Bible za jeden rok


Říjen 23


Izajáš 53:1-12
1. Kdo uvěřil naší zprávě? Komu se zjevila Hospodinova paže?
2. Vyrostl před ním jako proutek, jako kořínek ze země vyprahlé. Nebyl nápadný ani honosný, abychom na něj hleděli, nebylo na něm vidět nic, proč bychom po něm toužili.
3. Opovržený a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolestí, jako ten, před kterým tvář si zakrývají, opovržený - proč bychom si ho všímali?
4. Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen.
5. On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho snášel potrestání - byli jsme uzdraveni jeho ranami!
6. My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech.
7. Byl zmučen, a přestože trpěl, ústa neotevřel. Na smrt byl veden jako beránek, jak ovce před střihači oněměl, ústa neotevřel.
8. Vzali jej, aby byl zadržen a souzen; kdo z jeho současníků na to pomyslel? Byl totiž vyťat ze země živých, proviněním mého lidu raněn byl.
9. Ač měl být pohřben se zločinci, octl se v hrobě s boháčem; nikdy se totiž nedopustil křivdy a v ústech neměl žádnou lest.
10. Hospodinovou vůlí však bylo trýznit jej, ranit jej trápením: Za vinu když sám sebe obětuje, uvidí potomstvo, bude dlouho živ a Hospodinova vůle skrze něj se zdárně naplní.
11. Po svém utrpení však světlo uvidí a bude nasycen. Můj spravedlivý služebník mnohé ospravedlní; jejich viny vezme na sebe.
12. A proto mu dávám podíl s mnohými, aby se s nesčíslnými dělil o kořist, protože sám sebe vydal smrti a počítal se mezi viníky. On to byl, kdo nesl hřích mnohých a za viníky se postavil.

Izajáš 54:1-17
1. Jásej, neplodná, která jsi nikdy děti neměla! Zpívej a křič samou radostí, která jsi nikdy nerodila! Opuštěná totiž bude mít děti - víc dětí nežli provdaná, praví Hospodin.
2. Pro svůj stan udělej víc místa, plachty svých příbytků směle rozestři; roztáhni také svoje lana a zatluč kolíky.
3. Rozmůžeš se totiž doprava i doleva, národům budou vládnout tvoji potomci a zpustlá města obsadí.
4. Neboj se, nebudeš zahanbena, nestyď se, nedojdeš potupy. Zapomeneš na hanbu svého mládí, na potupu svého vdovství nevzpomeneš víc.
5. Tvým manželem je přece tvůj Tvůrce, Hospodin zástupů - to jméno má; Svatý izraelský je ti vykupitelem, Bohem vší země se nazývá.
6. Hospodin tě totiž zpátky zavolá jako opuštěnou, ztrápenou manželku, ženu, jež byla v mládí provdána a potom zavržena, říká tvůj Bůh.
7. Opustil jsem tě na kratičkou chvilku, v nesmírném slitování tě však přivinu.
8. Když mě na chvilku zloba přemohla, skryl jsem před tebou svoji tvář, ve věčné lásce se však nad tebou slituji, říká tvůj vykupitel, Hospodin.
9. Je to pro mě stejné jako za Noemových dnů, kdy jsem přísahal, že už na zem neuvedu Noemovu potopu. Právě tak nyní přísahám, že už se na tebe nerozhněvám, že už tě nebudu přísně hubovat.
10. I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, má láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje, praví Hospodin, jenž s tebou soucítí.
11. Ach ty ztrápená, vichrem zmítaná, útěchy zbavená, hle, já tě vybuduji tyrkysovými kameny, za základ položím ti safíry.
12. Z rubínů vytvořím tvé cimbuří, tvé brány budou třpytné granáty a tvé hradby samé vzácné kameny.
13. Všechny tvé děti budou Hospodinovi učedníci, budou zakoušet pokoj a blahobyt.
14. Založena budeš na spravedlnosti: Zbavena násilí bez obav budeš žít, nepřiblíží se k tobě žádné neštěstí.
15. Kdyby tě snad přesto někdo napadal, nebudu s ním já; kdokoli by tě chtěl napadnout, padne před tebou.
16. Hle, to já jsem stvořil kováře, jenž dmýchá uhlí ve výhni a vyrábí zbraně k jejich účelu; tentýž já jsem stvořil také zhoubce, aby působil záhubu.
17. Žádná zbraň chystaná na tebe se nezdaří a každý jazyk, jenž tě obviňuje, usvědčíš. Toto je dědictví služebníků Hospodinových a vítězství, jež jim zajistím, praví Hospodin.

Žalmy 113:1-4
1. Haleluja! Chvalte, služebníci Hospodinovi, chvalte jméno Hospodin!
2. Ať je velebeno jméno Hospodin jak nyní, tak i navěky!
3. Od východu slunce až tam, kde zachází, buď sláva jménu Hospodin!
4. Hospodin je vznešený nad všemi národy, jeho sláva klene se nad nebesy.

Přísloví 26:17-19
17. Tahá za uši rozběhnutého psa, kdo plete se do sporu, jenž se ho netýká.
18. Jako šílenec, jenž rozsévá smrt zápalnými šípy, které vypouští,
19. takový je, kdo svému bližnímu lže a potom říká: "Vždyť to byl žert!"

Efezským 3:1-21
1. Proto jsem já Pavel vězněm Krista Ježíše - pro vás pohany.
2. Jistě jste už slyšeli o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu svěřil pro vás,
3. když mi skrze zjevení dal poznat tajemství, o němž jsem se už krátce zmínil dříve.
4. Během čtení budete sami moci poznat, jak rozumím Kristovu tajemství,
5. které Bůh v předchozích dobách lidem neodhalil, ale nyní je skrze Ducha zjevil svým svatým apoštolům a prorokům:
6. že totiž pohané jsou skrze evangelium spoludědicové, součásti téhož těla a spoluúčastníci jeho zaslíbení v Kristu Ježíši.
7. Tohoto evangelia jsem se stal služebníkem díky Boží milosti, jíž jsem byl obdarován, a díky jeho moci, jež ve mně působí.
8. Mně, zdaleka nejmenšímu ze všech svatých, byla dána ta milost, abych mezi pohany hlásal Kristovo nepopsatelné bohatství
9. a abych všem vysvětlil jeho plán, to tajemství od věků skryté v Bohu, Stvořiteli všeho.
10. Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou přerozmanitou moudrost.
11. Tento svůj odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu -
12. v něm a skrze víru v něj máme možnost přistupovat k Bohu směle a s důvěrou.
13. Prosím tedy, abyste neklesali na mysli kvůli mým soužením, neboť jsou pro vás, pro vaši slávu.
14. Proto klekám na kolena před Otcem,
15. jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi.
16. Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru.
17. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce,
18. abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka,
19. a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží.
20. Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme.
21. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věků! Amen.