התנך בשנה אחת
פברואר 17


שמות 13:1-22
1. וידבר יהוה אל משה לאמר:
2. קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא:
3. ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים כי בחזק יד הוציא יהוה אתכם מזה ולא יאכל חמץ:
4. היום אתם יצאים בחדש האביב:
5. והיה כי יביאך יהוה אל ארץ הכנעני והחתי והאמרי והחוי והיבוסי אשר נשבע לאבתיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש ועבדת את העבדה הזאת בחדש הזה:
6. שבעת ימים תאכל מצת וביום השביעי חג ליהוה:
7. מצות יאכל את שבעת הימים ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאר בכל גבלך:
8. והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה יהוה לי בצאתי ממצרים:
9. והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת יהוה בפיך כי ביד חזקה הוצאך יהוה ממצרים:
10. ושמרת את החקה הזאת למועדה מימים ימימה:
11. והיה כי יבאך יהוה אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבתיך ונתנה לך:
12. והעברת כל פטר רחם ליהוה וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך הזכרים ליהוה:
13. וכל פטר חמר תפדה בשה ואם לא תפדה וערפתו וכל בכור אדם בבניך תפדה:
14. והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת ואמרת אליו בחזק יד הוציאנו יהוה ממצרים מבית עבדים:
15. ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו ויהרג יהוה כל בכור בארץ מצרים מבכר אדם ועד בכור בהמה על כן אני זבח ליהוה כל פטר רחם הזכרים וכל בכור בני אפדה:
16. והיה לאות על ידכה ולטוטפת בין עיניך כי בחזק יד הוציאנו יהוה ממצרים:
17. ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא כי אמר אלהים פן ינחם העם בראתם מלחמה ושבו מצרימה:
18. ויסב אלהים את העם דרך המדבר ים סוף וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים:
19. ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי השבע השביע את בני ישראל לאמר פקד יפקד אלהים אתכם והעליתם את עצמתי מזה אתכם:
20. ויסעו מסכת ויחנו באתם בקצה המדבר:
21. ויהוה הלך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחתם הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה:
22. לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם:

שמות 14:1-31
1. וידבר יהוה אל משה לאמר:
2. דבר אל בני ישראל וישבו ויחנו לפני פי החירת בין מגדל ובין הים לפני בעל צפן נכחו תחנו על הים:
3. ואמר פרעה לבני ישראל נבכים הם בארץ סגר עליהם המדבר:
4. וחזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם ואכבדה בפרעה ובכל חילו וידעו מצרים כי אני יהוה ויעשו כן:
5. ויגד למלך מצרים כי ברח העם ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם ויאמרו מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו:
6. ויאסר את רכבו ואת עמו לקח עמו:
7. ויקח שש מאות רכב בחור וכל רכב מצרים ושלשם על כלו:
8. ויחזק יהוה את לב פרעה מלך מצרים וירדף אחרי בני ישראל ובני ישראל יצאים ביד רמה:
9. וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חנים על הים כל סוס רכב פרעה ופרשיו וחילו על פי החירת לפני בעל צפן:
10. ופרעה הקריב וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נסע אחריהם וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל יהוה:
11. ויאמרו אל משה המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים:
12. הלא זה הדבר אשר דברנו אליך במצרים לאמר חדל ממנו ונעבדה את מצרים כי טוב לנו עבד את מצרים ממתנו במדבר:
13. ויאמר משה אל העם אל תיראו התיצבו וראו את ישועת יהוה אשר יעשה לכם היום כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תסיפו לראתם עוד עד עולם:
14. יהוה ילחם לכם ואתם תחרישון:
15. ויאמר יהוה אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו:
16. ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים ובקעהו ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה:
17. ואני הנני מחזק את לב מצרים ויבאו אחריהם ואכבדה בפרעה ובכל חילו ברכבו ובפרשיו:
18. וידעו מצרים כי אני יהוה בהכבדי בפרעה ברכבו ובפרשיו:
19. ויסע מלאך האלהים ההלך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם ויסע עמוד הענן מפניהם ויעמד מאחריהם:
20. ויבא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל ויהי הענן והחשך ויאר את הלילה ולא קרב זה אל זה כל הלילה:
21. ויט משה את ידו על הים ויולך יהוה את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה ויבקעו המים:
22. ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה והמים להם חמה מימינם ומשמאלם:
23. וירדפו מצרים ויבאו אחריהם כל סוס פרעה רכבו ופרשיו אל תוך הים:
24. ויהי באשמרת הבקר וישקף יהוה אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן ויהם את מחנה מצרים:
25. ויסר את אפן מרכבתיו וינהגהו בכבדת ויאמר מצרים אנוסה מפני ישראל כי יהוה נלחם להם במצרים:
26. ויאמר יהוה אל משה נטה את ידך על הים וישבו המים על מצרים על רכבו ועל פרשיו:
27. ויט משה את ידו על הים וישב הים לפנות בקר לאיתנו ומצרים נסים לקראתו וינער יהוה את מצרים בתוך הים:
28. וישבו המים ויכסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים לא נשאר בהם עד אחד:
29. ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים והמים להם חמה מימינם ומשמאלם:
30. ויושע יהוה ביום ההוא את ישראל מיד מצרים וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים:
31. וירא ישראל את היד הגדלה אשר עשה יהוה במצרים וייראו העם את יהוה ויאמינו ביהוה ובמשה עבדו:

תהילים 18:13-19
13. וירעם בשמים יהוה ועליון יתן קלו ברד וגחלי אש:
14. וישלח חציו ויפיצם וברקים רב ויהמם:
15. ויראו אפיקי מים ויגלו מוסדות תבל מגערתך יהוה מנשמת רוח אפך:
16. ישלח ממרום יקחני ימשני ממים רבים:
17. יצילני מאיבי עז ומשנאי כי אמצו ממני:
18. יקדמוני ביום אידי ויהי יהוה למשען לי:
19. ויוציאני למרחב יחלצני כי חפץ בי:

משלי 6:6-11
6. לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם:
7. אשר אין לה קצין שטר ומשל:
8. תכין בקיץ לחמה אגרה בקציר מאכלה:
9. עד מתי עצל תשכב מתי תקום משנתך:
10. מעט שנות מעט תנומות מעט חבק ידים לשכב:
11. ובא כמהלך ראשך ומחסרך כאיש מגן:

מתי 21:1-22
1. ויהי כאשר קרבו לירושלים ובאו אל בית פגי בהר הזיתים וישלח ישוע שנים מן התלמידים:
2. ויאמר אליהם לכו אל הכפר אשר ממולכם שם תמצאו אתון אסורה ועיר עמה התירו אתם והביאו אלי:
3. וכי יאמר איש אליכם דבר ואמרתם האדון צריך להם וברגע ישלחם:
4. וכל זאת היתה למלאת הנאמר ביד הנביא לאמר:
5. אמרו לבת ציון הנה מלכך יבוא לך עני ורכב על חמור ועל עיר בן אתנות:
6. וילכו התלמידים ויעשו כאשר צוה אתם ישוע:
7. ויביאו את האתון ואת העיר וישימו עליהם את בגדיהם וירכיבהו עליהם:
8. ורב ההמון פרשו את בגדיהם על הדרך ואחרים כרתו ענפי עצים וישטחום על הדרך:
9. והמון העם ההלכים לפניו ואחריו קראו לאמר הושע נא לבן דוד ברוך הבא בשם יהוה הושע נא במרומים:
10. ויהי בבאו ירושלים ותהם כל העיר לאמר מי הוא זה:
11. ויאמרו המני העם זה הוא הנביא ישוע מנצרת אשר בגליל:
12. ויבא ישוע אל מקדש האלהים ויגרש משם את כל המוכרים והקונים במקדש ויהפך את שלחנות השלחנים ואת מושבות מכרי היונים:
13. ויאמר אליהם הן כתוב כי ביתי בית תפלה יקרא ואתם שמתם אתו למערת פריצים:
14. ויגשו אליו עורים ופסחים במקדש וירפאם:
15. ויהי כראות הכהנים הגדולים והסופרים את הנפלאות אשר עשה ואת הילדים הצעקים במקדש ואמרים הושע נא לבן דוד ויחר להם:
16. ויאמרו אליו השמע אתה את אשר אלה אמרים ויאמר ישוע אליהם כן הכי קרא לא קראתם מפי עוללים ויונקים יסדת עז:
17. ויעזבם ויצא מחוץ לעיר אל בית היני וילן שם:
18. ובבקר שב אל העיר והוא רעב:
19. וירא תאנה אחת על הדרך ויקרב אליה ולא מצא בה מאומה מלבד העלים ויאמר אליה מעתה לא יהיה ממך פרי עד עולם ותיבש התאנה פתאם:
20. ויראו התלמידים ויתמהו לאמר איך יבשה התאנה פתאם:
21. ויען ישוע ויאמר אליהם אמן אמר אני לכם אם תהיה לכם אמונה ואינכם מסתפקים לא לבד כמעשה התאנה הזאת תעשו כי גם באמרכם אל ההר הזה הנשא והעתק אל תוך הים היו תהיה:
22. וכל אשר תשאלו בתפלה ואתם מאמינים תקחהו: