התנך בשנה אחת
מאי 25


שמואל א 4:1-21
1. ויהי דבר שמואל לכל ישראל ויצא ישראל לקראת פלשתים למלחמה ויחנו על האבן העזר ופלשתים חנו באפק:
2. ויערכו פלשתים לקראת ישראל ותטש המלחמה וינגף ישראל לפני פלשתים ויכו במערכה בשדה כארבעת אלפים איש:
3. ויבא העם אל המחנה ויאמרו זקני ישראל למה נגפנו יהוה היום לפני פלשתים נקחה אלינו משלה את ארון ברית יהוה ויבא בקרבנו וישענו מכף איבינו:
4. וישלח העם שלה וישאו משם את ארון ברית יהוה צבאות ישב הכרבים ושם שני בני עלי עם ארון ברית האלהים חפני ופינחס:
5. ויהי כבוא ארון ברית יהוה אל המחנה וירעו כל ישראל תרועה גדולה ותהם הארץ:
6. וישמעו פלשתים את קול התרועה ויאמרו מה קול התרועה הגדולה הזאת במחנה העברים וידעו כי ארון יהוה בא אל המחנה:
7. ויראו הפלשתים כי אמרו בא אלהים אל המחנה ויאמרו אוי לנו כי לא היתה כזאת אתמול שלשם:
8. אוי לנו מי יצילנו מיד האלהים האדירים האלה אלה הם האלהים המכים את מצרים בכל מכה במדבר:
9. התחזקו והיו לאנשים פלשתים פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם והייתם לאנשים ונלחמתם:
10. וילחמו פלשתים וינגף ישראל וינסו איש לאהליו ותהי המכה גדולה מאד ויפל מישראל שלשים אלף רגלי:
11. וארון אלהים נלקח ושני בני עלי מתו חפני ופינחס:
12. וירץ איש בנימן מהמערכה ויבא שלה ביום ההוא ומדיו קרעים ואדמה על ראשו:
13. ויבוא והנה עלי ישב על הכסא יך דרך מצפה כי היה לבו חרד על ארון האלהים והאיש בא להגיד בעיר ותזעק כל העיר:
14. וישמע עלי את קול הצעקה ויאמר מה קול ההמון הזה והאיש מהר ויבא ויגד לעלי:
15. ועלי בן תשעים ושמנה שנה ועיניו קמה ולא יכול לראות:
16. ויאמר האיש אל עלי אנכי הבא מן המערכה ואני מן המערכה נסתי היום ויאמר מה היה הדבר בני:
17. ויען המבשר ויאמר נס ישראל לפני פלשתים וגם מגפה גדולה היתה בעם וגם שני בניך מתו חפני ופינחס וארון האלהים נלקחה:
18. ויהי כהזכירו את ארון האלהים ויפל מעל הכסא אחרנית בעד יד השער ותשבר מפרקתו וימת כי זקן האיש וכבד והוא שפט את ישראל ארבעים שנה:
19. וכלתו אשת פינחס הרה ללת ותשמע את השמעה אל הלקח ארון האלהים ומת חמיה ואישה ותכרע ותלד כי נהפכו עליה צריה:
20. וכעת מותה ותדברנה הנצבות עליה אל תיראי כי בן ילדת ולא ענתה ולא שתה לבה:
21. ותקרא לנער אי כבוד לאמר גלה כבוד מישראל אל הלקח ארון האלהים ואל חמיה ואישה:

שמואל א 5:1-12
1. ופלשתים לקחו את ארון האלהים ויבאהו מאבן העזר אשדודה:
2. ויקחו פלשתים את ארון האלהים ויביאו אתו בית דגון ויציגו אתו אצל דגון:
3. וישכמו אשדודים ממחרת והנה דגון נפל לפניו ארצה לפני ארון יהוה ויקחו את דגון וישבו אתו למקומו:
4. וישכמו בבקר ממחרת והנה דגון נפל לפניו ארצה לפני ארון יהוה וראש דגון ושתי כפות ידיו כרתות אל המפתן רק דגון נשאר עליו:
5. על כן לא ידרכו כהני דגון וכל הבאים בית דגון על מפתן דגון באשדוד עד היום הזה:
6. ותכבד יד יהוה אל האשדודים וישמם ויך אתם בעפלים את אשדוד ואת גבוליה:
7. ויראו אנשי אשדוד כי כן ואמרו לא ישב ארון אלהי ישראל עמנו כי קשתה ידו עלינו ועל דגון אלהינו:
8. וישלחו ויאספו את כל סרני פלשתים אליהם ויאמרו מה נעשה לארון אלהי ישראל ויאמרו גת יסב ארון אלהי ישראל ויסבו את ארון אלהי ישראל:
9. ויהי אחרי הסבו אתו ותהי יד יהוה בעיר מהומה גדולה מאד ויך את אנשי העיר מקטן ועד גדול וישתרו להם עפלים:
10. וישלחו את ארון האלהים עקרון ויהי כבוא ארון האלהים עקרון ויזעקו העקרנים לאמר הסבו אלי את ארון אלהי ישראל להמיתני ואת עמי:
11. וישלחו ויאספו את כל סרני פלשתים ויאמרו שלחו את ארון אלהי ישראל וישב למקמו ולא ימית אתי ואת עמי כי היתה מהומת מות בכל העיר כבדה מאד יד האלהים שם:
12. והאנשים אשר לא מתו הכו בעפלים ותעל שועת העיר השמים:

תהילים 54:1-7
1. למנצח בנגינת משכיל לדוד בבוא הזיפים ויאמרו לשאול הלא דוד מסתתר עמנו אלהים בשמך הושיעני ובגבורתך תדינני:
2. אלהים שמע תפלתי האזינה לאמרי פי:
3. כי זרים קמו עלי ועריצים בקשו נפשי לא שמו אלהים לנגדם סלה:
4. הנה אלהים עזר לי אדני בסמכי נפשי:
5. ישוב הרע לשררי באמתך הצמיתם:
6. בנדבה אזבחה לך אודה שמך יהוה כי טוב:
7. כי מכל צרה הצילני ובאיבי ראתה עיני:

משלי 15:12-13
12. לא יאהב לץ הוכח לו אל חכמים לא ילך:
13. לב שמח ייטב פנים ובעצבת לב רוח נכאה:

לוקס 21:1-19
1. ויבט וירא את העשירים משליכים את נדבותם לארון האוצר:
2. וירא גם אלמנה עניה נתנת בו שתי פרוטות:
3. ויאמר אמת אמר אני לכם כי האלמנה העניה הזאת נתנה יותר מכלם:
4. כי כל אלה התנדבו לאלהים מהעדף שלהם והיא מחסרונה את כל רכושה נתנה:
5. ויהי באמרם על המקדש כי מהדר הוא באבנים יפות ובמתנות ויאמר:
6. את אשר אתם ראים הנה ימים באים ולא תשאר אבן על אבן אשר לא תתפרק:
7. וישאלהו לאמר רבי מתי אפוא תהיה זאת ומה הוא האות לעת היותה:
8. ויאמר ראו פן תתעו כי רבים יבאו בשמי לאמר אני הוא והעת קרובה ואתם אל תלכו אחריהם:
9. ובשמעכם מלחמות ומהומות אל תחתו כי היו תהיה זאת לראשונה אך עוד קץ למועד:
10. ויסף דבר אליהם לאמר יקום גוי על גוי וממלכה על ממלכה:
11. והיה רעש גדול כה וכה ורעב ודבר וגם מוראים ואתות גדלות מן השמים:
12. ולפני כל אלה ישלחו בכם את ידיהם וירדפו וימסרו אתכם לבתי כנסיות ואל בתי כלאים ותובאו לפני מלכים ומשלים למען שמי:
13. והיתה זאת לכם לעדות:
14. על כן שיתו לבבכם לבלתי דאג במה תצטדקו:
15. כי אנכי נתן לכם פה וחכמה אשר לא יוכלו לעמד לפניה ולדבר נגדה כל מתקוממיכם:
16. וגם תמסרו על ידי יולדיכם ואחיכם וקרוביכם ורעיכם וימיתו מכם:
17. והייתם שנואים לכל אדם למען שמי:
18. אך לא יפל משערת ראשכם ארצה:
19. בתוחלתכם קנו לכם את נפשתיכם: