Bible in one year


December 8


2 Pïtɛr 2:1-22
1. Ku nebii aluɛth aake nu e kɔc yiic ɣɔn, acit man bi kɔc aluɛth e kɔc wɛɛt nu e weyiic, kɔc bi looŋ e weet yalic bɛɛi thin ecueer, looŋ bi kɔc riɔɔk piɔth, arek abik Bɛnydit ci ke wɛɛr bei rɛɛc, agoki rot dap gɔn riaak.
2. Ku kɔc juec abik taudɛn ye kek kaŋ riɔɔk dɔmic; agoki kueer e yic tɔ lat e lan rac.
3. Ku kɔɔr ee kek weu juec kɔɔr, en a bi ke week aa cam ne jam erueeny: ku guieer bi loŋden guiir atuc, guieerdɛn thɛɛr, acie gaau, ku cii riaakden e nok.
4. Ku te kene Nhialic tuucnhial pɔl tuuc ɣɔn loi kerac, ku aci keek cuat e adhum thuthic mɛc kek e joth ke cuɔlepiny abik tɔu etɛɛn aɣet kool bi loŋden guiir;
5. ku te ken en piny thɛɛr pɔl, ee Noa raan e jam de piathepiɔu guiir, en e both etok keke kɔc kɔk kadherou, ɣɔn bii en amool e piny de kɔc reec Nhialic nɔm;
6. ku kuiith pɛɛnydit Thɔdom ku Gomora piny e mac abik aa ŋeth, guiir en loŋden, yan, bike dhuoor piny, ago ke tɔ ye ke ye kɔc bɛɛi diim, kɔc an, bik Nhialic aa rɛɛc rieu;
7. ku kony Lot raan piɛthpiɔu, raan e cool e jieth piɔu ne luɔi col ecut ee kɔc rac looi
8. (raan piɛthpiɔuwe ɣɔn reer en e keyiic, ago kaŋ aa tiŋ ku piŋ ke, aa ye piɔu jiɛth e akoolnyiin ne luɔiden rac ye kek loŋ yalic):
9. Te ci en kaŋ looi aya, ke Bɛnydit aŋic kɔc rieu en luok te ci ke them, ku ŋic kɔc racpiɔth mac aɣet kool e guieereloŋ ke ke bi kedɛn tuc yok;
10. ku kɔc bi kedɛn tuc dit yok kek aye kɔc e ka ke yac kɔɔr, ne dom ci ke dɔm e ŋɔɔŋ de luɔi col, ku yek bany baar nyiin. Ee kɔc dham gup, kɔc ril diim, ayek adhueŋ lat gup ku ciki e riɔɔc;
11. ku tuucnhial gup, kɔc ŋuan e keek ne riɛl ku bɛɛny, aciki keek e gaany e gɔny deyic lɛt e Bɛnydit nɔm.
12. Ku kɔcke, kɔc cit lai roor cin niim, lai ke piny tei, lai ci cak ne dom bi ke dɔm, ku ɣath bi ke ɣath, ayek ka kucki lat, ku abik maar etaiwei ne ɣathdɛn bi ke ɣath,
13. ku bik ariop de racdepiɔu yok. Thiai e kek kaŋ thiɔi akol yen aye kemit e kepiɔth, ayek kathii col ku yek kak e we tɔ gak, kɔc e ro tɔ kueth e capdɛn lueth te ye kek kamit cam ne week etok;
14. kɔc ci nyiin a pirpir ne kɔɔr ee kek dieer lei kɔɔr, kɔc cin nyiin pal dueer kek kerac pɔl; ayek kɔc weŋ kɔc ci piɔth alanlau ne jam; aciɛthki ne piɔn ci kajuec ŋic e kɔɔr. Mith de gup aciɛɛn ka!
15. Kɔc ci kueer lɔ cit pɔl, ku mɛɛrki, agoki kueer e Balaam wen e Beor kuanyic, raan ɣɔn nhiaar ariop de luɔi de kerac;
16. ku aci jɔɔny e wac ee yen loŋ woocic: mul cin thok jam aa jam e rol e raan, ago nebi pɛn luɔidɛn e miɔɔl.
17. Kɔcke ayek yith cin yiic piu, ku yek luaat kuɛɛth amaŋ; kɔc ci dueer adur tau keek aɣet athɛɛr.
18. Ne luɛl e ye kek jam juec ɣɔric lueel e keliep tei, ne ŋɔɔŋ de ka ke yac, ku ne luɔi e dhoom, en aye kek kɔc weŋ, kɔc, an, bɛnki eliŋliŋ ne kɔc e tɔu ke ke wac kaŋ;
19. ayek keek yɔɔk, an, We bi luony bei e himic, ku kek gup ayek liim ke dhiap de kaŋ; raan e yi tiaam, yen guop yen abi yi tɔ ye lim.
20. Ku na kɔc ci kɔn poth ne kacol ke piny nɔm, ne ŋiny ee kek Bɛnydit ŋic yen aye Konydan Yecu Kritho, te ci ke bɛ deep e keek ku tiam ke, ke taudɛn cieen jɔ rac awar taudɛn tueŋ waan.
21. Tee ke ken kueer e piathepiɔu ŋic ananden, adi ŋuɛɛn tede keek, ne luɔi bi kek e ŋic, ku jɔki rot bɛ thɛɛr bei e loŋic loŋ ɣeric ci yien keek.
22. Ku aci tic tede keek ke cit man ee kaaŋ lueel kaaŋ yic, yan, Jo e yenɔm bɛ dhuony ŋɔkke guop, ku ŋun e kudhur ci waak e bɛ lɔ dal e tiɔkic.