Alkitab dalam satu tahun
Juli 19


1 Tawarikh 26:1-32
1. [Petugas Penjaga Pintu] Kelompok-kelompok penjaga pintu: Dari orang Korah ialah Meselemya anak Kore, salah satu keturunan dari Asaf.
2. Anak Meselemya yang tertua ialah Zakharia, Yediael yang kedua, Zebaja yang ketiga, Yatniel yang keempat,
3. Elam yang kelima, Yohanan yang keenam, Elyoenai yang ketujuh.
4. Obed-Edom dan anaknya. Anaknya yang tertua Semaya, Yozabad yang kedua, Yoah yang ketiga, Sakhar yang keempat, Netaneel yang kelima,
5. Amiel yang keenam, Isakhar yang ketujuh, Peuletai yang kedelapan. Allah memang memberkati Obed-Edom.
6. Semaya anak Obed-Edom juga mempunyai anak yang menjadi pemimpin dalam keluarga mereka karena mereka ialah prajurit yang gagah perkasa.
7. Anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed, dan Elzabad serta saudara-saudaranya, yaitu Elihu dan Semakya, juga ialah prajurit yang gagah berani.
8. Mereka itu ialah keturunan Obed-Edom. Mereka sendiri serta anak-anaknya dan saudara-saudaranya ialah orang-orang yang mampu melaksanakan tugas pekerjaannya, jumlahnya 62 orang dari keturunan Obed-Edom.
9. Meselemya juga mempunyai anak dan saudara yang juga pemberani, semuanya 18 orang.
10. Inilah para penjaga pintu dari keluarga Merari, yaitu Hosa. Simri telah dipilih menjadi anak pertama, namun dia sebenarnya bukanlah anak yang tertua, tetapi ayahnya memilihnya sebagai anak pertama.
11. Hilkia anak yang kedua, Tebalya yang ketiga, dan Zakharia yang keempat. Semua anak dan saudara Hosa jumlahnya 13.
12. Inilah pimpinan kelompok penjaga pintu gerbang, yang bertugas sama seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara mereka, yaitu melayani pekerjaan dalam Bait TUHAN.
13. Setiap keluarga mendapat satu pintu gerbang untuk dijaga. Undi diadakan untuk memilih satu pintu gerbang bagi satu keluarga. Tua dan muda diperlakukan sama.
14. Undi untuk pintu sebelah timur jatuh pada Selemya, kemudian mereka melakukan undi untuk anaknya Zakharia, seorang penasihat yang bijaksana. Baginya undi jatuh untuk pintu gerbang sebelah utara.
15. Obed-Edom ke bagian undi di pintu gerbang selatan dan anak-anaknya memperoleh undi untuk bagian penyimpanan perlengkapan yang harus mereka awasi.
16. Supim dan Hosa dipilih untuk pintu gerbang barat dan pintu gerbang Syalekhet pada jalan yang menanjak. Penjaga-penjaga berdiri berdampingan.
17. Di sebelah timur ada 6 orang Lewi menjaga pintu gerbang setiap hari, di sebelah utara 4 orang, di sebelah selatan 4 orang, dan 2 orang menjaga di gudang penyimpanan perlengkapan.
18. Empat orang menjaga di halaman sebelah barat dan dua orang ditempatkan pada jalan menuju halaman khusus itu.
19. Begitulah pembagian penjaga pintu gerbang. Mereka terdiri dari keluarga Korah dan Merari.
20. [Bendahara dan Petugas Penting Lainnya] Ahija dari suku Lewi bertugas untuk pengawasan barang-barang berharga dalam Bait Allah serta Tempat Kudus tempat penyimpanan barang-barang suci.
21. Ladan adalah keluarga Gerson. Yehiel salah seorang dari pemimpin-pemimpin keluarga Ladan.
22. Anak Yehiel ialah Zetam dan saudaranya Yoel bertugas mengawasi barang-barang berharga di dalam Bait TUHAN.
23. Penjaga lainnya ialah dari keluarga Amram, Yizhar, Hebron, dan Uziel.
24. Sebuel ialah anak Gersom. Gersom anak Musa. Sebuel bertanggung jawab sebagai pemimpin atas barang-barang berharga.
25. Inilah keluarga Sebuel: Keluarganya dari Eliezer ialah Rehabya anak Eliemer, Yesaya anak Rehabya, dan Yoram anak Yesaya, Zikhri anak Yoram, dan Selomit anak Zikhri.
26. Selomit bersama saudara-saudaranya bertugas untuk mengawasi semua barang suci yang diserahkan oleh Raja Daud. Para pemimpin pasukan juga memberikan barang-barang untuk Bait Tuhan.
27. Mereka memberikan barang-barang rampasan itu untuk dipergunakan sebagai persediaan dalam perbaikan dan pemeliharaan Bait TUHAN.
28. Selomit dan saudara-saudaranya mengawasi barang-barang yang telah diberikan umat untuk dipergunakan untuk Rumah Tuhan. Termasuk barang-barang yang diberikan oleh Samuel, pelihat itu, Saul anak Kisy, Abner anak Ner, dan Yoab anak Zeruya.
29. Dari keluarga Yizhar ialah Kenanya dan anak-anaknya mendapat tugas di luar Bait Tuhan sebagai pejabat dan hakim di berbagai tempat di Israel.
30. Dari keluarga Hebron adalah Hasabya beserta saudara-saudaranya yang berjumlah 1.700 orang yang gagah berani. Mereka bertugas mengatur pemerintahan raja dan pelayanan pekerjaan TUHAN di Israel bagian barat Sungai Yordan.
31. Dari pihak keluarga Hebron, Yaria ialah pemimpin mereka sesuai dengan sejarah keluarga. Ketika Daud telah menjadi raja selama 40 tahun, dia menyuruh orang untuk memeriksa dalam sejarah keluarga siapa saja orang yang kuat dan terampil. Beberapa dari mereka itu terdapat di antara keluarga Hebron yang tinggal di kota Yaezer di Gilead.
32. Yeria mempunyai 2.700 sanak keluarga yang gagah berani dan pemimpin keluarga. Raja Daud menetapkan ke-2.700 orang itu sebagai penanggung jawab memimpin suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye dalam urusan pekerjaan Allah dan tugas kerajaan.

1 Tawarikh 27:1-34
1. [Kelompok Angkatan Perang] Inilah daftar orang Israel yang melayani Allah di bidang ketentaraan. Setiap kelompok bertugas satu bulan setiap tahun. Mereka bertugas selaku kepala keluarga, komandan, panglima, dan polisi yang melayani raja. Setiap kelompok tentara terdiri dari 24.000 orang.
2. Yasobam anak Zabdiel bertugas memimpin kelompok pertama pada bulan pertama. Kelompoknya terdiri dari 24.000 orang.
3. Ia berasal dari keturunan Peres menjadi komandan dari angkatan perang untuk bulan pertama.
4. Dodai orang Ahohi memimpin kelompok pada bulan kedua, yang terdiri dari 24.000 orang.
5. Komandan ketiga ialah Benaya untuk bulan ke-3. Benanya ialah anak Imam kepala Yeyada, yang terdiri dari 24.000 orang.
6. Benaya inilah pejuang yang gagah berani di antara 30 pahlawan dan mengepalai mereka itu. Anaknya Amizabad memimpin kelompoknya.
7. Komandan keempat untuk bulan keempat ialah Asael, saudara Yoab yang kemudian digantikan oleh Zebaja anaknya. Kelompoknya terdiri dari 24.000 orang.
8. Komandan kelima untuk bulan kelima ialah Samhut keluarga Yizrah, yang terdiri dari 24.000 orang.
9. Komandan keenam untuk bulan keenam ialah Ira anak Ikesy, dari kota Tekoa, yang terdiri dari 24.000 orang.
10. Komandan ketujuh untuk bulan ketujuh ialah Heles, orang Peloni dari keturunan Efraim, yang terdiri dari 24.000 orang.
11. Komandan kedelapan untuk bulan kedelapan ialah Sibkhai, orang Husa dari keluarga Zerah, yang terdiri dari 24.000 orang.
12. Komandan kesembilan untuk bulan kesembilan ialah Abiezer, dari kota Anatot dari suku Benyamin, yang terdiri dari 24.000 orang.
13. Komandan kesepuluh untuk bulan kesepuluh ialah Maharai, orang Netofa dari keluarga Zerah, yang terdiri dari 24.000 orang.
14. Komandan kesebelas untuk bulan kesebelas ialah Benaya, orang Piraton dari suku Efraim, yang terdiri dari 24.000 orang.
15. Komandan kedua belas untuk bulan kedua belas ialah Heldai, orang Netofa dari keluarga Otniel, yang terdiri dari 24.000 orang.
16. [Kepala-kepala Suku] Kepala-kepala suku Israel ialah: Suku Ruben: Eliezer anak Zikhri. Suku Simeon: Sefaca anak Maakha.
17. Suku Lewi: Hasabya anak Kemuel. Suku Harun: Zadok.
18. Suku Yehuda: Elihu saudara Daud. Suku Isakhar: Omri anak Mikhael.
19. Suku Zebulon: Yismaya anak Obaja. Suku Naftali: Yerimot anak Azriel.
20. Suku Efraim: Hosea anak Azazya. Suku Manasye Barat: Yoel anak Pedaya.
21. Suku Manasye Timur: Yido anak Zakharia. Suku Benyamin: Yaasiel anak Abner.
22. Suku Dan: Azarel anak Yeroham. Mereka itulah kepala suku Israel.
23. [Daud Menghitung Orang Israel] Banyak sekali jumlah orang Israel sebab TUHAN telah berjanji membuat mereka sebanyak bintang di langit. Jadi, Daud hanya menghitung orang yang berusia 20 tahun ke atas.
24. Yoab anak Zeruya mulai menghitung, namun pekerjaan itu tidak selesai, karena Allah marah. Itulah sebabnya, jumlah umat itu tidak masuk ke dalam Sejarah Raja Daud.
25. [Para Pegawai Raja] Inilah daftar pegawai yang bertanggung jawab atas harta benda raja: Azmawet anak Adiel mengawasi tempat-tempat perlengkapan raja. Yonatan anak Uzia mengawasi tempat-tempat perlengkapan di kota-kota kecil, desa-desa, ladang, dan menara-menara.
26. Ezri anak Kelub mengawasi para petani di ladang.
27. Simei dari Rama mengawasi kebun-kebun anggur. Zabdi dari Syifmi mengawasi gudang-gudang dan anggur yang datang dari kebun anggur.
28. Baal-Hanan dari Geder mengawasi pohon-pohon zaitun dan ara di daerah pebukitan sebelah barat. Yoas mengawasi tempat penyimpanan minyak zaitun.
29. Sitrai dari Saron mengawasi ternak di sekitar Saron. Safat anak Adlai mengawasi ternak di daerah lembah.
30. Obil orang Ismael mengawasi unta-unta. Yehdeya orang Meronot mengawasi keledai-keledai.
31. Yazis orang Hagri mengawasi domba-domba. Mereka semuanya pemimpin yang memelihara harta benda Raja Daud.
32. Yonatan penasihat yang bijaksana dan jurutulis. Ia paman Daud. Yehiel anak Hakmoni mengurus anak-anak raja.
33. Ahitofel seorang penasihat raja. Husai orang Arki ialah sahabat raja.
34. Yoyada dan Abyatar mengambil alih tugas Ahitofel selaku penasihat raja. Yoyada ialah anak Benaya. Yoab komandan pasukan kerajaan.

Mazmur 78:56-66
56. Namun, mereka menguji Allah Yang Mahatinggi dan membuat-Nya sangat sedih. Mereka tidak patuh kepada perintah-Nya.
57. Mereka berbalik dari Dia dan tidak setia seperti nenek moyangnya. Mereka menukar haluan seperti bumerang.
58. Orang Israel membangun tempat tinggi dan membuat Allah marah. Mereka membangun patung berhala dan membuat-Nya cemburu.
59. Allah mendengar apa yang dilakukan mereka dan menjadi sangat marah, Jadi, Dia benar-benar menolak Israel.
60. Allah membuang tempat-Nya di Silo, Kemah Kudus tempat-Nya berdiam di tengah-tengah manusia.
61. Ia membiarkan orang asing merebut Kotak Perjanjian, simbol kuasa dan kemuliaan-Nya.
62. Ia menunjukkan amarah-Nya terhadap umat-Nya dan membiarkannya terbunuh dalam perang.
63. Orang muda mati dibakar, dan tidak ada lagi nyanyian pernikahan untuk anak gadisnya.
64. Imam-imam mereka dibunuh, tetapi janda-janda tidak ada waktunya untuk menangisinya.
65. Akhirnya, Tuhan kita bangun seperti orang yang bangun dari tidurnya, seperti tentara yang terlalu banyak minum anggur.
66. Ia memaksa mundur musuh-Nya dan mengalahkannya. Ia mempermalukannya selama-lamanya.

Amsal 20:4-5
4. Ada orang yang sangat malas menanam benih. Jadi, pada musim panen mereka mencari makanan dan tidak mendapat apa-apa.
5. Memperoleh keterangan dari seseorang seperti memperoleh air dari sumber air yang dalam. Orang bijak berusaha menimbanya.

Kisah Para Rasul 10:1-23
1. [Petrus dan Kornelius] Di kota Kaisarea ada seorang bernama Kornelius. Ia seorang perwira pada pasukan yang disebut pasukan Italia.
2. Ia orang saleh dan penyembah Allah, begitu juga semua orang yang tinggal di rumahnya. Ia seorang dermawan yang banyak menyumbang kepada orang. Ia beserta semua orang yang tinggal di rumahnya selalu berdoa kepada Allah.
3. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam tiga sore, dengan jelas ia melihat malaikat Allah yang datang kepadanya, yang mengatakan, “Kornelius.”
4. Kornelius memandang kepada malaikat itu dengan rasa takut. Katanya, “Ya, ada apa Tuan?” Kata malaikat itu kepada Kornelius, “Doamu sudah didengar Allah. Sedekahmu kepada orang miskin sudah dilihat Allah. Allah mengingat engkau.
5. Sekarang kirimlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon, yang disebut juga Petrus.
6. Ia tamu seorang penyamak kulit yang juga bernama Simon. Rumahnya dekat laut.”
7. Setelah malaikat itu pergi, Kornelius memanggil dua hamba dan seorang tentara yang saleh dari antara yang melayaninya.
8. Kepada mereka bertiga Kornelius menceritakan semua yang telah terjadi, lalu mereka disuruhnya berangkat ke Yope.
9. Hari berikutnya suruhan Kornelius sudah mendekati kota Yope. Ketika itu Petrus pergi ke atap rumah berdoa. Waktu itu kira-kira jam 12 siang.
10. Petrus lapar dan mau makan. Ketika orang menyiapkan makanan, Petrus mendapat suatu penglihatan.
11. Dia melihat langit terbuka dan sesuatu, sama seperti kain besar turun. Kain itu digantung pada keempat sudutnya dan diturunkan ke tanah.
12. Di dalamnya terdapat semua jenis binatang dan binatang melata di dunia dan juga burung-burung dari langit.
13. Kemudian suatu suara mengatakan kepadanya, “Berdirilah Petrus, sembelihlah itu dan makan.”
14. Petrus mengatakan, “Tuhan! Aku tidak pernah makan sesuatu yang haram atau najis.”
15. Suara itu berbicara kedua kalinya, “Allah sudah menjadikan itu halal. Jangan katakan itu haram.”
16. Penglihatan itu muncul tiga kali, kemudian kain itu segera terangkat ke langit.
17. Petrus masih memikirkan arti dari penglihatan itu. Orang yang disuruh Kornelius itu sudah menemukan rumah Simon. Saat itu mereka berdiri di depan pintu masuk.
18. Mereka bertanya, “Apakah Simon Petrus ada di sana?”
19. Petrus masih memikirkan tentang penglihatan itu, tetapi Roh berkata kepadanya, “Dengarkan. Ada tiga orang sedang mencari engkau.
20. Berdirilah dan pergi ke bawah. Pergilah bersama mereka dan tidak usah bertanya kepada mereka. Aku telah mengutus mereka kepadamu.”
21. Petrus turun dan berkata kepada ketiga orang itu, “Akulah orang yang kamu cari. Mengapa kamu datang kemari?”
22. Mereka mengatakan, “Kornelius, perwira Romawi itu menyuruh kami. Ia orang baik dan yang menyembah Allah. Semua orang Yahudi menghormati dia. Ia diberitahukan oleh malaikat yang kudus untuk mengundangmu datang ke rumahnya. Ia mau mendengarmu.”
23. Petrus mengundang mereka masuk, lalu memberi tempat menginap bagi mereka. Hari berikutnya, ia menyiapkan diri, lalu ikut dengan mereka. Beberapa dari saudara seiman dari Yope ikut bersama mereka.