Biblio en unu jaro
Aŭgusto 18


Esther 3:1-15
1. Post tiuj okazintajxoj la regxo Ahxasxverosx eminentigis Hamanon, filon de Hamedata, la Agagidon, altigis lin kaj starigis lian segxon super cxiuj princoj, kiuj estis cxe li.
2. Kaj cxiuj servantoj de la regxo, kiuj estis cxe la pordego de la regxo,klinadis sin kaj jxetadis sin vizagxaltere antaux Haman, cxar tiel ordonis pri li la regxo. Sed Mordehxaj sin ne klinadis kaj ne jxetadis sin vizagxaltere.
3. La servantoj de la regxo, kiuj estis cxe la pordego de la regxo, diris al Mordehxaj:Kial vi malobeas la ordonon de la regxo?
4. CXar ili diradis tion al li cxiutage kaj li ne obeis ilin, tial ili raportis tion al Haman, por vidi, cxu la vortoj de Mordehxaj konservos sian forton; cxar li diris al ili, ke li estas Judo.
5. Kiam Haman vidis, ke Mordehxaj ne klinas sin kaj ne jxetas sin vizagxaltere antaux li, tiam Haman plenigxis de kolero.
6. Sed li trovis nesuficxa meti la manon sur Mordehxajon; cxar oni diris al li, el kiu popolo Mordehxaj estas, tial Haman ekintencis ekstermi cxiujn Judojn, kiuj estis en la tuta regno de Ahxasxverosx, la popolon de Mordehxaj.
7. En la unua monato, tio estas en la monato Nisan, en la dek-dua jaro de la regxado de Ahxasxverosx, oni jxetadis pur�on, tio estas loton, antaux Haman,de tago al tago kaj de monato al monato, gxis la dek-dua, tio estas gxis la monato Adar.
8. Kaj Haman diris al la regxo Ahxasxverosx:Ekzistas unu popolo, disjxetita kaj dissemita inter la popoloj en cxiuj landoj de via regno; iliaj legxoj estas malsimilaj al la legxoj de cxiuj popoloj, kaj la legxojn de la regxo ili ne plenumas; ne decas al la regxo tiel restigi ilin.
9. Se al la regxo placxas, oni preskribu ekstermi ilin; tiam dek mil kikarojn da argxento mi pesos en la manojn de la oficistoj, por enporti en la kason de la regxo.
10. Tiam la regxo deprenis sian ringon de sia mano, kaj donis gxin al Haman,filo de Hamedata, la Agagido, malamiko de la Judoj.
11. Kaj la regxo diris al Haman:La argxento estas transdonata al vi, kaj ankaux la popolo, por fari al gxi tion, kio placxas al vi.
12. Kaj oni vokis la skribistojn de la regxo en la unua monato, en gxia dek-tria tago, kaj oni skribis konforme al cxiuj ordonoj de Haman al la satrapoj de la regxo, kaj al la regionestroj, kiuj estis super cxiu regiono, kaj al la princoj de cxiu popolo, en cxiun landon laux gxia skribmaniero kaj al cxiu popolo en gxia lingvo; en la nomo de la regxo Ahxasxverosx tio estis skribita kaj sigelita per la ringo de la regxo.
13. Kaj oni sendis per kurieroj leterojn en cxiujn landojn de la regxo, ke oni ekstermu, mortigu, kaj pereigu cxiujn Judojn, de junulo gxis maljunulo,la infanojn kaj la virinojn, en unu tago, en la dek-tria tago de la dek-dua monato, tio estas de la monato Adar, kaj ilian havajxon oni disrabu.
14. Kopio de la letero estis transdonota kiel legxo en cxiun landon kaj proklamota al cxiuj popoloj, por ke ili estu pretaj al tiu tago.
15. La kurieroj eliris rapide kun la ordono de la regxo. La legxo estis donita en la kastelurbo SXusxan. La regxo kaj Haman sidigxis, por drinki, sed la urbo SXusxan estis konsternita.

Esther 4:1-17
1. Kiam Mordehxaj eksciis cxion, kio farigxis, tiam Mordehxaj dissxiris siajn vestojn, metis sur sin sakajxon kaj cindron, eliris en la mezon de la urbo, kaj kriis per lauxta kaj maldolcxa vocxo.
2. Kaj li venis gxis antaux la pordego de la regxo, cxar estis malpermesite eniri en sakajxo en la pordegon de la regxo.
3. Kaj en cxiu lando, sur cxiu loko, kien venis la ordono de la regxo kaj lia dekreto, estis granda malgxojo cxe la Judoj, fastado, plorado, kaj gxemado; kaj multaj kusxis en sakajxo kaj cindro.
4. Kaj venis la servistinoj de Ester kaj sxiaj euxnukoj, kaj rakontis al sxi. Kaj la regxino forte konsternigxis. Kaj sxi sendis vestojn, por vesti Mordehxajon kaj depreni de li la sakajxon; sed li ne akceptis.
5. Kaj Ester alvokis Hatahxon, unu el la euxnukoj de la regxo, kiun cxi tiu destinis por servado al sxi, kaj sxi sendis lin al Mordehxaj, por ekscii, kio kaj pro kio tio estas.
6. Hatahx eliris al Mordehxaj sur la urban placon, kiu estis antaux la pordego de la regxo.
7. Kaj Mordehxaj rakontis al li cxion, kio okazis al li, kaj pri la difinita sumo da mono, kiun Haman promesis doni pese en la kason de la regxo pro la Judoj, por ekstermi ilin.
8. Kaj kopion de la letera ordono, kiu estis donita en SXusxan, por ilin ekstermi, li donis al li, por montri al Ester kaj sciigi al sxi, ordonante al sxi iri al la regxo, por petegi lin pri sxia popolo.
9. Hatahx venis kaj transdonis al Ester la vortojn de Mordehxaj.
10. Kaj Ester diris al Hatahx, ordonante, ke li diru al Mordehxaj:
11. CXiuj servantoj de la regxo kaj la popolo en la landoj de la regxo scias, ke por cxiu viro aux virino, kiu eniris al la regxo en la internan korton ne vokite, ekzistas nur unu legxo, nome la morto, krom nur en la okazo, se la regxo etendas al li sian oran sceptron-tiam li restas vivanta;kaj mi ne estas vokita iri al la regxo jam de tridek tagoj.
12. Kiam oni raportis al Mordehxaj la vortojn de Ester,
13. tiam Mordehxaj sendis respondon al Ester:Ne pensu en via animo, ke en la regxa domo vi savigxos sola el cxiuj Judoj.
14. Se vi silentos en cxi tiu tempo, tiam liberigo kaj savo venos al la Judoj de alia loko; sed vi kaj la domo de via patro pereos. Kaj kiu scias,cxu ne por tia tempo vi atingis regxinecon?
15. Tiam Ester diris, ke oni respondu al Mordehxaj:
16. Iru, kunvenigu cxiujn Judojn, kiuj trovigxas en SXusxan, fastu por mi,ne mangxu kaj ne trinku dum tri tagoj, tage kaj nokte; ankaux mi kaj miaj servistinoj fastos tiel same; poste mi iros al la regxo, kvankam tio estas kontrauxlegxa; kaj se mi pereos, mi pereu.
17. Kaj Mordehxaj iris, kaj faris cxion, kion komisiis al li Ester.

Psalmoj 89:46-52
46. GXis kiam, ho Eternulo, Vi kasxos Vin sencxeseKaj Via kolerego brulos kiel fajro?
47. Ho, rememoru, kia estas la dauxro de mia vivo,Por kia vantajxo Vi kreis cxiujn homidojn.
48. Kiu homo vivas kaj neniam vidos morton,Savos sian animon de la mano de SXeol?Sela.
49. Kie estas Viaj antauxaj favorfaroj, mia Sinjoro,Pri kiuj Vi jxuris al David per Via fideleco?
50. Rememoru, mia Sinjoro, la malhonoron de Viaj sklavoj,Kiun mi portas en mia brusto de cxiuj multaj popoloj,
51. Kaj per kiu malhonoras Viaj malamikoj, ho Eternulo,Per kiu ili malhonoras la pasxosignojn de Via sanktoleito.
52. Glorata estu la Eternulo eterne.Amen, kaj Amen!

Proverboj 22:7-8
7. Ricxulo regas super malricxuloj,Kaj kiu prunteprenas, tiu estas sklavo de la pruntedoninto.
8. Kiu semas maljustajxon, tiu rikoltos suferon,Kaj la kano de lia krueleco rompigxos.

Romanoj 3:1-31
1. Kia do estas la supereco de la Judoj? aux kia estas la utilo de cirkumcido?
2. Multa en cxiu rilato:unue, ke al ili estis konfiditaj la orakoloj de Dio.
3. CXu do estas grave, se kelkaj ne fidis? cxu ilia senfideco vantigos la fidelecon de Dio?
4. Nepre ne! Dio montrigxu vera, sed cxiu homo mensoganto, kiel estas skribite:Ke Vi estu justa en Via vortoKaj pura en Via jugxo.
5. Sed se nia maljusteco rekomendas la justecon de Dio, kion ni diros? CXu maljusta estas Dio, kiu alportas koleron? (Mi parolas kiel homo.)
6. Nepre ne! cxar kiel Dio jugxus la mondon?
7. CXar se la vero de Dio per mia mensogo abundis al Lia gloro, kial mi estas ankoraux jugxata, kiel pekinto?
8. kaj kial ne (kiel ni estas kalumniataj, kaj kelkaj asertas, ke ni diras):Ni faru malbonon, por ke venu bono? ilia kondamno estas justa.
9. Kio do? cxu ni nin senkulpigas? Tute ne:cxar ni jam akuzis egale Judojn kaj Grekojn, ke cxiuj estas sub peko;
10. kiel estas skribite:Ne ekzistas justulo, ne ecx unu;
11. Ne ekzistas prudentulo,Ne ekzistas iu, kiu sercxas Dion;
12. CXiuj devojigxis, cxiuj senutiligxis;Ekzistas neniu, kiu faras bonon, ne ecx unu;
13. Malfermita tombo estas ilia gorgxo;Per sia lango ili hipokritis;Veneno de vipuro estas sub iliaj lipoj;
14. Ilia busxo estas plena de malbenado kaj malico;
15. Iliaj piedoj rapidas, por versxi sangon;
16. Ruinigo kaj pereigo estas sur iliaj vojoj;
17. Kaj vojon de paco ili ne konas;
18. Antaux iliaj okuloj ne ekzistas timo antaux Dio.
19. Sed ni scias, ke cxion ajn, kion la legxo diras, gxi parolas al tiuj,kiuj estas sub la legxo; ke cxiu busxo fermigxu, kaj ke la tuta mondo submetigxu sub la jugxon de Dio;
20. cxar per la faroj de la legxo neniu karno pravigxos antaux Li; cxar per la legxo venas konscio pri peko.
21. Sed nun, ekster la legxo, justeco de Dio montrigxis, atestata per la legxo kaj la profetoj;
22. nome, la justeco de Dio, per fido al Jesuo Kristo, por cxiuj kredantoj,cxar ne ekzistas diferencigo;
23. cxar cxiuj pekis kaj maltrafis la gloron de Dio;
24. pravigite donace de Lia graco, per la elacxeto, kiu estas en Kristo Jesuo;
25. kiun Dio antauxdifinis kiel repacigilon per fido en lia sango, por la elmontrado de Sia justeco per la pardono de la pekoj, antauxe faritaj laux la toleremeco de Dio;
26. por la elmontrado de Lia justeco en la nuna tempo, kaj ke Li estas mem justa, kaj estas la praviganto de tiu, kiu havas fidon en Jesuo.
27. Kie do estas la fanfaronado? GXi estas esceptita. Per kia legxo? de faroj? Ne; sed per la legxo de fido.
28. Ni do konkludas, ke homo pravigxas per fido, ekster la faroj de la legxo.
29. CXu Dio estas nur Dio de la Judoj? cxu ne ankaux de la nacianoj? Jes,ankaux de la nacianoj;
30. cxar Dio estas unu, kaj Li pravigos la cirkumcidularon pro fido kaj la necirkumcidularon per fido.
31. CXu ni do per fido vantigas la legxon? Nepre ne! sed ni firmigas la legxon.