku ezintathu, libe selibuya kimi. Basebehamba abantu.
6. Inkosi uRehobhowamu yasicebisana labadala ababesima phambi kukaSolomoni uyise esaphila, isithi: Licebisa njani ukubuyisela impendulo kulababantu?
7. Basebekhuluma kuyo besithi: Uba uzakuba yinceku yalababantu lamuhla ubasebenzele, ubaphendule, ukhulume kibo amazwi amahle, khona bezakuba zinceku zakho zonke izinsuku.
8. Kodwa wasitshiya iseluleko sabadala ababemeluleke ngaso, wacebisana lamajaha ayeyintanga yakhe, ayemi phambi kwakhe.
9. Wasesithi kuwo: Lipha seluleko bani ukuthi sibuyisele impendulo kulababantu abakhulume lami besithi: Yenza libe lulanyana ijogwe uyihlo alibeka phezu kwethu?
10. Amajaha ayeyintanga yakhe asekhuluma kuye esithi: Uzakutsho njalo kulababantu abakhuluma kuwe besithi: Uyihlo wenza ijogwe lethu laba nzima, kodwa wena yenza libe lulanyana kithi; uzakutsho njalo kibo: \add Ucikilic\add*ane wami uqatha kulokhalo lukababa.
11. Uba-ke ubaba walethwesa ijogwe elinzima, mina-ke ngizakwengezelela ejogweni lenu. Ubaba walijezisa ngeziswepu.
12. Ngakho uJerobhowamu labo bonke abantu beza kuRehobhowamu ngosuku lwesithathu njengokutsho kwenkosi isithi: Libuye kimi futhi ngosuku lwesithathu.
13. Inkosi yasibaphendula abantu kalukhuni, yatshiya iseluleko sabadala ababeyeluleke ngaso.
14. Yakhuluma kubo njengokweseluleko samajaha isithi: Ubaba wenza ijogwe lenu laba nzima, kodwa mina ngizakwengezelela ejogweni lenu; ubaba walijezisa ngeziswepu, kodwa mina ngizalijezisa ngabofezela.
15. Ngalokho inkosi kayibalalelanga abantu; ngoba inguquko yayivela eN\sc KOSI\sc*ni ukuze iqinise ilizwi layo.
16. Lapho uIsrayeli wonke ebona ukuthi inkosi kayibalalelanga, abantu babuyisela impendulo enkosini besithi: Silesabelo bani kuDavida? Yebo, ka\add sila\add*lifa endodaneni kaJese. Ngakho uIsrayeli waya emathenteni akhe.
17. Mayelana labantwana bakoIsrayeli ababehlala emizini yakoJuda, uRehobhowamu wabusa phezu kwabo.
18. Khona inkosi uRehobhowamu yathuma uAdoniramu owayephezu kwezibhalwa; uIsrayeli wonke wasemkhanda ngamatshe waze wafa. Ngakho inkosi uRehobhowamu yakhwela masinyane inqola yayo, ukubalekela eJerusalema.
19. Ngokunjalo uIsrayeli wayihlamukela indlu kaDavida kuze kube lamuhla.
20. Kwasekusithi uIsrayeli wonke esezwile ukuthi uJerobhowamu ubuyile, bathuma bambizela enhlanganweni, bamenza inkosi phezu kukaIsrayeli wonke; kakubanga khona olandela indlu kaDavida ngaphandle kwesizwe sakoJuda sodwa.
21. Kwathi uRehobhowamu esefikile eJerusalema wabuthanisa yonke indlu yakoJuda lesizwe sakoBhenjamini, abakhethiweyo abayizinkulungwane ezilikhulu lamatshumi ayisificaminwembili, abalwa impi, ukulwa lendlu yakoIsrayeli, ukubuyisela umbuso kuRehobhowamu indodana kaSolomoni.
22. Kodwa ilizwi likaNkulunkulu lafika kuShemaya lisithi:
23. Khuluma kuRehobhowamu indodana kaSolomoni, inkosi yakoJuda, lakuyo yonke indlu yakoJuda leyakoBhenjamini, lensali yabantu, uthi:
24. Itsho njalo iN\sc KOSI\sc*: Lingenyuki njalo lingalwi labafowenu, abantwana bakoIsrayeli. Buyelani, ngulowo lalowo endlini yakhe; ngoba linto ivela kimi. Basebelilalela ilizwi leN\sc KOSI\sc*, babuyela ukuhamba, njengokwelizwi leN\sc KOSI\sc*.
25. UJerobhowamu wasesakha iShekema.
26. UJerobhowamu wasesithi enhliziyweni yakhe: Khathesi umbuso uzabuyela endlini kaDavida.
27. Uba lesisizwe sisenyukela ukwenza imihlatshelo endlini yeN\sc KOSI\sc* eJerusalema, khona inhliziyo yalesisizwe izabuyela enkosini yabo, kuRehobhowamu inkosi yakoJuda, njalo bazangibulala babuyele kuRehobhowamu inkosi yakoJuda.
28. Ngakho inkosi yathatha icebo, yenza amathole amabili egolide.
29. Wasemisa elinye eBhetheli.
30. Loludaba lwaselusiba yisono \add ukuyakhonza\add*.
31. Wasesenza indlu yezindawo eziphakemeyo.
32. UJerobhowamu wasesenza umkhosi ngenyanga yesificaminwembili ngosuku lwetshumi lanhlanu lwenyanga njengomkhosi owawukoJuda.
33. Wasenikela phezu kwelathi ayelenzile eBhetheli ngosuku lwetshumi lanhlanu enyangeni yesificaminwembili, enyangeni ayeyiqambile evela enhliziyweni yakhe. Wenzela abantwana bakoIsrayeli umkhosi, wanikela phezu kwelathi etshisa impepha.

Psalms 69:5-15
5. Nkulunkulu, wena uyabazi ubuthutha bami, lezono zami kazifihlakalanga kuwe.
6. Kabangayangeki ngenxa yami labo abakulindeleyo, Nkosi Jehova wamabandla; bangadunyazwa ngenxa yami labo abakudingayo, Nkulunkulu kaIsrayeli.
7. Ngoba ngenxa yakho ngithwele ihlazo; inhloni zisibekele ubuso bami.
8. Sengaba ngowemzini, lowezizweni kubantwana bakamama.
9. Ngoba ukutshisekela indlu yakho kungidlile.
10. Ngasengilila ekuzileni ukudla komphefumulo wami, njalo kwaba yikudunyazwa kimi.
11. Ngasengisenza isaka isembatho sami.
12. Abahlezi esangweni bakhuluma ngami, njalo \add ngaba\add* yingoma yabanatha okunathwayo okulamandla.
13. Kodwa mina umkhuleko wami ukuwe, N\sc KOSI.
14. Ungophule odakeni.
15. Impophoma yamanzi kayingangicwilisi.

Proverbs 17:20-22
20. Olenhliziyo ephambeneyo katholi okuhle, lophambene ngolimi uwela ebubini.
21. Ozala isithutha, sizakuba lusizi kuye; loyise wesithutha kathokozi.
22. Inhliziyo ethokozayo yenza kuhle \add njengo\add*muthi.

John 12:1-26
1. Kwathi kuselensuku eziyisithupha lingakafiki.
2. Basebemenzela ukudla kwantambama lapho; njalo uLazaro wayengomunye walabo ababehlezi ekudleni laye.
3. UMariya, wesula inyawo zakhe ngenwele zakhe; lendlu yagcwala iphunga lamagcobo.
4. Ngakho omunye wabafundi bakhe, uJudasi Iskariyothi kaSimoni, owayezamnikela, wathi:
5. Kungani amafutha la engathengiswanga \w ngabodenariyo\w** abangamakhulu amathathu, kwasekunikwa abayanga?
6. Wakutsho-ke lokhu, kungeyisikho ukuthi ekhathalele abayanga, kodwa ngoba wayelisela, wayelesikhwama\add*.
7. UJesu wasesithi: Myekeleni; uwalondolozele usuku lokungcwatshwa kwami.
8. Ngoba abayanga lihlala lilabo, kodwa mina kalihlali lilami.
9. Ngakho ixuku elikhulu lamaJuda lakwazi ukuthi ulapho; laselisiza kungesikuthi ngenxa kaJesu kuphela, kodwa lokuthi babone loLazaro.
10. Abapristi abakhulu;
11. ngoba ngenxa yakhe.
12. Kusisa ixuku elikhulu, lezwa ukuthi uJesu uyeza eJerusalema,
13. bathatha ingatsha zezihlahla zelala, baphuma uku\add ya\add*mhlangabeza, bamemeza \add besithi\add*: \w Hosana\w**! Ubusisiwe ozayo ebizweni leNkosi, iNkosi kaIsrayeli.
14. UJesu wasefica ithole likababhemi, wahlala phezu kwalo, njengokulotshiweyo \add ukuthi\add*:
15. Ungesabi, ndodakazi yeSiyoni; khangela, inkosi yakho iyeza, ihlezi phezu kwethole likababhemi.
16. Kodwa abafundi bakhe kabaqedisisanga lezizinto ekuqaleni.
17. Ngakho ixuku elalilaye lapho ebiza uLazaro ukuthi aphume engcwabeni, emvusa kwabafileyo, lafakaza.
18. Ngenxa yalokhu ixuku laphuma futhi uku\add ya\add*mhlangabeza, ngoba lezwa ukuthi wenze lesisibonakaliso.
19. Ngakho abaFarisi bakhulumisana \add besithi\add*: Liyabona ukuthi kalisizi lutho; khangelani umhlaba uyamlandela.
20. Kwakukhona amaGriki phakathi kwalabo;
21. wona-ke eza kuFiliphu, basebemcela besithi: Nkosi, sithanda ukubona uJesu.
22. UFiliphu weza watshela uAndreya; uAndreya loFiliphu basebetshela uJesu futhi.
23. UJesu wasebaphendula esithi: Ihola selifikile.
24. Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini: Ngaphandle kokuthi uhlamvu lwebele luwele emhlabathini lufe, lona luhlala lulodwa; kodwa aluba lusifa, luthela isithelo sande.
25. Yena othanda impilo yakhe uyalahlekelwa yiyo.
26. Uba umuntu engisebenzela, kangilandele; lalapho engikhona mina.