Bible in one year
August 20


Romans 3:1-31
1. Ku na Judai enɔɔne, war wɛɛr en kɔc akou? Ku cuɛl, piathdɛn bi bɛɛi akou?
2. Piathden adit ne cok ebɛn. Ku cook dit, ki, tɛɛu ci wel ke Nhialic taau e kecin.
3. Ku na ciɛk dɛ kɔc kɔk kuc kaŋ dot, eeŋodaŋ? Kuny kuc kek kaŋ dot, bi ŋiny ŋice Nhialic kaŋ dot tɔ cin naamde?
4. Aci bi aa yen! yeka, tɔ Nhialic e yic, ciɛk, an, ye raan ebɛn alueeth, acit man ci e gɔɔr, yan, Luɔi bi yi tɔ piɛthpiɔu ne wel lueel, Ku luɔi bi yin kɔc tiaam te guiire loŋdu.
5. Ku na rac de wopiɔth, te ci en piath e Nhialic piɔu nyuɔɔth, buk ŋo lueel? Rac Nhialic, te ci en kɔc luoi ketuc e agɔth? (yɛn jam cit man e raan tei.)
6. Aci bi aa yen! Te nu yen, ke Nhialic dueer loŋ de piny nɔm guiir adi?
7. Te ci yic de Nhialic ro ŋuak ne luenhdi, ago aa kede dhueeŋde, eeŋo ŋoote loŋdi ke guiir, aca ciet raan e kerac looi?
8. Ku eeŋo cii wok kerac e looi, ke kepiɛth bi bɛn?cit man ci wo cak thook, an, yok lueel, ku ye kɔc kɔk ŋak, yan, yok lueel. Kɔc luel en aroŋki ne gaak bi ke gɔk.
9. Jɔ aa ŋo? warku keek e piath? Ei, acie yen! wok e kɔc kɔn nyuooth, Judai ayi Giriki, nɔn reer kek e keracic kedhie;
10. acit man ci e goor, yan, Acin raan piɛthpiɔu nu, acin raan tok;
11. Acin raan ŋic kaŋ, acin raan e Nhialic kɔɔr;
12. Acik ro yal wei kueer kedhie, acik aa kɔc baaŋ kedhie; Acin raan e kepiɛth looi, acakaa raan tok aliu.
13. Rolden ee raŋ ɣɔɔr nɔm; Ayek jam erueeny e keliep; Wirii de karac anu e kethook thin;
14. Acik thook thiaŋ e lam rac ku kɛcdepiɔu; Aŋicki kat aret ne leu bi kek riɛm leu;
15.
16. Riaak keke mumdenɔm anuki e kuɛɛrken yiic;
17. Kueer e mat acik guɔ kuc;
18. Ayek nyin cien rieeu de Nhialic.
19. Na enɔɔne, aŋicku, yan, ke lueel loŋ, aye lɛk kɔc rɛɛr e loŋic, ke kɔc e ke bi kethook ruɔɔt kedhie, ago piny nɔm ebɛn yiek yeth gaak e Nhialic nɔm.
20. Acin raan toŋ bi tɔ piɛthpiɔu e yenɔm ne luɔi de loŋ; ee loŋ yen e bii ŋiny de kerac.
21. Ku enɔɔne piathepiɔu bɔ tede Nhialic aci tic, ku liu loŋ thin, ku loŋ keke nebii ayek caatɔɔ ne yen;
22. yen aye piathepiɔu bɔ tede Nhialic ne gam de Yecu Kritho, bi tede kɔc kedhie, ku bi e kɔc gup kedhie, kɔc gam; ku acin puny ee kɔc pɔɔc yiic;
23. kɔc acik kerac wooc kedhie, ku dɛkki ne dhuɛɛŋ de Nhialic;
24. ku ayeke tɔ piɛthpiɔth youyou ne dhueeŋ de yenpiɔu ne weer ci ke wɛɛr bei e Kritho Yecuyic,
25. raan cii Nhialic taau e kɔc niim, an, bi aa ke bi Nhialic luk, ne gam bi kɔc riɛmde gam. Kene ee nyuoth nyooth en piath e yenpiɔu, ɣɔn pɛl en karɛc ci looi thɛɛr, ne liɛɛr e yenpiɔu;
26. ku ye nyuoth nyooth en piath e yenpiɔu enɔɔne, nɔn ee yen bɛny e loŋ tiiŋic, ku ye bɛny e raan gam Yecu tɔ piɛthpiɔu ayadaŋ.
27. Lɛc dueer raan ro leec akou enɔɔne? Aliu, aye nyaai. Ne loŋou? Ne loŋ de luɔi? Acie yen; ne loŋ de gam, yen a nyiɛɛiye ye.
28. Agoku jɔ lueel, yan, Raan aye tɔ piɛthpiɔu ne gam, te hiuwe luɔi de loŋ thin.
29. Ku ye Nhialic de Judai kapac? Cie Nhialic de Juoor ayadaŋ? Ɣɛɛ, ee kede Juoor ayadaŋ;
30. luɔi ee yen Nhialic toŋe, Raan bi kɔc ci cueel tɔ piɛthpiɔth ne gam, ku tɔ kɔc kene cueel piɛthpiɔth ne gam ayadaŋ.
31. Enɔɔne, yok loŋ tɔ cin naamde ne gam? Ei! acie yen, wok tɔ loŋ kaac apiɛth.