Alkitab dalam satu tahun
Nopember 19


Yeremia 49:1-39
1. Sebermula, akan hal bani Ammon demikianlah firman Tuhan: Entah tiadakah anak pada Israel? tiadakah barang seorang waris padanya? Mengapa maka Malkham sudah mengambil Gad akan pusakanya, dan segala orangnya duduk di dalam negeri-negerinya.
2. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan: Bahwasanya hari akan datang kelak apabila Aku memperdengarkan suatu sorak pedang atas Raba bani Ammon; pada masa itu iapun akan menjadi suatu kerobohan batu dan segala jajahannyapun akan dinyalakan dengan api, dan orang Israel akan menjadi waris orang yang sudah mengambil bahagiannya akan pusaka mereka itu; demikianlah firman Tuhan.
3. Raunglah olehmu, hai Hezbon! sebab Ai sudah dibinasakan! tangislah, hai anak-anak perempuan Raba! kenakanlah kain karung, hendaklah kamu meratap sambil berjalan keliling di dalam kebun-kebun anggur; karena Malkham akan dibawa dengan tertawan dan segala kahinnya dan segala penghulunyapun bersama-sama.
4. Mengapa maka engkau bermegah-megah di antara segala lembah, sebab lembahmu berkelimpahan begitu, hai anak perempuan yang tegar dan congkak? Ditaruhnya harapnya pada harta bendanya serta katanya: Siapakah berani menghampiri aku?
5. Bahwasanya Aku kelak mendatangkan kegentaran atasmu, demikianlah firman Tuhan, yaitu Tuhan serwa sekalian alam, terlebih dari pada kegentaran yang datang atas mereka sekalian yang kelilingmu itu, maka engkau akan dihalaukan ke sana ke mari dan seorangpun tiada yang mengumpulkan orang yang mengembara itu.
6. Tetapi kemudian dari pada itu Aku akan mengubahkan hal ketawanan bani Ammon, demikianlah firman Tuhan.
7. Bermula, maka inilah akan hal Edom: Demikianlah firman Tuhan semesta alam sekalian: Tiadakah lagi budi di dalam Teman? Lenyapkah bicara orang alim dan hilangkah akalnya?
8. Larilah kamu, balikkanlah belakangmu, duduklah di tempat yang dalam-dalam, hai orang isi Dedan! karena Kudatangkan kebinasaan atas Esaf, maka pembalasan-Ku kepadanya sudah sampai.
9. Jikalau kiranya orang pemetik buah anggur telah datang kepadamu, bukankah ditinggalkannya padamu barang sisanya? atau jikalau pencuri pada malam, bukankah diambilnya hanya seberapa banyak yang cukup kepadanya?
10. Tetapi Aku sudah menelanjangkan Esaf sama sekali, segala tempatnya yang tersembunyi itu sudah Kunyatakan, sehingga tiada dapat disembunyikannya dirinya. Binasalah sudah segala benihnya dan segala kaum keluarganya dan segala orang sekampungnya, maka tiadalah ia lagi.
11. Tinggalkanlah akan segala anakmu piatu, maka Aku kelak menghidupi dia; biarlah segala jandamu perempuan harap pada-Ku.
12. Karena demikianlah firman Tuhan: Bahwasanya adapun orang yang bukan hukumnya akan minum dari pada piala itu, ia itu akan minum dari padanya juga dengan tiada disayangkan, masakan engkau ini terlepas seperti orang yang suci dari pada salah? Sekali-kali tiada engkau akan dibilang suci dari pada salah, melainkan tak dapat tiada engkau juga akan minum dari padanya.
13. Karena Aku sudah bersumpah demi diri-Ku, demikianlah firman Tuhan, bahwa Bozra akan menjadi suatu kerobohan dan kecelaan dan timbunan batu dan kutuk, dan segala negerinyapun akan menjadi suatu kerobohan batu sampai selama-lamanya.
14. Bahwa kedengaranlah kabar kepadaku dari pada Tuhan, seorang utusan sudah disuruhkan berkeliling di antara segala orang kafir, mengatakan: Berhimpunlah kamu, lalu berjalan mendatangi dia, berbangkitlah akan berperang.
15. Karena sesungguhnya Aku kelak menjadikan dikau terkecil di antara segala bangsa, dan terhina di antara segala manusia.
16. Bahwa hebatmu dan sombong hatimupun sudah menipukan dikau, hai orang yang menduduki bukit batu yang tiada terhampiri dan yang bersangkut paut kepada tinggi bukit! Jikalau engkau membuat sarangmu setinggi tempat sarang burung nasar sekalipun, maka Aku juga akan menerjunkan dikau dari sana, demikianlah firman Tuhan.
17. Demikianlah Edom akan menjadi suatu kerobohan, barangsiapa yang melalui tanahnya itu akan tercengang-cengang, serta bersindir-sindir akan segala balanya.
18. Seperti sudah dibongkar akan Sodom dan Gomorah dan segala daerahnya, demikianlah seorangpun tiada akan duduk di sana dan seorang anak Adampun tiada mendapat tumpangan di sana; demikianlah firman Tuhan.
19. Bahwasanya seperti seekor singa dari jajahan Yarden yang sunyi itu menerkam akan kandang kambing yang sentosa, demikianpun Aku akan membangatkan jalannya dan menampilkan dia kepadanya, dan barangsiapa yang telah Kupilih akan melawan dia, kepadanya juga Aku memberi firman-Ku, karena siapa gerangan sama-Ku? atau siapa gerangan menentukan bagi-Ku masanya dan tempatnya? dan siapakah gembala yang tahan berdiri di hadapan hadirat-Ku?
20. Sebab itu dengarlah olehmu takdir Tuhan, yang telah ditentukan-Nya atas Edom, dan segala maksud-Nya, yang telah ditentukan-Nya akan segala orang isi Teman; Masakan tiada dihela orang akan dia, jikalau akan yang terkecil dari pada segala kawan kambing sekalipun; masakan kandang kambingnya tiada akan roboh menimpa mereka itu sekalian?
21. Dari pada bunyi jatuhnya bergempalah bumi, maka bunyi teriaknya kedengaranlah sampai ke laut Kolzom.
22. Bahawasanya iapun akan naik dan terbang ke mari seperti burung nasar pantasnya dan dikembangkannya kelak sayapnya atas Bozra, maka pada hari itu hati segala orang Edom yang perkasa itu akan seperti hati seorang perempuan yang menyakiti akan beranak!
23. Sebermula, maka inilah akan hal Damsyik: Bahwa lenyaplah bicara Hamat dan Arpad; mereka itu termangu-mangu dari sebab kabar celaka yang telah didengarnya; pada tepi tasik itu adalah percintaan, tiada boleh orang berhenti di sana.
24. Bahwa Damsyik sudah jadi lemah, ia berpaling dirinya hendak lari! kegentaran berlaku atasnya; kepicikan dan kesakitan telah datang atasnya, selaku orang perempuan yang hendak beranak.
25. Mengapa maka tiada disayangkan akan dia, akan kota benteng yang masyhur dan negeri kesukaan-Ku?
26. Bahwasanya segala orang terunanya akan rebah mati pada lorong-lorongnya, dan segala laskarnyapun akan dibinasakan pada hari itu; demikianlah firman Tuhan serwa sekalian alam.
27. Maka Aku akan menyalakan suatu api di sebelah dalam pagar tembok Damsyik, yang makan habis kelak akan segala istana Benhadad.
28. Bermula, maka inilah akan hal Kedar dan segala kerajaan Hazor, yang telah dialahkan oleh Nebukadnezar, raja Babil. Demikianlah firman Tuhan: Bangkitlah kamu, berjalanlah mendatangi Kedar, dan binasakanlah segala bani Masyrik.
29. Hendaklah dirampas segala kemahnya dan segala kawan kambingnya; hendaklah dirampas orang akan segala kain permadaninya dan akan segala serba perkakasan rumahnya dan akan segala untanya! hendaklah diserukan orang atasnya: Adalah kegentaran keliling!
30. Larilah kamu, beridar-idarlah ke sana ke mari, duduklah pada tempat yang dalam-dalam, hai orang isi Hazor! demikianlah firman Tuhan, karena Nebukadnezar, raja Babil itu sudah membicarakan suatu niat akan kamu dan dipikirkannya suatu maksud atas mereka itu!
31. Bangkitlah kamu, berangkatlah mendatangi suatu bangsa yang bersentosa dan yang duduk dengan selamat, demikianlah firman Tuhan, maka padanya tiadalah barang pintu atau kancing, dan masing-masing mereka itu duduklah berasing.
32. Maka sekarang segala untanya menjadi jarahan dan kebanyakan lembunya menjadi rampasan, maka Aku akan menghamburkan mereka itu sekalian kepada segala mata angin, mereka yang bercukur ujung rambutnya itu; bahkan, dari pada segala pihak Kudatangkan kelak kebinasaan atas mereka itu; demikianlah firman Tuhan!
33. Maka Hazor akan menjadi suatu sarang ular naga, suatu kerobohan sampai selama-lamanya, seorangpun tiada akan duduk dalamnya dan seorang anak Adampun tiada akan mencahari tumpangan di sana.
34. Bahwa inilah firman Tuhan yang telah datang kepada nabi Yermia akan hal Elam pada permulaan kerajaan Zedekia, raja Yehuda, bunyinya:
35. Demikianlah firman Tuhan semesta alam sekalian: Bahwasanya Aku akan mematahkan busur Elam dan hulu kuatnyapun.
36. Maka Aku mendatangkan atas Elam kelak keempat angin dari pada keempat ujung langit, dan Aku menghamburkan mereka itu kepada segala mata angin itu, sehingga tiada suatu bangsa yang tiada sampai kepadanya orang Elam yang dihalaukan itu.
37. Maka Aku akan menawarkan hati Elam di hadapan segala musuhnya dan di hadapan segala orang yang menyengajakan matinya, dan Aku akan mendatangkan celaka atasnya dan kehangatan murka-Ku, demikianlah firman Tuhan, dan Aku akan menyuruhkan pedang menghambat akan dia, sehingga sudah Kubinasakan mereka itu.
38. Dan Aku akan menaruh arasy-Ku di Elam, dan menumpas dari sana akan raja dan segala penghulu, demikianlah firman Tuhan!
39. Tetapi akan jadi pada kemudian hari, bahwa Aku mengubahkan hal ketawanan Elam; demikianlah firman Tuhan.

Yeremia 50:1-46
1. Sebermula, maka inilah firman yang telah dikatakan Tuhan dengan lidah nabi Yermia akan hal Babil, yaitu negeri orang Kasdim.
2. Masyhurkanlah di antara segala orang kafir, perdengarkanlah dan dirikanlah suatu panji-panji, perdengarkanlah dan jangan sembunyikan dia, katakanlah: Babil sudah dialahkan, Bel sudah mendapat malu, Merodakh sudah dihancurluluhkan; segala berhalanya kemalu-maluanlah, segala berhala tahinya sudah dihancurluluhkan!
3. Karena suatu bangsa mendatangi dia dari sebelah utara, ia itu menjadikan tanahnya suatu kerusakan, sehingga tiada lagi orang penduduknya; dari pada manusia sampai kepada binatang semuanya sudah lari, semuanya sudah lenyap.
4. Maka pada hari itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan, akan datang segala bani Israel serta dengan segala bani Yehudapun bersama-sama, sambil berjalan sambil menangis, hendak mencahari Tuhan, Allahnya.
5. Maka mereka itu kelak bertanya-tanya akan Sion dan muka mereka itu akan menuju jalan ke sana; mereka itu akan datang serta bersangkut paut kepada Tuhan dengan suatu perjanjian yang kekal, yang tiada dilupakan lagi.
6. Bahwa umat-Ku telah menjadi laksana kambing yang sesat, yang disesatkan oleh gembalanya di atas gunung-gunung, dan mereka itu telah mengembara dari pada sebuah gunung kepada sebuh gunung, sehingga terlupalah mereka itu akan tempat perhentiannya.
7. Mereka itu telah dimakan habis oleh segala orang yang mendapati akan mereka itu, dan kata segala musuhnya: Kami tiada akan bersalah, karena mereka itu sudah berdosa kepada Tuhan, tempat perlindungan mereka itu, bahkan, kepada Tuhan, pengharapan segala nenek moyangnya.
8. Larilah kamu keluar dari tengah-tengah Babil dan keluarlah kamu dari negeri orang Kasdim; jadilah seperti kambing jantan yang berjalan pada hulu segala kawan kambing.
9. Karena sesungguhnya Aku membangkitkan kelak suatu perhimpunan bangsa yang besar-besar dari benua yang di sebelah utara dan Kudatangkan mereka itu akan mengatur perang lawan dia, lalu iapun akan dialahkan! Adapun anak panah mereka itu, ia itu bagaikan anak panah seorang perkasa, yang tiada pernah kembali dengan hampanya.
10. Pada masa itu negeri Kasdim akan menjadi jarahan; barangsiapa yang menjarah dia, ia itu akan puas-puas; demikianlah firman Tuhan.
11. Tegal kamu sudah menyukakan dirimu dan tegal kamu sudah melompat dengan sukacita, hai segala penjarah bahagian-Ku pusaka! tegal kamu sudah berlezat laksana lembu muda yang mengirik dan kamu sudah meringkik seperti kuda jantan.
12. Maka patutlah kemalu-maluan ibumu, dan bera muka orang yang telah memperanakkan dikau; bahwasanya ia telah menjadi buntut segala orang kafir, suatu padang tekukur, kekeringan dan sunyi senyap.
13. Maka dari karena kehangatan murka Tuhan tiada lagi ia akan diduduki, melainkan ia akan menjadi padang tekukur belaka; barangsiapa yang berjalan lalu dari Babil itu ia akan tercengang-cengang dan bersindir-sindir akan segala balanya.
14. Hendaklah beratur akan menyerang Babil berkeliling, hai kamu sekalian yang membentang busur panah! panahkanlah kepadanya, jangan sayang akan anak panah, karena ia sudah berdosa kepada Tuhan.
15. Bersorak-soraklah kelilingnya! ia menyerahkan dirinya; telah robohlah segala bangun-bangunannya, dirombak oranglah akan segala pagar temboknya! karena inilah pembalasan dari pada Tuhan; balaslah kepadanya dan buatlah akan dia sama seperti yang telah dibuat olehnya!
16. Tumpaslah dari pada Babil akan orang penabur dan akan orang yang memegang sabit pada musim buah-buah; dari karena pedang yang membinasakan masing-masing akan balik kembali kepada bangsanya dan masing-masing akan lari ke negerinya.
17. Bahwa Israel laksana seekor anak domba yang sesat, beberapa singa mengejar akan dia. Mula-mula ia dimakan oleh raja Asyur, kemudian tulang-tulangnyapun dihancurkan oleh Nebukadnezar, raja Babil.
18. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan serwa sekalian alam, Allah orang Israel: Bahwasanya Aku membalas kelak kepada raja Babil dan kepada negerinya, seperti Aku sudah membalas kepada raja Asyurpun.
19. Maka aku mengembalikan Israel kelak kepada kandangnya, supaya iapun dapat makan di atas Karmel dan di atas Bazan, dan perutnyapun dikenyangkan di atas pegunungan Efrayim dan di tanah Gilead.
20. Maka pada hari itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan, dicahari akan salah orang Israel, tetapi tiadalah salahnya, dan akan dosa orang Yehuda, tetapi tiada didapati akan barang sesuatu dosanya; karena barangsiapa yang Kubiarkan tinggal lagi, ia itu juga sudah Kuampuni.
21. Berangkatlah kamu mendatangi negeri yang amat besar durhakanya dan orang isi negeri yang patut akan dihukum; binasakanlah dan tumpaslah orangnya yang terkemudian sekali, demikianlah firman Tuhan, dan buatlah akan dia setuju dengan segala pesan-Ku kepadamu.
22. Adalah tempik sorak perang di dalam negeri dan suatu kealahan yang amat besar.
23. Bagaimana sudah patah dan pecah godam segenap bumi! Bagaimana Babil sudah menjadi suatu tamasya yang hebat di antara segala orang kafir!
24. Bahwa Aku juga sudah memasang jerat akan dikau, maka sebab itulah engkau tertangkap, hai Babil, dahulu dari pada engkau tahu; sudah didapati akan dikau, lalu ditangkappun, sebab engkau hendak berperang dengan Tuhan.
25. Bahwa Tuhan sudah membukakan gedung senjata-Nya, dikeluarkan-Nya segala alat senjata murka-Nya, karena inilah suatu perbuatan Tuhan, yaitu Tuhan serwa sekalian alam, di dalam negeri orang Kasdim.
26. Datanglah kamu menyerang akan dia dari pada segala pihak, bukakanlah segala peluburnya, timbunkanlah dia seperti berkas-berkas gandum, tumpaslah akan dia, jangan adalah baginya barang orang yang lagi tinggal.
27. Bunuhlah olehmu dengan pedang akan segala lembu mudanya, bawalah turun akan dia kepada pembantaian; wai bagi mereka itu, karena sudah sampai harinya dan masa balasannya.
28. Adalah bunyi suara orang yang lari luput dari negeri Babil! Mereka itu mewartakan di Sion pembalasan Tuhan, Allah kami, yaitu pembalasan kaabah-Nya.
29. Biarlah kedengaran bunyimu kepada Babil, hai segala orang pemanah! hai kamu sekalian yang membentang busur! beraturlah tentara; kepungilah akan dia berkeliling; jangan ada seorang jua pun yang lari berlepas dirinya; balaslah kepadanya segala perbuatannya; buatlah akan dia setuju dengan segala sesuatu yang telah dibuat olehnya; karena dengan sombongnya ia sudah mendurhaka kepada Tuhan, Yang Mahasuci orang Israel.
30. Maka sebab itu segala orang terunanya akan rebah mati di lorong-lorongnya, dan segala laskarnyapun akan ditumpas pada hari itu, demikianlah firman Tuhan.
31. Bahwasanya dari pada pihak-Ku juga berlaku ini atasmu, hai si Congkak! demikianlah firman Tuhan, yaitu Tuhan semesta alam sekalian, karena sudah sampai harimu dan masa apabila Aku membalas kepadamu.
32. Pada masa itu si Congkak itu tergelincuh, lalu jatuh, maka seorangpun tiada yang membangkitkan dia pula; maka Aku akan menyalakan suatu api di dalam segala negerinya, yang makan habis kelak akan segala jajahannyapun.
33. Demikianlah firman Tuhan serwa sekalian alam: Bahwa bani Israel dan bani Yehudapun sudah dianiayai bersama-sama; barangsiapa yang telah menawani akan mereka itu, ia itu memegang akan mereka itu dengan teguh-teguhnya, tiada dilepaskannya mereka itu pergi!
34. Tetapi kuatlah Penebusnya yang bernama Tuhan semesta alam sekalian! Tak dapat tiada dibantu-Nya akan mereka itu dalam acaranya, sehingga digempakan-Nya bumi dan digentari-Nya akan segala orang Babil.
35. Bahwa pedang akan datang atas segala orang Kasdim, demikianlah firman Tuhan, dan atas segala orang isi Babil dan atas segala penghulunya dan atas segala hakimnya.
36. Pedang akan datang atas segala orang yang berkata dusta, sehingga mereka itu jadi gila; pedang akan datang atas segala pahlawannya, sehingga tawarlah hati mereka itu.
37. Pedang akan datang atas segala kudanya dan atas segala ratanya dan atas segala bangsa kacauan yang di antaranya, sehingga mereka itu selaku orang perempuan; pedang akan datang atas segala harta bendanya, sehingga dijarah rayah akan dia.
38. Kekeringan akan datang kepada segala airnya, sehingga ia itu menjadi tanah juga; karena ia itu sebuah negeri yang penuh dengan patung ukiran dan mereka itu bermegah-megah akan segala berhala yang hebat.
39. Maka sebab itu harimau dahan dan serigala akan duduk di sana dan burung untapun mendapat tempatnya; maka tiada ia didiami lagi sampai selama-lamanya dan seorang manusiapun tiada lagi duduk dalamnya turun-temurun.
40. Seperti sudah dibongkar Allah akan Sodom dan Gomorah dan segala jajahannya, berfirman Tuhan, demikianpun tiada orang akan duduk di sana dan seorang manusiapun tiada akan diam dalamnya.
41. Bahwasanya adalah suatu bangsa datang dari utara, suatu bangsa yang kuat dan raja yang besar-besar akan menampil kepadanya dari pada segala ujung bumi.
42. Mereka itu membawa busur panah dan tumbak; mereka itu bengis, tiada tahu sayang, bunyinya menderu seperti laut, mereka itu mengendarai kuda dan berlengkap akan perang seperti orang satu jua adanya; maka ia itu kelak mendatangi engkau, hai puteri Babil!
43. Serta kedengaranlah kabarnya kepada raja Babil, maka lemahlah kedua belah tangannya, kepicikan berlaku atasnya dan penyakit seperti seorang perempuan yang hendak beranak.
44. Bahwasanya seperti seekor singa dari jajahan Yarden yang sunyi itu menerkam akan kambing yang bersentosa, demikianpun Aku akan menampilkan dia dan menempuhkan dia kepadanya, dan barangsiapa yang Kupilih itupun Kusuruh melawan dia, karena siapa gerangan sama-Ku? atau siapa menentukan bagi-Ku masa dan tempat? dan gembala mana yang tahan berdiri di hadapan hadirat-Ku?
45. Sebab itu dengarlah olehmu bicara Tuhan, yang telah dibicarakan-Nya akan hal Babil, dan kepikiran-Nya yang telah dipikirkan-Nya akan negeri orang Kasdim itu: Masakan tiada dihela orang akan mereka itu, jikalau akan yang terkecil di antara segala kambing domba sekalipun! Masakan tiada kandangnya akan roboh menimpa mereka itu!
46. Bahwa dari karena bunyi ini: Babil sudah dialahkan! bergempalah bumi dan kedengaranlah teriak di antara segala bangsa.

Mazmur 119:121-128
121. Bahwa aku telah melakukan hukum dan kebenaran, jangan kiranya Engkau menyerahkan daku kepada orang yang menganiaya akan daku.
122. Jadilah penanggung hamba-Mu akan baiknya; janganlah orang sombong itu menganiayakan daku.
123. Bahwa kaburlah mataku dari pada merenung-renung akan selamat-Mu dan akan firman kebenaran-Mu.
124. Perbuatlah akan hamba-Mu setuju dengan kemurahan-Mu, dan ajarkanlah aku segala syariat-Mu.
125. Bahwa akulah hamba-Mu, jadikanlah kiranya aku bijaksana, supaya aku mengetahui akan segala kesaksian-Mu.
126. Maka ketikanya telah sampai bagi Tuhan akan melakukan hukuman-Nya, karena mereka itu telah merombak taurat-Mu.
127. Maka sebab itu kasihlah aku akan hukum-hukum-Mu, terlebih dari pada emas, bahkan, dari pada emas tua.
128. Maka sebab itu aku membilang benar segala firman-Mu akan segala sesuatu, dan bencilah aku akan segala jalan penipu.

Amsal 28:6-6
6. Orang miskin yang melakukan dirinya dengan tulus hati itu terlebih baik dari pada orang yang bengkang-bengkok jalannya, jikalau ia kaya sekalipun.

Titus 1:1-16
1. Daripada Paulus, hamba Allah dan rasul Yesus Kristus karena iman segala orang pilihan Allah, dan karena pengetahuan akan hal yang benar, menurut sebagaimana ibadat kepada Allah,
2. dengan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sudah dijanjikan terlebih dahulu daripada zaman yang azali oleh Allah, yang mustahil bohong itu,
3. (maka Firman-Nya itu sudah dinyatakan-Nya pada masa-Nya di dalam berita yang diamanatkan kepadamu menurut seperti firman Allah, Juruselamat kita),
4. datang kepada Titus, yang sebenar-benar menjadi anakku yang seiman. Turunlah kiranya atasmu anugerah dan sejahtera daripada Allah yaitu Bapa, dan daripada Kristus Yesus, Juruselamat kita.
5. Maka inilah sebabnya aku telah meninggalkan engkau di pulau Kerete, supaya engkau menyempurnakan barang apa yang belum sempurna, dan supaya engkau menetapkan ketua-ketua di dalam tiap-tiap negeri seperti yang telah kupesani kepadamu,
6. yaitu barangsiapa yang tiada bercela, dan suami seorang isteri sahaja, dan anak-anaknya beriman dan tiada di dalam tuduhan percabulan, dan tiada durhaka.
7. Karena seorang gembala sidang itu sebagaimana wakil Allah tiada harus bercela; jangan ia beraja di hati, jangan lekas marah, jangan menjadi pemabuk atau orang perkelahian, jangan mencari laba yang keji;
8. melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, memerintahkan dirinya, adil, suci, menahan diri,
9. berpaut kepada perkataan yang sungguh menurut pengajaran itu, supaya dapat ia menasehatkan orang di dalam pengajaran yang benar itu, dan menempelak orang yang melawan.
10. Karena ada banyak orang yang degil, orang yang mengeluarkan kata sia-sia, dan orang penipu, istimewa pula orang yang memegang hukum sunat,
11. yang mulutnya harus dikatupkan, yaitu orang yang membuat supaya terbalik segenap isi rumah orang, dengan mengajarkan barang yang tiada patut sebab laba yang keji.
12. Maka seorang daripada mereka itu, yaitu nabinya sendiri, sudah berkata: Bahwa orang Kerete itu senantiasa pembohong, binatang yang jahat, orang gelojoh yang malas.
13. Maka benarlah kesaksian itu. Sebab itu tempelakkanlah mereka itu dengan keras, supaya mereka itu menjadi sempurna di dalam iman,
14. dan jangan mereka itu mengindahkan segala ceritera dongeng Yahudi dan hukum orang yang berpaling daripada yang benar.
15. Maka kepada orang yang suci tiap-tiap perkara ada suci; tetapi kepada orang yang najis dan yang tiada beriman satu pun tiada suci, melainkan akalnya dan perasaan hatinya pun najis.
16. Maka mereka itu mengaku dirinya mengenal Allah, tetapi dengan perbuatannya mereka itu membukankan Dia, terkena benci dan menjadi durhaka, dan bagi sebarang apa pun pekerjaan yang baik tiada berguna.