Biblio en unu jaro
Marto 24


Leviticus 26:1-46
1. Ne faru al vi idolojn, kaj figurojn kaj statuojn ne starigu cxe vi, kaj sxtonojn kun bildoj ne kusxigu en via lando, por adorklinigxi super ili:cxar Mi estas la Eternulo, via Dio.
2. Miajn sabatojn observu, kaj Mian sanktejon respektegu:Mi estas la Eternulo.
3. Se vi agos laux Miaj legxoj kaj observos Miajn ordonojn kaj plenumos ilin,
4. tiam Mi donos al vi pluvojn iliatempe, kaj la tero donos siajn produktajxojn, kaj la kampa arbo donos siajn fruktojn.
5. Kaj la tempo de drasxado dauxros cxe vi gxis la enkolektado de la vinberoj, kaj la enkolektado de vinberoj dauxros gxis la semado, kaj vi mangxos vian panon sate kaj vi logxos sendangxere en via lando.
6. Kaj Mi donos pacon al via lando, kaj kiam vi kusxos, neniu vin timigos;kaj Mi forigos la malbonajn bestojn el la lando, kaj glavo ne trapasos vian landon.
7. Kaj vi pelos viajn malamikojn, kaj ili falos antaux vi de glavo.
8. Kaj kvin al vi pelos centon, kaj cent el vi pelos dekmilon; kaj viaj malamikoj falos antaux vi de glavo.
9. Kaj Mi turnos Min al vi kaj kreskigos vin kaj multigos vin, kaj Mi fortikigos Mian interligon kun vi.
10. Kaj vi mangxos grenon malnovan pasintjaran, kaj vi elportos la malnovan pro la nova.
11. Kaj Mi starigos Mian logxejon inter vi, kaj Mia animo vin ne abomenos.
12. Kaj Mi iros inter vi, kaj Mi estos via Dio, kaj vi estos Mia popolo.
13. Mi estas la Eternulo, via Dio, kiu elkondukis vin el la lando Egipta,por ke vi ne estu iliaj sklavoj; kaj Mi rompis la bastonojn de via jugo kaj ekirigis vin kun levita kapo.
14. Sed se vi ne obeos Min kaj ne faros cxiujn cxi tiujn ordonojn;
15. kaj se vi malestimos Miajn legxojn kaj se via animo abomenos Miajn decidojn, kaj vi ne plenumos cxiujn Miajn ordonojn, rompante Mian interligon:
16. tiam ankaux Mi faros al vi tion:Mi sendos sur vin teruron, maldikigxon,kaj febron, kiuj konsumas la okulojn kaj senfortigas la animon; kaj vi semos viajn semojn vane, ilin mangxos viaj malamikoj.
17. Kaj Mi turnos Mian vizagxon kontraux vin, kaj vi falos antaux viaj malamikoj, kaj regos vin viaj malamantoj, kaj vi kuros, kiam neniu pelos vin.
18. Kaj se vi malgraux cxi tio ne obeos Min, tiam Mi sepoble pligrandigos la punon pro viaj pekoj.
19. Kaj Mi rompos vian fieran obstinecon, kaj Mi faros vian cxielon kiel fero kaj vian teron kiel kupro.
20. Kaj vane konsumigxos via forto; via tero ne donos siajn produktajxojn,kaj la arboj de la tero ne donos siajn fruktojn.
21. Kaj se vi malgraux tio spitos Min kaj ne volos obei Min, tiam Mi aldonos sepoble da frapoj laux viaj pekoj.
22. Kaj Mi venigos sur vin la sovagxajn bestojn, kaj ili formangxos viajn infanojn kaj ekstermos viajn brutojn kaj malmultigos vin tiel, ke viaj vojoj dezertigxos.
23. Se ankaux per tio vi ne humiligxos, sed plue agos kontraux Mi:
24. tiam ankaux Mi agos kontraux vi, kaj Mi ankaux frapos vin sepoble pro viaj pekoj.
25. Kaj Mi venigos sur vin vengxan glavon, kiu vengxos pro la interligo;kaj vi kolektigxos en viaj urboj, kaj Mi sendos peston en vian mezon, kaj vi estos fordonitaj en la manojn de la malamiko.
26. Kiam Mi rompos al vi la apogon de la pano, tiam dek virinoj bakos vian panon en unu forno kaj redonos vian panon pesante, kaj vi mangxos kaj ne satigxos.
27. Kaj se vi malgraux tio ne obeos Min, kaj spitos Min:
28. tiam Mi iros kontraux vin kolere, kaj Mi punos vin sepoble pro viaj pekoj.
29. Kaj vi mangxos la karnon de viaj filoj, kaj la karnon de viaj filinoj vi mangxos.
30. Kaj Mi detruos viajn altajxojn kaj ruinigos viajn kolonojn de la suno,kaj Mi jxetos viajn kadavrojn sur la rompitajxojn de viaj idoloj, kaj Mia animo abomenos vin.
31. Kaj Mi faros el viaj urboj dezerton, kaj Mi ruinigos viajn sanktejojn,kaj Mi ne flaros viajn agrablajn odorajxojn.
32. Kaj Mi dezertigos la teron, ke miregos pri gxi viaj malamikoj, kiuj eklogxos sur gxi.
33. Kaj vin Mi disjxetos inter la popolojn, kaj Mi nudigos post vi glavon;kaj via tero estos dezerta kaj viaj urboj estos ruinigitaj.
34. Tiam la tero ricevos kontentigon pri siaj sabatoj dum la tuta tempo de sia dezerteco, kiam vi estos en la lando de viaj malamikoj; tiam ripozos la tero kaj kontentigos sin pri siaj sabatoj.
35. Dum la tuta tempo de dezerteco gxi ripozos, kiom gxi ne ripozis en viaj sabatoj, kiam vi logxis sur gxi.
36. Kaj al la restintoj el vi Mi sendos timon en ilian koron en la lando de iliaj malamikoj; kaj pelos ilin brueto de falanta folio, kaj ili kuros, kiel oni kuras de glavo, kaj ili falos, kiam neniu ilin persekutos.
37. Kaj ili falos unu sur alian, kiel de glavo, dum neniu ilin pelos; kaj vi ne havos forton por stari antaux viaj malamikoj.
38. Kaj vi pereos inter la popoloj, kaj formangxos vin la lando de viaj malamikoj.
39. Kaj la restintoj el vi senfortigxos pro siaj pekoj en la landoj de viaj malamikoj, kaj ankaux pro la pekoj de siaj patroj ili senfortigxos.
40. Tiam ili konfesos sian kulpon kaj la kulpon de siaj patroj en la malbonagoj, kiujn ili faris kontraux Mi kaj pri kio ili spitis Min.
41. Ankaux Mi iris kontraux ilin kaj envenigis ilin en la landon de iliaj malamikoj; kaj se tiam humiligxos ilia koro ne cirkumcidita kaj se ili donos kontentigon pri siaj pekoj,
42. tiam Mi rememoros Mian interligon kun Jakob, kaj Mian interligon kun Isaak kaj Mian interligon kun Abraham Mi rememoros, kaj la landon Mi rememoros.
43. La lando estos forlasita de ili kaj ricevos kontentigon pri siaj sabatoj, kiam gxi dezertigxos post ili; kaj ili donos kontentigon pri siaj kulpoj, cxar ili malrespektis Miajn decidojn kaj Miajn legxojn ilia animo abomenis.
44. Kaj tamen, kiam ili estos en la lando de siaj malamikoj, Mi ne malestimos ilin, kaj ne abomenos ilin tiom, por ekstermi ilin, por neniigi Mian interligon kun ili; cxar Mi estas la Eternulo, ilia Dio.
45. Kaj Mi rememoros por ili la interligon kun la antauxuloj, kiujn Mi elkondukis el la lando Egipta antaux la okuloj de la popoloj, por esti ilia Dio:Mi estas la Eternulo.
46. Tio estas la legxoj kaj decidoj kaj instruoj, kiujn starigis la Eternulo inter Si kaj la Izraelidoj sur la monto Sinaj per Moseo.

Leviticus 27:1-34
1. Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante:
2. Parolu al la Izraelidoj, kaj diru al ili:Se iu faros sanktan promeson dedicxi animon laux via taksado al la Eternulo,
3. tiam via taksado devas esti:pro virseksulo en la agxo de dudek jaroj gxis sesdek jaroj via taksado estu kvindek sikloj da argxento laux la sankta siklo.
4. Kaj se tio estos virino, tiam via taksado estu tridek sikloj.
5. Kaj se tio estos agxulo de kvin jaroj gxis dudek jaroj, via taksado estu pro viro dudek sikloj kaj pro virino dek sikloj.
6. Se tio estos agxulo de unu monato gxis kvin jaroj, tiam via taksado estu pro viro kvin sikloj da argxento kaj pro virino via taksado estu tri sikloj da argxento.
7. Kaj se en la agxo de sesdek jaroj kaj pli, tiam, se tio estos viro, via taksado estu dek kvin sikloj kaj pro virino dek sikloj.
8. Kaj se li estas tro malricxa por tia taksado, tiam oni starigu lin antaux la pastro kaj la pastro taksu lin:konforme al la bonhaveco de la promesinto la pastro lin taksu.
9. Se tio estas bruto el tiaj, kiajn oni ofere alportas al la Eternulo,tiam cxio, kio estas donita al la Eternulo, estu sankta.
10. Oni ne devas gxin sxangxi nek anstatauxigi gxin, bonan per malbona aux malbonan per bona; se tamen iu anstatauxigos bruton per bruto, tiam gxi kaj ankaux gxia anstatauxigito farigxu konsekrita.
11. Se tio estas ia bruto malpura, el tiaj, kiajn oni ne alportas ofere al la Eternulo, tiam oni starigu la bruton antaux la pastro;
12. kaj la pastro taksos gxin, cxu gxi estas bona, cxu malbona; kiel taksos la pastro, tiel gxi estu.
13. Se la promesinto volos gxin elacxeti, li aldonu kvinonon al via takso.
14. Se iu dedicxos sian domon kiel sanktajxon al la Eternulo, tiam la pastro gxin taksu, cxu gxi estas bona, cxu malbona; kiel la pastro gxin taksos, tiel gxi restu.
15. Sed se la dedicxinto volos elacxeti sian domon, tiam li aldonu kvinonon de la mono de via takso, kaj gxi restos lia.
16. Se el sia posedata kampo iu dedicxos ion al la Eternulo, tiam via taksado devas esti proporcia al gxia semitajxo:pro semitajxo en la kvanto de hxomero da hordeo estu la takso kvindek sikloj da argxento.
17. Se de jubilea jaro li dedicxas sian kampon, tiam la afero restu laux via taksado.
18. Sed se post la jubilea jaro li dedicxos sian kampon, tiam la pastro kalkulu al li la monon laux la jaroj, kiuj restas gxis la jubilea jaro, kaj tion oni deprenu de via takso.
19. Se la dedicxinto volos elacxeti la kampon, tiam li aldonu kvinonon de la mono laux via taksado, kaj gxi restos lia.
20. Sed se li ne elacxetos la kampon kaj la kampo estos vendita al alia homo, tiam gxi ne estos plu elacxetebla.
21. Kaj tiu kampo, kiam gxi foriros en la jubilea jaro, estos konsekrita al la Eternulo, kiel kampo prijxurita:gxi farigxos posedajxo de la pastro.
22. Kaj se iu dedicxos al la Eternulo kampon, kiun li acxetis kaj kiu ne estas el la kampoj de lia hereda posedajxo,
23. tiam la pastro kalkulu al li la takson gxis la jubilea jaro, kaj li donu la takson en tiu tago, kiel konsekritajxon al la Eternulo.
24. En la jubilea jaro la kampo revenos al tiu, de kiu oni gxin acxetis, al kiu apartenas hereda posedado de tiu tero.
25. CXiu via taksado estu laux la sankta siklo:el dudek geroj konsistu la siklo.
26. Nur unuenaskiton, kiu el la brutoj apartenas al la Eternulo pro sia unuenaskiteco, neniu dedicxu:cxu gxi estas bovo, cxu gxi estas sxafo, gxi apartenas al la Eternulo.
27. Se gxi estas bruto malpura, tiam oni devas elacxeti gxin laux via taksado kaj aldoni al la valoro kvinonon; se gxi ne estos elacxetita, oni vendu gxin laux via taksado.
28. Nur cxio konsekrita, kion iu konsekris al la Eternulo, el cxio, kio apartenas al li, cxu gxi estas homo, cxu bruto, cxu posedata kampo, ne estu vendata nek elacxetata. CXio konsekrita estas plejsanktajxo de la Eternulo.
29. CXiu konsekrita, kiu estos konsekrita el la homoj, ne estu elacxetita;li devas morti.
30. CXiu dekonajxo el la tero, el la semitajxo de la tero, el la fruktoj de la arboj apartenas al la Eternulo; gxi estas sanktajxo de la Eternulo.
31. Se iu volos elacxeti ion el sia dekonajxo, li aldonu al la valoro kvinonon.
32. Kaj cxiu dekono el la bovoj kaj sxafoj, el cxio, kio pasas sub la bastono de pasxtanto, la deka estu konsekrita al la Eternulo.
33. Oni ne devas esplori, cxu gxi estas bona aux malbona, kaj oni gxin devas ne anstatauxigi; se iu gxin anstatauxigos, tiam gxi kaj gxia anstatauxajxo estu sanktajxoj kaj ne estu elacxetataj.
34. Tio estas la ordonoj, kiujn la Eternulo ordonis al Moseo por la Izraelidoj sur la monto Sinaj.

Psalmoj 29:1-6
1. Psalmo de David. Tributu al la Eternulo, vi potenculoj,Tributu al la Eternulo honoron kaj forton.
2. Tributu al la Eternulo la honoron de Lia nomo;Klinigxu antaux la Eternulo en sankta ornamo.
3. La vocxo de la Eternulo iras super la akvoj;La Dio de gloro tondras,La Eternulo super grandaj akvoj.
4. La vocxo de la Eternulo iras kun forto,La vocxo de la Eternulo iras kun majesto.
5. La vocxo de la Eternulo rompas cedrojn,La Eternulo rompas la cedrojn de Lebanon.
6. Li saltigas ilin kiel bovidon,Lebanonon kaj Sirjonon kiel bubalidon.

Proverboj 10:22-25
22. La beno de la Eternulo ricxigas,Kaj malgxojon Li ne aldonas al gxi.
23. Por malsagxulo estas gxojo fari malbonon;Kaj sagxo, por sagxulo.
24. Kio timigas malpiulon, tio trafos lin;Kaj kion deziras piuloj, tio estos donita al ili.
25. Kiel pasanta ventego, tiel malpiulo rapide malaperas;Sed piulo havas eternan fundamenton.

Marko 7:1-13
1. Kaj kolektigxis al li la Fariseoj kaj iuj el la skribistoj, kiuj venis el Jerusalem,
2. kaj jam vidis, ke kelkaj el liaj discxiploj mangxas panon kun manoj profanaj, tio estas nelavitaj.
3. Kaj la Fariseoj kaj cxiuj Judoj, se ili ne lavis zorge la manojn, ne mangxas, tenante la tradicion de la antauxuloj;
4. kaj veninte el komercejo, ili ne mangxas, ne sin lavinte; kaj estas multaj aliaj aferoj, kiujn ili ricevis por observi, trempon de pokaloj kaj mezurpotoj kaj kupraj vazoj.
5. Kaj lin demandis la Fariseoj kaj la skribistoj:Kial ne faras viaj discxiploj laux la tradicio de la antauxuloj, sed mangxas panon kun manoj profanaj?
6. Kaj li diris al ili:Bone profetis Jesaja pri vi hipokrituloj, kiel estas skribite:CXi tiu popolo honoras Min per siaj lipoj,Sed ilia koro estas malproksime de Mi.
7. Sed vane ili Min adoras,Instruante kiel doktrinojn ordonojn de homoj.
8. CXar, forlasinte la ordonon de Dio, vi tenas la tradicion de homoj.
9. Kaj li diris al ili:Efektive vi forrifuzas la ordonon de Dio, por observi vian tradicion.
10. CXar Moseo diris:Respektu vian patron kaj vian patrinon; kaj:Kiu malbenas sian patron aux sian patrinon, tiu nepre mortu.
11. Sed vi diras:Se iu diros al sia patro aux sia patrino:Korban, tio estas Oferdono, estu tio, per kio vi povus profiti de mi,
12. vi jam ne permesas al li fari ion por sia patro aux sia patrino;
13. vantigante la vorton de Dio per via tradicio, kiun vi transdonis; kaj multajn tiajn aferojn vi faras.