Bible za jeden rok
Červen 26


Jan 12:1-26
1. Ježíš tedy přišel šest dní před Velikou nocí do Betanie, kde byl Lazar, ten, který zemřel a kterého vzkřísil z mrtvých.
2. Tam mu připravili večeři a Marta[ je] obsluhovala a Lazar byl jedním z těch, kdo s ním stolovali.
3. Marie tehdy vzala libru velmi drahé masti z pravého nardu, pomazala Ježíšovy nohy a vytřela je svými vlasy. A dům byl naplněn vůní té masti.
4. Jeden z jeho učedníků, Jidáš, [syn] Šimona Iškariotského, který ho měl zradit, tedy řekl:
5. "Proč se tato mast neprodala za tři sta denárů a nedalo se chudým?"
6. To však řekl ne[ proto], že měl starost o chudé, ale že byl zloděj a měl[ na starosti] pokladnu a to, co se[ do ní] dávalo, bral.
7. Ježíš tedy řekl: "Nech ji, zachovala to pro den mého pohřbu.
8. Chudé přece máte u sebe vždycky, ale mne vždycky mít nebudete."
9. Tehdy se veliké množství Židů dozvědělo, že je tam, a přišli-nejen kvůli Ježíši, ale také aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých.
10. A[ tak] se velekněží rozhodli zabít i Lazara,
11. neboť mnozí z Židů kvůli němu odcházeli a uvěřili v Ježíše.
12. Když nazítří veliký zástup[ lidí], kteří přišli na svátek, uslyšel, že Ježíš přichází do Jeruzaléma,
13. vzali palmové větve a vyšli mu naproti s voláním: "Hosana! Požehnaný, který přichází v Pánově jménu, král Izraele!"
14. A když Ježíš nalezl oslátko, vsedl na ně, jak je napsáno:
15. "Neboj se, dcero Sionu, hle, tvůj král přichází, sedě na hříbátku oslice."
16. Jeho učedníci tomu však nejprve neporozuměli; ale když byl Ježíš oslaven, tehdy si vzpomněli, že to o něm je napsáno a[ že] mu to učinili.
17. Zástup, který byl s ním, pak vydával svědectví, že zavolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých.
18. Proto mu také vyšel naproti zástup[ lidí], neboť slyšeli, že udělal ten zázrak.
19. Farizeové si tedy mezi sebou řekli: "Vidíte, že nic nezmůžete? Hleďte, svět odešel za ním!"
20. A někteří z těch, kteří se přišli o tom svátku modlit, byli Řekové.
21. Ti tedy přistoupili k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: "Pane, chtěli bychom vidět Ježíše."
22. Filip přišel a řekl Ondřejovi a Ondřej s Filipem[ to] zase řekli Ježíši.
23. Ježíš jim tedy odpověděl: "Přišla hodina, aby Syn člověka byl oslaven.
24. Amen, amen, říkám vám: Pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Ale pokud zemře, přinese mnoho úrody.
25. Kdo má rád svou duši, [ten] ji ztratí, a kdo nenávidí svou duši v tomto světě, uchrání ji k věčnému životu.
26. Slouží-li mi někdo, ať mě následuje; a tam, kde jsem já, bude i můj služebník. A bude--li mi někdo sloužit, Otec ho poctí."