Bible za jeden rok
Červenec 19


Skutky Apoštolské 10:1-23
1. V Cesareji pak byl jeden muž jménem Kornélius, setník praporu zvaného Italský.
2. [Byl] zbožný a bohabojný s celým svým domem, dával mnoho almužen lidu a stále se modlil k Bohu.
3. [Ten] asi okolo deváté denní hodiny uviděl zřetelně ve vidění Božího anděla, jak k němu přišel a řekl mu: "Kornélie!"
4. A když na něj upřeně pohlédl, ulekl se a řekl: "Co je, Pane?" A[ on] mu řekl: "Tvé modlitby a almužny vystoupily, aby byly připomenuty před Bohem.
5. Proto nyní pošli muže do Joppe a nech zavolat Šimona, který má příjmení Petr.
6. Ten je hostem u jistého Šimona koželuha, který má dům u moře. On ti poví, co máš dělat."
7. Když pak ten anděl, který k němu mluvil, odešel, zavolal Kornélius dva své služebníky a[ jednoho] zbožného vojáka z těch, kteří byli vždycky s ním,
8. a když jim všechno vyložil, poslal je do Joppe.
9. A druhého dne, když byli na cestě a blížili se k městu, vystoupil Petr okolo šesté hodiny na střechu, aby se modlil.
10. Tehdy dostal hlad a chtěl pojíst. Ale zatímco[ mu] připravovali[ jídlo], upadl do vytržení.
11. A spatřil otevřené nebe a jakousi nádobu, jak sestupuje k němu jako veliká plachta uvázaná za čtyři cípy a spouští se na zem.
12. V ní byla veškerá čtyřnohá zvířata země i šelmy, plazi a nebeské ptactvo.
13. Tehdy k němu zazněl hlas: "Vstaň, Petře, zabíjej a jez!"
14. Petr však řekl: "Nikoli, Pane; nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo poskvrněného."
15. Tehdy k němu hlas[ promluvil] podruhé: "Co Bůh očistil, ty neměj za nečisté!"
16. To se stalo třikrát a[ potom] byla nádoba znovu vzata do nebe.
17. A když byl Petr sám o sobě bezradný, co by mohlo znamenat to vidění, které měl, hle, ti muži, které poslal Kornélius, se doptali na Šimonův dům a stáli přede dveřmi.
18. Zavolali a ptali se, zda je tu hostem Šimon zvaný Petr.
19. A když Petr přemýšlel o tom vidění, řekl mu Duch: "Hle, tři muži tě hledají.
20. Proto vstaň, sejdi dolů a jdi s nimi bez rozpaků, protože já jsem je poslal."
21. Petr tedy sešel k těm mužům, které k němu poslal Kornélius, a řekl: "Hle, já jsem ten, kterého hledáte. z jakého důvodu jste přišli?"
22. A oni řekli: "Setník Kornélius, spravedlivý a bohabojný muž, který má[ dobré] svědectví od celého židovského národa, dostal pokyn od svatého anděla, aby tě nechal zavolat do svého domu a vyslechl tvá slova."
23. Pozval je tedy dovnitř a pohostil. A druhého dne Petr vstal a odešel s nimi a někteří bratři z Joppe šli s ním.