התנך בשנה אחת
אַפּרִיל 26


דברים 25:1-19
1. כי יהיה ריב בין אנשים ונגשו אל המשפט ושפטום והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע:
2. והיה אם בן הכות הרשע והפילו השפט והכהו לפניו כדי רשעתו במספר:
3. ארבעים יכנו לא יסיף פן יסיף להכתו על אלה מכה רבה ונקלה אחיך לעיניך:
4. לא תחסם שור בדישו:
5. כי ישבו אחים יחדו ומת אחד מהם ובן אין לו לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר יבמה יבא עליה ולקחה לו לאשה ויבמה:
6. והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל:
7. ואם לא יחפץ האיש לקחת את יבמתו ועלתה יבמתו השערה אל הזקנים ואמרה מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי:
8. וקראו לו זקני עירו ודברו אליו ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה:
9. ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו:
10. ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל:
11. כי ינצו אנשים יחדו איש ואחיו וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו ושלחה ידה והחזיקה במבשיו:
12. וקצתה את כפה לא תחוס עינך:
13. לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה:
14. לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה:
15. אבן שלמה וצדק יהיה לך איפה שלמה וצדק יהיה לך למען יאריכו ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך:
16. כי תועבת יהוה אלהיך כל עשה אלה כל עשה עול:
17. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים:
18. אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים:
19. והיה בהניח יהוה אלהיך לך מכל איביך מסביב בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח:

דברים 26:1-19
1. והיה כי תבוא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה וירשתה וישבת בה:
2. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך ושמת בטנא והלכת אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשכן שמו שם:
3. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום ליהוה אלהיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע יהוה לאבתינו לתת לנו:
4. ולקח הכהן הטנא מידך והניחו לפני מזבח יהוה אלהיך:
5. וענית ואמרת לפני יהוה אלהיך ארמי אבד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב:
6. וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה:
7. ונצעק אל יהוה אלהי אבתינו וישמע יהוה את קלנו וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו:
8. ויוצאנו יהוה ממצרים ביד חזקה ובזרע נטויה ובמרא גדל ובאתות ובמפתים:
9. ויבאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש:
10. ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתתה לי יהוה והנחתו לפני יהוה אלהיך והשתחוית לפני יהוה אלהיך:
11. ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך יהוה אלהיך ולביתך אתה והלוי והגר אשר בקרבך:
12. כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישת שנת המעשר ונתתה ללוי לגר ליתום ולאלמנה ואכלו בשעריך ושבעו:
13. ואמרת לפני יהוה אלהיך בערתי הקדש מן הבית וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולאלמנה ככל מצותך אשר צויתני לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי:
14. לא אכלתי באני ממנו ולא בערתי ממנו בטמא ולא נתתי ממנו למת שמעתי בקול יהוה אלהי עשיתי ככל אשר צויתני:
15. השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתתה לנו כאשר נשבעת לאבתינו ארץ זבת חלב ודבש:
16. היום הזה יהוה אלהיך מצוך לעשות את החקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך:
17. את יהוה האמרת היום להיות לך לאלהים וללכת בדרכיו ולשמר חקיו ומצותיו ומשפטיו ולשמע בקלו:
18. ויהוה האמירך היום להיות לו לעם סגלה כאשר דבר לך ולשמר כל מצותיו:
19. ולתתך עליון על כל הגוים אשר עשה לתהלה ולשם ולתפארת ולהיתך עם קדש ליהוה אלהיך כאשר דבר:

תהילים 39:7-11
7. ועתה מה קויתי אדני תוחלתי לך היא:
8. מכל פשעי הצילני חרפת נבל אל תשימני:
9. נאלמתי לא אפתח פי כי אתה עשית:
10. הסר מעלי נגעך מתגרת ידך אני כליתי:
11. בתוכחות על עון יסרת איש ותמס כעש חמודו אך הבל כל אדם סלה:

משלי 13:4-6
4. מתאוה ואין נפשו עצל ונפש חרצים תדשן:
5. דבר שקר ישנא צדיק ורשע יבאיש ויחפיר:
6. צדקה תצר תם דרך ורשעה תסלף חטאת:

לוקס 6:1-26
1. ויהי בשבת השנית לספירת העמר עבר בין הקמה ויקטפו תלמידיו מלילת ויפרכו אתן בידיהם ויאכלו:
2. ויש מן הפרושים אשר אמרו אליהם למה אתם עשים את אשר איננו מתר לעשות בשבת:
3. ויען ישוע ויאמר אליהם הלא קראתם את אשר עשה דוד בהיותו רעב הוא ואשר היו אתו:
4. כאשר בא אל בית האלהים ויקח את לחם הפנים ויאכל וגם נתן לאשר אתו את אשר לא נכון לאכלו כי אם לכהנים לבדם:
5. ויאמר אליהם בן האדם גם אדון השבת הוא:
6. ויהי בשבת אחרת בא אל בית הכנסת וילמד ושם איש אשר יבשה ידו הימנית:
7. ויארבו לו הסופרים והפרושים לראות אם ירפא בשבת למען ימצאו עליו שטנה:
8. והוא ידע את מחשבותם ויאמר אל האיש אשר ידו יבשה קום ועמוד בתוך ויקם ויעמד:
9. ויאמר אליהם ישוע אשאלה אתכם דבר הנכון בשבת להיטיב אם להרע להציל נפש אם לאבד:
10. ויבט סביב אל כלם ויאמר לאיש פשט את ידך ויעש כן ותרפא ידו ותשב כאחרת:
11. והמה נמלאו חמה ויוסדו יחד מה לעשות לישוע:
12. ויהי בימים ההם ויצא ההרה להתפלל ויעמד כל הלילה בתפלה לאלהים:
13. ובהית הבקר אסף אליו את תלמידיו ויבחר מהם שנים עשר אשר גם קרא להם שליחים:
14. את שמעון אשר גם קראו פטרוס ואת אנדרי אחיו את יעקב ואת יוחנן את פילפוס ואת בר תלמי:
15. את מתי ואת תומא ואת יעקב בן חלפי ואת שמעון המכנה הקנא:
16. את יהודה בן יעקב ואת יהודה איש קריות אשר גם היה למוסר:
17. וירד אתם ויעמד במקום מישור והמון תלמידיו וקהל עם רב מכל יהודה וירושלים ומחוף ים צר וצידון אשר באו לשמע אתו ולהרפא מחלייהם:
18. וגם הנלחצים ברוחות טמאות וירפאו:
19. וכל ההמון מבקשים לגעת בו כי גבורה יצאה מאתו ורפאה את כלם:
20. והוא נשא את עיניו אל תלמידיו ויאמר אשריכם העניים כי לכם מלכות האלהים:
21. אשריכם הרעבים כעת כי תשבעו אשריכם הבכים כעת כי תשחקו:
22. אשריכם אם ישנאו אתכם האנשים ואם ינדו אתכם וחרפו והדיחו את שמכם כשם רע בעבור בן האדם:
23. שמחו ביום ההוא ורקדו כי הנה שכרכם רב בשמים כי כזאת עשו אבתיהם לנביאים:
24. אך אוי לכם העשירים כי כבר לקחתם את נחמתכם:
25. אוי לכם השבעים כי תרעבו אוי לכם השחקים כעת כי תתאבלו ותבכו:
26. אוי לכם אם כל האנשים משבחים אתכם כי כזאת עשו אבותיהם לנביאי השקר: