Bible za jeden rok
Červenec 18


1 Letopisu 26:1-32
1. Toto jsou oddíly strážných: Synové Korachovi: Mešelemiáš, syn Koreho ze synů Asafových;
2. Synové Mešelemiášovi: prvorozený Zachariáš, druhý Jediael, třetí Zebadiáš, čtvrtý Jatniel,
3. pátý Elam, šestý Jochanan a sedmý Eljoenaj.
4. Synové Obed-edomovi: Prvorozený Šemajáš, druhý Jozabad, třetí Joach, čtvrtý Sachar, pátý Natanael,
5. šestý Amiel, sedmý Isachar, osmý Peuletaj. (Bůh mu totiž požehnal.)
6. Jeho synu Šemajášovi se narodili synové, kteří vládli otcovskému rodu, neboť to byli udatní bojovníci.
7. Synové Šemajášovi: Otni, Refael, Obed, Elzabad a jeho udatní bratři Elihu a Semachiáš.
8. Ti všichni jsou potomky Obed-edoma; oni, jejich synové i jejich bratři. Obed-edom měl šedesát dva bojovníků schopných služby.
9. Mešelemiášových udatných synů a bratrů bylo osmnáct.
10. Chosa ze synů Merariho měl tyto syny: vůdce Šimriho (který nebyl prvorozený, ale jeho otec ho učinil vůdcem),
11. druhého Chilkiáše, třetího Tebaliáše a čtvrtého Zachariáše. Chosových synů a bratrů bylo celkem třináct.
12. Tyto oddíly strážných pod vedením svých vůdců plnily své povinnosti vůči Hospodinovu domu stejně jako jejich bratři.
13. Jak mladí, tak staří losovali podle otcovských rodů o každou jednotlivou bránu:
14. Východní bránu si vylosoval Šelemiáš. Jeho syn, moudrý rádce Zachariáš, si vylosoval Severní bránu.
15. Obed-edom si vylosoval Jižní bránu a jeho synům připadly sklady.
16. Šupim a Chosa si vylosovali Západní bránu, k níž vede vyvýšená silnice. Hlídka stála vedle hlídky:
17. na východě jich bylo denně šest, na severu denně čtyři, na jihu denně čtyři, při skladech dvě a dvě,
18. ve dvoře na západě čtyři pro silnici a dva pro dvůr.
19. Toto jsou oddíly strážných ze synů Korachových a synů Merariho.
20. Ostatním levitům, jejich bratrům, připadla starost o pokladnice Božího domu a pokladnice svatých věcí.
21. Vůdcové geršonských otcovských rodů byli synové Geršonovce Ladana, totiž Jechielovci.
22. Jechielovi synové Zetam a jeho bratr Joel zodpovídali za pokladnice domu Hospodinova.
23. Z Amramovců, Jisharovců, Hebronovců a Ozielovců to byli:
24. Šebuel, syn Geršoma, syna Mojžíšova, byl hlavním pokladníkem.
25. Jeho bratr Eliezer měl syny Rechabiáše, Ješajáše, Jorama, Zichriho a Šelomita.
26. Tento Šelomit se svými bratry zodpovídal za všechny pokladnice svatých věcí, které zasvětil král David a vůdcové otcovských rodů, velitelé tisíců a stovek i ostatní velitelé vojska.
27. Šlo o dary z bojové kořisti, které zasvětili na opravu Hospodinova domu,
28. a vše, co zasvětil vidoucí Samuel a také Saul, syn Kíšův, Abner, syn Nerův, a Joáb, syn Ceruji. Vše, co se zasvěcovalo, měl na starosti Šelomit a jeho bratři.
29. Kenaniáš a jeho synové z rodu Jisharovců působili mimo chrám jako úředníci a soudci nad Izraelem.
30. Chašabiáš a jeho bratři z rodu Hebronovců - 1 700 znamenitých mužů - řídili izraelskou správu na západním břehu Jordánu ve všem, co se týkalo služby Hospodinu a prací pro krále.
31. Podle Hebronských otcovských rodopisů byl jejich vůdcem Jeriáš. Ve čtyřicátém roce Davidova kralování se v nich hledalo a byli nalezeni vynikající muži v gileádském Jaezeru.
32. Jeho bratry - 2 700 znamenitých mužů, vůdců otcovských rodů - potom král David ustanovil nad Rubenovým a Gádovým kmenem a nad polovinou kmene Manasesova ve všech záležitostech Božích i královských.

1 Letopisu 27:1-34
1. Toto je výčet synů Izraele, náčelníků otcovských rodů, vůdců nad tisíci a stovkami i správců, kteří sloužili králi ve všech záležitostech vojenských oddílů. Oddíly se střídaly měsíc co měsíc po celý rok. Každý oddíl čítal 24 000 mužů.
2. První měsíc sloužil první oddíl. Jeho velitelem byl Jašobeam, syn Zabdielův, a jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
3. Pocházel ze synů Peresových a v prvním měsíci byl vrchním velitelem celého vojska.
4. Druhý měsíc byl velitelem oddílu Dodaj Achochijský (jeho oddílu potom velel Milot). Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
5. Třetí měsíc byl velitelem třetího vojska Benajáš, syn velekněze Jojady. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
6. Benajáš patřil ke třicítce hrdinů a byl její velitel. (Jeho oddílu potom velel jeho syn Amizabad.)
7. Čtvrtý měsíc byl jako čtvrtý Asael, bratr Joábův (a po něm jeho syn Zebadiáš). Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
8. Pátý měsíc byl pátým velitelem Šamhut Izrašský. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
9. Šestý měsíc byl jako šestý Ira, syn Ikeše Tekojského. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
10. Sedmý měsíc byl jako sedmý Chelec Pelonský ze synů Efraimových. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
11. Osmý měsíc byl jako osmý Sibechaj Chušatský ze zerašských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
12. Devátý měsíc byl jako devátý Abiezer Anatotský z benjamínských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
13. Desátý měsíc byl jako desátý Mahraj Netofský ze zerašských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
14. Jedenáctý měsíc byl jako jedenáctý Benajáš Piratonský ze synů Efraimových. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
15. Dvanáctý měsíc byl jako dvanáctý Cheldaj Netofský z Otniela. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
16. Tito muži odpovídali za izraelské kmeny: za Rubena Eliezer, syn Zichriho, za Šimeona Šefatiáš, syn Maaky,
17. za Leviho Chašabiáš, syn Kemuelův, za Árona Sádok,
18. za Judu Elihu z Davidových bratrů, za Isachara Amri, syn Michaelův,
19. za Zabulona Jišmajáš, syn Obadiášův, za Neftalího Jerimot, syn Azrielův,
20. za syny Efraimovy Hošea, syn Azaziášův, za polovinu kmene Manasesova Joel, syn Pedajášův,
21. za gileádskou polovinu Manasesovu Jido, syn Zachariášův, za Benjamína Jaasiel, syn Abnerův,
22. za Dana Azarel, syn Jerochamův. To byli vůdcové izraelských kmenů.
23. Dvacetileté a mladší David do sčítání ani nezahrnul, neboť Hospodin řekl, že rozmnoží Izrael jako hvězdy na nebi.
24. Joáb, syn Ceruji, se sčítáním začal, ale nedokončil je, protože kvůli tomu postihl Izrael Boží hněv. Proto také onen počet není uveden v Kronice krále Davida.
25. Za královské příjmy odpovídal Azmavet, syn Adielův; za příjmy z polí, měst, vesnic a tvrzí odpovídal Jonatan, syn Uziášův;
26. za zemědělské práce na polích Ezri, syn Kelubův;
27. za vinice Šimei Rámatský; za výnosy vinic a vinné sklepy Zabdi Šifmiský;
28. za olivy a plané fíky v podhůří Baal-chanan Gederský; za příjmy z oleje Joaš;
29. za skot pasoucí se v Šáronu Šitraj Šáronský; za skot v údolích Šafat, syn Adlajův;
30. za velbloudy Obil Izmaelský; za oslice Jechdeáš Meronotský;
31. za brav Jaziz Hagrejský. To všechno byli vedoucí majetkové správy krále Davida.
32. Davidův strýc Jonatan jakožto znalý člověk a písař byl rádcem. Spolu s Jechielem, synem Chakmoniho, měl na starosti královské syny.
33. Dalším královým rádcem byl Achitofel. Královým důvěrníkem byl Chušaj Arkijský.
34. Po Achitofelovi nastoupil Jojada, syn Benajášův, a Abiatar. Velitelem královského vojska byl Joáb.

Žalmy 78:56-66
56. Oni však Boha dráždili a pokoušeli, na svědectví Nejvyššího nedbali.
57. Zrádně se odvrátili jako otcové jejich, tak jako křivý luk minuli cíl.
58. Popouzeli ho svými výšinami, rozzuřili ho svými modlami!
59. Bůh to vše slyšel a ve svém hněvu Izrael tehdy zcela zavrhl.
60. Tehdy opustil svůj příbytek v Šílu, stan, v němž mezi lidmi přebýval.
61. Do zajetí dal padnout svoji sílu, svou slávu nechal v rukou nepřátel.
62. Svůj lid tehdy vydal napospas meči, na své dědictví se rozhořčil.
63. Jejich mladíky pohltil oheň, jejich pannám nezazněly písně svatební.
64. Jejich kněží tehdy padali mečem, jejich vdovy plakat nemohly.
65. Tehdy Pán procitl tak jako ze snu, jako bojovník, jenž byl vínem rozjařen.
66. Tehdy své nepřátele zasáhl vzadu, vydal je věčné pohaně!

Přísloví 20:4-5
4. Na podzim lenoch orat nechce, o žních bude žebrat zbytečně.
5. Rada v srdci člověka je voda hluboká, kdo je rozumný, ji umí načerpat.

Skutky Apoštolské 10:1-23
1. V Cesareji žil jeden muž jménem Kornelius, setník praporu zvaného Italský.
2. Byl zbožný a bohabojný s celým svým domem, dával mnoho almužen lidu a stále se modlil k Bohu.
3. Jednou odpoledne kolem třetí hodiny jasně uviděl ve vidění Božího anděla, jak k němu jde a říká: "Kornelie!"
4. V úleku na něj vytřeštil oči a zeptal se: "Co je, Pane?" Anděl mu řekl: "Tvé modlitby a almužny vzbudily Boží pozornost.
5. Hned pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr.
6. Je hostem jistého Šimona koželuha, který má dům u moře."
7. Když po těch slovech anděl odešel, Kornelius zavolal dva své služebníky a jednoho zbožného vojáka, který patřil k jeho pobočníkům.
8. Všechno jim vyložil a poslal je do Joppy.
9. Druhého dne, zatímco se cestou blížili k městu, Petr vystoupil na plochou střechu domu, aby se modlil. Okolo poledne
10. dostal hlad a chtěl jíst. Než mu však připravili jídlo, upadl do vytržení.
11. Uviděl otevřené nebe a něco jako velikou plachtu, jak se za čtyři cípy spouští na zem.
12. V ní byla všemožná čtvernohá polní zvířata i šelmy, plazi a ptáci.
13. Vtom k němu zazněl hlas: "Vstaň, Petře, zabíjej a jez!"
14. Petr odpověděl: "To ne, Pane! Nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo poskvrněného."
15. Ale hlas k němu promluvil znovu: "Co Bůh očistil, neměj za nečisté!"
16. Opakovalo se to třikrát, než byla plachta vytažena zpátky do nebe.
17. Zatímco si Petr marně lámal hlavu, co mělo to vidění znamenat, hle, muži poslaní Korneliem se doptali na Šimonův dům. Když dorazili ke dveřím,
18. zavolali: "Je tu hostem Šimon zvaný Petr?"
19. Petr zatím přemýšlel o tom vidění. Duch mu řekl: "Hledají tě tři muži.
20. Vstaň, sejdi dolů a bez váhání odejdi s nimi, protože jsem je poslal já sám."
21. Petr tedy sešel dolů k těm mužům a řekl: "Já jsem ten, koho hledáte. Co vás přivádí?"
22. Odpověděli: "Setník Kornelius, spravedlivý a bohabojný muž, který má dobrou pověst u celého židovského národa, dostal od svatého anděla pokyn, že tě má pozvat k sobě domů, aby vyslechl tvá slova."
23. Petr je tedy pozval dovnitř a pohostil. Nazítří vstal a odešel s nimi, doprovázen některými bratry z Joppy.