Bible za jeden rok
Březen 19


3 Mojžíšova 26:1-46
1. "Nevytvářejte si žádné bůžky. Nevztyčujte si modlu ani posvátný sloup, nestavte ve své zemi ani tvarovaný kámen, abyste se mu klaněli. Vždyť já jsem Hospodin, váš Bůh!
2. Zachovávejte mé soboty a mou svatyni mějte v úctě. Já jsem Hospodin.
3. Jestliže budete následovat má pravidla a zachovávat má přikázání a plnit je,
4. dám vám vydatné deště ve správný čas, takže země vydá svou úrodu a stromy v sadu vydají své ovoce.
5. Vaše mlácení potrvá až do vinobraní a vinobraní až do setí. Svůj chléb budete jíst do sytosti a budete ve své zemi bydlet v bezpečí.
6. Způsobím v zemi pokoj, takže budete spát a nikdo vás nevyděsí; odstraním ze země zlou zvěř a vaší zemí neprojde meč.
7. Poženete své nepřátele, takže před vámi padnou mečem.
8. Pět z vás jich požene sto a sto z vás jich požene deset tisíc, takže vaši nepřátelé před vámi padnou mečem.
9. Obrátím se k vám a způsobím, abyste se rozplodili a rozmnožili; tak potvrdím svou smlouvu s vámi.
10. Budete moci jíst starou úrodu ze zásob a tu starou budete muset vyklízet kvůli nové.
11. Umístím svůj Příbytek mezi vás a nebudu si vás ošklivit.
12. Budu se mezi vámi procházet, budu vaším Bohem a vy budete mým lidem.
13. Já jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abyste už nebyli jejich otroky. Rozlámal jsem vaše jho, abyste mohli chodit vzpřímeně.
14. Jestliže mne však nebudete poslouchat a nebudete plnit všechna tato přikázání,
15. jestliže zavrhnete má pravidla a zošklivíte si mé zákony, takže přestanete plnit všechna má přikázání, pak porušíte mou smlouvu
16. a já vám učiním toto: Uvedu na vás hrůzu, úbytě a zimnici, jež vám pokazí oči a vysají dech. Své zrní budete sít nadarmo, vaši nepřátelé je snědí.
17. Obrátím svou tvář proti vám, takže padnete před svými nepřáteli a ti, kdo vás nenávidí, nad vámi budou panovat. Budete utíkat, i kdyby vás nikdo nehonil.
18. Jestliže mne ani potom nebudete poslouchat, budu vás za vaše hříchy trestat sedmkrát více:
19. Zlomím vaši pyšnou zatvrzelost; způsobím, že nebe nad vámi bude jako železo a země pod vámi jako mosaz.
20. Svou sílu spotřebujete nadarmo; země vám nevydá svou úrodu a stromoví v zemi nevydá své ovoce.
21. Jestliže se budete nadále stavět proti mně a nebudete ochotni mě poslouchat, přidám vám kvůli vašim hříchům sedmkrát více ran:
22. Pustím na vás divokou zvěř, jež vás připraví o děti, vyhubí váš dobytek a sníží váš počet tak, že vaše cesty zpustnou.
23. Jestliže se ani tehdy nenecháte ode mne napravit a budete se nadále stavět proti mně,
24. postavím se i já proti vám. Já sám vás budu za vaše hříchy bít sedmkrát více:
25. Přivedu na vás meč pomsty, aby pomstil moji smlouvu. Když se nahrnete do svých měst, pošlu mezi vás mor, takže budete vydáni do rukou nepřítele.
26. Až vás odříznu od chleba, deset žen bude péci chléb v jedné peci a odváží vám jej na příděl. Až budete jíst, nenasytíte se.
27. Jestliže mě přesto všechno nebudete poslouchat a budete se nadále stavět proti mně,
28. postavím se i já zuřivě proti vám a budu vás trestat za vaše hříchy sedmkrát více:
29. Budete jíst maso vlastních synů a maso vlastních dcer!
30. Tehdy zruším vaše obětní výšiny, vymýtím vaše kadidlové oltáříky, položím vaše mrtvoly k mrtvolám vašich hnusných model a budu si vás ošklivit.
31. Vaše města obrátím v sutiny, vaše svatyně zpustoším a k vašim příjemným vůním nepřivoním.
32. Já sám zpustoším zemi tak, že nad ní strnou i vaši nepřátelé, když se v ní přijdou usadit.
33. Rozptýlím vás mezi národy, s taseným mečem vás poženu! Vaše země se stane pustinou a vaše města se obrátí v sutiny.
34. Po celou dobu svého zpustošení bude země konečně užívat svých sobot; vy však budete v zemi svých nepřátel. Tehdy si země odpočine a vynahradí si své soboty.
35. Po celou dobu svého zpustošení bude země odpočívat, protože během vašich sobot (když jste v ní ještě bydleli) neodpočívala.
36. Těm, kdo z vás zbudou, pak v zemích jejich nepřátel přivedu do srdcí takovou ochablost, že je zažene i šelest poletujícího listí. Dají se na útěk jako před mečem a padnou, i kdyby je nikdo nehonil.
37. Budou klopýtat jeden přes druhého jako před mečem, i kdyby je nikdo nehonil. Neobstojíte před svými nepřáteli,
38. zahynete mezi národy a země vašich nepřátel vás pohltí.
39. Ti, kdo z vás zbudou, pak budou skomírat v zemi svých nepřátel. Svou vlastní vinou i vinou svých otců tam budou skomírat.
40. Potom však vyznají svou vinu i vinu svých otců, že mi byli nevěrní a že se postavili proti mně,
41. takže jsem se i já postavil proti nim a zavedl je do země jejich nepřátel, dokud se jejich neobřezané srdce nepokoří a dokud nepřijmou svůj trest.
42. Tehdy si připomenu svou smlouvu s Jákobem, svou smlouvu s Izákem i svou smlouvu s Abrahamem a připomenu si jejich zem.
43. Země zatím bude opuštěna, a když bez nich zpustne, bude užívat svých sobot, než si odpykají trest za to, že zavrhli mé zákony a zošklivili si má pravidla.
44. Přes to všechno, ačkoli budou v zemi svých nepřátel, je nezavrhnu a nezošklivím si je tak, abych s nimi skoncoval a porušil svou smlouvu s nimi. Vždyť já jsem Hospodin, jejich Bůh!
45. Vzpomenu si kvůli nim na smlouvu s jejich předky, jež jsem před očima národů vyvedl z Egypta, abych byl jejich Bohem. Já jsem Hospodin."
46. Toto jsou pravidla, zákony a pokyny, jež Hospodin skrze Mojžíše vydal na hoře Sinaj, aby byly mezi ním a syny Izraele.

3 Mojžíšova 27:1-34
1. Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
2. "Mluv k synům Izraele: Když někdo zasvětí život zvláštním slibem Hospodinu, smí jej za určenou cenu vyplatit.
3. Cena bude určena takto: cena za muže od dvaceti do šedesáti let bude 50 šekelů stříbra (měřeno šekelem svatyně).
4. Bude-li to žena, její cena bude 30 šekelů.
5. Ve věku od pěti do dvaceti let bude cena za muže 20 šekelů a za ženu 10 šekelů.
6. Ve věku od jednoho měsíce do pěti let bude cena za chlapce 5 a za dívku 3 šekely stříbra.
7. Ve věku od šedesáti let výše bude cena za muže 15 a za ženu 10 šekelů.
8. Bude-li však dotyčný na určenou cenu příliš chudý, postaví zaslíbeného před kněze a ten určí jeho cenu podle možností toho, kdo učinil slib.
9. Půjde-li o dobytek, z něhož se přináší dar Hospodinu, bude vše, co bylo odevzdáno Hospodinu, svaté.
10. Nelze je nahradit ani vyměnit lepší kus za horší nebo horší za lepší. Kdyby někdo přece jen vyměnil dobytče za jiné, bude svaté to původní i to, jímž je zaměnil.
11. Půjde-li o jakoukoli nečistou zvěř, z níž se dar Hospodinu nepřináší, postaví to zvíře před kněze.
12. Ten určí jeho cenu, ať už bude lepší nebo horší. Jakou cenu kněz určí, taková bude.
13. Bude-li majitel chtít zvíře vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu.
14. Zasvětí-li někdo svůj dům, aby byl svatý Hospodinu, kněz určí jeho cenu, ať už bude lepší nebo horší. Na kolik jej kněz ocení, při tom zůstane.
15. Bude-li jej ten, kdo svůj dům zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu peněz navíc a dům bude jeho.
16. Zasvětí-li někdo Hospodinu část své dědičné polnosti, bude její cena určena podle jejího osevu: 50 šekelů stříbra za plochu osetou chomerem ječmene.
17. Zasvětí-li své pole hned od léta milosti, zůstane při určené ceně.
18. Zasvětí-li své pole až po létě milosti, spočítá mu kněz cenu podle let zbývajících do léta milosti, takže určenou cenu sníží.
19. Bude-li je ten, kdo pole zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu peněz navíc, a zůstane mu.
20. Nevykoupí-li to pole, ale prodá je někomu jinému, nebude již moci být vykoupeno.
21. Až bude to pole v létě milosti vydáno, bude svaté Hospodinu jako pole jemu propadlé; stane se majetkem kněze.
22. Zasvětí-li však Hospodinu koupené pole, které není z jeho dědičné polnosti,
23. spočítá mu kněz výši určené ceny až do léta milosti a dotyčný toho dne vyplatí určenou cenu jako svatou Hospodinu.
24. V létě milosti bude pole vráceno tomu, od koho bylo koupeno, jemuž náleží jako dědičný pozemek.
25. Všechny určené ceny budou v šekelech svatyně. Šekel je 20 ger.
26. Prvorozené dobytče, jež patří Hospodinu právem prvorozenství, však nikdo zasvětit nemůže. Ať je ze skotu nebo z bravu, patří již Hospodinu.
27. Půjde-li o nečisté zvíře, vyplatí je podle určené ceny a přidá k ní ještě pětinu navíc. Nebude-li vykoupeno, prodá se za určenou cenu.
28. Zasvětí-li člověk něco ze svého majetku tak, že to propadne Hospodinu - ať už člověka, zvíře nebo část dědičné polnosti - nebude to možné prodat ani vykoupit. Cokoli propadlo Hospodinu, mu svatosvatě patří.
29. Žádný člověk, který propadne Hospodinu, nebude moci být vyplacen; musí zemřít.
30. Veškeré desátky země, ať už z obilí země nebo z ovoce stromů, patří Hospodinu; jsou svaté Hospodinu.
31. Bude-li někdo chtít své desátky vykoupit, přidá ještě pětinu navíc.
32. Každý desátek ze skotu i bravu, každý desátý kus procházející pod pastýřskou holí, je svatý Hospodinu.
33. Majitel nebude zjišťovat, zda je lepší, nebo horší; nebude jej moci vyměnit. Kdyby jej však přece vyměnil, bude svatý ten původní i ten, jímž jej zaměnil; nebude jej moci vykoupit."
34. To jsou přikázání, jež Hospodin přikázal Mojžíšovi pro syny Izraele na hoře Sinaj.

Žalmy 29:1-6
1. Žalm Davidův. Vzdejte Hospodinu, synové Boží, vzdejte Hospodinu slávu a moc.
2. Vzdejte Hospodinu slávu, jež mu náleží, klaňte se Hospodinu v kráse svatosti!
3. Hlas Hospodinův se nese nad vodami, Bůh slávy sám hromem burácí - Hospodin nad vodními spoustami!
4. Hlas Hospodinův přichází v moci, hlas Hospodinův je nádherný!
5. Hlas Hospodinův láme cedry, libanonské cedry Hospodin poráží.
6. Jako telátko nechá skákat Libanon, Sirion skáče jak mládě buvolí!

Přísloví 10:22-25
22. Hospodinovo požehnání obohacuje bez veškerého trápení.
23. Tupec má potěšení ve zvrhlosti, rozumný zase v moudrosti.
24. Obavy darebáků se uskuteční, touhy spravedlivých se naplní.
25. Když přejde vichr, je s darebákem konec, spravedliví však mají věčné základy.

Marek 7:1-13
1. Farizeové a někteří znalci Písma, kteří dorazili z Jeruzaléma, se sešli u Ježíše
2. a uviděli některé jeho učedníky jíst chleby ‚nečistýma' (to jest neumytýma) rukama.
3. Farizeové a všichni Židé totiž nejedí, aniž by si obřadně umyli ruce, a tak dodržují tradici starších.
4. Když přijdou z trhu, nejedí, dokud se nevykoupou. A je ještě mnoho jiných věcí, které přijali a dodržují, jako očišťování pohárů, džbánů, měděných nádob a lehátek.
5. Farizeové a znalci Písma se ho tedy zeptali: "Proč se tvoji učedníci nechovají podle tradice starších a jedí chléb nečistýma rukama?"
6. On jim odpověděl: "Izaiáš o vás pokrytcích prorokoval správně. Jak je psáno: ‚Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený.
7. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.'
8. Opustili jste Boží přikázání, ale lidské tradice dodržujete."
9. Potom pokračoval: "Opravdu pěkně zavrhujete Boží přikázání, abyste zachovali svou vlastní tradici!
10. Mojžíš řekl: ‚Cti otce i matku' a ‚Kdokoli by zlořečil otci nebo matce, musí zemřít.'
11. Vy ale říkáte, že kdyby člověk řekl otci nebo matce: ‚To, čím bych ti měl vypomoci, je korban' (to jest dar Bohu),
12. tak už ho nenecháte nic udělat pro jeho otce nebo matku.
13. Rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou jste ustanovili. A podobných věcí děláte spoustu."