Bible in one year
March 19


Mark 7:1-13
1. ⲀⲨⲤⲰⲞⲨϨ ⲆⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲀⲨⲰ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲚⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ⲈⲀⲨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ
2. ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈϨⲞⲒⲚⲈ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲤⲈⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲈⲨⲞⲈⲒⲔ ⲈⲘⲠⲞⲨⲈⲒⲀⲦⲞⲞⲦⲞⲨ
3. ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲄⲀⲢ ⲘⲚⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲨⲦⲘⲒⲀⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲘⲀⲨⲞⲨⲰⲘ ⲈⲨⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲚⲦⲠⲀⲢⲀⲆⲞⲤⲒⲤ ⲚⲚⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ
4. ⲀⲨⲰ ⲈⲨϢⲀⲚⲈⲒ ⲚⲦⲀⲄⲞⲢⲀ ⲈⲨⲦⲘϬⲈϢϬⲰϢⲞⲨ ⲘⲈⲨⲞⲨⲰⲘ. ⲀⲨⲰ ϨⲈⲚⲔⲈⲤⲘⲞⲦ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲀⲨϪⲒⲦⲞⲨ ⲈⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϨⲈⲚⲀⲠⲞⲦ ⲈϨⲞⲢⲠⲞⲨ ⲚⲘϨⲈⲚⲜⲈⲤⲦⲎⲤ ⲚⲘϨⲈⲚⲬⲀⲖⲔⲒⲚ
5. ⲀⲨϪⲚⲞⲨϤ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲘⲚ ⲚⲈⲄⲢⲀⲘⲘⲀⲦⲈⲨⲤ ϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ⲚⲈⲔⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲤⲈⲘⲞⲞϢⲈ ⲀⲚ ⲔⲀⲦⲀⲦⲠⲀⲢⲀⲆⲞⲤⲒⲤ ⲚⲚⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ. ⲀⲖⲖⲀ ⲤⲈⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲈⲨⲞⲒⲔ ⲈⲢⲈⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲦⲞⲖⲘ.
6. ⲚⲦⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲀⲎⲤⲀⲒⲀⲤ ⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲈ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ ⲚϨⲨⲠⲞⲔⲢⲒⲦⲎⲤ ⲚⲐⲈ ⲈⲦϤⲤⲎϨ ϪⲈ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲦⲘⲀⲒⲞ ⲘⲘⲞⲒ ϨⲚ ⲚⲈϤⲤⲠⲞⲦⲞⲨ. ⲠⲈⲨϨⲎⲦ ⲆⲈ ⲞⲨⲎⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞⲒ
7. ⲈⲨⲞⲨⲰϢⲦ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲒ ⲈⲠϪⲒⲚϪⲎ ⲈⲨϮⲤⲂⲰ ⲚϨⲈⲚⲤⲂⲞⲞⲨⲈ ⲚⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲢⲢⲰⲘⲈ.
8. ⲈⲀⲦⲈⲦⲚⲔⲰ ⲚⲤⲰⲦⲚ ⲚⲦⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲈⲦⲚⲀⲘⲀϨⲦⲈ ⲚⲘⲠⲀⲢⲀⲆⲞⲤⲒⲤ ⲚⲢⲢⲰⲘⲈ
9. ⲀⲨⲰ ⲚⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲦⲈⲦⲚⲀⲐⲈⲦⲒ ⲚⲦⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲦⲈⲦⲚⲠⲀⲢⲀⲆⲞⲤⲒⲤ
10. ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲄⲀⲢ ⲀϤϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲘⲀⲦⲀⲒⲈⲠⲈⲔⲈⲒⲰⲦ ⲚⲘⲦⲈⲔⲘⲀⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦⲚⲀϪⲒϢⲀϪⲈ ⲈϤϨⲞⲞⲨ ⲚⲤⲀⲠⲈϤⲈⲒⲰⲦ ⲎⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲞⲨ ⲘⲀⲢⲈϤⲘⲞⲨ.
11. ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲆⲈ ⲦⲈⲦⲚϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲢϢⲀⲚⲠⲢⲰⲘⲈ ϪⲞⲞⲤ ⲘⲠⲈϤⲈⲒⲰⲦ ⲎⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ ϪⲈ ⲔⲞⲢⲂⲀⲚ. ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲆⲰⲢⲞⲚ ⲠⲈ ⲈⲔϢⲀⲚϮϨⲎⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦ
12. ⲘⲀⲦⲈⲦⲚⲔⲀⲀϤ ϬⲈ ⲈⲢⲖⲀⲀⲨ ⲚϨⲰⲂ ⲘⲠⲈϤⲈⲒⲰⲦ ⲎⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ
13. ⲈⲦⲈⲦⲚⲦⲤⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲚ ⲦⲈⲦⲚⲠⲀⲢⲀⲆⲞⲤⲒⲤ ⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲦⲀⲀⲤ ⲈⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲀⲨⲰ ϨⲈⲚⲔⲈϨⲂⲎⲨⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲨⲦⲚⲦⲰⲚ ⲈⲚⲀⲒ ⲦⲈⲦⲚⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ.