Raamattu vuodessa
Heinäkuu 17


1 Aikakirja 26:1-32
1. Portinvartijoiden osastot olivat seuraavat: Korahin suvusta oli Meselemja, Koren poika, Asafin jälkeläisiä.
2. Meselemjan pojat: esikoinen oli Sakarja, toinen Jediael, kolmas Sebadja, neljäs Jatniel,
3. viides Elam, kuudes Johanan, seitsemäs Eljoenai.
4. Obed-Edomin pojat: esikoinen oli Semaja, toinen Josabad, kolmas Joah, neljäs Sakar, viides Netanel,
5. kuudes Ammiel, seitsemäs Isaskar, kahdeksas Peulletai. Näin Jumala oli häntä siunannut.
6. Hänen pojalleen Semajalle syntyi poikia, joista tuli sukunsa johtajia, sillä he olivat pystyviä miehiä.
7. Semajan pojat olivat Otni, Rafael, Obed, Elsabad ja hänen veljensä Elihu ja Semakja, pystyviä miehiä.
8. Obed-Edomin poikia ja heidän poikiaan ja veljiään oli yhteensä kuusikymmentäkaksi, ja he kaikki olivat pystyviä ja työssään tarmokkaita miehiä.
9. Meselemjan poikia ja veljiä, pystyviä miehiä, oli kahdeksantoista.
10. Myös Hosalla, joka oli Merarin jälkeläisiä, oli poikia. Simri oli päämies; vaikka hän ei ollut esikoinen, hänen isänsä oli asettanut hänet päämieheksi.
11. Toinen oli Hilkia, kolmas Tebalja, neljäs Sakarja. Kaikkiaan Hosan poikia ja veljiä oli kolmetoista.
12. Näiden portinvartijoiden osastoille oli tehtävät jaettu miesluvun mukaan. Vartijoiden tehtävänä oli palvella veljiensä tavoin Herran temppelissä.
13. He arpoivat keskenään portit, ja pienet ja suuret suvut olivat tässä tasaveroisia.
14. Itäinen portti tuli Selemjan osalle. Sitten heitettiin arpaa hänen pojalleen Sakarjalle, joka oli taitava neuvonantaja, ja hänen osalleen tuli pohjoinen portti.
15. Obed- Edomille tuli eteläinen portti ja hänen pojilleen varastohuone.
16. Suppimille ja Hosalle tuli läntinen portti ja Salleketportti, jonka kohdalta tie nousee rinnettä ylös. Vartiotehtävät jaettiin näin:
17. itäpuolella oli joka päivä kuusi miestä, pohjoispuolella joka päivä neljä, eteläpuolella neljä ja kummankin varastohuoneen kohdalla kaksi miestä.
18. Länsipuolella oli tien kohdalla neljä miestä ja Parbarissa kaksi.
19. Nämä olivat Korahin ja Merarin sukuihin kuuluvien portinvartijoiden osastot.
20. Muutamia näiden leeviläisten veljiä oli asetettu vartioimaan temppelin aarteita ja pyhiä lahjoja.
21. Gersonin sukuun kuuluvan Laedanin jälkeläisistä olivat Jehielin pojat Laedanin sukuhaaran päämiehiä.
22. Heistä kaksi, Setam ja hänen veljensä Joel, oli asetettu vartioimaan Herran temppelin aarteita.
23. Muut aarteiden vartijat kuuluivat Amramin, Jisharin, Hebronin ja Ussielin sukuihin.
24. Aarteiden vartijoiden päällikkönä oli Sebuel, Mooseksen pojan Gersomin jälkeläinen.
25. Gersomin veljen Elieserin poika oli Rehabja, tämän poika Jesaja, tämän Joram, tämän Sikri, tämän Selomot.
26. Selomot oli veljineen asetettu vartioimaan niitä pyhiä aarteita, jotka kuningas Daavid, sukujen päämiehet sekä tuhannen- ja sadanpäälliköt ja muut sotaväen päälliköt olivat pyhittäneet Jumalalle.
27. Ne olivat sotasaalista, jonka he olivat pyhittäneet Herran temppeliä varten.
28. Myös kaikki, mitä profeetta Samuel sekä Saul, Kisin poika, Abner, Nerin poika, ja Joab, Serujan poika, olivat Herralle pyhittäneet, oli Selomotin ja hänen veljiensä valvonnassa.
29. Jisharin sukuun kuuluvan Kenanjan ja hänen poikiensa tehtäväksi annettiin toimia maallisissa asioissa israelilaisten virkamiehinä ja tuomareina.
30. Hebronin sukuun kuuluva Hasabja ja hänen sukunsa miehet, tuhatseitsemänsataa pystyvää miestä, asetettiin hoitamaan sekä uskonnollisia että kuninkaan hallintoon kuuluvia asioita Jordanin länsipuolella asuvien israelilaisten keskuudessa.
31. Hebronin sukuun kuuluva Jeria oli hebronilaisten päämies. Daavidin neljäntenäkymmenentenä hallitusvuotena heidät tutkittiin sukuluetteloiden mukaan, ja ilmeni, että Gileadin Jaeserissa oli joukko pystyviä tämän suvun miehiä.
32. Kuningas Daavid asetti Jerian ja hänen sukunsa miehet, kaksituhattaseitsemänsataa pystyvää miestä, sukuhaarojensa päämiehiä kaikki, hoitamaan sekä uskonnollisia että kuninkaan hallintoon kuuluvia asioita Ruubenin ja Gadin heimon ja itäisten manasselaisten alueella.

1 Aikakirja 27:1-34
1. Tässä ovat lueteltuina israelilaiset sukujen päämiehet, tuhannen- ja sadanpäälliköt ja kuninkaan palveluksessa olevat hallintomiehet, joiden tehtävänä oli huolehtia sotaväenosastoista. Kautta vuoden nämä osastot palvelivat vuorotellen kuukauden kerrallaan, ja kunkin osaston vahvuus oli 24 000 miestä.
2. Ensimmäistä osastoa, joka palveli ensimmäisessä kuussa, johti Jasobeam, Sabdielin poika; hänen osastossaan oli 24 000 miestä.
3. Hän oli Peresin sukua, ja ensimmäisessä kuussa hän oli kaikkien osastonsa upseerien päällikkö.
4. Toisessa kuussa palvelevan osaston päällikkönä oli ahoahilainen Dodai; hänen osastossaan oli 24 000 miestä. Toisena johtajana hänen osastossaan oli Miklot.
5. Kolmannessa kuussa palvelevaa kolmatta osastoa johti päällikkönä Benaja, pappi Jojadan poika; hänen osastossaan oli 24 000 miestä.
6. Tämä Benaja oli yksi Daavidin kolmestakymmenestä sotasankarista. Kun hänestä tuli noiden kolmenkymmenen päällikkö, hänen osastonsa päälliköksi tuli hänen poikansa Ammisabad.
7. Neljäntenä, neljännessä kuussa, oli Asael, Joabin veli, ja hänen jälkeensä hänen poikansa Sebadja; hänen osastossaan oli 24 000 miestä.
8. Viidentenä, viidennessä kuussa, oli päällikkönä Samhut, Serahin sukua; hänen osastossaan oli 24 000 miestä.
9. Kuudentena, kuudennessa kuussa, oli tekoalainen Ira, Ikkesin poika; hänen osastossaan oli 24 000 miestä.
10. Seitsemäntenä, seitsemännessä kuussa, oli pelonilainen Heles, efraimilainen; hänen osastossaan oli 24 000 miestä.
11. Kahdeksantena, kahdeksannessa kuussa, oli husalainen Sibbekai, Serahin sukua; hänen osastossaan oli 24 000 miestä.
12. Yhdeksäntenä, yhdeksännessä kuussa, oli anatotilainen Abieser, Benjaminin heimoa; hänen osastossaan oli 24 000 miestä.
13. Kymmenentenä, kymmenennessä kuussa, oli netofalainen Mahrai, Serahin sukua; hänen osastossaan oli 24 000 miestä.
14. Yhdentenätoista, yhdennessätoista kuussa, oli pireatonilainen Benaja, efraimilainen; hänen osastossaan oli 24 000 miestä.
15. Kahdentenatoista, kahdennessatoista kuussa, oli netofalainen Heldai, Otnielin sukua; hänen osastossaan oli 24 000 miestä.
16. Israelin heimojen johtajat olivat: Ruubenin heimolla oli johtajana Elieser, Sikrin poika, Simeonin heimolla Sefatja, Maakan poika,
17. leeviläisillä Hasabja, Kemuelin poika, Aaronin suvulla Sadok,
18. Juudan heimolla Elihu, Daavidin veli, Isaskarin heimolla Omri, Mikaelin poika,
19. Sebulonin heimolla Jismaja, Obadjan poika, Naftalin heimolla Jerimot, Asrielin poika,
20. Efraimin heimolla Hoosea, Asasjan poika, Manassen heimon läntisellä puoliskolla Joel, Pedajan poika,
21. Gileadissa asuvalla Manassen heimon puoliskolla Jiddo, Sakarjan poika, Benjaminin heimolla Jaasiel, Abnerin poika,
22. Danin heimolla Asarel, Jerohamin poika. Nämä olivat Israelin heimojen päämiehet.
23. Daavid ei ottanut luetteloon mukaan kaksikymmenvuotiaita ja sitä nuorempia; heitä oli paljon, sillä Herra oli luvannut tehdä Israelin kansan monilukuiseksi kuin taivaan tähdet.
24. Joab, Serujan poika, oli tosin aloittanut väenlaskun, mutta hän ei saanut sitä päätökseen, koska Israelia kohtasi Jumalan viha. Siksi ei kansan lukumäärää ole kuningas Daavidin aikakirjoissa.
25. Kuninkaan aarrekammioiden vartijana oli Asmavet, Adielin poika, ja maaseudun kaupungeissa, kylissä ja linnakkeissa olevien varastojen valvojana oli Jonatan, Ussian poika.
26. Peltotöitä tekeviä maatyöläisiä valvoi Esri, Kelubin poika,
27. viinitarhoja ramalainen Simei, viinivarastoja sefamilainen Sabdi,
28. Sefelan oliivilehtoja ja metsäviikunatarhoja gederiläinen Baal-Hanan ja öljyvarastoja Joas.
29. Saaronissa laiduntavan nautakarjan valvojana oli saaronilainen Sitrai, laaksoissa laiduntavaa nautakarjaa valvoi Safat, Adlain poika,
30. kameleita valvoi ismaelilainen Obil, aaseja meronotilainen Jehdeja,
31. lampaita ja vuohia hagarilainen Jasis. He kaikki olivat kuningas Daavidin omaisuuden ylivalvojia.
32. Daavidin neuvonantajana oli hänen setänsä Jonatan, viisas ja oppinut mies, ja kuninkaan poikien kasvattajana oli Jehiel, Hakmonin poika.
33. Myös Ahitofel oli kuninkaan neuvonantaja, ja arkilainen Husai oli kuninkaan lähin mies.
34. Ahitofelin jälkeen neuvonantajina olivat Jojada, Benajan poika, ja Abjatar. Kuninkaan sotajoukon päällikkönä oli Joab.

Psalmien 78:56-66
56. Mutta he kapinoivat Jumalaa vastaan, he koettelivat häntä, Korkeinta! He eivät noudattaneet hänen säädöksiään
57. vaan kääntyivät omille teilleen ja olivat uskottomia kuten isänsä, kelvottomia kuin löystynyt jousi.
58. He vihastuttivat hänet uhraamalla kukkuloilla, loukkasivat häntä jumaliensa kuvilla.
59. Jumala näki sen, ja hänen vihansa syttyi, hän hylkäsi Israelin kokonaan.
60. Hän hylkäsi asumuksensa, Silon pyhäkön, teltan, jonka oli asettanut ihmisten keskelle.
61. Hän antoi voimansa tunnuksen joutua saaliiksi, jätti pyhän arkkunsa vihollisen käsiin,
62. ja kansansa hän antoi miekan armoille, niin hän omiinsa vihastui.
63. Tuli nielaisi nuoret miehet, enää ei laulettu morsiamille,
64. papit kaatuivat vihollisen miekkaan, lesket eivät saaneet viettää valittajaisia.
65. Mutta Herra havahtui, niin kuin nukkuja havahtuu, niin kuin soturi herää viinin huuruista.
66. Hän ajoi kansansa viholliset pakosalle, tuotti heille ikuisen häpeän.

Sananlaskujen 20:4-5
4. Syksyllä laiska ei kynnä -- elopellolta hän palaa tyhjin käsin.
5. Kuin syvä vesi on ihmisen sydän, mutta ymmärtäväinen sen luotaa.

Teot 10:1-23
1. Kesareassa oli Cornelius-niminen mies, joka palveli sadanpäällikkönä niin sanotussa Italialaisessa kohortissa.
2. Hän oli hurskas ja jumalaapelkäävä, niin kuin koko hänen perhekuntansakin, hän antoi runsaasti almuja juutalaisille ja rukoili alati Jumalaa.
3. Kerran hän iltapäivällä yhdeksännen tunnin vaiheilla näki näyssä selvästi Jumalan enkelin, joka tuli hänen luokseen ja sanoi: "Cornelius!"
4. Cornelius tuijotti peloissaan enkeliä ja kysyi: "Mitä tahdot, herra?" Enkeli vastasi: "Rukouksesi ja almusi ovat uhrina nousseet Jumalan eteen, ja hän on muistanut sinut.
5. Lähetä nyt miehiä Joppeen noutamaan tänne Simon, jota kutsutaan myös Pietariksi.
6. Hän asuu Simon-nimisen nahkurin luona, jonka talo on meren rannalla."
7. Kun enkeli tämän puhuttuaan oli mennyt pois, Cornelius kutsui luokseen kaksi palvelijaansa sekä yhden läheteistään, hurskaan sotilaan.
8. Hän kertoi heille kaiken ja lähetti heidät Joppeen.
9. Seuraavana päivänä, kun miehet olivat matkalla ja jo lähestyivät kaupunkia, Pietari nousi kuudennen tunnin vaiheilla katolle rukoilemaan.
10. Hänen tuli nälkä ja hän halusi ruokaa, mutta sillä aikaa kun ateriaa valmistettiin hän joutui hurmoksiin.
11. Hän näki taivaan avoinna, ja taivaasta tuli alas ikään kuin suuri purjekangas, joka laskettiin maahan neljästä kulmastaan kannateltuna.
12. Siinä oli kaikenlaisia maan eläimiä, nelijalkaisia ja matelijoita, sekä taivaan lintuja.
13. Samassa hän kuuli äänen: "Nouse, Pietari! Teurasta ja syö!"
14. Mutta hän vastasi: "Ei, ei, Herra! En ole koskaan syönyt mitään epäpuhdasta tai kiellettyä."
15. Silloin ääni puhui uudelleen: "Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi."
16. Tämä tapahtui kolmesti. Heti sen jälkeen kangas nostettiin taivaaseen.
17. Kun Pietari vielä ihmetteli, mitä hänen näkynsä oikein tarkoitti, Corneliuksen lähettämät miehet ilmaantuivat portille. He olivat kyselemällä löytäneet Simonin talon
18. ja tiedustelivat nyt kuuluvalla äänellä, oliko talossa vieraana Simon, toiselta nimeltä Pietari.
19. Pietarin yhä pohtiessa näkyään Henki sanoi hänelle: "Kolme miestä kysyy sinua.
20. Mene alas ja lähde epäröimättä heidän mukaansa. Minä olen lähettänyt heidät."
21. Pietari meni alas miesten luo ja sanoi: "Minä olen se, jota etsitte. Mikä on asianne?"
22. Miehet vastasivat: "Pyhä enkeli on ilmestynyt sadanpäällikkö Corneliukselle, joka on hurskas ja jumalaapelkäävä mies ja hyvässä maineessa kaikkien juutalaisten keskuudessa. Enkeli käski hänen kutsua sinut kotiinsa ja kuunnella, mitä sinulla on sanottavana."
23. Silloin Pietari pyysi miehet sisään vieraikseen. Seuraavana päivänä Pietari lähti matkaan miesten kanssa, ja muutamat Joppessa asuvat veljet tulivat hänen mukaansa.