התנך בשנה אחת
יוני 24


מלכים א 11:1-43
1. והמלך שלמה אהב נשים נכריות רבות ואת בת פרעה מואביות עמניות אדמית צדנית חתית:
2. מן הגוים אשר אמר יהוה אל בני ישראל לא תבאו בהם והם לא יבאו בכם אכן יטו את לבבכם אחרי אלהיהם בהם דבק שלמה לאהבה:
3. ויהי לו נשים שרות שבע מאות ופלגשים שלש מאות ויטו נשיו את לבו:
4. ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו אחרי אלהים אחרים ולא היה לבבו שלם עם יהוה אלהיו כלבב דויד אביו:
5. וילך שלמה אחרי עשתרת אלהי צדנים ואחרי מלכם שקץ עמנים:
6. ויעש שלמה הרע בעיני יהוה ולא מלא אחרי יהוה כדוד אביו:
7. אז יבנה שלמה במה לכמוש שקץ מואב בהר אשר על פני ירושלם ולמלך שקץ בני עמון:
8. וכן עשה לכל נשיו הנכריות מקטירות ומזבחות לאלהיהן:
9. ויתאנף יהוה בשלמה כי נטה לבבו מעם יהוה אלהי ישראל הנראה אליו פעמים:
10. וצוה אליו על הדבר הזה לבלתי לכת אחרי אלהים אחרים ולא שמר את אשר צוה יהוה:
11. ויאמר יהוה לשלמה יען אשר היתה זאת עמך ולא שמרת בריתי וחקתי אשר צויתי עליך קרע אקרע את הממלכה מעליך ונתתיה לעבדך:
12. אך בימיך לא אעשנה למען דוד אביך מיד בנך אקרענה:
13. רק את כל הממלכה לא אקרע שבט אחד אתן לבנך למען דוד עבדי ולמען ירושלם אשר בחרתי:
14. ויקם יהוה שטן לשלמה את הדד האדמי מזרע המלך הוא באדום:
15. ויהי בהיות דוד את אדום בעלות יואב שר הצבא לקבר את החללים ויך כל זכר באדום:
16. כי ששת חדשים ישב שם יואב וכל ישראל עד הכרית כל זכר באדום:
17. ויברח אדד הוא ואנשים אדמיים מעבדי אביו אתו לבוא מצרים והדד נער קטן:
18. ויקמו ממדין ויבאו פארן ויקחו אנשים עמם מפארן ויבאו מצרים אל פרעה מלך מצרים ויתן לו בית ולחם אמר לו וארץ נתן לו:
19. וימצא הדד חן בעיני פרעה מאד ויתן לו אשה את אחות אשתו אחות תחפניס הגבירה:
20. ותלד לו אחות תחפניס את גנבת בנו ותגמלהו תחפנס בתוך בית פרעה ויהי גנבת בית פרעה בתוך בני פרעה:
21. והדד שמע במצרים כי שכב דוד עם אבתיו וכי מת יואב שר הצבא ויאמר הדד אל פרעה שלחני ואלך אל ארצי:
22. ויאמר לו פרעה כי מה אתה חסר עמי והנך מבקש ללכת אל ארצך ויאמר לא כי שלח תשלחני:
23. ויקם אלהים לו שטן את רזון בן אלידע אשר ברח מאת הדדעזר מלך צובה אדניו:
24. ויקבץ עליו אנשים ויהי שר גדוד בהרג דוד אתם וילכו דמשק וישבו בה וימלכו בדמשק:
25. ויהי שטן לישראל כל ימי שלמה ואת הרעה אשר הדד ויקץ בישראל וימלך על ארם:
26. וירבעם בן נבט אפרתי מן הצרדה ושם אמו צרועה אשה אלמנה עבד לשלמה וירם יד במלך:
27. וזה הדבר אשר הרים יד במלך שלמה בנה את המלוא סגר את פרץ עיר דוד אביו:
28. והאיש ירבעם גבור חיל וירא שלמה את הנער כי עשה מלאכה הוא ויפקד אתו לכל סבל בית יוסף:
29. ויהי בעת ההיא וירבעם יצא מירושלם וימצא אתו אחיה השילני הנביא בדרך והוא מתכסה בשלמה חדשה ושניהם לבדם בשדה:
30. ויתפש אחיה בשלמה החדשה אשר עליו ויקרעה שנים עשר קרעים:
31. ויאמר לירבעם קח לך עשרה קרעים כי כה אמר יהוה אלהי ישראל הנני קרע את הממלכה מיד שלמה ונתתי לך את עשרה השבטים:
32. והשבט האחד יהיה לו למען עבדי דוד ולמען ירושלם העיר אשר בחרתי בה מכל שבטי ישראל:
33. יען אשר עזבוני וישתחוו לעשתרת אלהי צדנין לכמוש אלהי מואב ולמלכם אלהי בני עמון ולא הלכו בדרכי לעשות הישר בעיני וחקתי ומשפטי כדוד אביו:
34. ולא אקח את כל הממלכה מידו כי נשיא אשתנו כל ימי חייו למען דוד עבדי אשר בחרתי אתו אשר שמר מצותי וחקתי:
35. ולקחתי המלוכה מיד בנו ונתתיה לך את עשרת השבטים:
36. ולבנו אתן שבט אחד למען היות ניר לדויד עבדי כל הימים לפני בירושלם העיר אשר בחרתי לי לשום שמי שם:
37. ואתך אקח ומלכת בכל אשר תאוה נפשך והיית מלך על ישראל:
38. והיה אם תשמע את כל אשר אצוך והלכת בדרכי ועשית הישר בעיני לשמור חקותי ומצותי כאשר עשה דוד עבדי והייתי עמך ובניתי לך בית נאמן כאשר בניתי לדוד ונתתי לך את ישראל:
39. ואענה את זרע דוד למען זאת אך לא כל הימים:
40. ויבקש שלמה להמית את ירבעם ויקם ירבעם ויברח מצרים אל שישק מלך מצרים ויהי במצרים עד מות שלמה:
41. ויתר דברי שלמה וכל אשר עשה וחכמתו הלוא הם כתבים על ספר דברי שלמה:
42. והימים אשר מלך שלמה בירושלם על כל ישראל ארבעים שנה:
43. וישכב שלמה עם אבתיו ויקבר בעיר דוד אביו וימלך רחבעם בנו תחתיו:

מלכים א 12:1-33
1. וילך רחבעם שכם כי שכם בא כל ישראל להמליך אתו:
2. ויהי כשמע ירבעם בן נבט והוא עודנו במצרים אשר ברח מפני המלך שלמה וישב ירבעם במצרים:
3. וישלחו ויקראו לו ויבאו ירבעם וכל קהל ישראל וידברו אל רחבעם לאמר:
4. אביך הקשה את עלנו ואתה עתה הקל מעבדת אביך הקשה ומעלו הכבד אשר נתן עלינו ונעבדך:
5. ויאמר אליהם לכו עד שלשה ימים ושובו אלי וילכו העם:
6. ויועץ המלך רחבעם את הזקנים אשר היו עמדים את פני שלמה אביו בהיתו חי לאמר איך אתם נועצים להשיב את העם הזה דבר:
7. וידבר אליו לאמר אם היום תהיה עבד לעם הזה ועבדתם ועניתם ודברת אליהם דברים טובים והיו לך עבדים כל הימים:
8. ויעזב את עצת הזקנים אשר יעצהו ויועץ את הילדים אשר גדלו אתו אשר העמדים לפניו:
9. ויאמר אליהם מה אתם נועצים ונשיב דבר את העם הזה אשר דברו אלי לאמר הקל מן העל אשר נתן אביך עלינו:
10. וידברו אליו הילדים אשר גדלו אתו לאמר כה תאמר לעם הזה אשר דברו אליך לאמר אביך הכביד את עלנו ואתה הקל מעלינו כה תדבר אליהם קטני עבה ממתני אבי:
11. ועתה אבי העמיס עליכם על כבד ואני אוסיף על עלכם אבי יסר אתכם בשוטים ואני איסר אתכם בעקרבים:
12. ויבו ירבעם וכל העם אל רחבעם ביום השלישי כאשר דבר המלך לאמר שובו אלי ביום השלישי:
13. ויען המלך את העם קשה ויעזב את עצת הזקנים אשר יעצהו:
14. וידבר אליהם כעצת הילדים לאמר אבי הכביד את עלכם ואני אסיף על עלכם אבי יסר אתכם בשוטים ואני איסר אתכם בעקרבים:
15. ולא שמע המלך אל העם כי היתה סבה מעם יהוה למען הקים את דברו אשר דבר יהוה ביד אחיה השילני אל ירבעם בן נבט:
16. וירא כל ישראל כי לא שמע המלך אליהם וישבו העם את המלך דבר לאמר מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי לאהליך ישראל עתה ראה ביתך דוד וילך ישראל לאהליו:
17. ובני ישראל הישבים בערי יהודה וימלך עליהם רחבעם:
18. וישלח המלך רחבעם את אדרם אשר על המס וירגמו כל ישראל בו אבן וימת והמלך רחבעם התאמץ לעלות במרכבה לנוס ירושלם:
19. ויפשעו ישראל בבית דוד עד היום הזה:
20. ויהי כשמע כל ישראל כי שב ירבעם וישלחו ויקראו אתו אל העדה וימליכו אתו על כל ישראל לא היה אחרי בית דוד זולתי שבט יהודה לבדו:
21. ויבאו רחבעם ירושלם ויקהל את כל בית יהודה ואת שבט בנימן מאה ושמנים אלף בחור עשה מלחמה להלחם עם בית ישראל להשיב את המלוכה לרחבעם בן שלמה:
22. ויהי דבר האלהים אל שמעיה איש האלהים לאמר:
23. אמר אל רחבעם בן שלמה מלך יהודה ואל כל בית יהודה ובנימין ויתר העם לאמר:
24. כה אמר יהוה לא תעלו ולא תלחמון עם אחיכם בני ישראל שובו איש לביתו כי מאתי נהיה הדבר הזה וישמעו את דבר יהוה וישבו ללכת כדבר יהוה:
25. ויבן ירבעם את שכם בהר אפרים וישב בה ויצא משם ויבן את פנואל:
26. ויאמר ירבעם בלבו עתה תשוב הממלכה לבית דוד:
27. אם יעלה העם הזה לעשות זבחים בבית יהוה בירושלם ושב לב העם הזה אל אדניהם אל רחבעם מלך יהודה והרגני ושבו אל רחבעם מלך יהודה:
28. ויועץ המלך ויעש שני עגלי זהב ויאמר אלהם רב לכם מעלות ירושלם הנה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים:
29. וישם את האחד בבית אל ואת האחד נתן בדן:
30. ויהי הדבר הזה לחטאת וילכו העם לפני האחד עד דן:
31. ויעש את בית במות ויעש כהנים מקצות העם אשר לא היו מבני לוי:
32. ויעש ירבעם חג בחדש השמיני בחמשה עשר יום לחדש כחג אשר ביהודה ויעל על המזבח כן עשה בבית אל לזבח לעגלים אשר עשה והעמיד בבית אל את כהני הבמות אשר עשה:
33. ויעל על המזבח אשר עשה בבית אל בחמשה עשר יום בחדש השמיני בחדש אשר בדא מלבד ויעש חג לבני ישראל ויעל על המזבח להקטיר:

תהילים 69:5-15
5. אלהים אתה ידעת לאולתי ואשמותי ממך לא נכחדו:
6. אל יבשו בי קויך אדני יהוה צבאות אל יכלמו בי מבקשיך אלהי ישראל:
7. כי עליך נשאתי חרפה כסתה כלמה פני:
8. מוזר הייתי לאחי ונכרי לבני אמי:
9. כי קנאת ביתך אכלתני וחרפות חורפיך נפלו עלי:
10. ואבכה בצום נפשי ותהי לחרפות לי:
11. ואתנה לבושי שק ואהי להם למשל:
12. ישיחו בי ישבי שער ונגינות שותי שכר:
13. ואני תפלתי לך יהוה עת רצון אלהים ברב חסדך ענני באמת ישעך:
14. הצילני מטיט ואל אטבעה אנצלה משנאי וממעמקי מים:
15. אל תשטפני שבלת מים ואל תבלעני מצולה ואל תאטר עלי באר פיה:

משלי 17:20-22
20. עקש לב לא ימצא טוב ונהפך בלשונו יפול ברעה:
21. ילד כסיל לתוגה לו ולא ישמח אבי נבל:
22. לב שמח ייטב גהה ורוח נכאה תיבש גרם:

יוחנן 12:1-26
1. וששת ימים לפני חג הפסח בא ישוע לבית היני מקום לעזר אשר העיר אתו מעם המתים:
2. ויעשו לו שם משתה בערב ומרתא משרתת ולעזר היה אחד מן המסבים אתו:
3. ותקח מרים מרקחת נרד זך ויקר מאד לטרא אחת משקלה ותמשח בה את רגלי ישוע ותנגב את רגליו בשערותיה והבית ימלא ריח המרקחת:
4. ויאמר אחד מתלמידיו הוא יהודה בן שמעון איש קריות העתיד למסרו:
5. מדוע לא נמכרה המרקחת בשלש מאות דינר ונתן לעניים:
6. והוא לא דבר את זאת מחמלתו על העניים כי אם גנב היה וכיס הכסף אתו וישא כל אשר ישימו בו:
7. ויאמר ישוע הניחה לה ליום קבורתי צפנה זאת:
8. כי העניים תמיד המה עמכם ואני אינני תמיד עמכם:
9. וישמעו עם רב ביהודה כי שם הוא ויבאו לא בעבור ישוע לבדו כי אם לראות גם את לעזר אשר העירו מעם המתים:
10. וראשי הכהנים התיעצו להרג גם את לעזר:
11. כי בגללו באו שמה רבים מן היהודים ויאמינו בישוע:
12. ויהי ממחרת כשמוע המון רב אשר באו לחג החג כי יבא ישוע ירושלים:
13. ויקחו בידם כפות תמרים ויצאו לקראתו ויריעו לאמר הושע נא ברוך הבא בשם יהוה מלך ישראל:
14. וימצא ישוע עיר אחד וירכב עליו כאשר כתוב:
15. אל תיראי בת ציון הנה מלכך יבוא לך רכב על עיר בן אתנות:
16. וכל זאת לא הבינו תלמידיו בראשונה אך אחרי אשר נתפאר ישוע זכרו כי כן כתוב עליו וכי זאת עשו לו:
17. ויעידו העם אשר היו אצלו בקראו אל לעזר לצאת מן הקבר ויער אתו מעם המתים:
18. על זאת גם המון העם יצא לקראתו על שמעם כי עשה האות הזה:
19. והפרושים דברו איש את אחיו לאמר הראיתם כי הועיל לא תועילו מאומה הנה כל העולם נמשך אחריו:
20. ובתוך העלים להשתחות בחג היו אנשים יונים:
21. ויקרבו אל פילפוס איש בית צידה אשר בארץ הגליל וישאלו ממנו לאמר אדני לראות את ישוע חפצנו:
22. ויבא פילפוס ויגד זאת אל אנדרי ואנדרי ופילפוס הגידו אל ישוע:
23. ויען אותם ישוע ויאמר באה השעה שיפאר בן האדם:
24. אמן אמן אני אמר לכם אם לא יפל גרגר החטא אל תוך האדמה ומת ישאר לבדו וכאשר מת יעשה פרי הרבה:
25. האהב את נפשו יאבדנה והשנא את נפשו בעולם הזה ינצרה לחיי נצח:
26. החפץ לשרתני ילך אחרי ובאשר אהיה שם יהיה גם משרתי ואיש אשר ישרתני אתו יכבד אבי: