Bībele viena gada laikā
Jūlijs 16


1 Hronikas 26:1-32
1. Un vārtu sargu kārta bija šī: no Korus bērniem bija: Mezelemija, Korus dēls, no Asava bērniem.
2. Un Mezelemijas bērni bija: Cakarija, tas pirmdzimušais, Jediaēls otrais, Zebadija trešais, Jatniēls ceturtais,
3. Elams piektais, Jokanans sestais, Elioēnajus septītais.
4. Un ObedEdoma bērni bija: Zemaja tas pirmdzimušais, Jozabads otrais, Joaks trešais, Zakars ceturtais, un Netaneēls piektais,
5. Amiēls sestais, Īzašars septītais, Pegultajus astotais, - jo Dievs viņu bija svētījis.
6. Un viņa dēlam Zemajam arīdzan piedzima dēli, valdnieki sava tēva namā; jo tie bija krietni vīri.
7. Zemajas bērni bija: Atnus un Revaēls un Obeds un Elzabads, viņa brāļi, krietni vīri, Elijus un Zemaķija.
8. Šie visi bija no ObedEdoma bērniem, gan paši, gan viņu bērni un viņu brāļi, krietni vīri, tikuši(spējīgi ar spēku) pie kalpošanas, sešdesmit divi no ObedEdoma.
9. Un Mezelemijam bija bērni un brāļi, krietni vīri, astoņpadsmit.
10. Un Osam no Merarus bērniem bija dēli: Zimrus tas virsnieks; jebšu viņš nebija tas pirmdzimušais, taču viņa tēvs to iecēla par virsnieku.
11. Ilķija otrais, Tebalija trešais, Cakarija ceturtais: visu Osas bērnu un brāļu bija trīspadsmit.
12. Šīm vārtu sargu nodaļām pēc vīriešu galvu skaita piekrita tā sargāšana līdz ar saviem brāļiem, kalpot Tā Kunga namā.
13. Un tie meta meslus, tā mazais, kā lielais, pēc saviem tēvu namiem, par katriem vārtiem.
14. Un tā meslu zīme pret rītiem krita Mezelemijam; arī viņa dēlam Cakarijam, kas bija gudrs padoma devējs, meta meslus, un viņa meslu zīme krita pret ziemeļiem;
15. ObedEdomam pret denasvidu un viņa dēliem pie mantu klēts;
16. Zupimam un Osam pret vakariem pie Šalleket vārtiem, kur iela iet uz augšu, vakts pie vakts.
17. Pret rītiem bija seši Leviti, pret ziemeļa pusi ikdienas četri, pret dienasvidu ikdienas četri, bet pie klēts pa diviem.
18. Pie Parvara pret vakara pusi četri pie ielas un divi pie Parvara.
19. Šīs ir tās vārtu sargu kārtas no Korus bērniem un no Merarus bērniem.
20. Bet tie Leviti, viņu brāļi, bija pār Dieva nama mantām un pār tām svētām mantām:
21. No Laēdana bērniem, Laēdana, Ģersona dēla, bērniem, Laēdana, Ģersona dēla, tēvu namu virsnieki bija Jeķiēla bērni.
22. Jeķiēla bērni, Zetams un viņa brālis Joēls, bija pār Tā Kunga nama mantām.
23. No Imrama, Jeceara, Ebrona, un Uzieļa bērniem
24. Zebuēls, Ģerzoma, Mozus dēla, dēls bija par virsnieku pār tām mantām.
25. Un viņa brāļi no Eliēzera: tā dēls bija Rekabeja, tā Jezaja, tā Jorams, tā Zikrus, tā Zelomits.
26. Šis Zelomits un viņa brāļi bija pār visām tām svētām mantām, ko ķēniņš Dāvids bija svētījis, līdz ar tiem tēvu namu virsniekiem un tiem tūkstošniekiem un simtniekiem un citiem kara virsniekiem.
27. No karu laupījuma tie to bija svētījuši, Tā Kunga namu uzkopt.
28. Un visu, ko Samuēls, tas redzētājs, bija svētījis un Zauls, Ķisa dēls, un Abners, Nera dēls, un Joabs, Cerujas dēls, viss, kas bija svētīts, tas bija rokā Zelomitam un viņa brāļiem.
29. No Jeceara bērniem Ķenanija un viņa dēli bija celti tai darbā ārā pie Izraēla, par priekšniekiem un tiesnešiem.
30. No Ebrona bērniem Azabija un viņa brāļi, vareni ļaudis, tūkstoš un septiņsimt, bija uzraugi pār Izraēli šai Jardānes malā pret vakara pusi pār visu Tā Kunga darbu un ķēniņa kalpošanu.
31. No Ebrona bērniem bija Jerija virsnieks pār Ebrona bērniem, viņu radiem un tēvu namiem. Četrdesmitā Dāvida valdīšanas gadā viņu starpā meklēja un atrada krietnus vīrus Jaēzerā Ģileādā.
32. Un viņu brāļi bija krietni vīri, divtūkstoš un septiņsimt tēvu namu virsnieki. Un ķēniņš Dāvids tos iecēla pār Rūbena un Gada bērniem un Manasus puscilti, pār visām Dieva lietām un ķēniņa lietām.

1 Hronikas 27:1-34
1. Šie nu ir Izraēla bērni pēc sava skaita, tēvu namu virsnieki un tūkstošnieki un simtnieki un viņu uzraugi, kas ķēniņam kalpoja itin pēc noliktas kārtas nākdami un iedami ik mēnešus cauru gadu; un ikkatrā kārtā bija divdesmit četri tūkstoši.
2. Pār pirmo kārtu pirmā mēnesī bija Jazabeams, Zabdiēļa dēls, un viņa kārtā bija divdesmit četri tūkstoši.
3. Viņš bija no Pereca bērniem, virsnieks pār visiem kara kungiem pirmā mēnesī.
4. Un pār otra mēneša kārtu bija Dodajus, Akoka dēls, un Miklots bija vadonis viņa kārtai, un viņa kārtā bija divdesmit četri tūkstoši.
5. Trešais kara virsnieks trešā mēnesī bija virsnieks Benaja, priestera Jojadas dēls, un viņa kārtā bija divdesmit četri tūkstoši.
6. Šis Benaja bija tas varenais starp trīsdesmitiem un pār tiem trīsdesmitiem, un viņa kārtai bija (vadonis) Amizadabs, viņa dēls.
7. Ceturtais ceturtā mēnesī bija Azaēls, Joaba brālis, un pēc viņa Zabadija, viņa dēls, un viņa kārtā bija divdesmit četri tūkstoši.
8. Piektais virsnieks piektā mēnesi bija Zameūts, Jezraka dēls, un viņa kārtā bija divdesmit četri tūkstoši.
9. Sestais sestā mēnesī bija Īrus, Iķesa, dēls, no Tekoas, un viņa kārtā bija divdesmit četri tūkstoši.
10. Septītais septītā mēnesī bija Elecs no Pelonas, no Evraīma bērniem, un viņa kārtā bija divdesmit četri tūkstoši.
11. Astotais astotā mēnesī bija Zibekajus, Uzata dēls, no Zeraka bērniem, un viņa kārtā bija divdesmit četri tūkstoši.
12. Devītais devītā mēnesī bija Abiēzers no Antotas, no Benjamina bērniem, un viņa kārtā bija divdesmit četri tūkstoši.
13. Desmitais desmitā mēnesī bija Maērajus no Netovas, no Zeraka bērniem, un viņa kārtā bija divdesmit četri tūkstoši.
14. Vienpadsmitais vienpadsmitā mēnesī bija Benaja no Pirgatonas, no Evraīma bērniem, un viņa kārtā bija divdesmit četri tūkstoši.
15. Divpadsmitais divpadsmitā mēnesī bija Eldajus no Netovas, no Atniēļa nama, un viņa kārtā bija divdesmit četri tūkstoši.
16. Un pār Izraēla ciltīm bija: pār Rūbena bērniem bija valdītājs Eliēzers, Zikrus dēls, pār Sīmeana bērniem Zevatija, Maēkas dēls,
17. Pār Levitiem Azabija, Ķemuēļa dēls, pār Aarona bērniem Cadoks;
18. Pār Jūdu Elijus, no Dāvida brāļiem; pār Īzašaru Omrus, Mikaēļa dēls,
19. Pār Zebulonu Jezmaja, Obadijas dēls, pār Navtalu Jeremots, Azriēļa dēls,
20. Pār Evraīma bērniem Ozeūs, Azazias dēls, pār Manasus puscilti Joēls, Pedajas dēls,
21. Pār Manasus puscilti Ģileādā Idus Cakarijas dēls, pār Benjaminu Jaēziēls, Abnera dēls,
22. Pār Danu Azareēls, Jeroama dēls, šie ir Izraēla cilšu virsnieki.
23. Bet Dāvids tos neskaitīja, kas divdesmit gadus veci un vēl jaunāki, tāpēc ka Tas Kungs bija sacījis, ka Izraēli gribot vairot kā debess zvaigznes.
24. Joabs, Cerujas dēls, bija sācis skaitīt, bet nepabeidza, tāpēc ka nāca liela dusmība pār Izraēli, un tas skaits netika uzņemts ķēniņa Dāvida laiku grāmatu skaitļos.
25. Un pār ķēniņa mantām bija Azmavets, Adiēļa dēls, un pār labības krājumiem uz laukiem, pilsētās un ciemos un pilīs Jonatāns, Uzijas dēls,
26. Un pār zemes strādniekiem un lauku kopējiem bija Ezrus, Ķeluba dēls,
27. Un pār vīna dārziem bija Zimejus no Ramatas; un pār vīna krājumiem vīna dārzos Zabdus no Zevamas.
28. Un pār eļļas dārziem un meža vīģes kokiem ielejās bija BaālAnans no Ģederas; un pār eļļas krājumiem Joas;
29. Un pār vēršiem, kas Zaronā ganījās, bija Zitrajus no Zaronas, bet pār tiem vēršiem ielejās, Zavats, Adlaja dēls,
30. Un pār kamieļiem bija Obils, tas Izmaēlietis; un pār ēzeļu mātēm Jeēdija no Meronotas.
31. Un pār sīkiem lopiem bija Jazus, tas Agarietis. Šie visi bija uzraugi pār ķēniņa Dāvida mantām.
32. Un Jonatāns, Dāvida brālēns, bija padoma devējs, prātīgs vīrs un rakstu pratējs, un Jeīels, Akmona dēls, bija pie ķēniņa bērniem.
33. Un Aķitovels bija ķēniņa padoma devējs, un Uzajus no Arkas, bija ķēniņa draugs.
34. Un pēc Aķitovela bija Jojada, Benajas dēls, un Abjatars. Bet Joabs bija ķēniņa kara vadonis.

Psalmi 78:56-66
56. Taču tie kārdināja un apkaitināja to visuaugstāko Dievu un neturēja viņa liecības,
57. Un atkāpās un atmeta ticību, it kā viņu tēvi; tie atmuka kā viltīgs stops,
58. Un viņu apkaitināja ar saviem elku kalniem un to tirināja ar savām bildēm.
59. Dievs dzirdēja un apskaitās, un Izraēls tam ļoti rieba.
60. Un Dievs atstāja to dzīvokli iekš Šīlo, to telti, ko viņš bija ņēmis par mājas vietu cilvēku starpā.
61. Un deva viņu spēku cietumā un viņu godību pretinieka rokā;
62. Un nodeva savus ļaudis zobenam un apskaitās pret savu tautu.
63. Uguns aprija viņu jaunekļus, un viņu jaunavām nedziedāja kāzu dziesmas.
64. Viņu priesteri krita caur zobenu, un viņu atraitnes neraudāja.
65. Tad Tas Kungs uzmodās kā viens, kas gulējis, it kā varonis kliedz, kas vīnu dzēris,
66. Un sita savus pretiniekus no aizmugures, un lika tos kaunā uz mūžīgiem laikiem,

Sakāmvārdi 20:4-5
4. Aukstuma dēļ sliņķis near; pļaujamā laikā viņš meklēs augļus, bet nekā!
5. Vīra padoms sirdī ir dziļš ūdens, bet gudrs vīrs to izsmeļ.

Apustuļu Darbi 10:1-23
1. Un viens vīrs bija Cezarejā, Karniels vārdā, viens kapteinis, no tā saucamā Itālijas karoga,
2. Dieva cienītājs un dievbijīgs ar visu savu namu, kas tos ļaudis daudz apdāvināja un allažiņ Dievu lūdza.
3. Šis ap devīto dienas stundu parādīšanā skaidri redzēja Dieva eņģeli ienākam pie viņa un uz viņu sakām: Karniel!
4. Un to redzēdams viņš pārbijās un sacīja: kas ir, Kungs? Bet tas uz viņu sacīja: tavas lūgšanas ir uzkāpušas un pieminētas Dieva priekšā.
5. Un tagad nosūti vīrus uz Joppi un ataicini Sīmani, ar pavārdu Pēteri.
6. Šis piemājo pie kāda ādmiņa Sīmaņa, kam nams ir jūrmalā; šis tev sacīs, ko tev būs darīt.
7. Un kad tas eņģelis, kas ar Karnieli runāja, bija aizgājis, tad šis aicināja divus no saviem nama kalpiem un vienu dievbijīgu karavīru no tiem, kas pastāvīgi pie viņa bija.
8. Un visas lietas stāstījis viņš tos sūtīja uz Joppi.
9. Un otrā dienā, kad tie uz ceļa bija un tai pilsētai tuvu klāt nāca, Pēteris uzkāpa uz jumtu, Dievu lūgt, ap sesto stundu.
10. Un viņš izsalcis būdams gribēja ko baudīt, un kamēr tie ēdienu sataisīja, viņš garā tapa aizgrābts.
11. Un viņš redz debesi atvērtu un kādu trauku nonākam, it kā lielu palagu pie četriem stūriem nolaistu zemē.
12. Tanī bija visādi četrkājīgi lopi un zvēri un tārpi no zemes virsas un putni, kas apakš debess.
13. Un balss notika uz to: celies, Pēteri, kauj un ēd.
14. Bet Pēteris sacīja: ne mūžam, Kungs! Jo es nekad neesmu ko ēdis, kas ir aizliegts, vai nešķīsts.
15. Un atkal otru reiz balss uz viņu notika: ko Dievs ir šķīstījis, to tev nebūs turēt par aizliegtu.
16. Un tas notika trīs reizes un tas trauks atkal tapa uzcelts debesīs.
17. Un kad Pēteris savā prātā nezināja, ko šī parādīšana apzīmējot, ko viņš bija redzējis, redzi, tad tie no Karnieļa sūtītie vīri, Sīmaņa namu izvaicājuši, stāvēja pie vārtiem.
18. Un tie sauca un vaicāja, vai Sīmanis, ar pavārdu Pēteris, tur mājojot?
19. Un kad Pēteris to parādīšanu pārdomāja, tad Tas Gars uz to sacīja: redzi, trīs vīri tevi meklē;
20. Bet celies, nokāp un ej tiem līdz nešaubīdamies, jo es tos esmu sūtījis.
21. Un Pēteris nokāpa pie tiem vīriem, kas no Karnieļa pie tā bija sūtīti, un sacīja: redzi, es esmu tas, ko jūs meklējiet, kādas lietas dēļ jūs še esat?
22. Un tie sacīja: Karniels, viens kapteinis, taisns un dievbijīgs vīrs, kam pie visas Jūdu cilts laba slava, tas no viena svēta eņģeļa ir pamācīts, tevi uz savu namu aicināt un vārdus dzirdēt no tevis.
23. Tad nu viņš tos aicināja iekšā un uzņēma savā namā. Un otrā dienā viņš cēlās un gāja tiem līdz, un kādi brāļi, kas bija no Joppes, viņu pavadīja.