Piibel ühe aasta
Srpanj 15


1 Ajaraamat 26:1-32
1. Mis puutub väravahoidjate rühmadesse, siis oli korahlastest Meselemja, Kore poeg, Aasafi järeltulijate hulgast.
2. Ja Meselemja pojad olid: esmasündinu Sakarja, teine Jediel, kolmas Sebadja, neljas Jatniel,
3. viies Eelam, kuues Joohanan, seitsmes Eljoenai.
4. Ja Oobed-Edomi pojad olid: esmasündinu Semaja, teine Joosabad, kolmas Joah, neljas Saakar, viies Netaneel,
5. kuues Ammiel, seitsmes Issaskar, kaheksas Peulletai; sest Jumal oli teda õnnistanud.
6. Ja tema pojale Semajale sündisid pojad, kes oma perekondades valitsesid, sest nad olid vahvad mehed.
7. Semaja pojad olid: Otni, Refael, Oobed, Elsabad ja tema vennad, vahvad mehed, Elihu ja Semakja.
8. Kõik need olid Oobed-Edomi järeltulijad, nemad ja nende pojad ja vennad, vahvad mehed, tublid teenistuses - kokku kuuskümmend kaks Oobed-Edomist.
9. Meselemjal olid pojad ja vennad, vahvad mehed, kokku kaheksateist.
10. Ja Hosal, kes oli Merari järeltulijaist, olid pojad: Simri, peamees, kelle tema isa peameheks pani, kuigi ta ei olnud esmasündinu;
11. teine Hilkija, kolmas Tebalja, neljas Sakarja; kõiki Hosa poegi ja vendi oli kokku kolmteist.
12. Neil väravahoidjate rühmadel oli vastavalt meeste peade arvule kohustus, nagu nende vendadelgi, teenida Issanda kojas.
13. Ja nad heitsid liisku, niihästi väikesed kui suured perekonnad, iga värava pärast.
14. Ja Selemjale langes liisk ida poole; ka tema pojale Sakarjale, kes oli tark nõuandja, heideti liisku, ja temale tuli liisk põhja poole;
15. Oobed-Edomile tuli liisk lõuna poole, ja tema poegadele sai varaait;
16. Suppimile ja Hosale tuli liisk lääne poole, Salleketi värava juurde ülesviival teel, vahtkond vahtkonna kõrvale:
17. ida pool kuus leviiti, põhja pool iga päev neli, lõuna pool iga päev neli ja varaaida juures kaks ja kaks;
18. eesõue juures, lääne pool: neli tee ääres, kaks eesõue juures.
19. Need olid väravahoidjate rühmad korahlaste järeltulijaist ja Merari järeltulijaist.
20. Ja leviidid: Ahhija oli Jumala koja varanduste ja pühitsetud andide varanduste hoidjaks.
21. Laedani pojad, Geersoni poja Laedani pojad, perekonna peamehed; Geersoni pojal Laedanil oli Jehiel.
22. Jehieli pojad Seetam ja Joel, tema vend, olid Issanda koja varanduste hoidjad.
23. Mis puutub amramlastesse, jisharlastesse, hebronlastesse ja ossiellastesse,
24. siis oli Moosese poja Geersomi poeg Sebuel varanduste ülem.
25. Ja tema Elieserist põlvnevad vennad olid: selle poeg Rehabja, tema poeg Jesaja, tema poeg Jooram, tema poeg Sikri ja tema poeg Selomit.
26. See Selomit ja tema vennad hoidsid kõiki neid pühitsetud andide varandusi, mis kuningas Taavet, perekondade peamehed, tuhande- ja sajapealikud ja sõjaväepealikud olid pühitsenud.
27. Sõjasaagist olid nad need Issanda koja toetuseks pühitsenud.
28. Nõndasamuti kõik, mis nägija Saamuel ja Saul, Kiisi poeg, ja Abner, Neeri poeg, ja Joab, Seruja poeg, olid pühitsenud; kõik pühitsetu oli Selomiti ja tema vendade käe all.
29. Jisharlastest olid Kenanja ja tema pojad Iisraelis ilmalikus teenistuses - ametnikeks ja kohtumõistjaiks.
30. Hebronlastest olid Hasabja ja tema vennad, tuhat seitsesada vahvat meest, Iisraeli valitsusvõimu eesotsas siinpool Jordanit, lääne pool, kõigis Issanda ülesandeis ja kuninga teenistuses.
31. Hebronlastest olid: Jerija, peamees - mis puutub hebronlastesse, nende perekondade järeltulijaisse, siis otsiti neid Taaveti neljakümnendal valitsemisaastal ja nende hulgast leiti vahvaid mehi Gileadi Jaaseris -,
32. ja tema vennad, kaks tuhat seitsesada vahvat meest, perekondade peamehed. Kuningas Taavet pani need ruubenlastele, gaadlastele ja Manasse poolele suguharule ülevaatajaiks kõigis Jumala ja kuninga asjus.

1 Ajaraamat 27:1-34
1. Äraloetud Iisraeli laste arv, perekondade peamehed, tuhande- ja sajapealikud, ja nende ülevaatajad, kuninga teenistujad kõiges, mis puutus rühmadesse, kes tulid ja läksid kuust kuusse kõigis aasta kuudes, igas rühmas kakskümmend neli tuhat meest:
2. esimese rühma ülem esimeses kuus oli Jaasobeam, Sabdieli poeg, ja tema rühma kuulus kakskümmend neli tuhat;
3. tema oli Peretsi järglasi ja oli kõigi väepealikute ülem esimeses kuus.
4. Ja teise kuu rühma ülem oli ahohlane Doodai; tema rühmas oli ka vürst Miklot ja tema rühma kuulus kakskümmend neli tuhat.
5. Kolmas väepealik kolmandas kuus oli Benaja, preester Joojada poeg, kui peamees; ja tema rühma kuulus kakskümmend neli tuhat.
6. See Benaja oli kangelane kolmekümne hulgas ja kolmekümne ülem; tema rühmas oli ta poeg Ammisabad.
7. Neljas neljandas kuus oli Asael, Joabi vend, ja tema järel ta poeg Sebadja; ja tema rühma kuulus kakskümmend neli tuhat.
8. Viies viiendas kuus oli pealik Samhut, jisrahlane; ja tema rühma kuulus kakskümmend neli tuhat.
9. Kuues kuuendas kuus oli tekoalane Iira, Ikkesi poeg; ja tema rühma kuulus kakskümmend neli tuhat.
10. Seitsmes seitsmendas kuus oli pelonlane Heles, Efraimi järglastest; ja tema rühma kuulus kakskümmend neli tuhat.
11. Kaheksas kaheksandas kuus oli huusalane Sibbekai serahlastest; ja tema rühma kuulus kakskümmend neli tuhat.
12. Üheksas üheksandas kuus oli anatotlane Abieser benjaminlastest; ja tema rühma kuulus kakskümmend neli tuhat.
13. Kümnes kümnendas kuus oli netofalane Mahrai serahlastest; ja tema rühma kuulus kakskümmend neli tuhat.
14. Üheteistkümnes üheteistkümnendas kuus oli piraatonlane Benaja Efraimi järglastest; ja tema rühma kuulus kakskümmend neli tuhat.
15. Kaheteistkümnes kaheteistkümnendas kuus oli netofalane Heldai, Otnielist põlvnev; ja tema rühma kuulus kakskümmend neli tuhat.
16. Ja Iisraeli suguharude eesotsas olid: ruubenlastel vürst Elieser, Sikri poeg; siimeonlastel Sefatja, Maaka poeg;
17. Leevil Hasabja, Kemueli poeg; Aaronil Saadok;
18. Juudal Elihu, Taaveti vend; Issaskaril Omri, Miikaeli poeg;
19. Sebulonil Jismaja, Obadja poeg; Naftalil Jerimot, Asrieli poeg;
20. Efraimi poegadel Hoosea, Asasja poeg; Manasse poolel suguharul Joel, Pedaja poeg;
21. poolel Manassel Gileadis Jiddo, Sakarja poeg; Benjaminil Jaasiel, Abneri poeg;
22. Daanil Asarel, Jerohami poeg. Need olid Iisraeli suguharude vürstid.
23. Aga Taavet ei lasknud ära lugeda neid, kes olid kahekümneaastased ja alla selle, sest Issand oli tõotanud teha Iisraeli nõnda paljuks, kui on taevatähti.
24. Joab, Seruja poeg, oli küll hakanud lugema, aga ei olnud lõpetanud, sest selle pärast tabas viha Iisraeli; ja nõnda ei tulnud see arv kuningas Taaveti Ajaraamatusse.
25. Kuninga varanduse ülevaataja oli Asmavet, Adieli poeg; põldudel, linnades, külades ja tornides olevate varanduste ülevaataja oli Joonatan, Ussija poeg.
26. Põllutööliste ja maaharijate ülevaataja oli Esri, Keluubi poeg.
27. Viinamägede ülevaataja oli raamalane Simei; viinamäesaaduste, veinitagavarade ülevaataja oli sifmilane Sabdi.
28. Õlipuude ja Madalmaal olevate metsviigipuude ülevaataja oli gederlane Baal-Haanan; õlitagavarade ülevaataja oli Joas.
29. Saaronis karjas käivate veiste ülevaataja oli saaronlane Sitrai; orgudes olevate veiste ülevaataja oli Saafat, Adlai poeg.
30. Kaamelite ülevaataja oli ismaeliit Oobil; emaeeslite ülevaataja oli meeronotlane Jehdeja.
31. Lammaste ja kitsede ülevaataja oli hagrilane Jaasis. Need kõik olid kuningas Taaveti varanduse valitsejad.
32. Joonatan, Taaveti lell, tark mees ja kirjatundja, oli nõunik; Jehiel, Hakmoni poeg, oli kuninga poegade juures.
33. Ahitofel oli kuninga nõuandja; arklane Huusai oli kuninga sõber.
34. Pärast Ahitofelit olid Joojada, Benaja poeg, ja Ebjatar; kuninga väepealik oli Joab.

Laulud 78:56-66
56. Aga nemad ajasid kiusu ja trotsisid Jumalat, Kõigekõrgemat, ega pidanud tema tunnistusi,
57. vaid loobusid neist ning murdsid ustavuse, nõnda nagu nende vanemad, ja põrkasid kõrvale, nagu lõtv amb,
58. ja vihastasid teda oma ohvrikinkudega ja ärritasid teda oma puuslikega.
59. Jumal kuulis seda ja raevutses ning hülgas Iisraeli täiesti
60. ja heitis ära hoone Siilos, telgi, mille ta oli püstitanud inimeste keskele.
61. Ta andis vangi oma vägevuse ja ilu oma vaenlaste kätte,
62. ja andis oma rahva mõõga kätte ning raevutses oma pärisosa vastu.
63. Nende noored mehed sõi tuli ja nende neitsid jäid pulmailuta;
64. nende preestrid langesid mõõga läbi ja nende lapsed ei saanud nutta leinanuttu.
65. Aga Issand ärkas otsekui unest, nagu sangar, kes veiniuimast virgub,
66. ja lõi oma vaenlased põgenema; ta pani nad igaveseks teotuseks.

Õpetussõnad 20:4-5
4. Laisk ei künna sügisel: lõikusajal ta ootab asjata.
5. Nõu on mehe südames nagu sügav vesi, aga arukas mees oskab seda ammutada.

Apostlite Teod 10:1-23
1. Kaisarea linnas oli üks mees, Korneelius nimi, nõndanimetatud Itaalia kohordi pealik,
2. vaga ja jumalakartlik koos terve oma perega; ta jagas rahvale palju almuseid ja palus alati Jumalat.
3. See nägi nägemuses selgesti, umbes kell kolm pärast lõunat, Jumala ingli enese juurde sisse astuvat ja ütlevat: 'Korneelius!'
4. Tema vaatas aga ainiti ingli otsa ja ütles kartma lüües: 'Mis on, isand?' See ütles talle: 'Sinu palved ja su almused on tõusnud Jumala ette sind meelde tuletama.
5. Ja nüüd saada mehi Joppesse ning lase kutsuda Siimon, kelle hüüdnimi on Peetrus.
6. Tema on külaliseks nahkur Siimona juures, kellel on koda mere ääres.'
7. Kui temaga rääkinud ingel oli lahkunud, kutsus Korneelius kaks majateenrit ja ühe jumalakartliku sõduri nende hulgast, kes alati ta juures viibisid,
8. jutustas neile kõigest ning läkitas nad Joppesse.
9. Aga järgmisel päeval, kui nad teed käies lähenesid linnale, läks Peetrus keskpäeva ajal katusele palvetama.
10. Ja talle tuli nälg ning ta tahtis midagi süüa. Aga kui talle süüa tehti, siis sündis, et ta oli nagu endast ära
11. ja nägi taeva avatud olevat ja sealt laskuvat anuma otsekui suure lina, mida nelja nurka pidi maa peale lasti.
12. Selle sees oli igasuguseid ilmamaa neljajalgseid ja roomajaid ja taeva linde.
13. Ja talle kostis hääl: 'Tõuse, Peetrus, tapa ja söö!'
14. Aga Peetrus ütles: 'Ei ilmaski, Issand, sest ma ei ole veel kunagi söönud seda, mis on keelatud ja rüve.'
15. Ja hääl hüüdis talle teist korda: 'Mida Jumal on puhtaks tunnistanud, seda sina ära pea keelatuks!'
16. See sündis kolm korda, ja kohe võeti anum üles taevasse.
17. Aga kui Peetrus oli eneses kahevahel, mida tema nähtud nägemus küll peaks tähendama, vaata, siis Korneeliuse läkitatud mehed, kes olid Siimona koja üles otsinud, seisid värava taga
18. ning pärisid, hüüdes: 'Kas Siimon, hüüdnimega Peetrus, on siin külas?'
19. Peetrus alles mõtiskles nägemuse üle, kui Vaim ütles talle: 'Vaata, kolm meest otsib sind.
20. Tõuse nüüd kohe, astu alla ja mine nendega koos ilma kõhklemata, sest mina ise olen nad läkitanud.'
21. Peetrus astus siis alla meeste juurde ja ütles: 'Ennäe, mina olen see, keda te otsite. Mis asja pärast te olete tulnud?'
22. Nemad vastasid: 'Rooma pealik Korneelius, õiglane ja jumalakartlik mees, kellel on hea maine kogu juuda rahva hulgas, on saanud pühalt inglilt märku sind oma majja kutsuda ja kuulata sinu sõnu.'
23. Siis ta kutsus nad sisse endale külla.Järgmisel päeval Peetrus tõusis ja läks teele koos nendega ja mõned Joppe vennad läksid temaga kaasa.