Alkitab dalam satu tahun
Maret 26


Imamat 26:1-46
1. TUHAN berkata, "Janganlah membuat berhala atau mendirikan patung atau tiang batu yang berukir untuk disembah. Akulah TUHAN Allahmu.
2. Rayakanlah hari-hari Sabat dan hari-hari raya agama lainnya dan hormatilah tempat yang dikhususkan untuk menyembah Aku. Akulah TUHAN.
3. Kalau kamu hidup menurut peraturan-peraturan-Ku dan mentaati perintah-perintah-Ku,
4. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya, sehingga tanah memberi hasil dan pohon-pohon berbuah.
5. Hasil tanahmu akan berlimpah-limpah, sehingga bila sudah sampai waktunya untuk memetik buah anggur, kamu masih memotong gandum. Dan bila sudah sampai waktunya untuk menanam gandum, kamu masih memetik buah anggur. Kamu akan mempunyai makanan yang cukup dan hidup sejahtera di negerimu.
6. Aku akan menjaga keamanan negerimu sehingga kamu bisa tidur dengan tenang dan tidak takut terhadap siapa pun. Binatang-binatang buas akan Kulenyapkan dari negeri itu, dan tak akan ada lagi peperangan di negerimu.
7. Kamu akan sanggup mengalahkan musuh-musuhmu;
8. dengan lima orang kamu sanggup mengalahkan seratus orang, dan dengan seratus orang kamu sanggup mengalahkan sepuluh ribu orang.
9. Aku akan memberkati kamu dan memberikan banyak anak cucu kepadamu. Apa yang sudah Kujanjikan kepadamu, pasti Kutepati.
10. Hasil tanahmu akan berlimpah-limpah, sehingga cukup untuk satu tahun. Bahkan kamu terpaksa mengeluarkan kelebihan dari panen yang lama supaya ada tempat untuk menyimpan panen yang baru.
11. Aku akan tinggal di antara kamu dalam Kemah-Ku, dan tak akan menolak kamu.
12. Aku akan menyertai kamu; Aku akan menjadi Allahmu dan kamu menjadi umat-Ku.
13. Aku, TUHAN Allahmu, yang membawa kamu keluar dari Mesir supaya kamu tidak menjadi budak lagi. Kekuasaan yang menindas kamu sudah Kupatahkan, dan kamu Kujadikan orang yang merdeka."
14. TUHAN berkata, "Kalau kamu tidak mendengarkan Aku dan tidak melakukan perintah-Ku,
15. kalau kamu melanggar perjanjian yang Kubuat dengan kamu dan tidak mau mentaati ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan-Ku,
16. kamu akan Kuhukum. Aku akan mendatangkan bencana ke atas kamu, penyakit dan demam yang tak dapat disembuhkan, sehingga matamu menjadi buta dan kamu hidup merana. Kamu akan bercocok tanam tetapi tidak memakan hasilnya, sebab musuh-musuhmu akan datang mengalahkan kamu dan menghabiskan apa yang kamu tanam.
17. Kamu akan Kuhukum, sehingga kamu dikalahkan musuh-musuhmu dan dikuasai orang-orang yang membencimu. Kamu akan menjadi sangat ketakutan sehingga kamu lari, walaupun tak ada yang mengejar.
18. Kalau sesudah mengalami semua hukuman itu kamu belum juga taat kepada-Ku, hukumanmu akan Kutambah tujuh kali lipat.
19. Kamu sangat sombong, tetapi Aku akan menundukkan kamu. Hujan tak akan turun, sehingga tanahmu menjadi kering dan keras seperti besi.
20. Semua jerih payahmu tak ada gunanya, sebab tanahmu tak akan memberi hasil dan tanam-tanamanmu tak akan berbuah.
21. Kalau kamu masih terus juga melawan Aku dan tidak mau taat kepada-Ku, maka hukumanmu akan Kutambah lagi tujuh kali lipat.
22. Aku akan mendatangkan binatang-binatang buas ke tengah-tengahmu. Binatang-binatang itu akan menerkam anak-anakmu, membunuh ternakmu dan menghabiskan kamu, sehingga jumlahmu menjadi sedikit sekali, dan jalan-jalan di negerimu menjadi sunyi.
23. Kalau sesudah mengalami semua hukuman itu kamu belum juga mendengarkan Aku, tetapi masih terus melawan Aku,
24. maka Aku akan menghajar kamu dan menghukum kamu tujuh kali lebih berat dari yang sudah-sudah.
25. Aku akan menimbulkan peperangan di tengah-tengahmu untuk menghukum kamu karena kamu sudah melanggar perjanjian-Ku dengan kamu. Dan kalau kamu berkumpul di kotamu untuk mencari perlindungan, Aku akan mendatangkan penyakit yang tak dapat disembuhkan, sehingga kamu terpaksa menyerah kepada musuhmu.
26. Kamu akan kehabisan makanan, sehingga sepuluh wanita hanya memerlukan satu tempat pembakaran saja untuk membakar roti yang ada pada mereka. Makanan itu akan diransum, dan sesudah kamu memakannya, kamu masih juga merasa lapar.
27. Kalau sesudah mengalami semua hukuman itu kamu masih terus juga melawan Aku dan tidak mau taat kepada-Ku,
28. maka dengan marah Aku akan menghajar kamu, dan menghukum kamu tujuh kali lebih berat dari yang sudah-sudah.
29. Kamu akan kelaparan, sehingga makan anak-anakmu sendiri.
30. Aku akan menghancurkan tempat-tempat pemujaanmu di atas bukit-bukit, merobohkan mezbah-mezbahmu tempat membakar dupa, dan melemparkan mayat-mayatmu ke atas berhala-berhalamu yang sudah roboh itu. Dengan rasa muak
31. kota-kotamu Kurobah menjadi puing-puing, tempat-tempat pemujaanmu Kuhancurkan dan kurban-kurbanmu tidak Kuterima.
32. Negerimu akan Kubinasakan sama sekali, sehingga musuh-musuh yang mendudukinya terkejut melihat hebatnya kehancuran itu.
33. Aku akan menimbulkan peperangan di negerimu dan menceraiberaikan kamu di negeri-negeri asing. Ladang-ladangmu akan terlantar, dan kota-kotamu dibiarkan menjadi puing.
34. Pada waktu itu sementara kamu berada dalam pembuangan di negeri musuh-musuhmu, tanahmu yang tidak kamu biarkan beristirahat sewaktu kamu mendiaminya, akan terlantar dan mendapat kesempatan beristirahat.
35. (26:34)
36. Orang-orangmu yang berada dalam pembuangan di negeri lain, akan Kubuat sangat ketakutan, sehingga bunyi daun yang ditiup angin pun membuat mereka lari. Kamu akan lari seolah-olah dikejar dalam pertempuran, lalu jatuh walaupun tidak ada musuh di dekatmu.
37. Kamu akan lari dan tersandung yang seorang kepada yang lain, walaupun tidak ada yang mengejar. Dan kamu tak akan mampu melawan musuh-musuhmu.
38. Kamu akan mati dalam pembuangan, dibinasakan oleh negeri musuh-musuhmu.
39. Sebagian kecil dari kamu yang masih hidup di negeri musuhmu akan merana karena dosamu sendiri dan dosa leluhurmu.
40. Tetapi keturunanmu akan mengakui dosa mereka dan dosa nenek moyang mereka yang telah menentang Aku dan memberontak terhadap-Ku,
41. sehingga Aku bertindak melawan mereka dan mengusir mereka ke dalam pembuangan di negeri musuh-musuh mereka. Akhirnya, apabila keturunanmu sudah tunduk dan sudah menjalani hukuman karena dosa dan pemberontakan mereka,
42. Aku akan mengingat perjanjian-Ku dengan Yakub, Ishak dan Abraham. Aku akan memperbaharui janji-Ku untuk memberikan tanah itu kepada bangsa-Ku.
43. Akan tetapi tanah itu harus lebih dahulu dikosongkan dari penduduknya, supaya dapat betul-betul beristirahat. Dan umat-Ku harus menjalani semua hukuman yang Kujatuhkan ke atas mereka karena tidak mau mentaati peraturan-peraturan dan perintah-perintah-Ku.
44. Tetapi selagi mereka masih berada di negeri musuh pun, mereka tidak akan Kutinggalkan atau Kubinasakan sama sekali. Sebab kalau mereka Kubinasakan, berarti Aku memutuskan perjanjian-Ku dengan mereka, sedangkan Aku ini TUHAN, Allah mereka.
45. Aku akan memperbaharui perjanjian yang Kubuat dengan leluhur mereka, ketika Aku menunjukkan kekuasaan-Ku kepada segala bangsa dengan membawa umat-Ku keluar dari Mesir, supaya Aku, TUHAN, menjadi Allah mereka."
46. Itulah hukum-hukum dan perintah-perintah yang diberikan TUHAN di atas Gunung Sinai kepada Musa untuk bangsa Israel.

Imamat 27:1-34
1. TUHAN memberi kepada Musa
2. peraturan ini untuk bangsa Israel. Apabila seorang dipersembahkan kepada TUHAN untuk menebus suatu kaul yang khusus, orang itu boleh ditebus dengan sejumlah uang
3. menurut harga yang berlaku di Kemah TUHAN: di atas 60 tahun: laki-laki-15 uang perak, perempuan-10 uang perak; antara 20-60 tahun: laki-laki-50 uang perak, perempuan-30 uang perak; antara 5-20 tahun: laki-laki-20 uang perak, perempuan-10 uang perak; di bawah 5 tahun: laki-laki-5 uang perak, perempuan-3 uang perak.
4. (27:3)
5. (27:3)
6. (27:3)
7. (27:3)
8. Kalau orang yang berkaul terlalu miskin untuk membayar harga yang ditetapkan, ia harus membawa orang yang sudah dipersembahkan kepada TUHAN itu kepada imam. Imam harus menetapkan harga yang lebih rendah sesuai dengan kemampuan orang itu.
9. Apabila kaul itu mengenai binatang halal yang dapat diterima sebagai persembahan kepada TUHAN, orang yang berkaul itu tidak boleh menukarnya dengan binatang lain, sebab segala yang dipersembahkan kepada TUHAN menjadi milik TUHAN. Kalau ia menukarnya juga, kedua ekor binatang menjadi milik TUHAN.
10. (27:9)
11. Tetapi kalau kaul itu mengenai binatang haram yang tak dapat diterima sebagai persembahan kepada TUHAN, orang yang berkaul harus membawa binatang itu kepada imam.
12. Imam akan menentukan harganya menurut keadaan binatang itu. Dan harga yang sudah ditentukan adalah harga mati.
13. Kalau orang itu ingin menebus binatangnya, ia harus membayar harganya ditambah dengan dua puluh persen.
14. Apabila seseorang mempersembahkan rumahnya kepada TUHAN, imam menentukan harganya menurut keadaan rumah itu. Harga yang sudah ditentukan adalah harga mati.
15. Kalau orang itu mau menebus rumahnya, ia harus membayar harganya ditambah dengan dua puluh persen.
16. Apabila seseorang mempersembahkan sebagian dari tanahnya kepada TUHAN, harganya harus ditentukan menurut jumlah bibit yang diperlukan untuk menanami tanah itu. Untuk setiap dua puluh kilogram gandum harganya sepuluh uang perak.
17. Kalau tanah itu dipersembahkan sejak Tahun Pengembalian, harganya harus dibayar penuh.
18. Kalau tanah itu dipersembahkan sesudah Tahun Pengembalian, imam harus menaksir harga kontannya menurut jumlah tahun yang masih ada sampai Tahun Pengembalian yang berikut, lalu menentukan harga yang lebih murah.
19. Kalau orang yang mempersembahkan ladang itu ingin menebusnya, ia harus membayar harganya ditambah dengan dua puluh persen.
20. Kalau ia menjual ladang itu dengan tidak lebih dahulu menebusnya dari TUHAN, ia tidak berhak lagi menebus ladangnya.
21. Dalam Tahun Pengembalian yang berikut, ladang itu menjadi milik TUHAN untuk selama-lamanya, dan diberikan kepada para imam.
22. Apabila seseorang mempersembahkan kepada TUHAN sebuah ladang yang telah dibelinya,
23. imam harus menaksir harganya menurut jumlah tahun yang masih ada sampai Tahun Pengembalian yang berikut. Lalu orang itu harus membayar harganya pada hari itu juga. Uang itu menjadi milik TUHAN.
24. Dalam Tahun Pengembalian, ladang itu harus dikembalikan kepada pemiliknya yang semula atau kepada keturunannya.
25. Semua harga harus ditentukan menurut harga yang berlaku di Kemah TUHAN.
26. Binatang yang pertama lahir adalah milik TUHAN, jadi tak boleh dipersembahkan untuk kurban sukarela. Anak sapi, anak domba atau anak kambing yang pertama lahir adalah kepunyaan TUHAN.
27. Tetapi binatang haram yang pertama lahir boleh ditebus menurut harga yang berlaku di Kemah TUHAN, ditambah dua puluh persen. Kalau tidak ditebus, binatang itu boleh dijual kepada orang lain menurut harga yang berlaku di Kemah TUHAN.
28. Tak seorang pun boleh menjual atau menebus apa yang telah dikhususkannya tanpa syarat kepada TUHAN, baik itu manusia, hewan atau tanah. Itu milik TUHAN untuk selama-lamanya.
29. Bahkan manusia yang telah dikhususkan kepada TUHAN untuk dibinasakan tak boleh ditebus; ia harus dibunuh.
30. Sepersepuluh dari seluruh hasil tanah, baik gandum maupun buah-buahan, adalah untuk TUHAN.
31. Kalau seseorang mau menebus sebagian dari hasil itu, ia harus membayar harganya yang sudah ditentukan ditambah dua puluh persen.
32. Satu dari tiap sepuluh ekor ternak adalah milik TUHAN. Kalau ternak itu dihitung, setiap ekor ternak yang kesepuluh menjadi milik TUHAN.
33. Pemilik ternak itu tak boleh memilih-milih mana yang baik, mana yang jelek. Ia juga tak boleh menukarnya. Kalau ia menukarnya juga, kedua ekor ternak itu menjadi milik TUHAN dan tak boleh ditebus.
34. Itulah perintah-perintah yang diberikan TUHAN di atas Gunung Sinai kepada Musa untuk bangsa Israel.

Mazmur 29:1-6
1. Mazmur Daud. Pujilah TUHAN, hai makhluk-makhluk surgawi, pujilah keagungan dan kuasa-Nya.
2. Pujilah nama TUHAN yang mulia sembahlah Dia dengan memakai pakaian ibadat.
3. Allah yang agung mengguntur di atas laut, suara-Nya bergema di atas samudra.
4. Suara TUHAN terdengar, penuh kuasa dan kemegahan.
5. Suara TUHAN menumbangkan pohon-pohon, mematahkan pohon cemara Libanon.
6. Gunung Libanon dibuat-Nya melompat seperti anak sapi, Gunung Siryon melonjak seperti anak banteng.

Amsal 10:22-25
22. Karena berkat TUHAN sajalah orang menjadi kaya; kerja keras tak dapat menambah harta.
23. Orang bodoh senang berbuat salah; orang bijaksana gemar mencari hikmat.
24. Orang tulus mendapat apa yang diinginkannya; orang jahat mendapat apa yang paling ditakutinya.
25. Jika topan melanda, lenyaplah orang jahat; tetapi orang jujur tetap teguh selamanya.

Markus 7:1-13
1. Sekelompok orang Farisi dan beberapa guru agama dari Yerusalem, datang kepada Yesus.
2. Mereka melihat beberapa pengikut Yesus makan dengan tangan yang tidak bersih secara agama, yaitu tanpa terlebih dahulu mencuci tangan menurut peraturan agama.
3. Orang-orang Farisi, begitu juga semua orang Yahudi, setia sekali mengikuti adat istiadat nenek moyang mereka. Mereka tidak akan makan, sebelum mencuci tangan menurut cara-cara tertentu.
4. Apa yang dibeli di pasar tidak akan dimakan, sebelum dicuci terlebih dahulu. Dan banyak peraturan lain dari nenek moyang mereka yang mereka pegang teguh; seperti misalnya peraturan mencuci gelas, mangkuk, dan perkakas-perkakas tembaga.
5. Sebab itu orang-orang Farisi dan guru-guru agama itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa pengikut-pengikut-Mu itu makan dengan tangan yang tidak dicuci? Apa sebab mereka tidak menuruti adat istiadat nenek moyang kita?"
6. Yesus menjawab, "Kalian orang-orang munafik! Tepat sekali apa yang dinubuatkan Yesaya tentang kalian, yaitu, 'Begini kata Allah, Orang-orang itu hanya menyembah Aku dengan kata-kata, tetapi hati mereka jauh dari Aku.
7. Percuma mereka menyembah Aku, sebab peraturan manusia mereka ajarkan seolah-olah itu peraturan-Ku!'
8. Perintah-perintah Allah kalian abaikan, dan peraturan-peraturan manusia kalian pegang kuat-kuat."
9. Lalu Yesus berkata lagi, "Kalian pandai sekali menolak perintah Allah supaya dapat mempertahankan ajaran sendiri.
10. Musa sudah memberi perintah ini, 'Hormatilah ayah dan ibumu,' dan 'Barangsiapa mengata-ngatai ayah ibunya, harus dihukum mati.'
11. Tetapi kalian mengajarkan: Kalau orang berkata kepada orang tuanya, 'Apa yang seharusnya saya berikan kepada ayah dan ibu, sudah saya persembahkan kepada Allah,'
12. maka kalian membebaskan orang itu dari kewajibannya menolong ayah ibunya.
13. Jadi dengan ajaranmu sendiri yang kalian berikan kepada orang-orang, kalian meniadakan perkataan Allah. Masih banyak hal seperti ini yang kalian lakukan."