Bible in one year
February 19


Matheo 21:1-22
1. Na wen, acik thiɔk e Jeruthalem, ku acik ɣet Bethpage, te lɔ kuurdiit cɔl Olip, ke Yecu toc kɔcpiooce kaarou,
2. ku yook keek, yan, Laki paan nu e weniim tueŋ, ke we bi muni yok enɔnthiine, ke mac, ku de cok mɛnhde; luɔnyki keek, ku bɛɛiki ke te nuo yɛn.
3. Ku na de raan de ke lek week, ke luɛlki, yan, Akɔɔr Bɛnydit ke; ku abi ke tɔ lɔ enɔnthiine.
4. Kene aci looi ebɛn, e luɔi bi jam aa yic, jam ci lueel e nebi, yan,
5. Yɔɔkki nyan e Dhiɔn, Yan, Tiŋ, malikdu abɔ te nu yin, E ro tɔ koor, ku acath e muni kɔu, Ku ciɛth e dau kɔu dan e muul.
6. Go kɔcpiooce lɔ, lek kaŋ looi acit man ci Yecu e lɛk keek,
7. ku biiki muul keke dande, ku tɛɛuki lupɔɔken e kekɔɔth, go nyuc e kekɔɔth.
8. Go tedit e kut e kɔcic goki lupɔɔken thiɛth kueer; ku tem kɔc kɔk keer ke tiim, ku thiethki ke kueer.
9. Go kut e kɔc cath tueŋ keke kut e kɔc biɔth ke cieen goki ya coot, yan, Odhana e tɔu ke wen e Dabid! Thieithieei e raan bɔ ne rin ke Bɛnydit! Odhana e tɔu tenhial ya!
10. Na wen, aci ɣet Jeruthalem, ke panydit lɔ waawaa ebɛn, go kɔc thiec, yan, Eeŋa ekene?
11. Go kut e kɔc lueel, yan, Kene ee Yecu, nebi de Nadhareth de Galili.
12. Go Yecu lɔ e luaŋditt e Nhialicic, le ku cieec kɔc biic kedhie kɔc e kaŋ ɣaac ku kɔc e kaŋ ɣɔɔc luɛɛk, ku puk pɛɛm piny pɛɛm ke kɔc e weu waar yiic, ayi kak ee kɔc reer kɔc e guk ɣaac, aci ke pɔk piny;
13. ku yook keek, yan, Aci gɔɔr, yan, Ɣondi abi aa cɔl ɣon e lɔŋ; ku week, acak tɔ ye ɣon e kɔc e kaŋ rum.
14. Go coor bɛn te nu yen luɛɛk ayi ŋol, ago ke tɔ dem.
15. Na wen, aci banydit ke ka ke Nhialic ku kɔc e loŋ gɔɔr kadit ci looi tiŋ, ku tiŋki mith acotki e luaŋditic, ke yek lueel, yan, Odhana e tɔu ke Wen e Dabid, agoki piɔth diu aret,
16. ku thiecki, yan, Ke lueel mithke ci piŋ? Go Yecu ke yɔɔk, yan, Ɣɛɛ; kɛnki kɔn kueen e awarekic anandun, yan, Yin e lɛcdu tɔ ye dikedik ne miththiike thook ayi mith ŋoot e ke thuet?
17. Go ke nyaaŋ piny, ku jel panydit le Bethani, le niin etɛɛn.
18. Na ɣɔnmiak etɛɛn, ke dhuny enɔm panydit, ke ci cɔk nɔk.
19. Na wen, ke tiŋ tim ŋaap e kueer kec, go bɛn te nu yen, go cien ke yok e yenom, ee yith tei kapac. Go yɔɔk, yan, E cin mith bi bɛ aa tɔu e yinɔm athɛɛr! Go ŋaap riɔu enɔnthiine.
20. Na wen, aci kɔcpiooce e tiŋ, ke ke gai, ku luelki, yan, Ŋaap e go guɔ dap riɔu adi?
21. Go Yecu bɛɛr, yook keek, yan, Wek yɔɔk eyic, yan, Na cathki e gam, ku caki piɔth wiel e kaamic, ke we cii kene bi looi tei, ke ci luoi ŋaap, ku na yɔɔkki kuurdiite aya, yan, Tɔ ro nyiɛɛiye, deenye yi wiir, ka dueere looi.
22. Ku na de ke bak lim te laŋ wek, ku gamki, abak keek aa yok.