Βίβλος σε ένα χρόνο
Ιούλιος 16


1 Παραλειπομένων 26:1-32
1. Περὶ δὲ τῶν διαιρέσεων τῶν πυλωρῶν· ἐκ τῶν Κοριτῶν ἦτο Μεσελεμίας ὁ υἱὸς τοῦ Κορέ, ἐκ τῶν υἱῶν Ἀσάφ.
2. Καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Μεσελεμία ἦσαν Ζαχαρίας ὁ πρωτότοκος, Ἰεδιαήλ ὁ δεύτερος, Ζεβαδίας ὁ τρίτος, Ἰαθνιήλ ὁ τέταρτος,
3. Ἐλὰμ ὁ πέμπτος, Ἰωανὰν ὁ ἕκτος, Ἐλιωηνάϊ ὁ ἕβδομος.
4. Οἱ δὲ υἱοὶ τοῦ Ὠβήδ-ἐδώμ, Σεμαΐας ὁ πρωτότοκος, Ἰωζαβὰδ ὁ δεύτερος, Ἰωὰχ ὁ τρίτος καὶ Σαχὰρ ὁ τέταρτος καὶ Ναθαναήλ ὁ πέμπτος,
5. Ἀμμιήλ ὁ ἕκτος, Ἰσσάχαρ ὁ ἕβδομος, Φεουλθαΐ ὁ ὄγδοος· διότι ὁ Θεὸς εὐλόγησεν αὐτόν.
6. Καὶ εἰς Σεμαΐαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐγεννήθησαν υἱοί, οἵτινες ἐξουσίαζον ἐπὶ τοῦ πατρικοῦ οἴκου αὑτῶν· διότι ἦσαν δυνατοὶ ἐν ἰσχύϊ.
7. Οἱ υἱοὶ τοῦ Σεμαΐα, Γοθνὶ καὶ Ῥαφαήλ καὶ Ὠβήδ καὶ Ἐλζαβάδ, τῶν ὁποίων οἱ ἀδελφοὶ ἦσαν ἰσχυροί, ὁ Ἐλιοῦ, καὶ ὁ Σεμαχίας.
8. Πάντες οὗτοι ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Ὠβήδ-ἐδώμ, αὐτοὶ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν, ἰσχυροὶ καὶ ἄξιοι διὰ τὴν ὑπηρεσίαν, ἑξήκοντα δύο ἦσαν τοῦ Ὠβήδ-ἐδώμ.
9. Καὶ ὁ Μεσελεμίας εἶχεν υἱοὺς καὶ ἀδελφούς, ἰσχυρούς, δεκαοκτώ.
10. Καὶ ὁ Ὡσά, ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Μεραρί, εἶχεν υἱούς· Σιμρὶ τὸν πρῶτον, διότι πρωτότοκος δὲν ἦτο, ὁ πατήρ ὅμως αὐτοῦ ἔκαμεν αὐτὸν πρῶτον·
11. Χελκίαν τὸν δεύτερον, Τεβαλίαν τὸν τρίτον, Ζαχαρίαν τὸν τέταρτον· πάντες οἱ υἱοὶ καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Ὡσὰ ἦσαν δεκατρεῖς.
12. Μεταξὺ αὐτῶν ἔγειναν αἱ διαιρέσεις τῶν πυλωρῶν· οἱ ἀρχηγοὶ τῶν δυνατῶν εἶχον τὰς φυλακὰς ἐξ ἴσου μὲ τοὺς ἀδελφοὺς αὑτῶν, διὰ νὰ ὑπηρετῶσιν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου.
13. Καὶ ἔρριψαν κλήρους ἐξ ἴσου ὁ μικρὸς καθὼς καὶ ὁ μεγάλος, κατ᾿ οἶκον τῶν πατέρων αὑτῶν, περὶ ἑκάστης πύλης.
14. Καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος τῆς πρὸς ἀνατολὰς εἰς τὸν Σελεμίαν. Τότε ἔρριψαν κλήρους διὰ τὸν Ζαχαρίαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ, σύμβουλον σοφόν· καὶ ὁ κλῆρος αὐτοῦ ἐξῆλθε διὰ τὴν πρὸς βορρᾶν.
15. Εἰς τὸν Ὠβήδ-ἐδώμ, διὰ τὴν πρὸς νότον· καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, διὰ τὸν οἶκον τῆς συνάξεως.
16. Εἰς τὸν Σουφὶμ καὶ Ὡσά, διὰ τὴν πρὸς δυσμάς, μετὰ τῆς πύλης Σαλεχέθ, πλησίον τῆς ὁδοῦ τῆς ἀναβάσεως, φυλακή ἀπέναντι φυλακῆς.
17. Κατὰ ἀνατολὰς ἦσαν ἕξ Λευΐται, πρὸς βορρᾶν τέσσαρες τὴν ἡμέραν, πρὸς νότον τέσσαρες τὴν ἡμέραν καὶ πρὸς τὸν οἶκον τῆς συνάξεως ἀνὰ δύο.
18. Εἰς Παρβὰρ πρὸς δυσμὰς τέσσαρες κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς ἀναβάσεως, καὶ δύο εἰς Παρβάρ.
19. Αὗται εἶναι αἱ διαιρέσεις τῶν πυλωρῶν μεταξὺ τῶν υἱῶν Κορὲ καὶ μεταξὺ τῶν υἱῶν Μεραρί.
20. Καὶ ἐκ τῶν Λευϊτῶν ὁ Ἀχιὰ ἦτο ἐπὶ τοὺς θησαυροὺς τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπὶ τοὺς θησαυροὺς τῶν ἀφιερωμάτων.
21. Περὶ δὲ τῶν υἱῶν τοῦ Λααδάν· οἱ υἱοὶ τοῦ Γηρσωνίτου Λααδάν, ἀρχηγοὶ τῶν πατριῶν τοῦ Λααδὰν τοῦ Γηρσωνίτου ἦσαν Ἰεχιήλ.
22. οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰεχήλ, Ζαιθὰμ καὶ Ἰωήλ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, οἵτινες ἦσαν ἐπὶ τοὺς θησαυροὺς τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου.
23. Περὶ δὲ τῶν Ἀμραμιτῶν, Ἰσααριτῶν, Χεβρωνιτῶν καὶ Ὀζιηλιτῶν·
24. ὁ μὲν Σεβουήλ ὁ υἱὸς τοῦ Γηρσώμ, υἱοῦ τοῦ Μωϋσέως· ἦτο ἐπιστάτης ἐπὶ τοὺς θησαυρούς.
25. Οἱ δὲ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐκ τοῦ Ἐλιέζερ, τοῦ ὁποίου ὁ υἱὸς ἦτο ὁ Ῥεαβίας, καὶ Ἰεσαΐας ὁ υἱὸς τούτου, καὶ Ἰωρὰμ ὁ υἱὸς τούτου, καὶ Ζιχρὶ ὁ υἱὸς τούτου, καὶ Σελωμεὶθ ὁ υἱὸς τούτου·
26. ὁ Σελωμεὶθ οὗτος καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἦσαν ἐπὶ πάντας τοὺς θησαυροὺς τῶν ἀφιερωμάτων, τὰ ὁποῖα Δαβὶδ ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν πατριῶν, οἱ χιλίαρχοι καὶ οἱ ἑκατόνταρχοι, καὶ οἱ ἀρχηγοὶ τοῦ στρατεύματος, ἀφιέρωσαν.
27. Ἐκ τῶν πολέμων καὶ ἐκ τῶν λαφύρων ἔκαμον τὴν ἀφιέρωσιν, διὰ νὰ ἐπισκευάζωσι τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου.
28. Καὶ πᾶν ὅ, τι Σαμουήλ ὁ βλέπων, καὶ Σαοὺλ ὁ υἱὸς τοῦ Κείς, καὶ Ἀβενήρ ὁ υἱὸς τοῦ Νήρ, καὶ Ἰωὰβ ὁ υἱὸς τῆς Σερουΐας, ἀφιέρωσαν, πᾶν ἀφιέρωμα ἦτο ὑπὸ τὴν χεῖρα τοῦ Σελωμεὶθ καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ.
29. Περὶ τῶν Ἰσααριτῶν· ὁ Χενανίας καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἦσαν διὰ τὰς ἔξω ὑποθέσεις ἐπὶ τοῦ Ἰσραήλ, ἐπιστάται καὶ κριταί.
30. Περὶ δὲ τῶν Χεβρωνιτῶν· ὁ Ἀσαβίας καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, ἰσχυροί, χίλιοι ἑπτακόσιοι ἦσαν ἔφοροι τοῦ Ἰσραήλ ἐντεῦθεν τοῦ Ἰορδάνου πρὸς δυσμάς, διὰ πάσας τὰς ὑποθέσεις τοῦ Κυρίου καὶ διὰ τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ βασιλέως.
31. Μεταξὺ τῶν Χεβρωνιτῶν ἦτο Ἰερίας ὁ ἀρχηγός, μεταξὺ τῶν Χεβρωνιτῶν κατὰ τὰς γενεὰς αὐτῶν, κατὰ τὰς πατριάς. Ἐν τῷ τεσσαρακοστῷ ἔτει τῆς βασιλείας τοῦ Δαβὶδ ἐξητάσθησαν καὶ εὑρέθησαν μεταξὺ αὐτῶν δυνατοὶ ἐν ἰσχύϊ, ἐν Ἰαζήρ Γαλαάδ.
32. Καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, ἰσχυροί, ἦσαν δύο χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι ἀρχηγοὶ πατριῶν, τοὺς ὁποίους κατέστησε Δαβὶδ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τοὺς Ῥουβηνίτας καὶ τοὺς Γαδίτας καὶ τὸ ἥμισυ τῆς φυλῆς Μανασσῆ, διὰ πᾶν πρᾶγμα τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὰς ὑποθέσεις τοῦ βασιλέως.

1 Παραλειπομένων 27:1-34
1. Οἱ δὲ υἱοὶ Ἰσραήλ κατὰ τὴν ἀπαρίθμησιν αὑτῶν, οἱ ἀρχηγοὶ τῶν πατριῶν καὶ οἱ χιλίαρχοι καὶ οἱ ἑκατόνταρχοι καὶ οἱ ἀξιωματικοὶ αὐτῶν οἱ ὑπηρετοῦντες τὸν βασιλέα, καθ᾿ ὕλην τὴν τάξιν τῶν διαιρέσεων, αἵτινες εἰσήρχοντο καὶ ἐξήρχοντο κατὰ μῆνα εἰς πάντας τοὺς μῆνας τοῦ ἐνιαυτοῦ, ἦσαν εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες εἰς ἑκάστην διαίρεσιν.
2. Ἐπὶ τῆς διαιρέσεως τῆς πρώτης, διὰ τὸν πρῶτον μῆνα, ἦτο Ἰασωβεὰμ ὁ υἱὸς τοῦ Ζαβδιήλ· καὶ ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ ἦσαν εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.
3. Οὗτος ἦτο ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Φαρές, ἄρχων πάντων τῶν ἀρχόντων τῶν στρατευμάτων διὰ τὸν πρῶτον μῆνα.
4. Καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως τοῦ δευτέρου μηνὸς ἦτο Δωδαΐ ὁ Ἀχωχίτης· καὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ ἄρχων ὁ Μικλώθ· ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ ἦσαν ὁμοίως εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.
5. Ὁ τρίτος ἀρχηγὸς τοῦ στρατεύματος διὰ τὸν τρίτον μῆνα ἦτο Βεναΐας ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωδαέ, πρῶτος ἀξιωματικός· καὶ ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ ἦσαν εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.
6. Οὗτος εἶναι ὁ Βεναΐας ὁ δυνατὸς μεταξὺ τῶν τριάκοντα καὶ ἐπὶ τῶν τριάκοντα· καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ ἦτο Ἀμμιζαβὰδ ὁ υἱὸς αὐτοῦ.
7. Ὁ τέταρτος διὰ τὸν τέταρτον μῆνα Ἀσαήλ ὁ ἀδελφὸς τοῦ Ἰωάβ, καὶ μετ᾿ αὐτὸν Ζεβαδίας ὁ υἱὸς αὐτοῦ· καὶ ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.
8. Ὁ πέμπτος ἀρχηγὸς διὰ τὸν πέμπτον μῆνα Σαμοὺθ ὁ Ἰεζραΐτης· καὶ ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.
9. Ὁ ἕκτος διὰ τὸν ἕκτον μῆνα Ἰρὰς ὁ υἱὸς τοῦ Ἰκκής ὁ Θεκωΐτης· καὶ ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.
10. Ὁ ἕβδομος διὰ τὸν ἕβδομον μῆνα Χελής ὁ Φελωνίτης, ἐκ τῶν υἱῶν Ἐφραΐμ· καὶ ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.
11. Ὁ ὄγδοος διὰ τὸν ὄγδοον μῆνα Σιββεχαΐ ὁ Χουσαθίτης, ἐκ τῶν Ζαραϊτῶν· καὶ ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.
12. Ὁ ἔννατος διὰ τὸν ἔννατον μῆνα Ἀβιέζερ ὁ Ἀναθωθίτης, ἐκ τῶν Βενιαμιτῶν· καὶ ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.
13. Ὁ δέκατος διὰ τὸν δέκατον μῆνα Μααραΐ ὁ Νετωφαθίτης, ἐκ τῶν Ζαραϊτῶν· καὶ ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.
14. Ὁ ἑνδέκατος διὰ τὸν ἑνδέκατον μῆνα Βεναΐας ὁ Πιραθωνίτης, ἐκ τῶν υἱῶν Ἐφραΐμ· καὶ ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.
15. Ὁ δωδέκατος διὰ τὸν δωδέκατον μῆνα Χελδαΐ ὁ Νετωφαθίτης, ἐκ τοῦ Γοθονιήλ· καὶ ἐν τῇ διαιρέσει αὐτοῦ εἰκοσιτέσσαρες χιλιάδες.
16. Ἐπὶ δὲ τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ, ὁ ἄρχων τῶν Ῥουβηνιτῶν ἦτο Ἐλιέζερ ὁ υἱὸς τοῦ Ζιχρί· τῶν Συμεωνιτῶν, Σεφατίας ὁ υἱὸς τοῦ Μααχά·
17. τῶν Λευϊτῶν, Ἀσαβίας ὁ υἱὸς τοῦ Κεμουήλ· τῶν Ἀαρωνιτῶν, ὁ Σαδώκ·
18. τοῦ Ἰούδα, ὁ Ἐλιού, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τοῦ Δαβίδ· τοῦ Ἰσσάχαρ, Ἀμρὶ ὁ υἱὸς τοῦ Μιχαήλ·
19. τοῦ Ζαβουλών, Ἰσμαΐας ὁ υἱὸς τοῦ Ὀβαδία· τοῦ Νεφθαλί, Ἰεριμὼθ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀζριήλ·
20. τῶν υἱῶν Ἐφραΐμ, Ἰησοῦς ὁ υἱὸς τοῦ Ἀζαζίου· τῆς ἡμισείας φυλῆς Μανασσῆ, Ἰωήλ ὁ υἱὸς τοῦ Φεδαΐα·
21. τῆς ἡμισείας φυλῆς Μανασσῆ ἐν Γαλαάδ, Ἰδδὼ ὁ υἱὸς τοῦ Ζαχαρία· τοῦ Βενιαμίν, Ἰασιήλ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀβενήρ·
22. τοῦ Δάν, Ἀζαρεήλ ὁ υἱὸς τοῦ Ἰεροάμ. Οὗτοι ἦσαν οἱ ἄρχοντες τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ.
23. Πλήν ὁ Δαβὶδ δὲν ἔλαβε τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν ἀπὸ εἴκοσι ἐτῶν ἡλικίας καὶ κάτω· διότι ὁ Κύριος εἶπεν, ὅτι θέλει πληθύνει τὸν Ἰσραήλ ὡς τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ.
24. Ὁ Ἰωὰβ ὁ υἱὸς τῆς Σερουΐας ἤρχισε νὰ ἀριθμῇ, πλήν δὲν ἐτελείωσε, διότι ἔπεσε διὰ τοῦτο ὀργή κατὰ τοῦ Ἰσραήλ· ὅθεν δὲν κατεχωρίσθη ὁ ἀριθμὸς μεταξὺ τῶν ἀπαριθμήσεων ἐν τοῖς χρονικοῖς τοῦ βασιλέως Δαβίδ.
25. Ἐπὶ δὲ τῶν θησαυρῶν τοῦ βασιλέως ἦτο Ἀζμαβὲθ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀδήλ· καὶ ἐπὶ τῶν θησαυρῶν τῶν ἀγρῶν, τῶν πόλεων καὶ τῶν κωμῶν καὶ τῶν φρουρίων, Ἰωνάθαν ὁ υἱὸς τοῦ Ὀζίου·
26. καὶ ἐπὶ τῶν ἐργαζομένων τὸ ἔργον τῶν ἀγρῶν διὰ τὴν γεωργίαν τῆς γῆς, Ἐζρὶ ὁ υἱὸς τοῦ Χελούβ·
27. καὶ ἐπὶ τῶν ἀμπελώνων, Σιμεΐ ὁ Ῥαμαθαῖος· καὶ ἐπὶ τοῦ εἰσοδήματος τῶν ἀμπελώνων διὰ τὰς οἰνοθήκας, Ζαβδὶ ὁ Σιφμίτης·
28. καὶ ἐπὶ τῶν ἐλαιῶν καὶ συκαμίνων τῶν ἐν τῇ πεδινῇ, Βάαλ-ἀνὰν ὁ Γεδερίτης· καὶ ἐπὶ τῶν ἐλαιοθηκῶν, ὁ Ἰωάς·
29. καὶ ἐπὶ τῶν βοῶν τῶν βοσκομένων ἐν Σαρών, Σιτραΐ ὁ Σαρωνίτης· καὶ ἐπὶ τῶν βοῶν τῶν ἐν ταῖς κοιλάσι, Σαφὰτ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀδλαΐ·
30. καὶ ἐπὶ τῶν καμήλων, Ὀβὶλ ὁ Ἰσμαηλίτης· καὶ ἐπὶ τῶν ὄνων, Ἰεδαΐας ὁ Μερωνοθίτης·
31. καὶ ἐπὶ τῶν προβάτων, Ἰαζίζ ὁ Ἀγαρίτης. Πάντες οὗτοι ἦσαν ἐπιστάται τῶν ὑπαρχόντων τοῦ βασιλέως Δαβίδ.
32. Ὁ δὲ Ἰωνάθαν, ὁ πατράδελφος τοῦ Δαβίδ, ἦτο σύμβουλος, ἀνήρ συνετὸς καὶ γραμματεύς· καὶ Ἰεχιήλ, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀχμονί, ἦτο μετὰ τῶν υἱῶν τοῦ βασιλέως·
33. καὶ ὁ Ἀχιτόφελ, σύμβουλος τοῦ βασιλέως· καὶ Χουσαΐ ὁ Ἀρχίτης, οἰκεῖος τοῦ βασιλέως·
34. καὶ μετὰ τὸν Ἀχιτόφελ, Ἰωδαὲ ὁ υἱὸς τοῦ Βεναΐα καὶ ὁ Ἀβιάθαρ· ἀρχιστράτηγος δὲ τοῦ βασιλέως ὁ Ἰωάβ.

Ψαλμοί 78:56-66
56. Καὶ ὅμως ἐπείρασαν καὶ παρώξυναν τὸν Θεὸν τὸν ὕψιστον καὶ δὲν ἐφύλαξαν τὰ μαρτύρια αὐτοῦ·
57. ἀλλ᾿ ἐστράφησαν καὶ ἐφέρθησαν ἀπίστως, ὡς οἱ πατέρες αὐτῶν· ἐστράφησαν ὡς τόξον στρεβλόν·
58. καὶ παρώργισαν αὐτὸν μὲ τοὺς ὑψηλοὺς αὑτῶν τόπους, καὶ μὲ τὰ γλυπτὰ αὑτῶν διήγειραν αὐτὸν εἰς ζηλοτυπίαν.
59. Ἤκουσεν ὁ Θεὸς καὶ ὑπερωργίσθη καὶ ἐβδελύχθη σφόδρα τὸν Ἰσραήλ·
60. καὶ ἐγκατέλιπε τὴν σκηνήν τοῦ Σηλώ, τὴν σκηνήν ὅπου κατῴκησε μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων·
61. καὶ παρέδωκεν εἰς αἰχμαλωσίαν τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὴν δόξαν αὐτοῦ εἰς χεῖρα ἐχθροῦ·
62. καὶ παρέδωκεν εἰς ῥομφαίαν τὸν λαὸν αὑτοῦ καὶ ὑπερωργίσθη κατὰ τῆς κληρονομίας αὑτοῦ·
63. τοὺς νέους αὐτῶν κατέφαγε πῦρ, καὶ αἱ παρθένοι αὐτῶν δὲν ἐνυμφεύθησαν·
64. οἱ ἱερεῖς αὐτῶν ἔπεσον ἐν μαχαίρᾳ, καὶ αἱ χῆραι αὐτῶν δὲν ἐπένθησαν.
65. Τότε ἐξηγέρθη ὡς ἐξ ὕπνου ὁ Κύριος, ὡς ἄνθρωπος δυνατός, βοῶν ἀπὸ οἴνου·
66. καὶ ἐπάταξε τοὺς ἐχθροὺς αὑτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω· ὄνειδος αἰώνιον ἔθεσεν ἐπ᾿ αὐτούς.

Παροιμίαι 20:4-5
4. Ὁ ὀκνηρὸς δὲν θέλει νὰ ἀροτριᾷ ἐξ αἰτίας τοῦ χειμῶνος· διὰ τοῦτο θέλει ζητεῖ ἐν τῷ θέρει καὶ δὲν θέλει λαμβάνει.
5. Ἡ βουλή ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὡς ὕδατα βαθέα· ἀλλ᾿ ὁ συνετὸς ἄνθρωπος θέλει ἀνασύρει αὐτήν.

Πράξεις 10:1-23
1. Ἦτο δὲ τὶς ἄνθρωπος ἐν Καισαρείᾳ ὀνόματι Κορνήλιος, ἑκατόνταρχος ἐκ τοῦ τάγματος τοῦ λεγομένου Ἰταλικοῦ,
2. εὐσεβής καὶ φοβούμενος τὸν Θεὸν μετὰ παντὸς τοῦ οἴκου αὑτοῦ, ὅστις καὶ ἔκαμνεν ἐλεημοσύνας εἰς τὸν λαὸν πολλὰς καὶ ἐδέετο τοῦ Θεοῦ διαπαντός·
3. οὗτος εἶδε φανερὰ δι᾿ ὀράματος περὶ τὴν ἐννάτην ὥραν τῆς ἡμέρας ἄγγελον τοῦ Θεοῦ, ὅτι εἰσῆλθε πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· Κορνήλιε.
4. Ὁ δὲ ἀτενίσας εἰς αὐτὸν καὶ ἔμφοβος γενόμενος, εἶπε· Τί εἶναι, Κύριε; Καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· Αἱ προσευχαὶ σου καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνόν σου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
5. Καὶ τώρα πέμψον εἰς Ἰόππην ἀνθρώπους καὶ προσκάλεσον τὸν Σίμωνα, ὅστις ἐπονομάζεται Πέτρος·
6. οὗτος ξενίζεται παρὰ τινι Σίμωνι βυρσοδέψῃ, ἔχοντι οἰκίαν πλησίον τῆς θαλάσσης. Οὗτος θέλει σοὶ λαλήσει τί πρέπει νὰ κάμνῃς.
7. Καθὼς δὲ ἀνεχώρησεν ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν πρὸς τὸν Κορνήλιον, ἐφώναξε δύο ἐκ τῶν ὑπηρετῶν αὑτοῦ καὶ ἕνα στρατιώτην εὐσεβῆ ἐκ τῶν διαμενόντων πάντοτε πλησίον αὐτοῦ,
8. καὶ διηγηθεὶς πρὸς αὐτοὺς τὰ πάντα, ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὴν Ἰόππην.
9. Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἐνῷ ἐκεῖνοι ὡδοιπόρουν καὶ ἐπλησίαζον εἰς τὴν πόλιν, ἀνέβη ὁ Πέτρος εἰς τὸ δῶμα διὰ νὰ προσευχηθῇ περὶ τὴν ἕκτην ὥραν.
10. Καὶ πεινάσας ἤθελε νὰ φάγῃ· ἐνῷ δὲ ἡτοίμαζον, ἐπῆλθεν ἐπ᾿ αὐτὸν ἔκστασις,
11. καὶ θεωρεῖ τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον καὶ καταβαῖνον ἐπ᾿ αὐτὸν σκεῦός τι ὡς σινδόνα μεγάλην, τὸ ὁποῖον ἦτο δεδεμένον ἀπὸ τῶν τεσσάρων ἄκρων καὶ κατεβιβάζετο ἐπὶ τὴν γῆν,
12. ἐντὸς τοῦ ὁποίου ὑπῆρχον πάντα τὰ τετράποδα τῆς γῆς καὶ τὰ θηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ.
13. Καὶ ἔγεινε φωνή πρὸς αὐτόν· Σηκωθείς, Πέτρε, σφάξον καὶ φάγε·
14. Ὁ δὲ Πέτρος εἶπε· Μή γένοιτο, Κύριε· διότι οὐδέποτε ἔφαγον οὐδὲν βέβηλον ἤ ἀκάθαρτον.
15. Καὶ πάλιν ἐκ δευτέρου ἔγεινε φωνή πρὸς αὐτόν· Ὅσα ὁ Θεὸς ἐκαθάρισε, σὺ μή λέγε βέβηλα.
16. Ἔγεινε δὲ τοῦτο τρίς, καὶ πάλιν ἀνελήφθη τὸ σκεῦος εἰς τὸν οὐρανόν.
17. Ἐνῷ δὲ ὁ Πέτρος ἦτο ἐν ἀπορίᾳ καθ᾿ ἑαυτὸν τί ἐσήμαινε τὸ ὄραμα, τὸ ὁποῖον εἶδεν, ἰδού, οἱ ἄνθρωποι οἱ ἀπεσταλμένοι παρὰ τοῦ Κορνηλίου ἐρωτήσαντες καὶ μαθόντες τὴν οἰκίαν τοῦ Σίμωνος ἔφθασαν εἰς τὴν πύλην,
18. καὶ φωνάξαντες ἠρώτων ἄν ὁ Σίμων ὁ ἐπονομαζόμενος Πέτρος ξενίζεται ἐνταῦθα.
19. Καὶ ἐνῷ ὁ Πέτρος διελογίζετο περὶ τοῦ ὀράματος, εἶπε πρὸς αὐτὸν τὸ Πνεῦμα· Ἰδού, τρεῖς ἄνθρωποι σὲ ζητοῦσι·
20. σηκωθεὶς λοιπὸν κατάβηθι καὶ ὕπαγε μετ᾿ αὐτῶν, μηδόλως διστάζων, διότι ἐγὼ ἀπέστειλα αὐτούς.
21. Καταβὰς δὲ ὁ Πέτρος πρὸς τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτὸν ἀπὸ τοῦ Κορνηλίου, εἶπεν· Ἰδού, ἐγὼ εἶμαι ἐκεῖνος τὸν ὁποῖον ζητεῖτε· τίς ἡ αἰτία διὰ τὴν ὁποίαν ἤλθετε;
22. Οἱ δὲ εἶπον· Κορνήλιος ὁ ἑκατόνταρχος, ἀνήρ δίκαιος καὶ φοβούμενος τὸν Θεὸν καὶ μαρτυρούμενος ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων, διετάχθη θεόθεν ὑπὸ ἁγίου ἀγγέλου νὰ σὲ προσκαλέσῃ εἰς τὸν οἶκον αὑτοῦ καὶ νὰ ἀκούσῃ λόγους παρὰ σοῦ.
23. Προσκαλέσας λοιπὸν αὐτοὺς ἔσω, ἐφιλοξένησε. Τῇ δὲ ἐπαύριον ἐξῆλθεν ὁ Πέτρος μετ᾿ αὐτῶν, καὶ τινες τῶν ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ τῆς Ἰόππης ὑπῆγον μετ᾿ αὐτόν,