Bible za jeden rok
Červenec 19


1 Letopisu 26:1-32
1. Oddíly vrátných; z Kórachovců: Mešelemjáš, syn Kóreho ze synů Asafových.
2. Synové Mešelemjášovi: prvorozený Zekarjáš, druhý Jedíael, třetí Zebadjáš, čtvrtý Jatníel,
3. pátý Élam, šestý Jóchanan, sedmý Eljóenaj.
4. Synové Obéd-edómovi: prvorozený Šemajáš, druhý Józabad, třetí Jóach, čtvrtý Sákar, pátý Netaneel,
5. šestý Amíel, sedmý Jisakar, osmý Peúletaj, jemuž Bůh požehnal.
6. Jeho synu Šemajášovi se narodili synové, kteří se stali vladaři svého rodu, neboť to byli udatní bohatýři.
7. Synové Šemajášoi: Otní a jeho bratři Refael, Obéd a Elzábad, ti stateční; Elíhú a Semakjáš.
8. Ti všichni pocházeli ze synů Obéd-edómových; jejich synové a bratři byli stateční muži, schopní k službě, celkem dvaašedesát Obéd-edómovců.
9. Též Mešelemjáš měl osmnáct synů a bratří, statečných mužů.
10. Synové Chósy ze synů Merarího: Šimrí byl přední, ačkoli nebyl prvorozený, ale jeho otec ho ustanovil za předního,
11. druhý byl Chilkijáš, třetí Tebaljáš, čtvrtý Zekarjáš; všech synů a bratří Chósových bylo třináct.
12. To jsou oddíly vrátných, přední z mužů, kteří drželi stráže po boku svých bratří při službě v Hospodinově domě.
13. Jak o malém, tak o velkém losovali podle jejich otcovského rodu a podle jednotlivých bran.
14. Los východní brány padl Šelemjášovi; jeho syn Zekarjáš byl prozíravý rádce. Losovali a na něj padl los severní brány.
15. Na Obéd-edóma pak jižní a na jeho syny los zásobárny.
16. Na Šupíma a Chósa západní brána, která vede k silnici vzhůru; stráž stála vedle stráže.
17. Na východní straně bylo šest lévijců, na severní straně denně čtyři, na jižní straně denně čtyři, při zásobárně po dvou.
18. V sloupořadí na západní straně čtyři, na silnici u sloupořadí dva.
19. To jsou oddíly vrátných z Kórachovců a Meraríovců.
20. Další lévijci: Achijáš byl nad sklady Božího domu i nad sklady svatých věcí.
21. Synové Laedánovi, Geršónovci, přední z rodu Laedánova: Laedán Geršónský měl Jechíelího.
22. Synové Jechíelího Zétam a jeho bratr Jóel byli nad sklady Hospodinova domu.
23. Amrámci, Jishárci, Chebrónci a Ozíelci:
24. Šebúel, syn Geršóma, syna Mojžíšova, se stal představeným nad sklady.
25. Jeho bratr Elíezer měl syny Rechabjáše, Ješajáše, Jórama, Zikrího a Šelomóta.
26. Ten Šelomót a jeho bratři byli nad všemi sklady svatých věcí, které oddělil jako svaté král David a přední z rodů, velitelé nad tisíci a nad sty a jiní velitelé vojska.
27. Z válečné kořisti to oddělili jako svaté ku podpoře Hospodinova domu.
28. Všechno, co oddělil jako svaté vidoucí Samuel, Saul, syn Kíšův, Abnér, syn Nérův, Jóab, syn Serújin, cokoli kdo oddělil jako svaté, vkládal do rukou Šelomóta a jeho bratří.
29. Z Jishárců Kenanjáš a jeho synové byli určeni pro práci mimo chrám, za správce a soudce nad Izraelem.
30. Z Chebrónců Chašabjáš a jeho bratří, tisíc sedm set statečných, byli určeni k dozoru nad Izraelem od Zajordání na západ pro všechno dílo Hospodinovo a pro královskou službu.
31. U Chebrónců byl Jerijáš přední z Chebrónců, jejich čeledí a rodů. Ve čtyřicátém roce Davidova kralování byli vyhledáváni a mezi nimi nalezeni stateční bohatýři v gileádském Jaezeru.
32. Jeho statečních bratří bylo dva tisíce sedm set předních osob z rodů. Král David je ustanovil nad Rúbenovci, Gádovci a nad polovinou kmene Manases ve všech věcech Božích i královských.

1 Letopisu 27:1-34
1. Izraelci podle příslušného seznamu, přední z rodů, velitelé nad tisíci a nad sty a správci, kteří byli ve službách krále pro různé úkoly oddílů, jak měly nastupovat a končit službu, měsíc po měsíci, po všechny měsíce v roce. Každý oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů.
2. Nad prvním oddílem pro první měsíc byl Jášobeám, syn Zabdíelův; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů.
3. Ze synů Peresových byl předním ze všech velitelů vojska pro první měsíc.
4. Nad oddílem pro druhý měsíc byl Dódaj Achóchijský se svým oddílem a vévoda Miklót; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů.
5. Velitelem třetího voje pro třetí měsíc byl Benajáš, syn předního kněze Jójady; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů.
6. Týž Benajáš byl jedním ze třiceti bohatýrů a byl nad těmi třiceti. V jeho oddílu byl jeho syn Amízábad.
7. Čtvrtý pro čtvrtý měsíc byl Asáel, bratr Jóabův, a po něm jeho syn Zebadjáš; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů.
8. Pátý pro pátý měsíc měl velitele Šamhúta Jizrašského; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů.
9. Šestý pro šestý měsíc byl Íra, syn Íleše Tekójského; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů.
10. Sedmý pro sedmý měsíc byl Cheles Pelónský z Efrajimovců; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů.
11. Osmý pro osmý měsíc byl Sibekaj Chúšatský ze Zerachejců; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů.
12. Devátý pro devátý měsíc byl Abíezer Anatótský z Benjamínců; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů.
13. Desátý pro desátý měsíc byl Mahraj Netófský ze Zerachejců; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů.
14. Jedenáctý pro jedenáctý měsíc byl Benajáš Pireatónský z Efrajimovců; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů.
15. Dvanáctý pro dvanáctý měsíc byl Cheldaj Netófský z Otníela; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů.
16. Izraelským kmenům veleli: Rúbenovi vévoda Elíezer, syn Zikríův, Šimeónovi Šefatjáš, syn Maakův,
17. Lévimu Chašabjáš, syn Kemúelův, Áronovi Sádok,
18. Judovi Elíhú z bratří Davidových, Isacharovi Omrí, syn Míkaelův,
19. Zabulónovi Jišmajáš, syn Obadjášův, Neftalímu Jerímót, syn Azríelův,
20. Efrajimovcům Hóšea, syn Azazjášův, polovině kmene Manases Jóel, syn Pedajášův,
21. druhé polovině Manasesa v Gileádu Jidó, syn Zekarjášův, Benjamínovi Jaasíel, syn Abnérův,
22. Danovi Azarel, syn Jeróchamův. To byli velitelé izraelských kmenů.
23. David ani nepořizoval součet od dvacetiletých níže, neboť Hospodin řekl, že Izraele rozmnoží jako nebeské hvězdy.
24. Jóab, syn Serújin, sice začal se sčítáním, ale nedokončil je. Kvůli tomu totiž postihlo Izraele Hospodinovo rozlícení. Proto se jejich součet ani do součtu v letopisech krále Davida nedostal.
25. Nad královskými sklady byl Azmávet, syn Adíelův, nad sklady na polích, ve městech, vesnicích a věžích Jónatan, syn Uzijášův.
26. Nad těmi, kdo pracovali na polích, nad rolníky byl Ezrí, syn Kelúbův,
27. nad vinicemi Šimeí Rámatský a nad sklady vína na vinicích Zabdí Šifmejský,
28. nad olivami a fíkovníky v nížině Baal-chanan Gederský a nad sklady oleje Jóaš,
29. nad skotem, který se pásl v Šáronu, Šitraj Šáronský a nad skotem v dolinách Šáfat, syn Adlajův,
30. nad velbloudy Obíl Izmaelský, nad oslicemi Jechdejáš Meronótský,
31. nad ovcemi a kozami Jazíz Hagrejský. Ti všichni byli předními správci jmění krále Davida.
32. Jónatan, Davidův strýc, rádce, mistr a písař spolu s Jechíelem, synem Chakmóního, byli s královými syny.
33. Achítofel byl královým rádcem a Chúšaj Arkíjský královým přítelem;
34. po Achítofelovi Jójada, syn Benajášův, a Ebjátar. Velitelem králova vojska byl Jóab.

Žalmy 78:56-66
56. Ale pokoušeli ho a vzdorovali Bohu nejvyššímu a nedbali na svědectví jeho,
57. odpadali, byli věrolomní jak otcové jejich, selhávali jako záludný luk.
58. Na posvátných návrších ho uráželi, svými modlami ho podnítili k žárlivosti.
59. Bůh se rozlítil, když to vše slyšel, velmi si zprotivil Izraele:
60. opovrhl svým příbytkem v Šílu, stanem, v němž přebýval mezi lidmi.
61. Vydal do zajetí svoji sílu, svoji čest do rukou protivníka
62. a svůj lid vydal v plen meči, proti svému dědictví vzplál prchlivostí.
63. Jejich junáky sežehl oheň, jejich panny svatebních chval nepoznaly.
64. Jejich kněží padli mečem, jejich vdovy neplakaly.
65. A pak se Panovník probudil jak ze sna, jak bohatýr rozjařený vínem,
66. zezadu bil svoje protivníky, uvedl na ně potupu věčnou.

Přísloví 20:4-5
4. Na podzim lenoch neorá, o žních bude žebrat, ale nic nebude.
5. Jak hluboké vody je rada v srdci muže, muž rozumný z ní čerpá.

Skutky Apoštolské 10:1-23
1. V Cesareji žil nějaký muž jménem Kornélius, důstojník pluku zvaného Italský.
2. Byl to člověk zbožný, s celou svou rodinou věřil v jediného Boha, byl velmi štědrý vůči židovskému lidu a pravidelně se modlil k Bohu.
3. Ten měl kolem třetí hodiny odpoledne vidění, v němž jasně spatřil Božího anděla, jak k němu vchází a volá na něj: "Kornélie!"
4. Pohlédl na něj a pln bázně řekl: "Co si přeješ, Pane?" Anděl odpověděl: "Bůh přijal tvé modlitby a almužny a pamatuje na tebe.
5. Vyprav hned posly do Joppe, ať sem přivedou Šimona, zvaného Petr.
6. Bydlí u Šimona koželuha, který má dům u moře."
7. Když odešel ten anděl, zavolal si Kornélius ze svých lidí dva sluhy a jednoho zbožného vojáka ze své stráže,
8. všechno jim vypravoval a pak je vyslal do Joppe.
9. Druhého dne, právě když se blížili k městu, vyšel Petr za poledne na rovnou střechu domu, aby se modlil.
10. Pak dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco mu připravovali jídlo, upadl do vytržení mysli:
11. Vidí, jak se z otevřeného nebe cosi snáší; podobalo se to veliké plachtě, kterou spouštějí za čtyři cípy k zemi.
12. Byly v ní všechny druhy živočichů: čtvernožci, plazi i ptáci.
13. Tu k němu zazněl hlas: "Vstaň, Petře, zabíjej a jez!"
14. Petr odpověděl: "To ne, Pane! Ještě nikdy jsem nejedl nic, co poskvrňuje a znečišťuje."
15. Ale hlas se ozval znovu: "Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté."
16. To se opakovalo třikrát a zase to všechno bylo vyneseno vzhůru do nebe.
17. Zatímco Petr úporně přemýšlel, co to jeho vidění může znamenat, podařilo se Kornéliovým poslům nalézt Šimonův dům. Zastavili se před vraty,
18. zavolali a ptali se, zda tu bydlí Šimon, kterému říkají Petr.
19. A Petr stále ještě přemýšlel o svém vidění, když mu Duch řekl: "Jsou tu tři muži a hledají tě;
20. sejdi hned dolů a bez rozpaků s nimi jdi, neboť já jsem je poslal."
21. Petr tedy sešel dolů k těm mužům a řekl: "Já jsem ten, kterého hledáte. Proč jste za mnou přišli?"
22. Oni odpověděli: "Posílá nás setník Kornélius, muž spravedlivý, který věří v jediného Boha a má dobrou pověst u všeho židovského lidu. Zjevil se mu anděl a rozkázal mu, aby tě pozval do svého domu a vyslechl, co mu máš říci."
23. Petr je zavedl dovnitř a nechal je u sebe přes noc. Hned druhého dne se s nimi Petr vydal na cestu a ještě několik bratří z Joppe ho doprovázelo.