Bible in one year


October 20


Epethuth 3:1-21
1. Yen aye yɛn raan e Yecu Kritho raan ci mac ne biakdun week wek Juoor,
2. te ca wek kede luɔi e dhueeŋ de Nhialic piɔuwe piŋ, luɔi ci gam ɛn e kedun:
3. luɔi ci en a tɔ ŋic jamcimoony, ne nyuoth ci en a nyuoth kaŋ; acit man can e gɔɔr waan ne wel liaakaŋ.
4. Ku te kuɛn wek welki yiic, ke we dueer ŋinydi yokic, ŋiny ŋiec ɛn jam de Kritho jamcimoony;
5. jam kene nyuoth kɔc e rem kɔk yiic, cit man cie nyuoth tuuckɛn ɣerpiɔth enɔɔne ku nebii ne Wei dit;
6. jam de rom bi Juoor ke bi kɔc lɔɔk lak rɔm etok, ku luɔi bi kek aa guop tok, ku bik ke ci kɔn lueel rɔm etok e Krithoyic ne welpiɛth.
7. Ku yɛn ci tɔ ye raan e welpiɛthke looi, acit man ci a miɔɔc ne dhueeŋ e Nhialic piɔu ne luɔi de riɛlde luɔi e kaŋ tiiŋ yiic.
8. Yɛn guop, acakaa yɛn ee koor e kɔc ɣerpiɔth kedhie, yɛn e miɔɔc ne dhueeŋe, luɔi ban Juoor guieer ka ke Kritho, kek aye weu cii dueere gith niim;
9. ku luɔi ban kɔc tɔ daai apiɛth kɔc kedhie, abik thar e jamcimoony ŋic, jam ɣɔn ci moony e Nhialicic te ɣɔn ciɛke piny, Nhialic Raan e cak kerieec ebɛn ne kede Kritho;
10. ke pɛl e Nhialic nɔm, pɛl kithic alal, ke bi ŋic e ciɛɛŋ ku riɛl nu paannhial ne kanithɔ enɔɔne.
11. Yen loŋ ci lueel e yenpiɔu ɣɔn thɛɛr ne kede Kritho Yecu Bɛnydandit,
12. raan ee wo tɔ ril nyiin, bi wo ro cuot tethiɔk ke wo cii nyiin riɔc ne gam ci wok e gam.
13. Yen a laŋ ɛn week, ke we cii piɔth bi bap ne katuc e ya dhal ne biakdun, yen aye dhueeŋdun.
14. Yen a tuok ɛn amiɔl e Waada nɔm Wun Bɛnydan Yecu Kritho,
15. Raan e ciek dhien rin kedhie, dhien nu paannhial ku dhien nu e piny nɔm,
16. aguɔ lɔŋ, ke bi we gam riɛl ne dit e dhueeŋ de yenpiɔu, abak riɛl e riɛldit ne Weike e wepiɔth thin;
17. ke Kritho bi reer e wepiɔth ne gam gam wek; ago meikun ku keerkeerdun ɣet piny e nhieeric,
18. ke we bi nhieer e Kritho leu ne yoŋ ba we yokic, week weke kɔc ɣerpiɔth kedhie, dit diit en kɔu, ku bɛɛr bɛɛr en kɔu, ku thuthde, ku bɛɛrde,
19. aguɔki nhieerde ŋic, nhieer war ŋinydekaŋ, ke we bi kuɛth ne kuɛth e Nhialic ɛbɛn.
20. Ku enɔɔne, Raan leu kaŋ e luɔi alaldit awar ka yok lip ayi ka yok tak ebɛn, ne riɛldit ee luui e woyiic,
21. e lɛc tɔu ke yen e kanithɔyic ne Kritho Yecu rem ebɛn aɣet wadaŋ thɛɛr. Amen.