Biblia en un año
Marzo 26


Marcos 7:1-13
1. Se tonajli sequimej fariseos niman sequimej temachtijquej ican itlanahuatil Dios ohualejquej ne Jerusalén, niman onosentlalijquej ne itech Jesús.
2. Ijcuac nemiyaj ihuan Jesús, yejhuamej oquitaquej ica sequimej inomachtijcahuan Jesús tlacuayaj, masqui xnomajtequiayaj quen on huehuetquej tlajtlajmatquej oquijtocaj ica nonequi nomajtequisquej.
3. On fariseos niman nochimej on hebreos xtlacuaj, tla xachtoj nomajtequiaj quen on huehuetquej tlajtlajmatquej oquijtojcaj ica cuajli para quichihuasquej.
4. In se ejemplo. Ijcuac huajnocuepaj ne plaza, achtoj nomajtequiaj quen on tlajtlajmatquej huehuetquej oquijtojcaj ica cuajli para quichihuasquej, niman quemaj tlacuasquej. Niman quipiaj ocsequi miyec tlanahuatijli no ijqui quejehuasquej, ijcon quen quimpajpacayaj on contzitzintin, niman on tazas niman on teposcontin.
5. Quemaj on fariseos niman on temachtijquej ican itlanahuatil Dios oquitlajtoltijquej Jesús: ―¿Tlica on monomachtijcahuan xnomajtequiyaj ijcon quen otechititijquej on huehuetquej tlajtlajmatquej?
6. Jesús oquinnanquilij: ―Cuajli oquijtoj on tiotlajtojquetl Isaías nemotechcopa nemejhuamej omexayacyequej, ijcuac oquijcuiloj quen Dios oquijtoj. Oquijtoj: Yejhuamej in tlacamej nechtlacaitaj san ica incamac, pero xnechtlacaitaj ican inyojlo.
7. Sanencaj nechmahuistiliaj, pampa yejhuamej quitemachtiaj on tlanahuatiltin yejhuan on tlacamej oquitlalijquej quen itlanahuatilhuan yesquiaj Dios.
8. Quemaj Jesús oquimijlij: ―Xnenquitlacamatij on tlinon Dios omechnahuatij, pero nenquitlacamatij yejhua on tlinon on huehuetquej tlajtlajmatquej otemachtijcaj. Niman nenquichihuaj ocsequi miyec tlajtlamach no ijqui.
9. Niman quemaj oquimijlij: ―Nemocajcayahuaj niman nentecajcayahuaj, ijcuac nenquejcuaniaj itlanahuatil Dios para nentemachtiaj quen nemejhuamej nemohuicaj.
10. Ijquin nentecajcayahuaj. Moisés otlanahuatij: “Xtlacaita motaj niman monan.” Niman no oquijtoj: “Yejhuan itlaj xcuajli quitenehuilis itaj noso inan, ma quimictican.”
11. Pero nemejhuamej nenquijtohuaj ica se tlacatl huelis quijlis itaj noso inan: “Xhuelis nimitzpalehuis ica on tlen mitzpolohua pampa yej Corbán.” (Corbán quijtosnequi on tlinon nicpia yonicmactilij Dios).
12. Ijcon xnencahuiliaj ma quipalehui itaj noso inan.
13. Ijcon, tej, nemejhuamej onenquichijquej quen xitlaj quijtosnequi on itlanahuatil Dios, pampa nemohuicaj ipan on costumbres yejhuan on huehuetquej tlajtlajmatquej otemachtijquej. Niman nenquichihuaj miyec ocsequi tlajtlamach sa no ijqui.