Bībele viena gada laikā


Oktobris 17


Jesaja 53:1-12
1. Kas tic mūsu sludināšanai? Un kam Tā Kunga elkonis ir parādīts?
2. Jo tas uzaug viņa priekšā it kā zariņš un kā sakne no sakaltušas zemes. Viņam nebija nekāda jaukuma nedz skaistuma, un mēs viņu uzlūkojām, un tur nebija nekāda krāšņuma, kas mums būtu paticis.
3. Viņš bija nievāts un ļaužu atstāts, pulgots, pilns sāpju un vājības. Un viņš bija pulgots, ka vaigu priekš viņa apslēpa, un mēs viņu necienījām.
4. Tiešām, viņš nesa mūsu sērgas un uzkrāvās mūsu sāpes; bet mēs viņu turējām par sodītu, Dieva sasistu un nospaidītu.
5. Bet viņš mūsu pārkāpumu dēļ ir ievainots un mūsu grēku dēļ sagrauzts. Tā sodība guļ uz viņa, caur ko mums miers nāk, un caur viņa brūcēm mēs esam dziedināti.
6. Mēs visi maldījāmies kā avis, mēs raudzījāmies ikviens uz savu ceļu, bet Tas Kungs viņam uzlika visus mūsu grēkus.
7. Vārdzināts viņš zemojās un neatdarīja savu muti, it kā jērs, kas top vests pie kaušanas un kā avs, kas klusu paliek priekš sava cirpēja; tāpat viņš neatdarīja savu muti.
8. No bailības un sodības viņš ir izrauts, bet kas no viņa cilts to apdomāja, ka viņš tapa aizrauts no dzīvo zemes un bija mocīts manas tautas pārkāpumu dēļ?
9. Kapu viņam lēma pie bezdievīgiem, un pie tā bagātā viņš bija savā nāvē, lai gan netaisni nebija darījis nedz viltība bijusi viņa mutē.
10. Bet Tas Kungs gribēja viņu sagrauzt ar sāpēm: Kad tu viņa dvēseli būsi nodevis par nozieguma upuri, tad viņš redzēs dzimumu un dzīvos ilgi, un Tā Kunga prāts labi izdosies caur viņa roku.
11. Tādēļ ka viņa dvēsele grūti strādājusi, viņš redzēs prieku un (panākumu) papilnam. Caur savu atzīšanu mans kalps, tas taisnais, darīs daudz taisnus, jo viņš nesīs viņu noziegumus.
12. Tāpēc es viņam došu lielu pulku par daļu, un viņš dalīs tos varenos kā laupījumu, tādēļ ka viņš līdz pat nāvei pazemojies un ir pieskaitīts pārkāpējiem; un viņš daudzu grēkus nesis un par pārkāpējiem lūdzis.

Jesaja 54:1-17
1. Dziedi priecīgi, neauglīgā, kas neesi dzemdējusi, līksmodamies slavē un gavilē, kam bērnu sāpes nav bijušas. Jo tai vientulei ir vairāk bērnu, nekā tai laulātai, saka Tas Kungs.
2. Paplēti savas telts vietu, un paplašini sava dzīvokļa aizkarus, nekavē, pagarini savas virves un stiprini savus telts mietus.
3. Jo tu vairosies pa labo un pa kreiso roku, un tavs dzimums iemantos tautas un dzīvos postītās pilsētās.
4. Nebīsties, jo tu netapsi kaunā, un nekaunies, jo tu netapsi apsmieklā, jo tu aizmirsīsi savas jumpravības kaunu un savas atraitnības negodu tu vairs nepieminēsi.
5. Jo tavs radītājs ir tavs vīrs, Kungs Cebaot ir viņa vārds, un tas Svētais iekš Izraēla ir tavs Pestītājs, - viņš tiek saukts visas pasaules Dievs.
6. Jo Tas Kungs tevi aicinājis kā atstātu un no sirds noskumušu sievu, un kā jaunības sievu, kas bija nicināta, saka tavs Dievs.
7. Mazu acumirkli es tevi biju atstājis, bet ar lielu žēlastību es tevi gribu sapulcināt.
8. Dusmu brīdī es savu vaigu esmu apslēpis no tevis kādu acumirkli, bet ar mūžīgu žēlastību es par tevi gribu apžēloties, saka Tas Kungs, tavs Pestītājs.
9. Jo tas man būs kā Noas ūdeņi, kur es zvērēju, ka Noas ūdeņiem nebija vairs pārplūst zemi; tāpat es esmu zvērējis, ka es par tevi vairs negribu dusmoties, nedz tevi rāt.
10. Jo kalni atkāpsies un pakalni šaubīsies, bet mana žēlastība no tevis neatkāpsies, un mana miera derība nešaubīsies, saka Tas Kungs, tavs apžēlotājs.
11. Tu apbēdinātā, vētrām šaubītā, tu neiepriecinātā, redzi, es tavus akmeņus likšu skaistumā un tevi uztaisīšu uz safīriem.
12. Un tavus logus es darīšu no kristāla un tavus vārtus no rubīna akmeņiem un visas tavas robežas no dārgiem akmeņiem.
13. Un visi tavi bērni būs no Tā Kunga mācīti, un tavu bērnu miers būs liels.
14. Caur taisnību tu tapsi stiprināta. Tu būsi tālu no bēdām, jo tev nav ko bīties, un no briesmām, jo tās tev neuznāks.
15. Redzi, pulcēt sapulcējās, bet tas nav no manis; kas vien pret tevi pulcējās, tas tevis pēc kritīs.
16. Redzi, es kalēju esmu radījis, kas ogles uzpūš ugunī un ieroci taisa pēc sava amata, ir to postītāju es esmu radījis priekš postīšanas.
17. Nevienam ierocim, kas pret tevi taisīts, neizdosies, un tu notiesāsi katru mēli, kas ceļas tiesā pret tevi. Šī ir Tā Kunga kalpu daļa, un viņu taisnība ir no manis, saka Tas Kungs.

Psalmi 113:1-4
1. Alleluja! Teiciet, jūs Dieva kalpi, teiciet Tā Kunga vārdu.
2. Slavēts lai ir Tā Kunga vārds no šī laika mūžīgi mūžam.
3. No saules uzlēkšanas līdz viņas noiešanai lai slavēts ir Tā Kunga vārds.
4. Tas Kungs ir augsts pār visām tautām, viņa gods iet pār debesīm.

Sakāmvārdi 26:17-19
17. Kas garām ejot iejaucās citu ķildā, ir kā kas suni ņem aiz ausīm.
18. It kā kad par smieklu šautu ar šķēpiem un nāvīgām bultām,
19. Tā pat ir, kas savu tuvāko pievīlis saka: Vai to par smieklu vien nedarīju?

Efeziešiem 3:1-21
1. Tādēļ es, Pāvils, esmu Tā Kunga Jēzus Kristus saistīts par jums pagāniem,-
2. Ja jūs tikai esat dzirdējuši, kādā vīzē Dieva žēlastība man priekš jums ir dota,
3. (Proti) ka viņš man caur parādīšanu ir zināmu darījis to noslēpumu, - tā kā es īsiem vārdiem to jau esmu rakstījis,
4. Pie tam jūs, to lasīdami, varat nomanīt, kā es saprotu Kristus noslēpumu, -
5. Par ko citos laikos cilvēku bērniem ziņa nebija dota, tā kā tā tagad caur to Garu ir parādīta viņa svētiem apustuļiem un praviešiem:
6. Ka pagāni ir līdzmantinieki un vienā miesā savienoti, un ka tiem arīdzan ir dalība pie viņa apsolīšanas iekš Kristus caur evaņģēliju;
7. Tam es esmu palicis par kalpu pēc tās žēlastības dāvanas, ko Dievs man devis pēc sava spēka varas.
8. Man, tam vismazākajam no visiem svētiem, šī žēlastība ir dota, Kristus neizdibinājamo bagātību caur evaņģēliju pasludināt starp pagāniem,
9. Un visus apgaismot, lai saprot, kā ir gājis ar to noslēpumu, kas no iesākuma bija apslēpts iekš Dieva, tā visu radītāja;
10. Ka Dieva daudzkārtīgā gudrība tagad caur to draudzi taptu zināma tām varām un spēkiem debesīs,
11. Pēc tā mūžīgā nodoma, ko viņš ir izdarījis iekš Kristus Jēzus, mūsu Kunga,
12. Iekš kā mums ir drošība un pieiešana ar uzticību caur to ticību uz Viņu.
13. Tādēļ es jūs lūdzu, ka jūs nepiekūstat iekš manām bēdām par jums, kas ir jūsu gods.
14. Šās lietas labad es loku savus ceļus mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēva priekšā,
15. No kā viss top dēvēts, kam ir bērna vārds debesīs un virs zemes,
16. Lai viņš jums dod pēc savas bagātās godības, ar spēku tapt stiprinātiem caur viņa Garu pie tā iekšējā cilvēka,
17. Ka Kristus caur ticību mājo jūsu sirdīs, un jūs mīlestībā iesakņojaties un nostiprinājaties,
18. Ka spējat saņemt līdz ar visiem svētiem, kāds tas platums un garums un dziļums un augstums,
19. Un atzīt Kristus mīlestību, kas ir daudz augstāka nekā visa saprašana, ka topat piepildīti ar visu Dieva pilnību.
20. Bet tam, kas ir spēcīgs pārlieku vairāk darīt pār visu, ko mēs lūdzam vai domājam, pēc tā spēka, kas iekš mums spēcīgs,
21. Tam lai ir gods iekš tās draudzes un iekš Kristus Jēzus uz radu radiem mūžīgi mūžam! Āmen.