התנך בשנה אחת
יולי 16


דברי הימים א 26:1-32
1. למחלקות לשערים לקרחים משלמיהו בן קרא מן בני אסף:
2. ולמשלמיהו בנים זכריהו הבכור ידיעאל השני זבדיהו השלישי יתניאל הרביעי:
3. עילם החמישי יהוחנן הששי אליהועיני השביעי:
4. ולעבד אדם בנים שמעיה הבכור יהוזבד השני יואח השלשי ושכר הרביעי ונתנאל החמישי:
5. עמיאל הששי יששכר השביעי פעלתי השמיני כי ברכו אלהים:
6. ולשמעיה בנו נולד בנים הממשלים לבית אביהם כי גבורי חיל המה:
7. בני שמעיה עתני ורפאל ועובד אלזבד אחיו בני חיל אליהו וסמכיהו:
8. כל אלה מבני עבד אדם המה ובניהם ואחיהם איש חיל בכח לעבדה ששים ושנים לעבד אדם:
9. ולמשלמיהו בנים ואחים בני חיל שמונה עשר:
10. ולחסה מן בני מררי בנים שמרי הראש כי לא היה בכור וישימהו אביהו לראש:
11. חלקיהו השני טבליהו השלשי זכריהו הרבעי כל בנים ואחים לחסה שלשה עשר:
12. לאלה מחלקות השערים לראשי הגברים משמרות לעמת אחיהם לשרת בבית יהוה:
13. ויפילו גורלות כקטן כגדול לבית אבותם לשער ושער:
14. ויפל הגורל מזרחה לשלמיהו וזכריהו בנו יועץ בשכל הפילו גורלות ויצא גורלו צפונה:
15. לעבד אדם נגבה ולבניו בית האספים:
16. לשפים ולחסה למערב עם שער שלכת במסלה העולה משמר לעמת משמר:
17. למזרח הלוים ששה לצפונה ליום ארבעה לנגבה ליום ארבעה ולאספים שנים שנים:
18. לפרבר למערב ארבעה למסלה שנים לפרבר:
19. אלה מחלקות השערים לבני הקרחי ולבני מררי:
20. והלוים אחיה על אוצרות בית האלהים ולאצרות הקדשים:
21. בני לעדן בני הגרשני ללעדן ראשי האבות ללעדן הגרשני יחיאלי:
22. בני יחיאלי זתם ויואל אחיו על אצרות בית יהוה:
23. לעמרמי ליצהרי לחברוני לעזיאלי:
24. ושבאל בן גרשום בן משה נגיד על האצרות:
25. ואחיו לאליעזר רחביהו בנו וישעיהו בנו וירם בנו וזכרי בנו ושלמות בנו:
26. הוא שלמות ואחיו על כל אצרות הקדשים אשר הקדיש דויד המלך וראשי האבות לשרי האלפים והמאות ושרי הצבא:
27. מן המלחמות ומן השלל הקדישו לחזק לבית יהוה:
28. וכל ההקדיש שמואל הראה ושאול בן קיש ואבנר בן נר ויואב בן צרויה כל המקדיש על יד שלמית ואחיו:
29. ליצהרי כנניהו ובניו למלאכה החיצונה על ישראל לשטרים ולשפטים:
30. לחברוני חשביהו ואחיו בני חיל אלף ושבע מאות על פקדת ישראל מעבר לירדן מערבה לכל מלאכת יהוה ולעבדת המלך:
31. לחברוני יריה הראש לחברוני לתלדתיו לאבות בשנת הארבעים למלכות דויד נדרשו וימצא בהם גבורי חיל ביעזיר גלעד:
32. ואחיו בני חיל אלפים ושבע מאות ראשי האבות ויפקידם דויד המלך על הראובני והגדי וחצי שבט המנשי לכל דבר האלהים ודבר המלך:

דברי הימים א 27:1-34
1. ובני ישראל למספרם ראשי האבות ושרי האלפים והמאות ושטריהם המשרתים את המלך לכל דבר המחלקות הבאה והיצאת חדש בחדש לכל חדשי השנה המחלקת האחת עשרים וארבעה אלף:
2. על המחלקת הראשונה לחדש הראשון ישבעם בן זבדיאל ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף:
3. מן בני פרץ הראש לכל שרי הצבאות לחדש הראשון:
4. ועל מחלקת החדש השני דודי האחוחי ומחלקתו ומקלות הנגיד ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף:
5. שר הצבא השלישי לחדש השלישי בניהו בן יהוידע הכהן ראש ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף:
6. הוא בניהו גבור השלשים ועל השלשים ומחלקתו עמיזבד בנו:
7. הרביעי לחדש הרביעי עשה אל אחי יואב וזבדיה בנו אחריו ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף:
8. החמישי לחדש החמישי השר שמהות היזרח ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף:
9. הששי לחדש הששי עירא בן עקש התקועי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף:
10. השביעי לחדש השביעי חלץ הפלוני מן בני אפרים ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף:
11. השמיני לחדש השמיני סבכי החשתי לזרחי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף:
12. התשיעי לחדש התשיעי אביעזר הענתתי לבנימיני ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף:
13. העשירי לחדש העשירי מהרי הנטופתי לזרחי ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף:
14. עשתי עשר לעשתי עשר החדש בניה הפרעתוני מן בני אפרים ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף:
15. השנים עשר לשנים עשר החדש חלדי הנטופתי לעתניאל ועל מחלקתו עשרים וארבעה אלף:
16. ועל שבטי ישראל לראובני נגיד אליעזר בן זכרי לשמעוני שפטיהו בן מעכה:
17. ללוי חשביה בן קמואל לאהרן צדוק:
18. ליהודה אליהו מאחי דויד ליששכר עמרי בן מיכאל:
19. לזבולן ישמעיהו בן עבדיהו לנפתלי ירימות בן עזריאל:
20. לבני אפרים הושע בן עזזיהו לחצי שבט מנשה יואל בן פדיהו:
21. לחצי המנשה גלעדה ידו בן זכריהו לבנימן יעשיאל בן אבנר:
22. לדן עזראל בן ירחם אלה שרי שבטי ישראל:
23. ולא נשא דויד מספרם למבן עשרים שנה ולמטה כי אמר יהוה להרבות את ישראל ככוכבי השמים:
24. יואב בן צרויה החל למנות ולא כלה ויהי בזאת קצף על ישראל ולא עלה המספר במספר דברי הימים למלך דויד:
25. ועל אצרות המלך עזמות בן עדיאל ועל האצרות בשדה בערים ובכפרים ובמגדלות יהונתן בן עזיהו:
26. ועל עשי מלאכת השדה לעבדת האדמה עזרי בן כלוב:
27. ועל הכרמים שמעי הרמתי ועל שבכרמים לאצרות היין זבדי השפמי:
28. ועל הזיתים והשקמים אשר בשפלה בעל חנן הגדרי ועל אצרות השמן יועש:
29. ועל הבקר הרעים בשרון שטרי השרוני ועל הבקר בעמקים שפט בן עדלי:
30. ועל הגמלים אוביל הישמעלי ועל האתנות יחדיהו המרנתי:
31. ועל הצאן יזיז ההגרי כל אלה שרי הרכוש אשר למלך דויד:
32. ויהונתן דוד דויד יועץ איש מבין וסופר הוא ויחיאל בן חכמוני עם בני המלך:
33. ואחיתפל יועץ למלך וחושי הארכי רע המלך:
34. ואחרי אחיתפל יהוידע בן בניהו ואביתר ושר צבא למלך יואב:

תהילים 78:56-66
56. וינסו וימרו את אלהים עליון ועדותיו לא שמרו:
57. ויסגו ויבגדו כאבותם נהפכו כקשת רמיה:
58. ויכעיסוהו בבמותם ובפסיליהם יקניאוהו:
59. שמע אלהים ויתעבר וימאס מאד בישראל:
60. ויטש משכן שלו אהל שכן באדם:
61. ויתן לשבי עזו ותפארתו ביד צר:
62. ויסגר לחרב עמו ובנחלתו התעבר:
63. בחוריו אכלה אש ובתולתיו לא הוללו:
64. כהניו בחרב נפלו ואלמנתיו לא תבכינה:
65. ויקץ כישן אדני כגבור מתרונן מיין:
66. ויך צריו אחור חרפת עולם נתן למו:

משלי 20:4-5
4. מחרף עצל לא יחרש ישאל בקציר ואין:
5. מים עמקים עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה:

מע''ש 10:1-23
1. ואיש היה בקסרין ושמו קרניליוס שר מאה מן הגדוד הנקרא האיטלקי:
2. והוא חסיד וירא אלהים עם כל בני ביתו ועשה צדקות הרבה לעם ומתפלל תמיד לאלהים:
3. ומחזה נראה אליו כשעה התשיעית ליום וירא מלאך אלהים בא אליו פנימה ואמר קרניליוס:
4. ויבט אליו ויירא ויאמר מה זה אדני ויאמר אליו תפלותיך וצדקותיך עלו לזכרון לפני האלהים:
5. ועתה שלח לך אנשים אל יפו והבא אליך את שמעון המכנה פטרוס:
6. הוא מתגורר עם בורסי אחד שמעון שמו אשר ביתו על יד הים הוא יאמר לך את אשר עליך לעשות:
7. וילך לו המלאך הדבר אל קרניליוס ויקרא אל שנים מעבדי ביתו ואל איש מלחמה אחד ירא אלהים מן העמדים תמיד לפניו לשרתו:
8. ויספר להם את כל הדברים וישלחם אל יפו:
9. ויהי ממחרת והמה הלכים בדרך וקרבים לעיר ויעל פטרוס על הגג להתפלל כשעה הששית:
10. והוא רעב ויתאו לטעם לחם ובהכינם לו נפלה תרדמה עליו:
11. וירא את השמים נפתחים והנה כלי ירד אליו כדמות מטפחת בד גדולה ויורד בארבע כנפותיו על הארץ:
12. ובתוכו מכל בהמת הארץ וחיה ורמש ועוף השמים:
13. ויהי קול אליו לאמר קום פטרוס זבח ואכל:
14. ויאמר פטרוס חלילה לי אדני כי מעולם לא אכלתי כל פגול וטמא:
15. ויהי עוד קול אליו פעם שנית לאמר את אשר טהר האלהים אתה אל תטמאנו:
16. וכן היה שלש פעמים והכלי שב והעלה השמימה:
17. ויהי בהתפעם רוח פטרוס על המראה אשר ראה והנה האנשים השלוחים מאת קרניליוס שאלו לבית שמעון ויעמדו על הפתח:
18. ויקראו וידרשו היש מתגורר שם שמעון המכנה פטרוס:
19. ופטרוס עודנו חשב עם לבבו על המראה והרוח אמר אליו הנה שלשה אנשים מבקשים אותך:
20. לכן קום רד ולכה נא אתם ואל תתמהמה כי אנכי שלחתים:
21. וירד פטרוס אל האנשים הנשלחים אליו מאת קרניליוס ויאמר אנכי האיש אשר אתם מבקשים למה זה באתם הנה:
22. ויאמרו קרניליוס שר מאה איש צדיק וירא אלהים ולו שם טוב בכל עם היהודים צוה על פי מלאך קדוש לקרא לך אל ביתו ולשמע דברים מפיך:
23. ויקרא אתם אליו ויאספם הביתה ויהי ממחרת ויצא פטרוס אתם ומקצת האחים אשר ביפו הלכו עמו: