Bible za jeden rok
Smět 23


1 Samuelova 4:1-21
1. Samuel měl slovo pro celý Izrael.Tehdy Izrael vytáhl do boje proti Filištínům. Izraelci se utábořili poblíž Eben-ezeru a Filištíni v Afeku.
2. Když se Filištíni proti Izraeli sešikovali, rozpoutal se boj a Filištíni je porazili; pobili v poli asi 4 000 mužů z izraelských řad.
3. Když se lid vrátil do tábora, izraelští stařešinové se ptali: "Proč nás dnes Hospodin před Filištíny porazil? Pojďme si ze Šíla přinést Truhlu Hospodinovy smlouvy! Ať přijde mezi nás a vysvobodí nás z ruky našich nepřátel."
4. A tak lid poslal do Šíla, aby odtamtud přinesli Truhlu smlouvy Hospodina zástupů trůnícího na cherubech. S Truhlou Boží smlouvy šli oba Elího synové, Chofni a Pinchas.
5. Když přinášeli Truhlu Hospodinovy smlouvy do tábora, všechen Izrael spustil mohutný pokřik, až duněla země.
6. Jakmile ten pokřik zaslechli Filištíni, ptali se: "Co je to v hebrejském táboře za pokřik?" Když se dozvěděli, že do tábora přišla Truhla Hospodinova,
7. dostali Filištíni strach. Řekli si totiž: "To bůh přišel do jejich tábora! Běda nám!" Říkali: "Nic takového tu ještě nebylo!
8. Běda nám! Kdo nás vysvobodí z ruky těchto mocných bohů? To jsou ti bohové, kteří bili Egypt všemožnými ranami na poušti!
9. Jen odvahu! Vzmužte se, Filištíni, ať nemusíme sloužit Hebrejům, jako oni sloužili vám. Vzmužte se a bojujte!"
10. A Filištíni bojovali. Izrael byl poražen a rozutekli se každý domů. Byla to hrozná porážka; z Izraele padlo 30 000 pěších
11. a Boží truhla padla do zajetí. Oba Elího synové, Chofni a Pinchas, zemřeli.
12. Nějaký Benjamínec toho dne zběhl z bitvy a dorazil do Šíla. Roucho měl roztržené a na hlavě hlínu.
13. Když dorazil, Elí právě seděl na stolci u cesty a vyhlížel, plný obav o Boží truhlu. Jakmile ten muž dorazil se zprávou do města, celé město propuklo v nářek.
14. "Co je to za rozruch?" ptal se Elí, když zaslechl ten hlasitý křik.Onen muž přispěchal, aby mu to oznámil.
15. (Elímu bylo devadesát osm let a oči už mu nesloužily, takže neviděl.)
16. "Právě jdu z bitvy, vlastně jsem z dnešní bitvy utekl," řekl ten muž Elímu. "Co se stalo, synu?" ptal se Elí.
17. "Izrael se dal před Filištíny na útěk," odpověděl posel. "Lid utrpěl hroznou porážku. Oba tví synové, Chofni a Pinchas, padli. A Boží truhla padla do zajetí."
18. Jakmile zmínil Boží truhlu, spadl Elí pozpátku ze svého křesla vedle brány, zlomil si vaz a zemřel. Byl totiž starý a těžký. Tento muž soudil Izrael čtyřicet let.
19. Jeho snacha, Pinchasova manželka, byla těhotná a měla rodit. Když uslyšela zprávu, že Boží truhla je v zajetí a že její tchán i manžel jsou mrtví, zhroutila se a porodila, neboť ji přemohly bolesti.
20. Ženy, které jí pomáhaly, jí ve chvíli, kdy umírala, řekly: "Neboj se, máš syna!" Ona však neodpovídala, jako by nevnímala.
21. Chlapce pojmenovala Ichabod, Nesláva, neboť řekla: "Sláva opustila Izrael." To kvůli zajetí Boží truhly a kvůli svému tchánu a manželovi

1 Samuelova 5:1-12
1. Boží truhly se zmocnili Filištíni a dopravili ji z Eben-ezeru do Ašdodu.
2. Pak ji vzali, vnesli ji do Dágonova chrámu a postavili ji vedle Dágona.
3. Druhý den Ašdoďané vstali a hle - Dágon leží tváří k zemi před Truhlou Hospodinovou! A tak Dágona zvedli a vrátili na místo.
4. Druhý den ráno vstali a hle - Dágon leží tváří k zemi před Truhlou Hospodinovou a Dágonova hlava i obě ruce leží ulomeny na prahu. Zůstal z něj jenom trup.
5. (Proto Dágonovi kněží a vůbec všichni, kdo vstupují do Dágonova chrámu v Ašdodu, až dodnes nestoupají na Dágonův práh.)
6. Na Ašdoďany pak těžce dolehla ruka Hospodinova - přinesla pohromu a Ašdod i s okolím ranila nádory.
7. Když obyvatelé Ašdodu viděli, co se děje, říkali: "Truhla izraelského boha u nás nemůže zůstat. Jeho ruka drtí nás i našeho boha Dágona!"
8. Obeslali proto všechny filištínské vládce, shromáždili je k sobě a pravili: "Co máme dělat s truhlou izraelského boha?" Usnesli se potom, že ji převezme město Gat, a tak tam Truhlu Boha Izraele přestěhovali.
9. Jakmile ji tam ale přestěhovali, ruka Hospodinova způsobila ve městě nesmírnou hrůzu a ranila tamní obyvatele od nejmenších po největší tak, že se jim vyrazily nádory.
10. A tak Boží truhlu odeslali do Ekronu. Když ale Boží truhla přicházela do Ekronu, dali se Ekroňané do křiku: "Stěhují sem truhlu izraelského boha! To nás chtějí s celým naším lidem zahubit?"
11. Obeslali proto a shromáždili všechny filištínské vládce. "Pošlete truhlu izraelského boha pryč," žádali. "Ať se vrátí, kam patří, jenom ať nehubí nás a náš lid!" Po celém městě se totiž rozšířila smrtelná hrůza. Boží ruka na ně dolehla velmi těžce.
12. Ti, kdo nezemřeli, byli raněni nádory a křik toho města stoupal až k nebi.

Žalmy 54:1-7
1. Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Poučný žalm Davidův.
2. Poté, co přišli Zifejci a řekli Saulovi: "David se ukrývá u nás!"
3. Bože, zachraň mě pro jméno své, v moci své buď mi obhájcem!
4. Bože, slyš moji modlitbu, mým slovům popřej sluch.
5. Cizáci povstali proti mně, násilníci pasou po mém životě - ti, kdo nestavějí Boha před sebe. séla
6. Pohleďte, můj pomocník je Bůh, můj Pán mě drží naživu!
7. Mým nepřátelům, Pane, odplať zlo, už s nimi skoncuj pro věrnost svou! Potom ti budu obětovat ochotně, tvé jméno, Hospodine, slavit, že dobré je! On mě vysvobodí z každého soužení, svým nepřátelům směle pohlédnu do očí!

Přísloví 15:12-13
12. Drzoun nemiluje toho, kdo jej kárá, a proto za moudrými nechodí.
13. Radostné srdce dodává tváři krásu, ztrápené srdce ducha ubíjí.

Lukáš 21:1-19
1. Když se rozhlédl, uviděl, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladny.
2. Uviděl také jednu chudou vdovu, jak tam hází dva haléřky,
3. a řekl: "Vpravdě vám říkám, že tato chudá vdova dala ze všech nejvíce.
4. Všichni totiž přispívali ze svého nadbytku, ale tato žena dala ze svého nedostatku všechno, co měla - celé své živobytí."
5. Někteří si povídali, jak je chrám krásný - ty kameny, ty obětní dary! Ježíš na to řekl:
6. "Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno."
7. "Mistře, kdy to bude?" zeptali se ho. "Jaké bude znamení času, kdy se to má stát?"
8. "Dávejte pozor, abyste se nenechali svést," odpověděl. "Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš!' a ‚Přišel čas!' Nechoďte za nimi.
9. Až uslyšíte o válkách a nepokojích, neděste se. Musí se to dít, ale to ještě není konec."
10. Tehdy jim řekl: "Národ povstane proti národu a království proti království.
11. Budou veliká zemětřesení, na různých místech bude hlad a mor a přijdou hrůzy a veliká znamení z nebe.
12. Před tím vším ale vztáhnou ruce na vás a budou vás pronásledovat. Budou vás vydávat do shromáždění a vězení a kvůli mému jménu vás povedou před krále a vládce.
13. To bude vaše příležitost ke svědectví.
14. Vezměte si k srdci, že si nemáte předem rozmýšlet, jak se hájit.
15. Já sám vám dám výřečnost a moudrost, proti níž neodolá a neobstojí žádný z vašich protivníků.
16. Budou vás zrazovat i vlastní rodiče a bratři, příbuzní i přátelé a některé z vás vydají na smrt.
17. Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět,
18. ale ani vlásek z vaší hlavy se neztratí.
19. Vydržte, a získáte život!"