Biblio en unu jaro
Julio 18


1 Kroniko 26:1-32
1. La klasoj de la pordegistoj:el la Korahxidoj:Mesxelemja, filo de Kore,el la filoj de Asaf.
2. Mesxelemja havis filojn:la unuenaskito estis Zehxarja, la dua estis Jediael, la tria estis Zebadja, la kvara estis Jatniel;
3. la kvina estis Elam, la sesa estis Jehohxanan, la sepa estis Eljehoenaj.
4. Obed-Edom havis filojn:SXemaja estis la unuenaskito, Jehozabad la dua,Joahx la tria, Sahxar la kvara, Netanel la kvina,
5. Amiel la sesa, Isahxar la sepa, Peultaj la oka; cxar benis lin Dio.
6. Al lia filo SXemaja naskigxis filoj, kiuj regis en siaj patrodomoj, cxar ili estis bravaj homoj.
7. La filoj de SXemaja:Otni, Refael, Obed, Elzabad, liaj fratoj, bravaj homoj, Elihu kaj Semahxja.
8. CXiuj ili estis el la idoj de Obed-Edom; ili kaj iliaj filoj kaj iliaj fratoj estis bravaj homoj, tauxgaj por servado:sesdek du ili estis cxe Obed-Edom.
9. Mesxelemja havis filojn kaj fratojn, bravajn homojn dek ok.
10. HXosa el la Merariidoj havis filojn:SXimri estis la cxefo (kvankam li ne estis unuenaskito, tamen lia patro faris lin cxefo),
11. HXilkija estis la dua, Tebalja la tria, Zehxarja la kvara; cxiuj filoj kaj fratoj de HXosa estis dek tri.
12. Al tiuj grupoj da pordegistoj, al la cxefoj de viroj, estis komisiita la servado en la domo de la Eternulo kune kun iliaj fratoj.
13. Kaj ili lotis, kiel la malgrandaj, tiel ankaux la grandaj, laux siaj patrodomoj, por cxiu pordego aparte.
14. Kaj la loto pri la oriento falis por SXelemja; kaj pri lia filo Zehxarja, la sagxa konsilanto, oni lotis, kaj lia loto eliris por la nordo;
15. pri Obed-Edom por la sudo, kaj pri liaj filoj por la provizejo;
16. pri SXupim kaj HXosa por la okcidento, por la Pordego SXalehxet, kie la vojo levigxas, kie gardo staras apud gardo.
17. Oriente estis ses Levidoj, norde kvar cxiutage, sude kvar cxiutage, kaj cxe la provizejoj po du.
18. CXe la alirejo okcidente estis:kvar cxe la vojo, kaj du cxe la alirejo.
19. Tio estis la grupoj da pordegistoj el la Korahxidoj kaj el la Merariidoj.
20. El la Levidoj, Ahxija estis super la trezoroj de la domo de Dio kaj super la trezoroj de la sanktajxoj.
21. El la idoj de Ladan, idoj de la Gersxonido Ladan, cxefoj de patrodomoj de la Gersxonido Ladan estis la Jehxielidoj.
22. La Jehxielidoj:Zetam, kaj Joel, lia frato, estis super la trezoroj de la domo de la Eternulo.
23. El la Amramidoj, Jicharidoj, HXebronidoj, kaj Uzielidoj,
24. SXebuel, ido de Gersxom, filo de Moseo, estis estro super la trezoroj.
25. Lia frato Eliezer havis filon Rehxabja; lia filo estis Jesxaja, lia filo estis Joram, lia filo estis Zihxri, kaj lia filo estis SXelomit.
26. CXi tiu SXelomit kaj liaj fratoj estis super cxiuj trezoroj de la sanktajxoj, kiujn sanktigis la regxo David, la cxefoj de patrodomoj, la milestroj, kaj la centestroj, kaj la militestroj.
27. El la militoj kaj el la militakirajxoj ili konsekris partojn, por subteni la domon de la Eternulo.
28. Ankaux cxio, kion sanktigis la antauxvidisto Samuel, kaj Saul, filo de Kisx, kaj Abner, filo de Ner, kaj Joab, filo de Ceruja, cxio sanktigita estis sub la gardado de SXelomit kaj liaj fratoj.
29. El la Jicharidoj, Kenanja kaj liaj filoj estis por la aferoj eksteraj de Izrael, kiel inspektistoj kaj jugxistoj.
30. El la HXebronidoj, HXasxabja kaj liaj fratoj, bravaj homoj, mil sepcent, havis oficojn en Izrael transe de Jordan, okcidente, por cxiuj aferoj koncernantaj la Eternulon kaj por la aferoj de la regxo.
31. El la HXebronidoj, Jerija estis cxefo de la HXebronidoj en iliaj generacioj kaj patrodomoj. En la kvardeka jaro de la regxado de David ili estis esploritaj, kaj oni trovis cxe ili bravajn homojn en Jazer en Gilead.
32. Kaj liaj fratoj, bravaj homoj, du mil sepcent, cxefoj de patrodomoj; al ili la regxo David donis oficojn cxe la Rubenidoj, la Gadidoj, kaj la duontribo de Manase, por cxiuj aferoj de Dio kaj aferoj de la regxo.

1 Kroniko 27:1-34
1. La Izraelidoj havis laux sia nombro cxefojn de patrodomoj, milestrojn,centestrojn, kaj siajn inspektistojn, kiuj servis al la regxo pri cxiuj aferoj de la apartajxoj, intersxangxante sin cxiumonate, en cxiuj monatoj de la jaro. CXiu apartajxo konsistis el dudek kvar mil.
2. Super la unua apartajxo en la unua monato estis Jasxobeam, filo de Zabdiel; en lia apartajxo estis dudek kvar mil;
3. li estis el la idoj de Perec, la cxefo de cxiuj militestroj por la unua monato.
4. Super la apartajxo de la dua monato estis Dodaj, la Ahxohxido; en lia apartajxo estis ankaux la princo Miklot; en lia apartajxo estis dudek kvar mil.
5. La tria militestro, por la tria monato, estis Benaja, filo de la pastro Jehojada; en lia apartajxo estis dudek kvar mil.
6. CXi tiu Benaja estis el la tridek herooj, kaj estro super ili; en lia apartajxo estis lia filo Amizabad.
7. La kvara, por la kvara monato, estis Asahel, frato de Joab, kaj post li lia filo Zebadja; en lia apartajxo estis dudek kvar mil.
8. La kvina, por la kvina monato, estis la estro SXamhut, la Jizrahxido; en lia apartajxo estis dudek kvar mil.
9. La sesa, por la sesa monato, estis Ira, filo de Ikesx, la Tekoaano; en lia apartajxo estis dudek kvar mil.
10. La sepa, por la sepa monato, estis HXelec, la Pelonano, el la Efraimidoj; en lia apartajxo estis dudek kvar mil.
11. La oka, por la oka monato, estis Sibhxaj, la HXusxaido, el la Zerahxidoj; en lia apartajxo estis dudek kvar mil.
12. La nauxa, por la nauxa monato, estis Abiezer, la Anatotano, el la Benjamenidoj; en lia apartajxo estis dudek kvar mil.
13. La deka, por la deka monato, estis Maharaj, la Netofaano, el la Zerahxidoj; en lia apartajxo estis dudek kvar mil.
14. La dek-unua, por la dek-unua monato, estis Benaja, la Piratonano, el la Efraimidoj; en lia apartajxo estis dudek kvar mil.
15. La dek-dua, por la dek-dua monato, estis HXeldaj, la Netofaano, el la Otnielidoj; en lia apartajxo estis dudek kvar mil.
16. Kaj super la triboj de Izrael:la estro de la Rubenidoj estis Eliezer,filo de Zihxri; de la Simeonidoj:SXefatja, filo de Maahxa;
17. de la Levidoj:HXasxabja, filo de Kemuel; de la Aaronidoj:Cadok;
18. de la Jehudaidoj:Elihu, el la fratoj de David; de la Isahxaridoj:Omri,filo de Mihxael;
19. de la Zebulunidoj:Jisxmaja, filo de Obadja; de la Naftaliidoj:Jerimot,filo de Azriel;
20. de la Efraimidoj:Hosxea, filo de Azazja; de la duontribo de Manase:Joel, filo de Pedaja;
21. de la duontribo de Manase en Gilead:Jido, filo de Zehxarja; de la Benjamenidoj:Jaasiel, filo de Abner;
22. de la Danidoj:Azarel, filo de Jerohxam. Tio estis la estroj de la triboj de Izrael.
23. Sed David ne faris kalkulon de tiuj, kiuj havis la agxon de malpli ol dudek jaroj; cxar la Eternulo promesis multigi Izraelon simile al la steloj de la cxielo.
24. Joab, filo de Ceruja, komencis la kalkuladon, sed ne finis. Kaj pro tio estis kolero kontraux Izrael; kaj tiu kalkulado ne estas enportita en la kronikon pri la regxo David.
25. Super la trezoroj de la regxo estis Azmavet, filo de Adiel; super la trezoroj sur la kampo, en la urboj, en la vilagxoj, kaj en la turoj estis Jonatan, filo de Uzija.
26. Super la plenumantoj de la laboroj sur la kampo, super la terkultivo,estis Ezri, filo de Kelub.
27. Super la vinbergxardenoj estis SXimei, la Ramaano; super la provizoj de vino en la vinbergxardenoj estis Zabdi, la SXefamano.
28. Super la olivarboj kaj super la sikomoroj, kiuj estis en la valo, estis Baal-HXanan, la Gederano; super la provizoj de oleo estis Joasx.
29. Super la bovoj, kiuj pasxtigxis en SXaron, estis SXitraj, la SXaronano;super la bovoj en la valoj estis SXafat, filo de Adlaj.
30. Super la kameloj estis Obil, la Isxmaelido; super la azeninoj estis Jehxdeja, la Meronotano.
31. Super la sxafoj estis Jaziz, la Hagarido. CXiuj cxi tiuj estis estroj super la havajxoj, kiujn posedis la regxo David.
32. Jonatan, onklo de David, estis konsilisto; li estis homo kompetenta kaj klera; Jehxiel, filo de HXahxmoni, estis cxe la filoj de la regxo.
33. Ahxitofel estis konsilisto de la regxo; HXusxaj, la Arkano, estis amiko de la regxo.
34. Post Ahxitofel estis Jehojada, filo de Benaja, kaj Ebjatar; la militestro de la regxo estis Joab.

Psalmoj 78:56-66
56. Sed ili incitis kaj cxagrenis Dion la Plejaltan,Kaj Liajn legxojn ili ne observis;
57. Ili defalis kaj perfidigxis, kiel iliaj patroj,Returnigxis, kiel malfidinda pafarko;
58. Ili kolerigis Lin per siaj altajxoj,Kaj per siaj idoloj ili Lin incitis.
59. Dio auxdis kaj flamigxis,Kaj forte ekindignis kontraux Izrael;
60. Li forlasis Sian logxejon en SXilo,La tendon, en kiu Li logxis inter la homoj;
61. Kaj Li fordonis en malliberecon Sian forton,Kaj Sian majeston en la manon de malamiko;
62. Kaj Li elmetis al glavo Sian popolon,Kaj kontraux Sia heredo Li flamigxis.
63. GXiajn junulojn formangxis fajro,Kaj gxiaj junulinoj ne estis prikantataj;
64. GXiaj pastroj falis de glavo,Kaj gxiaj vidvinoj ne ploris.
65. Sed mia Sinjoro vekigxis kiel dormanto,Kiel fortulo, vigligita de vino.
66. Kaj Li batis gxiajn malamikojn malantauxen:Eternan malhonoron Li donis al ili.

Proverboj 20:4-5
4. En la malvarma tempo mallaborulo ne plugas;Li petos en auxtuno, kaj li nenion ricevos.
5. Intenco en la koro de homo estas profunda akvo;Sed homo sagxa gxin elcxerpos.

Agoj 10:1-23
1. En Cezarea estis unu viro, nomata Kornelio, centestro de la kohorto nomata la Itala,
2. viro pia, kiu timis Dion kune kun sia tuta familio, kaj donis multajn almozojn al la popolo, kaj pregxis al Dio konstante.
3. Tiu vidis klare en vizio, cxirkaux la nauxa horo de la tago, angxelon de Dio, alvenantan al li, kaj dirantan al li:Kornelio.
4. Kaj cxi tiu, fikse rigardante lin kaj timante, diris:Kio estas, Sinjoro?Kaj li diris al li:Viaj pregxoj kaj viaj almozoj supreniris kiel memorajxo antaux Dio.
5. Kaj nun sendu virojn al Jafo, kaj venigu Simonon, kiu estas alnomata Petro;
6. li gastas cxe unu Simon, tanisto, kies domo estas apud la marbordo.
7. Kaj kiam foriris la angxelo, kiu parolis al li, li alvokis du el siaj domservantoj, kaj pian soldaton el tiuj, kiuj cxiam dejxoris apud li;
8. kaj klariginte cxion al ili, li sendis ilin al Jafo.
9. Kaj en la sekvanta tago, kiam ili vojagxis kaj alproksimigxis al la urbo, Petro supreniris sur la tegmenton, por pregxi, cxirkaux la sesa horo;
10. kaj li farigxis malsata, kaj deziris mangxi; sed dum oni pretigis,falis sur lin ekstazo;
11. kaj li vidis la cxielon malfermitan, kaj ian ujon malsuprenirantan,kvazaux grandan tukon, mallevatan per la kvar anguloj sur la teron;
12. kaj en gxi trovigxis cxiaj kvarpiedaj bestoj kaj rampajxoj de la tero kaj birdoj de la cxielo.
13. Kaj venis vocxo al li:Levigxu, Petro; bucxu kaj mangxu.
14. Sed Petro diris:Ho ne, Sinjoro, cxar mi neniam mangxis ion profanan aux malpuran.
15. Kaj vocxo venis al li denove duan fojon:Kion Dio purigis, tion vi ne nomu profana.
16. Kaj tio estis farita trifoje; kaj la ujo estis tuj prenita for en la cxielon.
17. Kaj dum Petro spirite embarasigxis, kia povas esti la vizio, kiun li vidis, jen la viroj senditaj de Kornelio, eldemandinte pri la domo de Simon,staris antaux la pordo,
18. kaj vokis kaj demandis, cxu Simon, kiu estas alnomata Petro, tie gastas.
19. Kaj dum Petro pripensis pri la vizio, la Spirito diris al li:Jen tri viroj vin sercxas.
20. Sed levigxu, kaj malsupreniru, kaj vojagxu kun ili, tute ne hezitante;cxar mi ilin sendis.
21. Kaj Petro malsupreniris al la viroj, kaj diris:Jen mi estas tiu, kiun vi sercxas; kia estas la kauxzo, pro kiu vi venis?
22. Kaj ili diris:Kornelio, centestro, viro justa kaj timanta Dion, kaj bone atestata de la tuta nacio de la Judoj, estas avertita de sankta angxelo,ke li venigu vin al sia domo kaj auxdu parolojn de vi.
23. Tial li envokis kaj gastigis ilin.Kaj en la sekvanta tago li levigxis, kaj foriris kun ili, kaj iuj fratoj el Jafo lin akompanis.