Bible in one year
March 20


Leviticus 26:1-46
1. Lingazenzeli izithombe; ngoba ngiyiN\sc KOSI\sc* uNkulunkulu wenu.
2. Gcinani amasabatha ami, lihloniphe indlu yami engcwele. NgiyiN\sc KOSI\sc*.
3. Uba lihamba ngezimiso zami, ligcine imilayo yami, liyenze,
4. khona ngizanika izulu lenu ngesikhathi salo.
5. Lesikhathi sokubhula kwenu sizafinyelela esikhathini sokuvuna amavini, lesikhathi sokuvuna amavini sizafinyelela esikhathini sokuhlanyela.
6. Njalo ngizanika ukuthula elizweni, lilale.
7. Njalo lizaxotsha izitha zenu, zizakuwa-ke phambi kwenu ngenkemba.
8. Labahlanu benu bazaxotsha ikhulu, labalikhulu benu bazaxotsha inkulungwane ezilitshumi; lezitha zenu zizakuwa phambi kwenu ngenkemba.
9. Njalo ngizaphendukela kini.
10. Lizakudla-ke okudala okugciniweyo, likhuphe okudala ngenxa yokutsha.
11. Njalo.
12. Ngizahambahamba-ke phakathi kwenu.
13. NgiyiN\sc KOSI\sc* uNkulunkulu wenu owalikhupha elizweni leGibhithe ukuze lingabi yizigqili zabo.
14. Kodwa uba lingangilaleli, lingayenzi yonke le imilayo,
15. njalo uba lidelela izimiso zami, njalo uba umphefumulo wenu unengwa yizehlulelo zami, ukuze lingenzi yonke imilayo yami, ukwephula isivumelwano sami,
16. lami ngizakwenza lokhu kini: Ngizamisa phezu kwenu ukwesaba okukhulu.
17. Njalo ngizamisa ubuso bami bumelane lani.
18. Kodwa uba ngalezizinto lingangilaleli, ngizakwengeza ngilijezise kasikhombisa ngenxa yezono zenu,
19. ngephule ukuziphakamisa kwamandla enu;
20. lamandla enu azachithelwa ize.
21. Uba-ke lihamba ngokuphambene lami, lingafuni ukungilalela, ngizakwengezelela kini inhlupheko kasikhombisa ngokwezono zenu.
22. Ngizathumela phakathi kwenu izilo zeganga ezizalemuka abantwana benu, zichithe izifuyo zenu, zilenze libe balutshwana.
23. Njalo uba lingavumi ukuxwayiswa yimi ngalezizinto, kodwa lihamba ngokuphambene lami,
24. lami ngizahamba ngokuphambene lani, lami ngilitshaye kasikhombisa ngenxa yezono zenu.
25. Ngizakwehlisela inkemba phezu kwenu ezaphindisela impindiselo yesivumelwano. Uba libuthana emizini yenu.
26. Lapho ngilephulela udondolo lwesinkwa, abesifazana abalitshumi bazabhaka isinkwa senu eziko elilodwa, babuyise isinkwa senu ngesisindo.
27. Kodwa uba lingangilaleli kulokhu, lihambe ngokuphambene lami,
28. lami ngizahamba ngokuphambene lani ngilentukuthelo, lami ngilijezise kasikhombisa ngenxa yezono zenu.
29. Njalo lizakudla inyama yamadodana enu lenyama yamadodakazi enu lizayidla.
30. Njalo ngizachitha indawo zenu eziphakemeyo.
31. Ngizakwenza-ke imizi yenu ibe lunxiwa.
32. Mina-ke ngizachitha ilizwe.
33. Njalo ngizalihlakazela ezizweni, ngihwatshe inkemba emva kwenu; lelizwe lakini lizakuba yincithakalo, lemizi yenu ibe lunxiwa.
34. Khona ilizwe lizathokoza ngamasabatha alo zonke izinsuku zencithakalo, liselizweni lezitha zenu; khona ilizwe lizaphumula, lithokoze ngamasabatha alo.
35. Zonke insuku zencithakalo lizaphumula, ngoba kaliphumulanga ngamasabatha enu lisahlala kilo.
36. Mayelana lalabo abaseleyo phakathi kwenu, ngizathuma ubuthakathaka enhliziyweni zabo emazweni ezitha zabo.
37. Bazakhubeka omunye phezu komunye kungathi kuphambi kwenkemba, kungelamuntu o\add ba\add*xotshayo.
38. Njalo lizabhubha phakathi kwezizwe, lelizwe lezitha zenu lizakulidla.
39. Labaseleyo phakathi kwenu bazacikizeka ebubini babo emazweni ezitha zabo, yebo lebubini baboyise bazacikizeka kanye labo.
40. Uba bezavuma ububi babo lobubi baboyise,
41. lami ngihambe ngokuphambene labo, ngibase elizweni lezitha zabo. Uba ngalesosikhathi inhliziyo yabo engasokanga,
42. khona ngizakhumbula isivumelwano sami loJakobe, yebo lesivumelwano sami loIsaka, yebo lesivumelwano sami loAbrahama ngisikhumbule, lelizwe ngilikhumbule.
43. Lelizwe lizatshiywa yibo, lithokoze ngamasabatha alo lisachithekile lingelabo.
44. Kanti-ke lalokhu, lapho beselizweni lezitha zabo, kangiyikubadelela, futhi kangiyikunengwa yibo ukuze ngibaqothule.
45. Kodwa ngizabakhumbulela isivumelwano sabokhokho babo engabakhupha elizweni leGibhithe\sc*.
46. Lezi yizimiso lezehlulelo lemilayo iN\sc KOSI\sc* ekunikileyo phakathi kwayo labantwana bakoIsrayeli.

Leviticus 27:1-34
1. IN\sc KOSI\sc* yasikhuluma kuMozisi isithi:
2. Tshono ebantwaneni bakoIsrayeli uthi kubo: Umuntu, nxa esenza isithembiso esikhethekileyo, njengesilinganiso sakho\sc*.
3. Khona isilinganiso sakho sizakuba ngesowesilisa, kusukela koleminyaka engamatshumi amabili kusiya koleminyaka engamatshumi ayisithupha, isilinganiso sakho sizakuba \w ngamashekeli\w** esiliva angamatshumi amahlanu, ngokweshekeli lendlu engcwele.
4. Kodwa uba kungowesifazana, isilinganiso sakho sizakuba ngamashekeli angamatshumi amathathu.
5. Njalo nxa kusukela koleminyaka emihlanu kusiya koleminyaka engamatshumi amabili, isilinganiso sakho sowesilisa sizakuba ngamashekeli angamatshumi amabili, lakowesifazana amashekeli alitshumi.
6. Njalo nxa kusukela kolenyanga kusiya koleminyaka emihlanu, isilinganiso sakho sowesilisa sizakuba ngamashekeli amahlanu esiliva, njalo kowesifazana isilinganiso sakho sizakuba ngamashekeli amathathu esiliva.
7. Uba-ke kusukela koleminyaka engamatshumi ayisithupha langaphezulu, uba kungowesilisa, isilinganiso sakho sizakuba ngamashekeli alitshumi lanhlanu, lakowesifazana amashekeli alitshumi.
8. Kodwa uba engumyanga kulesilinganiso sakho, uzazimisa phambi kompristi ukuze umpristi amlinganise; njengalokho.
9. Njalo uba kuyinyamazana abanikela okwayo umnikelo eN\sc KOSI\sc*ni, konke okwayo anikela ngakho eN\sc KOSI\sc*ni kuzakuba ngcwele.
10. Kayikuyintshintsha, futhi angenaniseli ngayo, enhle ngembi loba embi ngenhle. Uba-ke usenanisa lokwenanisa inyamazana ngenyamazana, lokhu lalokhukwenaniselana kuzakuba ngcwele.
11. Njalo uba kuyinyamazana loba yiyiphi engcolileyo abanganikeli okwayo ngayo umnikelo eN\sc KOSI\sc*ni, uzayimisa inyamazana phambi kompristi,
12. umpristi ayilinganise-ke, ukuthi inhle loba imbi; njengesilinganiso sakho, mpristi, izakuba njalo.
13. Kodwa uba eyihlenga lokuyihlenga, uzakwengezelela ingxenye yesihlanu yayo phezu kwesilinganiso sakho.
14. Umuntu, nxa engcwelisa-ke indlu yakhe, ukuthi ibe ngcwele eN\sc KOSI\sc*ni, umpristi uzayilinganisa, ukuthi inhle loba imbi; njengalokho umpristi ezayilinganisa izakuma njalo.
15. Uba-ke oyingcwelisileyo ezayihlenga indlu yakhe, uzakwengezelela ingxenye yesihlanu yemali yesilinganiso sakho phezu kwayo, njalo izakuba ngeyakhe.
16. Uba-ke umuntu ezangcwelisela iN\sc KOSI\sc* okwensimu yelifa lakhe, isilinganiso sakho sizakuba njengokwenhlanyelo yayo. \w Ihomeri\w** lenhlanyelo \w yebhali\w** libe ngamashekeli esiliva engamatshumi amahlanu.
17. Uba engcwelisa insimu yakhe kusukela emnyakeni \w wejubili\w**, njengesilinganiso sakho izakuma.
18. Kodwa uba wangcwelisa insimu yakhe emva kwejubili, umpristi uzambalela imali ngokweminyaka eseleyo kuze kufike umnyaka wejubili, njalo kuzaphungulwa esilinganisweni sakho.
19. Uba-ke owayingcwelisayo eyihlenga lokuyihlenga insimu, uzakwengezelela ingxenye yesihlanu yemali yesilinganiso sakho phezu kwayo, njalo iqiniswe kuye.
20. Kodwa uba engayihlengi insimu, loba uba eseyithengisile insimu komunye umuntu, kayisayikuhlengwa;
21. Kodwa insimu ekuphumeni kwayo ngejubili izakuba ngcwele eN\sc KOSI\sc*ni.
22. Uba-ke eyingcwelisela iN\sc KOSI\sc* insimu ayithengileyo, engayisiyo insimu yelifa lakhe,
23. umpristi uzambalela-ke.
24. Ngomnyaka wejubili insimu izabuyela kulowo eyathengwa kuye, kulowo ilifa lensimu ebelingelakhe.
25. Njalo sonke isilinganiso sakho sizakuba ngokweshekeli lendlu engcwele.
26. Kodwa izibulo, elizelwe njengengqabutho eN\sc KOSI\sc*ni elenyamazana, kakho ozalingcwelisa; loba inkabi loba imvu, ngeleN\sc KOSI\sc*.
27. Kodwa uba lingelenyamazana engcolileyo, uzalihlenga ngokwesilinganiso sakho, engezelele phezu kwalo ingxenye yesihlanu yalo; kodwa uba lingahlengwanga, lizathengiswa ngokwesilinganiso sakho.
28. Kodwa kakukho into eyehlukanisiweyo, umuntu ayehlukanisele iN\sc KOSI\sc*, kukho konke alakho, okuvela emuntwini, loba enyamazaneni, loba okuvela ensimini yelifa lakhe, kakuyikuthengiswa, futhi kakuyikuhlengwa; konke okwehlukanisiweyo kuyingcwelengcwele eN\sc KOSI\sc*ni.
29. Yonke into eqalekisiweyo, eqalekiswe ebantwini, kayiyikuhlengwa; izabulawa lokubulawa.
30. Lakho konke okwetshumi kwelizwe, okwenhlanyelo yelizwe, okwesithelo sezihlahla, kungokweN\sc KOSI\sc*; kungcwele eN\sc KOSI\sc*ni.
31. Uba umuntu ehlenga lokuhlenga kokwetshumi kwakhe, uzakwengezelela kukho ingxenye yesihlanu yakho.
32. Mayelana lakho konke okwetshumi kwezinkomo leyezimvu, konke okwedlula ngaphansi kwentonga, okwetshumi kuzakuba ngcwele eN\sc KOSI\sc*ni.
33. Kayikuhlola phakathi kokuhle lokubi, futhi kayikuntshintsha. Njalo uba ekuntshintsha lokukuntshintsha, ngakho khona lokuntshintshana lakho kuzakuba ngcwele, kakuyikuhlengwa.
34. Leyo yimilayo iN\sc KOSI\sc* eyayilaya uMozisi kubantwana bakoIsrayeli.

Psalms 29:1-6
1. Inikeni iN\sc KOSI\sc*, lina madodana abalamandla, inikeni iN\sc KOSI\sc* udumo lamandla.
2. Inikeni iN\sc KOSI.
3. Ilizwi leN\sc KOSI\sc* liphezu kwamanzi; uNkulunkulu wenkazimulo uyaduma.
4. Ilizwi leN\sc KOSI\sc* lilamandla, ilizwi leN\sc KOSI\sc* lilobukhosi.
5. Ilizwi leN\sc KOSI\sc* lephula imisedari, yebo, iN\sc KOSI\sc* yephula imisedari yeLebhanoni.
6. Yenza yona-ke iqolotshe njengethole.

Proverbs 10:22-25
22. Isibusiso seN\sc KOSI\sc* sona siyanothisa.
23. Kunjengenhlekisa koyisithutha; kunjalo inhlakanipho kumuntu wokuqedisisa.
24. Lokho okhohlakeleyo akwesabayo kuzamfikela.
25. Njengokwedlula kwesivunguzane.

Mark 7:1-13
1. Kwasekubuthana kuye abaFarisi, labanye bababhali, ababevela eJerusalema;
2. sebebonile ukuthi abanye babafundi bakhe badla izinkwa ngezandla ezingcolileyo, okuyikuthi ezingagezwanga, basola.
3. Ngoba abaFarisi lamaJuda bonke kabadli, ngaphandle kokuthi bagezisise izandla \add zabo\add*, belondoloza isiko labadala.
4. Nxa \add be\add*vela emdangeni, kabadli, ngaphandle kokuthi bageze.
5. Emva kwalokhu abaFarisi lababhali bambuza bathi: Kungani abafundi bakho bengahambi ngesiko labadala, kodwa badla isinkwa ngezandla ezingahlanjwanga?
6. Kodwa waphendula wathi kubo: UIsaya waprofetha kuhle ngani lina bazenzisi, njengokulotshiweyo \add ukuthi\add*: Lesisizwe singidumisa ngezindebe, kodwa inhliziyo yabo ikhatshana lami.
7. Kodwa zingikhonza ngeze, zifundisa izimfundiso \add eziy\add*imilayo yabantu.
8. Ngoba liyekela umlayo kaNkulunkulu, ligcine isiko labantu, ukugezisa imbiza lenkezo.
9. Wasesithi kubo: Liyachitha kuhle umlayo kaNkulunkulu, ukuze lilondoloze isiko lenu.
10. Ngoba uMozisi wathi: Hlonipha uyihlo lonyoko;
11. kodwa lina lithi: Aluba umuntu esithi kuyise kumbe kunina: Lokho obungasizwa yimi ngakho, "liKhobane", okuyikuthi umnikelo \add kuNkulunkulu\add*;
12. kalisamvumeli ukwenzela uyise kumbe unina ulutho,
13. lilenza ize ilizwi likaNkulunkulu ngesiko lenu eliliqhubayo; lezinto ezinengi ezinjalo liyazenza.