Bible in one year
June 15


Joon 12:1-26
1. Na wen, aŋoot Winythok wei e akool kadhetem, ke jɔ Yecu bɛn Bethani, paan e nu Ladharo thin, raan waan ci thou, raan waan cii Yecu jɔt e kɔc ci thou yiic.
2. Agoki luoi kecam theen etɛɛn: ku yin Martha kɔc kecam; ku Ladharo ee raanden e kɔc rɛɛr e yen etok tede cam.
3. Na wen, ke Mari nom rothol toŋ de miok deyic wɛɛl ci tumetum, miok tuc e ɣoocde, go Yecu tɔc cok, ku coth cok e nhim ke yenɔm; go ɣotic a pat ebɛn ne atuom e miok.
4. Go raan toŋ e kɔckɛn e piooce, cɔl Judath Yithkariɔt, wen e Thimon, raan kɔɔr luɔi bi en e nyiɛɛn, go lueel, yan,
5. Eeŋo kene mioke ɣaac e jinii kathieer, agoke gam kɔc kuany nyiin?
6. Aa lueel kene, acie luɔi nhiɛɛr en kɔc kuany nyiin, ee luɔi ee yen cuɛɛr, ku ye cath ke athep de weu, ye yen ka ci taau thin ɣaac.
7. Go Yecu lueel, yan, pal nyane: ee kede kool bi a tɔɔu, yen aa loi en en.
8. Kɔc kuany nyiin ayek cool e nu e weyiic; ku yɛn, yɛn cie cool e nu e weyiic.
9. Na wen, ke kut diit e kɔc ke Judai ke jɔki ŋic nɔn nu yen etɛɛn: agoki bɛn, acie biak de Yecu etok, ee luɔi bi kek Ladharo tiŋ ayadaŋ, raan ci jɔt e kɔc ci thou yiic.
10. Go banydit ke ka ke Nhialic loŋ cam kapac, yan, bik Ladharo nɔk ayadaŋ;
11. luɔi jele kɔc juec ne biak de yen, bik Yecu lɔ gam.
12. Na ɣɔnmiak, ke kut diit e kɔc wen ci bɛn e ahithic, te ci kek e piŋ nɔn bi Yecu Jeruthalem,
13. ke ke jɔ ker ke akoot noom, ku lek biic lek loor, ke ke cot, yan, Kothana! Thieitheei raan bɔ ne rin ke Bɛnydit, yen Malik de Yithiael!
14. Na wen, aci Yecu mni koor yok, ke lɔ e yekɔu; acit man ci e gɔɔr, yan,
15. Du riɔc, nyan e Dhiɔn: Malikdu ka bɔye, ke cath e mɛnh e muul kɔu.
16. Kake akene kɔckɛn e piooce ke yok yiic waan tueŋ: na wen, aci Yecu dhueeŋde guɔ yok, yen aa jɔ kek keniim tak, nɔn ci kake gɔɔr ne kede, ku nɔn ci kɔc kake luoi yen.
17. Go kut e kɔc waan nu ne yen, waan cɔɔl en Ladharo bei e raŋic, ku jɔt e kɔc ci thou yiic, goki aa caatɔɔ luelki keden.
18. Yen aa le kut e kɔc biic ayadaŋ, lek loor, luɔi ci kek e piŋ nɔn ci en goke looi.
19. Go Parithai rot yɔɔk kapac, yan, Kɛnki tiŋ enɔɔne, nɔn cin en ke lɛuki? wɔiki, piny ebɛn aci lɔ e yecok.
20. Ku nu Girikii toktook e kɔc yiic, kɔc waan lɔ lam ekool e ahith:
21. agoki bɛn te nu Pilip, raan e Bethaida de Galili, kek kɔcke, bik ku thiecki, yan, Bɛny, wo de piɔth luɔi bi wo Yecu tiŋ.
22. Go Pilip bɛn lɛk Andereya: na wen, ke Andereya keke Pilip ke jɔki lɛk Yecu.
23. Go Yecu pɔk nɔm keek, yan, Thaar aci bɛn thaar bi Wen e raan dhueeŋ yok thin.
24. Wek yɔɔk eyic, yan, Nyin toŋ de rap te ken en loony piny, thou, ka rɛɛr etok: ku na thou, ka jɔ luɔk e mith juec.
25. Raan nhiaar weike, abi weike mɔɔr; ku raan man weike e pinye nɔm, abi weike muk aɣet piir athɛɛr.
26. Te de yen raan e kaki looi, ne ye ya biɔɔth cok; ago te nuo yɛn, yen abi raan e kaki looi nu thin ayadaŋ: te de yen raan e kaki looi, yen abii Waar ŋic.