Bible za jeden rok
Duben 18


Lukáš 6:1-26
1. Druhou sobotu se pak stalo, že procházel obilím a jeho učedníci trhali klasy, rukama[ je] mnuli a jedli.
2. Tehdy jim někteří z farizeů řekli: "Proč děláte, co se v sobotu dělat nesmí?"
3. Ježíš jim odpověděl: "Copak jste nečetli, co udělal David, když on i ti, kdo byli s ním, měli hlad?
4. Jak vešel do Božího domu a vzal[ posvátné] chleby předložení, které nesmí jíst[ nikdo] kromě samotných kněží, a jedl a dal i těm, kdo byli s ním?"
5. Řekl jim tedy: "Syn člověka je Pánem i nad sobotou."
6. V jinou sobotu se pak stalo, že vešel do synagogy a učil. A byl tu člověk, jehož pravá ruka byla uschlá.
7. Zákoníci a farizeové ho tedy sledovali, zda bude v sobotu uzdravovat, aby na něj našli[ nějakou] žalobu.
8. On ale znal jejich myšlenky, a tak řekl tomu člověku s uschlou rukou: "Vstaň a postav se doprostřed." A on vstal a postavil se[ tam].
9. Tehdy jim Ježíš řekl: "Zeptám se vás na[ jednu] věc: Smí se v sobotu konat dobro, nebo zlo? Zachránit život, nebo[ ho] zničit?"
10. A když se po nich po všech rozhlédl, řekl tomu člověku: "Natáhni tu ruku." A on to udělal a byla znovu zdravá jako ta druhá.
11. Oni však byli naplněni zuřivostí a začali se spolu domlouvat, co by Ježíši udělali.
12. V těch dnech se stalo, že vystoupil na horu, aby se modlil, a strávil celou noc v modlitbě k Bohu.
13. Když pak nastal den, zavolal své učedníky, vyvolil z nich dvanáct a nazval je apoštoly:
14. Šimona( kterému dal také jméno Petr) a jeho bratra Ondřeje, Jakuba a Jana, Filipa a Bartoloměje,
15. Matouše a Tomáše, Jakuba Alfeova a Šimona, zvaného Zélótes,
16. Judu Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se[ potom] stal zrádcem.
17. A když s nimi sestoupil, stanul na rovině, [kde byl] zástup jeho učedníků a veliké množství lidí z celého Judska i z Jeruzaléma a z přímořského Týru a Sidonu. Ti přišli, aby ho slyšeli a aby byli uzdraveni ze svých neduhů,
18. i ti, kteří byli trápeni nečistými duchy. A byli uzdravováni.
19. A všechen zástup se ho snažil dotknout, neboť z něj vycházela moc a uzdravovala všechny.
20. Tehdy pozvedl oči na své učedníky a řekl: "Blaze[ vám] chudým, neboť vám patří Boží království.
21. Blaze[ vám], kteří teď hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze[ vám], kteří teď pláčete, neboť se budete smát.
22. Blaze vám, když vás budou lidé nenávidět a když vás vyobcují a potupí a vaše jméno zavrhnou jako zlé kvůli Synu člověka.
23. Radujte a veselte se v ten den, neboť hle, vaše odplata v nebi[ je] veliká. Totéž přece dělali jejich otcové prorokům.
24. Ale běda vám bohatým, neboť vy[ už] máte své potěšení.
25. Běda vám, kteří jste nasyceni, neboť budete hladovět. Běda vám, kteří se teď smějete, neboť budete truchlit a plakat.
26. Běda vám, kdyby o vás dobře mluvili všichni lidé. Totéž přece dělali jejich otcové falešným prorokům."