Bible za jeden rok


Únor 16


Matouš 21:1-22
1. Když se pak přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfagé k Olivetské hoře, tehdy Ježíš poslal dva učedníky
2. a řekl jim: "Jděte do té vesnice naproti vám a hned[ tam] najdete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte[ je] a přiveďte ke mně.
3. A kdyby vám někdo něco řekl, odpovězte: 'Pán je potřebuje' a on je propustí."
4. To všechno se stalo, aby se naplnilo to, co bylo řečeno skrze proroka:
5. "Povězte dceři Sionu: Pohleď, tvůj král přichází k tobě mírný, sedící na oslici, totiž na oslátku, mláděti[ té] podrobené jhu."
6. Učedníci tedy šli a udělali, jak jim Ježíš přikázal.
7. Přivedli oslici i oslátko, položili na ně své pláště a posadili[ ho] na ně.
8. Veliký zástup pak rozprostíral své pláště na cestě a jiní sekali větve ze stromů a stlali[ je] na cestu.
9. A zástupy, které šly zpředu i zezadu, volaly: "Hosana, Synu Davidův! Požehnaný, který přichází v Pánově jménu! Hosana na výsostech!"
10. Když pak vjel do Jeruzaléma, celé město se otřáslo a řeklo: "Kdo to je?"
11. A zástupy říkaly: "To je Ježíš, ten prorok z galilejského Nazaretu."
12. Ježíš pak vešel do Božího chrámu a vyhnal všechny, kdo v chrámu prodávali a kupovali, a zpřevracel stoly směnárníků i sedačky prodavačů holubic.
13. Řekl jim: "Je napsáno: 'Můj dům bude nazván domem modlitby,' ale vy jste z něj udělali' doupě lupičů'!"
14. Tehdy k němu v chrámu přišli slepí a chromí a[ on] je uzdravil.
15. Když ale velekněží a zákoníci uviděli divy, které dělal, a děti, jak křičí v chrámu a říkají: "Hosana, Synu Davidův!" rozhořčili se
16. a řekli mu: "Slyšíš, co říkají?" Ježíš jim řekl: "Ovšem. Copak jste nikdy nečetli: 'Z úst nemluvňátek a kojenců sis připravil chválu'?"
17. Potom je opustil a odešel ven z města do Betanie a tam přenocoval.
18. Když se potom za svítání vracel do města, dostal hlad.
19. A když uviděl u cesty jeden fíkovník, šel k němu, ale nenašel na něm nic než listí. Řekl mu tedy: "Ať se z tebe navěky už neurodí ovoce!" A ten fíkovník hned uschl.
20. Když to viděli učedníci, podivili se a řekli: "Jak to, [že] ten fíkovník tak rychle uschl?"
21. Ježíš jim tedy odpověděl: "Amen, říkám vám, pokud budete mít víru a nebudete pochybovat, nejenže budete[ moci] tohle udělat fíkovníku, ale i kdybyste řekli této hoře: 'Zvedni se a vrhni se do moře!' stane se to.
22. A všechno, o cokoli byste prosili v modlitbě, dostanete, když budete věřit."