Biblio en unu jaro


Januaro 23


Genezo 1:1-31
1. En la komenco Dio kreis la cxielon kaj la teron.
2. Kaj la tero estis senforma kaj dezerta, kaj mallumo estis super la abismo; kaj la spirito de Dio sxvebis super la akvo.
3. Kaj Dio diris: Estu lumo; kaj farigxis lumo.
4. Kaj Dio vidis la lumon, ke gxi estas bona; kaj Dio apartigis la lumon de la mallumo.
5. Kaj Dio nomis la lumon Tago, kaj la mallumon Li nomis Nokto. Kaj estis vespero, kaj estis mateno, unu tago.
6. Kaj Dio diris: Estu firmajxo inter la akvo, kaj gxi apartigu akvon de akvo.
7. Kaj Dio kreis la firmajxon, kaj apartigis la akvon, kiu estas sub la firmajxo, de la akvo, kiu estas super la firmajxo; kaj farigxis tiel.
8. Kaj Dio nomis la firmajxon CXielo. Kaj estis vespero, kaj estis mateno,la dua tago.
9. Kaj Dio diris: Kolektigxu la akvo de sub la cxielo en unu lokon, kaj aperu la sekajxo; kaj farigxis tiel.
10. Kaj Dio nomis la sekajxon Tero, kaj la kolektigxojn de la akvo Li nomis Maroj. Kaj Dio vidis, ke gxi estas bona.
11. Kaj Dio diris: Kreskigu la tero verdajxon, herbon, kiu naskas semon,fruktarbon, kiu donas laux sia speco frukton, kies semo estas en gxi mem, sur la tero; kaj farigxis tiel.
12. Kaj la tero elkreskigis verdajxon, herbon, kiu naskas semon laux sia speco, kaj arbon, kiu donas frukton, kies semo estas en gxi mem laux sia speco. Kaj Dio vidis, ke gxi estas bona.
13. Kaj estis vespero, kaj estis mateno, la tria tago.
14. Kaj Dio diris: Estu lumajxoj en la cxiela firmajxo, por apartigi la tagon de la nokto, kaj ili prezentu signojn, tempojn, tagojn, kaj jarojn;
15. kaj ili estu lumajxoj en la cxiela firmajxo, por lumi super la tero; kaj farigxis tiel.
16. Kaj Dio faris la du grandajn lumajxojn: la pli grandan lumajxon, por regi la tagon, kaj la malpli grandan lumajxon, por regi la nokton, kaj la stelojn.
17. Kaj Dio starigis ilin sur la cxiela firmajxo, por ke ili lumu sur la teron,
18. kaj por ke ili regu la tagon kaj la nokton kaj faru diferencon inter la lumo kaj la mallumo. Kaj Dio vidis, ke gxi estas bona.
19. Kaj estis vespero, kaj estis mateno, la kvara tago.
20. Kaj Dio diris: La akvo aperigu movigxantajxojn, vivajn estajxojn, kaj birdoj ekflugu super la tero, sub la cxiela firmajxo.
21. Kaj Dio kreis la grandajn balenojn, kaj cxiujn vivajn estajxojn movigxantajn, kiujn aperigis la akvo, laux ilia speco, kaj cxiujn flugilhavajn birdojn laux ilia speco. Kaj Dio vidis, ke gxi estas bona.
22. Kaj Dio ilin benis, dirante: Fruktu kaj multigxu, kaj plenigu la akvon en la maroj, kaj la birdoj multigxu sur la tero.
23. Kaj estis vespero, kaj estis mateno, la kvina tago.
24. Kaj Dio diris: La tero aperigu vivajn estajxojn, laux ilia speco,brutojn kaj rampajxojn kaj surterajn bestojn, laux ilia speco; kaj farigxis tiel.
25. Kaj Dio kreis la bestojn de la tero, laux ilia speco, kaj la brutojn,laux ilia speco, kaj cxiujn rampajxojn de la tero, laux ilia speco. Kaj Dio vidis, ke gxi estas bona.
26. Kaj Dio diris: Ni kreu homon laux Nia bildo, similan al Ni; kaj ili regu super la fisxoj de la maro kaj super la birdoj de la cxielo kaj super la brutoj, kaj super cxiuj rampajxoj, kiuj rampas sur la tero.
27. Kaj Dio kreis la homon laux Sia bildo, laux la bildo de Dio Li kreis lin; en formo de viro kaj virino Li kreis ilin.
28. Kaj Dio benis ilin, kaj Dio diris al ili: Fruktu kaj multigxu, kaj plenigu la teron kaj submetu gxin al vi, kaj regu super la fisxoj de la maro kaj super la birdoj de la cxielo, kaj super cxiuj bestoj, kiuj movigxas sur la tero.
29. Kaj Dio diris: Jen Mi donis al vi cxiujn herbojn, kiuj semas semon, kiuj trovigxas sur la tuta tero, kaj cxiujn arbojn, kiuj havas en si arban frukton, kiu semas semon; tio estu por vi mangxajxo.
30. Kaj al cxiuj bestoj de la tero kaj al cxiuj birdoj de la cxielo kaj al cxiuj rampajxoj sur la tero, kiuj havas en si vivan animon, la tutan verdan herbajxon kiel mangxajxon. Kaj farigxis tiel.
31. Kaj Dio rigardis cxion, kion Li kreis, kaj vidis, ke gxi estas tre bona.Kaj estis vespero, kaj estis mateno, la sesa tago.

Genezo 2:1-25
1. Kaj estis finitaj la cxielo kaj la tero kaj cxiuj iliaj apartenajxoj.
2. Kaj Dio finis en la sepa tago Sian laboron, kiun Li faris, kaj Li ripozis en la sepa tago de la tuta laboro, kiun Li faris.
3. Kaj Dio benis la sepan tagon kaj sanktigis gxin, cxar en gxi Li ripozis de Sia tuta laboro, kiun Li faris kreante.
4. Tia estas la naskigxo de la cxielo kaj la tero, kiam ili estis kreitaj,kiam Dio la Eternulo faris la teron kaj la cxielon.
5. Kaj nenia kampa arbetajxo ankoraux estis sur la tero, kaj nenia kampa herbo ankoraux kreskis, cxar Dio la Eternulo ne pluvigis sur la teron, kaj ne ekzistis homo, por prilabori la teron.
6. Sed nebulo levigxadis de la tero kaj donadis malsekecon al la tuta suprajxo de la tero.
7. Kaj Dio la Eternulo kreis la homon el polvo de la tero, kaj Li enblovis en lian nazon spiron de vivo, kaj la homo farigxis viva animo.
8. Kaj Dio la Eternulo plantis gxardenon en Eden en la Oriento, kaj Li metis tien la homon, kiun Li kreis.
9. Kaj Dio la Eternulo elkreskigis el la tero cxiun arbon cxarman por la vido kaj bonan por la mangxo, kaj la arbon de vivo en la mezo de la gxardeno,kaj la arbon de sciado pri bono kaj malbono.
10. Kaj rivero eliras el Eden, por akvoprovizi la gxardenon, kaj de tie gxi dividigxas kaj farigxas kvar cxefpartoj.
11. La nomo de unu estas Pisxon; gxi estas tiu, kiu cxirkauxas la tutan landon HXavila, kie estas la oro.
12. Kaj la oro de tiu lando estas bona; tie trovigxas bedelio kaj la sxtono onikso.
13. Kaj la nomo de la dua rivero estas Gihxon; gxi estas tiu, kiu cxirkauxas la tutan landon Etiopujo.
14. Kaj la nomo de la tria rivero estas HXidekel; gxi estas tiu, kiu fluas antaux Asirio. Kaj la kvara rivero estas Euxfrato.
15. Kaj Dio la Eternulo prenis la homon kaj enlogxigis lin en la gxardeno Edena, por ke li prilaboradu gxin kaj gardu gxin.
16. Kaj Dio la Eternulo ordonis al la homo, dirante: De cxiu arbo de la gxardeno vi mangxu;
17. sed de la arbo de sciado pri bono kaj malbono vi ne mangxu, cxar en la tago, en kiu vi mangxos de gxi, vi mortos.
18. Kaj Dio la Eternulo diris: Ne estas bone, ke la homo estu sola; Mi kreos al li helpanton similan al li.
19. Kaj Dio la Eternulo kreis el la tero cxiujn bestojn de la kampo kaj cxiujn birdojn de la cxielo, kaj venigis ilin al la homo, por vidi, kiel li nomos ilin; kaj kiel la homo nomis cxiun vivan estajxon, tiel restis gxia nomo.
20. Kaj la homo donis nomojn al cxiuj brutoj kaj al la birdoj de la cxielo kaj al cxiuj bestoj de la kampo; sed por la homo ne trovigxis helpanto simila al li.
21. Kaj Dio la Eternulo faligis profundan dormon sur la homon, kaj cxi tiu endormigxis; kaj Li prenis unu el liaj ripoj kaj fermis la lokon per karno.
22. Kaj Dio la Eternulo konstruis el la ripo, kiun Li prenis de la homo,virinon, kaj Li venigis sxin al la homo.
23. Kaj la homo diris: Jen nun sxi estas osto el miaj ostoj kaj karno el mia karno; sxi estu nomata Virino, cxar el Viro sxi estas prenita.
24. Tial viro forlasos sian patron kaj sian patrinon, kaj aligxos al sia edzino, kaj ili estos unu karno.
25. Kaj ili ambaux estis nudaj, la homo kaj lia edzino, kaj ili ne hontis.

Psalmoj 1:1-6
1. Felicxa estas la homo, kiu ne iras laux konsilo de malpiuloj,Nek staras sur vojo de pekuloj,Nek sidas en kunsido de blasfemantoj;
2. Sed li nur havas deziron por la legxo de la Eternulo,Kaj pri Lia legxo li pensas tage kaj nokte.
3. Kaj li estos kiel arbo, plantita apud akvaj torentoj,Donanta sian frukton en sia tempo,Kaj kies folio ne velkas;Kaj en cxio, kion li faras, li sukcesos.
4. Ne tiel estas la malpiuloj;Sed ili estas kiel grenventumajxo, kiun disblovas la vento.
5. Tial ne staros fortike la malpiuloj cxe la jugxo,Nek la pekuloj en societo de piuloj.
6. CXar la Eternulo konas la vojon de piuloj;Sed la vojo de malpiuloj pereos.

Proverboj 1:1-7
1. Sentencoj de Salomono, filo de David, regxo de Izrael:
2. Por scii sagxon kaj moralinstruon;Por kompreni parolojn de prudento;
3. Por ricevi instruon pri sagxo,Vero, justo, kaj honesto;
4. Por doni al la malkleruloj spriton,Al la junulo scion kaj singardemon.
5. Sagxulo auxdu kaj plimultigu sian scion,Kaj prudentulo akiros gvidajn kapablojn,
6. Por kompreni sentencon kaj retorajxon,La vortojn de sagxuloj kaj iliajn enigmojn.
7. La timo antaux la Eternulo estas la komenco de sciado.Sagxon kaj instruon malpiuloj malestimas.

Mateo 1:1-25
1. La genealogia registro de Jesuo Kristo, filo de David, filo de Abraham.
2. Al Abraham naskigxis Isaak, kaj al Isaak naskigxis Jakob, kaj al Jakob naskigxis Jehuda kaj liaj fratoj,
3. kaj al Jehuda naskigxis Perec kaj Zerahx el Tamar, kaj al Perec naskigxis HXecron, kaj al HXecron naskigxis Ram,
4. kaj al Ram naskigxis Aminadab, kaj al Aminadab naskigxis Nahxsxon, kaj al Nahxsxon naskigxis Salma,
5. kaj al Salma naskigxis Boaz el Rahxab, kaj al Boaz naskigxis Obed el Rut,kaj al Obed naskigxis Jisxaj,
6. kaj al Jisxaj naskigxis David, la regxo.Kaj al David naskigxis Salomono el la edzino de Urija,
7. kaj al Salomono naskigxis Rehxabeam, kaj al Rehxabeam naskigxis Abija,kaj al Abija naskigxis Asa,
8. kaj al Asa naskigxis Jehosxafat, kaj al Jehosxafat naskigxis Joram, kaj al Joram naskigxis Uzija,
9. kaj al Uzija naskigxis Jotam, kaj al Jotam naskigxis Ahxaz, kaj al Ahxaz naskigxis HXizkija,
10. kaj al HXizkija naskigxis Manase, kaj al Manase naskigxis Amon, kaj al Amon naskigxis Josxija,
11. kaj al Josxija naskigxis Jehxonja kaj liaj fratoj, je la tempo de la translogxigxo en Babelon.
12. Kaj post la translogxigxo en Babelon, al Jehxonja naskigxis SXealtiel,kaj al SXealtiel naskigxis Zerubabel,
13. kaj al Zerubabel naskigxis Abiud, kaj al Abiud naskigxis Eljakim, kaj al Eljakim naskigxis Azor,
14. kaj al Azor naskigxis Cadok, kaj al Cadok naskigxis Ahxim, kaj al Ahxim naskigxis Eliud,
15. kaj al Eliud naskigxis Eleazar, kaj al Eleazar naskigxis Mattan, kaj al Mattan naskigxis Jakob,
16. kaj al Jakob naskigxis Jozef, edzo de Maria, el kiu estis naskita Jesuo,kiu estas nomata Kristo.
17. Tial cxiuj generacioj de Abraham gxis David estas dek kvar generacioj,kaj de David gxis la translogxigxo en Babelon dek kvar generacioj, kaj de la translogxigxo en Babelon gxis la Kristo dek kvar generacioj.
18. Kaj la naskigxo de Jesuo Kristo estis tiamaniere:kiam lia patrino Maria estis fiancxinigita al Jozef, antaux ol ili kunvenis, sxi trovigxis graveda per la Sankta Spirito.
19. Kaj sxia edzo Jozef, estante justulo, kaj ne volante meti sxin al publika malhonoro, volis sxin sekrete forsendi.
20. Sed kiam li pripensis tion, jen angxelo de la Eternulo aperis al li en songxo, dirante:Jozef, filo de David, ne timu preni al vi vian edzinon Maria;cxar tio, kio naskigxos de sxi, estas per la Sankta Spirito.
21. Kaj sxi naskos filon; kaj vi nomos lin JESUO; cxar li savos sian popolon de gxiaj pekoj.
22. Kaj cxio tio okazis, por ke plenumigxu tio, kion la Eternulo parolis per la profeto, dirante:
23. Jen virgulino gravedigxos kaj naskos filon,Kaj oni donos al li la nomon Emanuel;tio estas, Dio kun ni.
24. Kaj Jozef, levigxinte el sia dormo, faris, kiel ordonis al li la angxelo de la Eternulo, kaj prenis al si sian edzinon;
25. kaj li ne ekkonis sxin, gxis sxi naskis filon; kaj li donis al li la nomon JESUO.