Βίβλος σε ένα χρόνο
Ιούλιος 22


1 Παραλειπομένων 26:1-32
1. ΚΑΙ για τις διαιρέσεις των πυλωρών· από τους Κορίτες ήταν ο Μεσελεμίας, ο γιος τού Κορέ, από τους γιους τού Ασάφ.
2. Και οι γιοι τού Μεσελεμία ήσαν: Ο Ζαχαρίας ο πρωτότοκος, ο Ιεδιαήλ ο δεύτερος, ο Ζεβαδίας ο τρίτος, ο Ιαθνιήλ ο τέταρτος,
3. ο Ελάμ ο πέμπτος, ο Ιωανάν ο έκτος, ο Ελιωηνάι ο έβδομος.
4. Οι γιοι του Ωβήδ-εδώμ ήσαν: Ο Σεμαϊας ο πρωτότοκος, ο Ιωζαβάδ ο δεύτερος, ο Ιωάχ ο τρίτος, και ο Σαχάρ ο τέταρτος, και ο Ναθαναήλ ο πέμπτος,
5. ο Αμμιήλ ο έκτος, ο Ισσάχαρ ο έβδομος, ο Φεουλθαϊ ο όγδοος· επειδή, τον ευλόγησε ο Θεός.
6. Και στον Σεμαϊα, τον γιο του, γεννήθηκαν γιοι, που εξουσίαζαν επάνω στην πατρική τους οικογένεια· επειδή, ήσαν ισχυροί με δύναμη.
7. Οι γιοι τού Σεμαϊα ήσαν: Ο Γοθνί, και ο Ραφαήλ, και ο Ωβήδ, και ο Ελζαβάδ, που οι αδελφοί τους ήσαν ισχυροί, ο Ελιού, και ο Σεμαχίας.
8. Όλοι αυτοί ήσαν από τους γιους τού Ωβήδ-εδώμ, αυτοί και οι γιοι τους, και οι αδελφοί τους, ήσαν ισχυροί και άξιοι για την υπηρεσία, 62 ήσαν του Ωβήδ-εδώμ.
9. Και ο Μεσελεμίας είχε 18 ισχυρούς γιους και αδελφούς.
10. Και ο Ωσά, από τους γιους τού Μεραρί, είχε γιους· πρώτον τον Σιμρί (επειδή, δεν ήταν πρωτότοκος, αλλά ο πατέρας του τον έκανε πρώτον)·
11. δεύτερον τον Χελκία, τρίτον τον Τεβαλία, τέταρτον τον Ζαχαρία· όλοι οι γιοι και οι αδελφοί τού Ωσά ήσαν 13.
12. Ανάμεσα σ' αυτούς έγιναν οι διαιρέσεις των πυλωρών· οι αρχηγοί των δυνατών είχαν υπηρεσίες εξίσου με τους αδελφούς τους, για να υπηρετούν στον οίκο τού Κυρίου.
13. Και έρριξαν κλήρους, εξίσου, ο μικρός όπως και ο μεγάλος, κατά οικογένεια των πατέρων τους, για κάθε πύλη.
14. Και για την πύλη προς ανατολάς έπεσε ο κλήρος στον Σελεμία. Τότε, έρριξαν κλήρους για τον Ζαχαρία, τον γιο του, που ήταν σοφός σύμβουλος· και ο κλήρος του βγήκε για την πύλη προς βορράν.
15. Στον Ωβήδ-εδώμ, για την πύλη προς νότον· και στους γιους του, για τον οίκο τής σύναξης.
16. Στον Σουφίμ και τον Ωσά, για την πύλη προς δυσμάς, μαζί με την πύλη Σαλεχέθ, κοντά στον δρόμο τής ανάβασης, υπηρεσία έναντι σε υπηρεσία.
17. Ανατολικά ήσαν έξι Λευίτες, βορεινά τέσσερις την ημέρα, νότια τέσσερις την ημέρα, και προς τον οίκο τής σύναξης ανά δύο.
18. Στο Παρβάρ δυτικά, τέσσερις, προς τον δρόμο της ανάβασης, και δύο στο Παρβάρ.
19. Αυτές είναι οι διαιρέσεις των πυλωρών ανάμεσα στους γιους τού Κορέ, και ανάμεσα στους γιους τού Μεραρί.
20. Και από τους Λευίτες, ο Αχιά ήταν υπεύθυνος στους θησαυρούς τού οίκου τού Θεού, και στους θησαυρούς των αφιερωμάτων.
21. Για τους γιους τού Λααδάν· οι γιοι τού Γηρσωνίτη Λααδάν, αρχηγοί των πατριών τού Λααδάν τού Γηρσωνίτη, ήσαν ο Ιεχιήλ.
22. Οι γιοι τού Ιεχιήλ ήσαν: Ο Ζαιθάμ, και ο Ιωήλ ο αδελφός του, που ήσαν υπεύθυνοι στους θησαυρούς τού οίκου τού Κυρίου.
23. Για τους Αμραμίτες, τους Ισααρίτες, τους Χεβρωνίτες, και τους Οζιηλίτες·
24. ο μεν Σεβουήλ, ο γιος τού Γηρσώμ, γιου τού Μωυσή, ήταν επιστάτης στους θησαυρούς.
25. Ενώ οι αδελφοί του από τον Ελιέζερ, που ο γιος του ήταν ο Ρεαβίας, και ο Ιεσαϊας, ο γιος του, και ο Ιωράμ, ο γιος του, και ο Ζιχρί, ο γιος του, και ο Σελωμείθ, ο γιος του,·
26. ο Σελωμείθ, αυτός και οι αδελφοί του, ήσαν υπεύθυνοι σε όλους τους θησαυρούς των αφιερωμάτων, που είχαν αφιερώσει ο βασιλιάς Δαβίδ, και οι άρχοντες των πατριών, οι χιλίαρχοι και οι εκατόνταρχοι, και οι αρχηγοί τού στρατού.
27. Από τους πολέμους και από τα λάφυρα έκαναν αφιέρωση, για να επισκευάζουν τον οίκο του Κυρίου.
28. Και κάθε τι που είχαν αφιερώσει ο Σαμουήλ, ο βλέπων, και ο Σαούλ ο γιος τού Κεις, και ο Αβενήρ, ο γιος τού Νηρ, και ο Ιωάβ, ο γιος τής Σερουϊας, κάθε αφιέρωμα ήταν κάτω από το χέρι τού Σελωμείθ, και των αδελφών του.
29. Για τους Ισααρίτες· ο Χενανίας και οι γιοι του ήσαν για τις εξωτερικές υποθέσες που αφορούσαν τον Ισραήλ, επιστάτες και κριτές.
30. Για δε τους Χεβρωνίτες· ο Ασαβίας και οι αδελφοί του, ισχυροί, 1.700, ήσαν έφοροι στον Ισραήλ από το εδώ μέρος τού Ιορδάνη, δυτικά, για όλες τις υποθέσεις τού Κυρίου, και για την υπηρεσία τού βασιλιά.
31. Ανάμεσα στους Χεβρωνίτες ήταν αρχηγός ο Ιερίας, ανάμεσα στους Χεβρωνίτες, σύμφωνα με τις γενεές τους, κατά τις πατριές. Στον 40ό χρόνο τής βασιλείας τού Δαβίδ εξετάστηκαν, και βρέθηκαν ανάμεσά τους ισχυροί σε δύναμη, στην Ιαζήρ τής Γαλαάδ.
32. Και οι αδελφοί του, ισχυροί, ήσαν 2.700 αρχηγοί πατριών, που είχε καταστήσει ο βασιλιάς Δαβίδ επάνω στους Ρουβηνίτες, και τους Γαδίτες, και στο μισό τής φυλής τού Μανασσή, για κάθε πράγμα τού Θεού, και για τις υποθέσεις τού βασιλιά.

1 Παραλειπομένων 27:1-34
1. ΚΑΙ οι γιοι Ισραήλ, κατά την απαρίθμησή τους, οι αρχηγοί των πατριών, και οι χιλίαρχοι, και οι εκατόνταρχοι, και οι αξιωματικοί τους, που υπηρετούσαν τον βασιλιά, σύμφωνα με ολόκληρη την τάξη των διαιρέσεων, που έμπαιναν και έβγαιναν από μήνα σε μήνα, σε
2. Επικεφαλής τής πρώτης διαίρεσης, για τον πρώτο μήνα, ήταν ο Ιασωβεάμ, ο γιος τού Ζαβδιήλ· και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000.
3. Αυτός ήταν από τους γιους τού Φαρές, άρχοντας επάνω σε όλους τους άρχοντες των στρατευμάτων για τον πτώτο μήνα.
4. Και επικεφαλής τής διαίρεσης, του δεύτερου μήνα, ήταν ο Δωδαϊ, ο Αχωχίτης· και άρχοντας της διαίρεσής του ήταν ο Μικλώθ· στη διαίρεσή του ήσαν, το ίδιο, 24.000.
5. Ο τρίτος αρχηγός τού στρατού, για τον τρίτο μήνα, ήταν ο Βεναϊας, ο γιος τού Ιωδαέ, πρώτος αξιωματικός· και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000·
6. αυτός είναι ο Βεναϊας ο δυνατός ανάμεσα στους 30, και επικεφαλής των 30· και στη διαίρεσή του επικεφαλής ήταν ο Αμμιζαβάδ, ο γιος του.
7. Ο τέταρτος, για τον τέταρτο μήνα, ήταν ο Ασαήλ, ο αδελφός τού Ιωάβ, και μαζί του ο Ζεβαδίας, ο γιος του· και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000.
8. Ο πέμπτος αρχηγός, για τον πέμπτο μήνα, ήταν ο Σαμούθ, ο Ιεζραϊτης· και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000.
9. Ο έκτος, για τον έκτο μήνα, ήταν ο Ιράς, ο γιος τού Ικκής, ο Θεκωίτης· και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000.
10. Ο έβδομος, για τον έβδομο μήνα, ήταν ο Χελής, ο Φελωνίτης, από τους γιους τού Εφραϊμ· και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000.
11. Ο όγδοος, για τον όγδοο μήνα, ήταν ο Σιββεχαϊ, ο Χουσαθίτης, από τους Ζαραϊτες· και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000.
12. Ο ένατος, για τον ένατο μήνα, ήταν ο Αβιέζερ, ο Αναθωθίτης, από τους Βενιαμίτες· και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000.
13. Ο δέκατος, για τον δέκατο μήνα, ήταν ο Μααραϊ, ο Νετωφαθίτης, από τους Ζαραϊτες· και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000.
14. Ο ενδέκατος, για τον ενδέκατο μήνα, ήταν ο Βεναϊας, ο Πιραθωνίτης, από τους γιους τού Εφραϊμ· και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000.
15. Ο δωδέκας, για τον δωδέκατο μήνα, ήταν ο Χελδαϊ, ο Νετωφαθίτης, από τον Γοθονιήλ· και στη διαίρεσή του ήσαν 24.000.
16. Και επικεφαλής των φυλών τού Ισραήλ ήσαν: Ο άρχοντας των Ρουβηνιτών ήταν ο Ελιέζερ, ο γιος τού Ζιχρί· των Συμεωνιτών, ο Σεφατίας, ο γιος τού Μααχά·
17. των Λευιτών, ο Ασαβίας, ο γιος τού Κεμουήλ· των Ααρωνιτών, ο Σαδώκ·
18. του Ιούδα, ο Ελιού, από τους αδελφούς τού Δαβίδ· του Ισσάχαρ, ο Αμρί, ο γιος τού Μιχαήλ·
19. του Ζαβουλών, ο Ισμαϊας, ο γιος τού Οβαδία· του Νεφθαλί, ο Ιεριμώθ, ο γιος τού Αζριήλ·
20. των γιων τού Εφραϊμ, ο Ιησούς, ο γιος τού Αζαζία· της μισής φυλής τού Μανασσή, ο Ιωήλ, ο γιος τού Φεδαϊα·
21. της μισής φυλής τού Μανασσή στη Γαλαάδ, ο Ιδδώ, ο γιος τού Ζαχαρία· του Βενιαμίν, ο Ιασιήλ, ο γιος τού Αβενήρ·
22. του Δαν, ο Αζαρεήλ, ο γιος τού Ιεροάμ. Αυτοί ήσαν οι άρχοντες των φυλών τού Ισραήλ.
23. Όμως, ο Δαβίδ δεν πήρε τον αριθμό τους από ηλικίας 20 χρόνων και κάτω· επειδή, ο Κύριος είχε πει, ότι θα πληθύνει τον Ισραήλ σαν τα αστέρια του ουρανού.
24. Ο Ιωάβ, ο γιος τής Σερουϊας, άρχισε να απαριθμεί, όμως δεν τέλειωσε, επειδή για τούτο έπεσε οργή ενάντια στον Ισραήλ· γι' αυτό, δεν καταχωρήθηκε ο αριθμός ανάμεσα στις απαριθμήσεις στα χρονικά τού βασιλιά Δαβίδ.
25. Και υπεύθυνος στους θησαυρούς τού βασιλιά ήταν ο Αζμαβέθ, ο γιος τού Αδιήλ· και υπεύθυνος στους θησαυρούς των χωραφιών, των πόλεων, και των κωμοπόλεων, και των φρουρίων, ήταν ο Ιωνάθαν, ο γιος τού Οζία·
26. και επικεφαλής στους εργαζόμενους το έργο των χωραφιών για τη γεωργία τής γης, ήταν ο Εζρί, ο γιος τού Χελούβ·
27. και υπεύθυνος στους αμπελώνες ήταν ο Σιμεϊ, ο Ραμαθαίος· και υπεύθυνος του εισοδήματος των αμπελώνων, για τις αποθήκες του κρασιού, ήταν ο Ζαβδί, ο Σιφμίτης·
28. και υπεύθυνος στις ελιές και τις συκαμινιές, που ήσαν στην πεδιάδα, ήταν ο Βάαλ-ανάν, ο Γεδερίτης· και υπεύθυνος στις αποθήκες λαδιού, ήταν ο Ιωάς·
29. και υπεύθυνος στα βόδια, που βόσκονταν στη Σαρών, ήταν ο Σιτραϊ, ο Σαρωνίτης· και υπεύθυνος στα βόδια, που ήσαν στις κοιλάδες, ήταν ο Σαφάτ, ο γιος τού Αδλαϊ·
30. και υπεύθυνος στις καμήλες, ήταν ο Οβίλ, ο Ισμαηλίτης· και υπεύθυνος στα γαϊδούρια, ήταν ο Ιεδαϊας, ο Μερωνοθίτης·
31. και υπεύθυνος στα πρόβατα, ήταν ο Ιαζίζ, ο Αγαρίτης. Όλοι αυτοί ήσαν επιστάτες των υπαρχόντων τού βασιλιά Δαβίδ.
32. Και ο Ιωνάθαν, ο πατράδελφος του Δαβίδ, ήταν σύμβουλος, και άνδρας συνετός, και γραμματέας· και ο Ιεχιήλ, ο γιος τού Αχμονί, ήταν μαζί με τους γιους τού βασιλιά·
33. και ο Αχιτόφελ, ήταν σύμβουλος του βασιλιά· και ο Χουσαϊ, ο Αρχίτης, ήταν οικείος τού βασιλιά·
34. και ύστερα από τον Αχιτόφελ ήταν ο Ιωδαέ, ο γιος τού Βεναϊα, και ο Αβιάθαρ· αλλά, αρχιστράτηγος του βασιλιά, ήταν ο Ιωάβ.

Ψαλμοί 78:56-66
56. Και όμως, πείραξαν και παρόξυναν τον Θεό τον ύψιστο, και δεν φύλαξαν τα μαρτύριά του·
57. αλλά στράφηκαν, και φέρθηκαν άπιστα, όπως στράφηκαν οι πατέρες τους· στράφηκαν ως στρεβλό τόξο·
58. και τον παρόργισαν με τους ψηλούς τους τόπους, και με τα γλυπτά τους τον διέγειραν σε ζηλοτυπία.
59. Ο Θεός άκουσε, και οργίστηκε με το παραπάνω, και βδελύχθηκε τον Ισραήλ υπερβολικά·
60. και εγκατέλειψε τη σκηνή τού Σηλώ, τη σκηνή όπου κατοίκησε ανάμεσα στους ανθρώπους·
61. και παρέδωσε τη δύναμή του σε αιχμαλωσία, και τη δόξα του στο χέρι τού εχθρού·
62. και παρέδωσε τον λαό του σε ρομφαία, και οργίστηκε πολύ ενάντια στην κληρονομιά του·
63. τους νέους τους, κατέφαγε φωτιά και οι παρθένες τους δεν παντρεύτηκαν·
64. οι ιερείς τους έπεσαν με μάχαιρα, και οι χήρες τους δεν πένθησαν.
65. Τότε, σηκώθηκε ο Κύριος σαν από ύπνο· σαν άνθρωπος δυνατός που βοά από κρασί·
66. και πάταξε τους εχθρούς του προς τα πίσω· έβαλε επάνω τους αιώνια ντροπή.

Παροιμίαι 20:4-5
4. Ο οκνηρός δεν θέλει να αροτριάζει εξαιτίας τού χειμώνα· γι' αυτό, θα ζητάει μέσα στο καλοκαίρι και δεν θα παίρνει.
5. Η βουλή μέσα στην καρδιά τού ανθρώπου είναι σαν τα βαθιά νερά· ο συνετός άνθρωπος, όμως, θα την ανασύρει.

Πράξεις 10:1-23
1. ΥΠΗΡΧΕ δε κάποιος άνθρωπος στην Καισάρεια, με το όνομα Κορνήλιος, εκατόνταρχος, από το τάγμα που λεγόταν Ιταλικό,
2. ευσεβής και φοβούμενος τον Θεό μαζί με ολόκληρη την οικογένειά του, ο οποίος έκανε πολλές ελεημοσύνες στον λαό, και δεόταν διαρκώς στον Θεό.
3. Αυτός είδε φανερά διαμέσου οράματος, γύρω στην ένατη ώρα τής ημέρας, έναν άγγελο του Θεού, ότι μπήκε μέσα προς αυτόν και του είπε: Κορνήλιε.
4. Και εκείνος, ατενίζοντας σ' αυτόν, και ενώ έγινε έντρομος, είπε: Τι είναι, Κύριε; Και του είπε: Οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου ανέβηκαν σε υπόμνηση μπροστά στον Θεό.
5. Και τώρα, στείλε ανθρώπους στην Ιόππη, και προσκάλεσε τον Σίμωνα, που αποκαλείται Πέτρος·
6. αυτός φιλοξενείται σε κάποιον Σίμωνα βυρσοδέψη, που έχει το σπίτι του κοντά στη θάλασσα· αυτός θα σου μιλήσει τι πρέπει να κάνεις.
7. Και καθώς ο άγγελος, που μιλούσε στον Κορνήλιο, αναχώρησε, φώναξε δύο από τους υπηρέτες του, και έναν ευσεβή στρατιώτη, απ' αυτούς που διέμεναν κοντά του·
8. και αφού τους διηγήθηκε τα πάντα, τους έστειλε στην Ιόππη.
9. Και την επόμενη ημέρα, ενώ εκείνοι οδοιπορούσαν και πλησίαζαν στην πόλη, ο Πέτρος, γύρω στην έκτη ώρα, ανέβηκε στην ταράτσα για να προσευχηθεί.
10. Και καθώς πείνασε, ήθελε να φάει, και ενώ ετοίμαζαν, ήρθε επάνω του έκσταση·
11. και βλέπει ανοιγμένον τον ουρανό, και κάποιο σκεύος να κατεβαίνει σαν ένα μεγάλο σεντόνι, που ήταν δεμένο από τις τέσσερις άκρες, και το κατέβαζαν επάνω στη γη·
12. μέσα σ' αυτό υπήρχαν όλα τα τετράποδα της γης, και τα θηρία, και τα ερπετά, και τα πουλιά τού ουρανού.
13. Και έγινε μια φωνή προς αυτόν: Πέτρο, αφού σηκωθείς, σφάξε και φάε.
14. Και ο Πέτρος είπε: Μη γένοιτο, Κύριε· επειδή, ποτέ δεν έφαγα κανένα βέβηλο ή ακάθαρτο.
15. Και ξανά, για δεύτερη φορά, έγινε σ' αυτόν μια φωνή: Όσα ο Θεός καθάρισε, εσύ μη τα λες βέβηλα.
16. Και τούτο έγινε τρεις φορές· και το σκεύος αναλήφθηκε πάλι στον ουρανό.
17. Και ενώ ο Πέτρος ήταν μέσα του σε απορία, τι τάχα σήμαινε το όραμα που είδε, ξάφνου, οι άνθρωποι που είχαν σταλεί από τον Κορνήλιο, αφού ρώτησαν και έμαθαν το σπίτι τού Σίμωνα, έφτασαν στην πύλη·
18. και φωνάζοντας, ρωτούσαν, αν ο Σίμωνας, που επονομαζόταν Πέτρος, φιλοξενείται εδώ.
19. Και ενώ ο Πέτρος συλλογιζόταν για το όραμα, το Πνεύμα είπε σ' αυτόν: Δες, σε ζητούν τρεις άνθρωποι·
20. καθώς, λοιπόν, σηκωθείς, κατέβα, και πήγαινε μαζί τους, χωρίς να διστάζεις καθόλου, επειδή εγώ τους έστειλα.
21. Και ο Πέτρος, αφού κατέβηκε στους ανθρώπους, που είχαν σταλεί σ' αυτόν από τον Κορνήλιο, είπε: Δέστε, εγώ είμαι εκείνος που ζητάτε· ποια είναι η αιτία για την οποία ήρθατε;
22. Και εκείνοι είπαν: Ο εκατόνταρχος Κορνήλιος, άνδρας δίκαιος και φοβούμενος τον Θεό, και έχοντας μαρτυρία από ολόκληρο το έθνος των Ιουδαίων, διατάχθηκε από τον Θεό διαμέσου ενός αγίου αγγέλου να σε προσκαλέσει στο σπίτι του, και να ακούσει λόγια από σένα.
23. Και αφού, λοιπόν, τους προσκάλεσε μέσα, τους φιλοξένησε. Και την επόμενη ημέρα ο Πέτρος βγήκε μαζί τους, και μερικοί από τους αδελφούς, από εκείνους τής Ιόππης, πήγαν μαζί του·