התנך בשנה אחת


אוֹקְטוֹבֶּר 17


ישעה 53:1-12
1. מי האמין לשמעתנו וזרוע יהוה על מי נגלתה:
2. ויעל כיונק לפניו וכשרש מארץ ציה לא תאר לו ולא הדר ונראהו ולא מראה ונחמדהו:
3. נבזה וחדל אישים איש מכאבות וידוע חלי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנהו:
4. אכן חלינו הוא נשא ומכאבינו סבלם ואנחנו חשבנהו נגוע מכה אלהים ומענה:
5. והוא מחלל מפשענו מדכא מעונתינו מוסר שלומנו עליו ובחברתו נרפא לנו:
6. כלנו כצאן תעינו איש לדרכו פנינו ויהוה הפגיע בו את עון כלנו:
7. נגש והוא נענה ולא יפתח פיו כשה לטבח יובל וכרחל לפני גזזיה נאלמה ולא יפתח פיו:
8. מעצר וממשפט לקח ואת דורו מי ישוחח כי נגזר מארץ חיים מפשע עמי נגע למו:
9. ויתן את רשעים קברו ואת עשיר במתיו על לא חמס עשה ולא מרמה בפיו:
10. ויהוה חפץ דכאו החלי אם תשים אשם נפשו יראה זרע יאריך ימים וחפץ יהוה בידו יצלח:
11. מעמל נפשו יראה ישבע בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים ועונתם הוא יסבל:
12. לכן אחלק לו ברבים ואת עצומים יחלק שלל תחת אשר הערה למות נפשו ואת פשעים נמנה והוא חטא רבים נשא ולפשעים יפגיע:

ישעה 54:1-17
1. רני עקרה לא ילדה פצחי רנה וצהלי לא חלה כי רבים בני שוממה מבני בעולה אמר יהוה:
2. הרחיבי מקום אהלך ויריעות משכנותיך יטו אל תחשכי האריכי מיתריך ויתדתיך חזקי:
3. כי ימין ושמאול תפרצי וזרעך גוים יירש וערים נשמות יושיבו:
4. אל תיראי כי לא תבושי ואל תכלמי כי לא תחפירי כי בשת עלומיך תשכחי וחרפת אלמנותיך לא תזכרי עוד:
5. כי בעליך עשיך יהוה צבאות שמו וגאלך קדוש ישראל אלהי כל הארץ יקרא:
6. כי כאשה עזובה ועצובת רוח קראך יהוה ואשת נעורים כי תמאס אמר אלהיך:
7. ברגע קטן עזבתיך וברחמים גדלים אקבצך:
8. בשצף קצף הסתרתי פני רגע ממך ובחסד עולם רחמתיך אמר גאלך יהוה:
9. כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי מעבר מי נח עוד על הארץ כן נשבעתי מקצף עליך ומגער בך:
10. כי ההרים ימושו והגבעות תמוטנה וחסדי מאתך לא ימוש וברית שלומי לא תמוט אמר מרחמך יהוה:
11. עניה סערה לא נחמה הנה אנכי מרביץ בפוך אבניך ויסדתיך בספירים:
12. ושמתי כדכד שמשתיך ושעריך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני חפץ:
13. וכל בניך למודי יהוה ורב שלום בניך:
14. בצדקה תכונני רחקי מעשק כי לא תיראי וממחתה כי לא תקרב אליך:
15. הן גור יגור אפס מאותי מי גר אתך עליך יפול:
16. הן אנכי בראתי חרש נפח באש פחם ומוציא כלי למעשהו ואנכי בראתי משחית לחבל:
17. כל כלי יוצר עליך לא יצלח וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי זאת נחלת עבדי יהוה וצדקתם מאתי נאם יהוה:

תהילים 113:1-4
1. הללו יה הללו עבדי יהוה הללו את שם יהוה:
2. יהי שם יהוה מברך מעתה ועד עולם:
3. ממזרח שמש עד מבואו מהלל שם יהוה:
4. רם על כל גוים יהוה על השמים כבודו:

משלי 26:17-19
17. מחזיק באזני כלב עבר מתעבר על ריב לא לו:
18. כמתלהלה הירה זקים חצים ומות:
19. כן איש רמה את רעהו ואמר הלא משחק אני:

אפסים 3:1-21
1. בעבור זאת אני פולוס אסיר המשיח למענכם הגוים:
2. כי אמנם שמעתם הנהגת חסד האלהים אשר נתן לי אליכם:
3. כי בחזון גלה לי הסוד אשר למעלה כתבתי לכם במעט:
4. ובקראכם תוכלו להכיר בזאת את בינתי בסוד המשיח:
5. אשר בדורת הראשנים לא נודע לבני אדם כאשר נגלה עתה לשליחיו הקדשים ולנביאיו ברוח:
6. להיות הגוים גם הם בני ירשתו וגוף אחד אתו וחברי הבטחתו במשיח על ידי הבשרה:
7. אשר הייתי לה למשרת במתנת חסד אלהים הנתונה לי כפי פעלת גבורתו:
8. לי צעיר הצעירים שבכל הקדשים נתן החסד הזה לבשר בגוים את עשר המשיח אשר לא יחקר:
9. ולהאיר עיני כל מה היא הנהגת הסוד הנסתר מדרת עולם באלהים יוצר הכל על ידי ישוע המשיח:
10. למען אשר תודע עתה על ידי העדה לשרים לשליטים אשר במרומים חכמת אלהים המפליאה דתכיה:
11. על פי עצת עולמים אשר יעץ במשיח ישוע אדנינו:
12. אשר פתחון פינו ממנו וקרבתנו בבטחה על יד אמונתו:
13. בעבור זאת אבקש שלא תחתו בצרותי למענכם יען כי היא תפארתכם:
14. על כן אכרעה על ברכי לאבי אדנינו ישוע המשיח:
15. אשר נקרא על שמו כל בית אבות שבשמים ושבארץ:
16. לתת לכם לפי עשר כבודו להתחזק בגבורה על ידי רוחו לאדם הפנימי:
17. שישכן המשיח בלבבכם באמונה והייתם משרשים ומיסדים באהבה:
18. למען תוכלו להשיג עם כל הקדשים מה הוא הרחב והארך והעמק והגבה:
19. וידעתם את אהבת המשיח הנעלה על כל דעת ונמלאתם את כל מלוא האלהים:
20. ולו אשר יכל להרבות גמוליו עלינו יותר מכל משאלותינו ומחשבותינו לפי הכח הפעל בקרבנו:
21. לו הכבוד בקרב הקהל במשיח ישוע לדר ודר עד עולמי עולמים אמן: