Bibelen om et år
Kan 23


Lukas 21:1-19
1. Men idet han saae op, blev han de Rige vaer, som lagde deres Gaver i Templets Kiste.
2. Men han saae og en fattig Enke, som lagde to Skjerve deri.
3. Og han sagde: sandelig siger jeg Eder: denne fattige Enke haver lagt Mere end alle.
4. Thi alle disse have lagt af deres Overflod som Gaver for Gud; men denne haver af sin Armod lagt al sin Eiendom.
5. Og der Nogle sagde om Templet, at det var prydet med deilige Stene og Klenodier, sagde han:
6. hvad angaaer disse Ting, som I skue, skulle de Dage komme, paa hvilke der ikke skal lades Steen paa Steen, som jo skal nedbrydes.
7. Da spurgte de ham og sagde: Mester! naar skal dette da være? og hvilket er Tegnet, naar dette skal skee?
8. Men han sagde: seer til, I ikke blive forførte; thi Mange skulle komme under mit Navn og sige, at det er mig, og at Tiden er kommen nær. Gaaer derfor ikke efter dem.
9. Men naar I høre om Krig og Oprør, forfærdes ikke; thi dette bør først at skee, men Enden er ikke strax.
10. Da, sagde han til dem, skal Folk reise sig mod Folk, og Rige mod Rige.
11. Og der skal skee store Jordskjælv her og der, og Hunger og Pestilentse, og skee skrækkelige Ting og store Tegn af Himmelen.
12. Men før alt dette skulle de lægge Haand paa Eder, og forfølge og overantvordede Eder i Synagoger og Fængsler, og føre Eder for Konger og Fyrster for mit Navns Skyld.
13. Men det skal vederfares Eder til et Vidnesbyrd.
14. Lægger det da paa Hjerte, at I ikke forud betænkte, hvorledes I skulle forsvare Eder.
15. Thi jeg vil give Eder Mund og Viisdom, hvilken alle Eders Modstandere ikke skulle kunne modsige og ei modstaae.
16. Men I skulle og forraades af Forældre og Brødre og Frænder og Venner, og de skulle slaae Nogle af Eder ihjel.
17. Og I skulle hades af Alle for mit Navns Skyld.
18. Dog ikke et Haar af Eders Hoved skal forkomme.
19. Ved Eders Bestandighed bevarer Eders Sjæle.