圣经一年


一月 20


創世記 1:1-31
1. 起 初 神 創 造 天 地 。
2. 地 是 空 虛 混 沌 ; 淵 面 黑 暗 ; 神 的 靈 運 行 在 水 面 上 。
3. 神 說 , 要 有 光 , 就 有 了 光 。
4. 神 看 光 是 好 的 , 就 把 光 暗 分 開 了 。
5. 神 稱 光 為 晝 , 稱 暗 為 夜 ; 有 晚 上 , 有 早 晨 , 這 是 頭 一 日 。
6. 神 說 , 諸 水 之 間 要 有 空 氣 , 將 水 分 為 上 下 。
7. 神 就 造 出 空 氣 , 將 空 氣 以 下 的 水 , 空 氣 以 上 的 水 分 開 了 ; 事 就 這 樣 成 了 。
8. 神 稱 空 氣 為 天 ; 有 晚 上 , 有 早 晨 , 是 第 二 日 。
9. 神 說 , 天 下 的 水 要 聚 在 一 處 , 使 旱 地 露 出 來 ; 事 就 這 樣 成 了 。
10. 神 稱 旱 地 為 地 , 稱 水 的 聚 處 為 海 ; 神 看 著 是 好 的 。
11. 神 說 , 地 要 發 生 青 草 , 和 結 種 子 的 菜 蔬 , 並 結 果 子 的 樹 木 , 各 從 其 類 , 果 子 都 包 著 核 ; 事 就 這 樣 成 了 。
12. 於 是 地 發 生 了 青 草 , 和 結 種 子 的 菜 蔬 , 各 從 其 類 , 並 結 果 子 的 樹 木 , 各 從 其 類 , 果 子 都 包 著 核 。 神 看 著 是 好 的 ;
13. 有 晚 上 , 有 早 晨 , 是 第 三 日 。
14. 神 說 , 天 上 要 有 光 體 , 可 以 分 晝 夜 , 作 記 號 , 定 節 令 , 日 子 , 年 歲 ;
15. 並 要 發 光 在 天 空 , 普 照 在 地 上 ; 事 就 這 樣 成 了 。
16. 於 是 神 造 了 兩 個 大 光 , 大 的 管 晝 , 小 的 管 夜 ; 又 造 眾 星 。
17. 就 把 這 些 光 擺 列 在 天 空 , 普 照 在 地 上 ,
18. 管 理 晝 夜 , 分 別 明 暗 ; 神 看 著 是 好 的 ;
19. 有 晚 上 , 有 早 晨 , 是 第 四 日 。
20. 神 說 , 水 要 多 多 滋 生 有 生 命 的 物 ; 要 有 雀 鳥 飛 在 地 面 以 上 , 天 空 之 中 。
21. 神 就 造 出 大 魚 , 和 水 中 所 滋 生 各 樣 有 生 命 的 動 物 , 各 從 其 類 ; 又 造 出 各 樣 飛 鳥 , 各 從 其 類 ; 神 看 著 是 好 的 。
22. 神 就 賜 福 給 這 一 切 , 說 , 滋 生 繁 多 , 充 滿 海 中 的 水 ; 雀 鳥 也 要 多 生 在 地 上 。
23. 有 晚 上 , 有 早 晨 , 是 第 五 日 。
24. 神 說 , 地 要 生 出 活 物 來 , 各 從 其 類 ; 牲 畜 , 昆 蟲 , 野 獸 , 各 從 其 類 ; 事 就 這 樣 成 了 。
25. 於 是 神 造 出 野 獸 , 各 從 其 類 ; 牲 畜 , 各 從 其 類 ; 地 上 一 切 昆 蟲 , 各 從 其 類 ; 神 看 著 是 好 的 。
26. 神 說 , 我 們 要 照 著 我 們 的 形 像 , 按 著 我 們 的 樣 式 造 人 , 使 他 們 管 理 海 裡 的 魚 , 空 中 的 鳥 , 地 上 的 牲 畜 , 和 全 地 , 並 地 上 所 爬 的 一 切 昆 蟲 。
27. 神 就 照 著 自 己 的 形 像 造 人 , 乃 是 照 著 他 的 形 像 造 男 造 女 。
28. 神 就 賜 福 給 他 們 , 又 對 他 們 說 , 要 生 養 眾 多 , 遍 滿 地 面 , 治 理 這 地 ; 也 要 管 理 海 裡 的 魚 , 空 中 的 鳥 ; 和 地 上 各 樣 行 動 的 活 物 。
29. 神 說 , 看 哪 , 我 將 遍 地 上 一 切 結 種 子 的 菜 蔬 , 和 一 切 樹 上 所 結 有 核 的 果 子 , 全 賜 給 你 們 作 食 物 。
30. 至 於 地 上 的 走 獸 , 和 空 中 的 飛 鳥 , 並 各 樣 爬 在 地 上 有 生 命 的 物 , 我 將 青 草 賜 給 他 們 作 食 物 ; 事 就 這 樣 成 了 。
31. 神 看 著 一 切 所 造 的 都 甚 好 ; 有 晚 上 , 有 早 晨 , 是 第 六 日 。

創世記 2:1-25
1. 天 地 萬 物 都 造 齊 了 。
2. 到 第 七 日 , 神 造 物 的 工 已 經 完 畢 , 就 在 第 七 日 歇 了 他 一 切 的 工 , 安 息 了 。
3. 神 賜 福 給 第 七 日 , 定 為 聖 日 , 因 為 在 這 日 神 歇 了 他 一 切 創 造 的 工 , 就 安 息 了 。
4. 創 造 天 地 的 來 歷 , 在 耶 和 華 神 造 天 地 的 日 子 , 乃 是 這 樣 ;
5. 野 地 還 沒 有 草 木 , 田 間 的 菜 蔬 還 沒 有 長 起 來 , 因 為 耶 和 華 神 還 沒 有 降 雨 在 地 上 , 也 沒 有 人 耕 地 。
6. 但 有 霧 氣 從 地 上 騰 , 滋 潤 遍 地 。
7. 耶 和 華 神 用 地 上 的 塵 土 造 人 , 將 生 氣 吹 在 他 鼻 孔 裡 , 他 就 成 了 有 靈 的 活 人 , 名 叫 亞 當 。
8. 耶 和 華 神 在 東 方 的 伊 甸 立 了 一 個 園 子 , 把 所 造 的 人 安 置 在 那 裡 。
9. 耶 和 華 神 使 各 樣 的 樹 從 地 裡 長 出 來 , 可 以 悅 人 的 眼 目 , 其 上 的 果 子 好 作 食 物 ; 園 子 當 中 又 有 生 命 樹 , 和 分 別 善 惡 的 樹 。
10. 有 河 從 伊 甸 流 出 來 滋 潤 那 園 子 , 從 那 裡 分 為 四 道 。
11. 第 一 道 名 叫 比 遜 , 就 是 環 繞 哈 腓 拉 全 地 的 ; 在 那 裡 有 金 子 ,
12. 並 且 那 地 的 金 子 是 好 的 ; 在 那 裡 又 有 珍 珠 和 紅 瑪 瑙 。
13. 第 二 道 河 名 叫 基 訓 , 就 是 環 繞 古 實 全 地 的 。
14. 第 三 道 河 名 叫 希 底 結 , 流 在 亞 述 的 東 邊 。 第 四 道 河 就 是 伯 拉 河 。
15. 耶 和 華 神 將 那 人 安 置 在 伊 甸 園 , 使 他 修 理 看 守 。
16. 耶 和 華 神 吩 咐 他 說 , 園 中 各 樣 樹 上 的 果 子 , 你 可 以 隨 意 喫 ;
17. 只 是 分 別 善 惡 樹 上 的 果 子 , 你 不 可 喫 , 因 為 你 喫 的 日 子 必 定 死 。
18. 耶 和 華 神 說 , 那 人 獨 居 不 好 , 我 要 為 他 造 一 個 配 偶 幫 助 他 。
19. 耶 和 華 神 用 土 所 造 成 的 野 地 各 樣 走 獸 , 和 空 中 各 樣 飛 鳥 , 都 帶 到 那 人 面 前 看 他 叫 甚 麼 ; 那 人 怎 樣 叫 各 樣 的 活 物 , 那 就 是 他 的 名 字 。
20. 那 人 便 給 一 切 牲 畜 , 和 空 中 飛 鳥 , 野 地 走 獸 都 起 了 名 ; 只 是 那 人 沒 有 遇 見 配 偶 幫 助 他 。
21. 耶 和 華 神 使 他 沉 睡 , 他 就 睡 了 ; 於 是 取 下 他 的 一 條 肋 骨 , 又 把 肉 合 起 來 。
22. 耶 和 華 神 就 用 那 人 身 上 所 取 的 肋 骨 , 造 成 一 個 女 人 , 領 他 到 那 人 跟 前 。
23. 那 人 說 , 這 是 我 骨 中 的 骨 , 肉 中 的 肉 , 可 以 稱 他 為 女 人 , 因 為 他 是 從 男 人 身 上 取 出 來 的 。
24. 因 此 , 人 要 離 開 父 母 , 與 妻 子 連 合 , 二 人 成 為 一 體 。
25. 當 時 夫 妻 二 人 , 赤 身 露 體 , 並 不 羞 恥 。

詩篇 1:1-6
1. 不 從 惡 人 的 計 謀 , 不 站 罪 人 的 道 路 , 不 坐 褻 慢 人 的 座 位 ,
2. 惟 喜 愛 耶 和 華 的 律 法 , 晝 夜 思 想 , 這 人 便 為 有 福 。
3. 他 要 像 一 棵 樹 栽 在 溪 水 旁 , 按 時 候 結 果 子 , 葉 子 也 不 枯 乾 ; 凡 他 所 作 的 , 盡 都 順 利 。
4. 惡 人 並 不 是 這 樣 , 乃 像 糠 秕 被 風 吹 散 。
5. 因 此 當 審 判 的 時 候 , 惡 人 必 站 立 不 住 ; 罪 人 在 義 人 的 會 中 , 也 是 如 此 。
6. 因 為 耶 和 華 知 道 義 人 的 道 路 ; 惡 人 的 道 路 , 卻 必 滅 亡 。

箴言 1:1-7
1. 以 色 列 王 大 衛 兒 子 所 羅 門 的 箴 言 ;
2. 要 使 人 曉 得 智 慧 和 訓 誨 ; 分 辨 通 達 的 言 語 ;
3. 使 人 處 事 ; 領 受 智 慧 , 仁 義 , 公 平 , 正 直 的 訓 誨 ;
4. 使 愚 人 靈 明 , 使 少 年 人 有 知 識 和 謀 略 ;
5. 使 智 慧 人 聽 見 , 增 長 學 問 , 使 聰 明 人 得 著 智 謀 ,
6. 使 人 明 白 箴 言 和 譬 喻 , 懂 得 智 慧 人 的 言 詞 和 謎 語 。
7. 敬 畏 耶 和 華 是 知 識 的 開 端 ; 愚 妄 人 藐 視 智 慧 和 訓 誨 。

馬太福音 1:1-25
1. 亞 伯 拉 罕 的 後 裔 , 大 衛 的 子 孫 , 耶 穌 基 督 的 家 譜 ; 〔 後 裔 子 孫 原 文 都 作 兒 子 下 同 〕
2. 亞 伯 拉 罕 生 以 撒 ; 以 撒 生 雅 各 ; 雅 各 生 猶 大 和 他 的 弟 兄 ;
3. 猶 大 從 他 瑪 氏 生 法 勒 斯 和 謝 拉 ; 法 勒 斯 生 希 斯 崙 ; 希 斯 崙 生 亞 蘭 ;
4. 亞 蘭 生 亞 米 拿 達 ; 亞 米 拿 達 生 拿 順 ; 拿 順 生 撒 門 ;
5. 撒 門 從 喇 合 氏 生 波 阿 斯 ; 波 阿 斯 從 路 得 氏 生 俄 備 得 ; 俄 備 得 生 耶 西 ;
6. 耶 西 生 大 衛 王 。 大 衛 從 烏 利 亞 的 妻 子 生 所 羅 門 ;
7. 所 羅 門 生 羅 波 安 ; 羅 波 安 生 亞 比 雅 ; 亞 比 雅 生 亞 撒 ;
8. 亞 撒 生 約 沙 法 ; 約 沙 法 生 約 蘭 ; 約 蘭 生 烏 西 亞 ;
9. 烏 西 亞 生 約 坦 ; 約 坦 生 亞 哈 斯 ; 亞 哈 斯 生 希 西 家 ;
10. 希 西 家 生 瑪 拿 西 ; 瑪 拿 西 生 亞 們 ; 亞 們 生 約 西 亞 ;
11. 百 姓 被 遷 到 巴 比 倫 的 時 候 , 約 西 亞 生 耶 哥 尼 雅 和 他 的 弟 兄 。
12. 遷 到 巴 比 倫 之 後 , 耶 哥 尼 雅 生 撒 拉 鐵 ; 撒 拉 鐵 生 所 羅 巴 伯 ;
13. 所 羅 巴 伯 生 亞 比 玉 ; 亞 比 玉 生 以 利 亞 敬 ; 以 利 亞 敬 生 亞 所 ;
14. 亞 所 生 撒 督 ; 撒 督 生 亞 金 ; 亞 金 生 以 律 ;
15. 以 律 生 以 利 亞 撒 ; 以 利 亞 撒 生 馬 但 ; 馬 但 生 雅 各 ;
16. 雅 各 生 約 瑟 , 就 是 馬 利 亞 的 丈 夫 ; 那 稱 為 基 督 的 耶 穌 , 是 從 馬 利 亞 生 的 。
17. 這 樣 , 從 亞 伯 拉 罕 到 大 衛 , 共 有 十 四 代 ; 從 大 衛 到 遷 至 巴 比 倫 的 時 候 , 也 有 十 四 代 ; 從 遷 至 巴 比 倫 的 時 候 到 基 督 , 又 有 十 四 代 。
18. 耶 穌 基 督 降 生 的 事 , 記 在 下 面 ; 他 母 親 馬 利 亞 已 經 許 配 了 約 瑟 , 還 沒 有 迎 娶 , 馬 利 亞 就 從 聖 靈 懷 了 孕 。
19. 他 丈 夫 約 瑟 是 個 義 人 , 不 願 意 明 明 的 羞 辱 他 , 想 要 暗 暗 的 把 他 休 了 。
20. 正 思 念 這 事 的 時 候 , 有 主 的 使 者 向 他 夢 中 顯 現 , 說 , 大 衛 的 子 孫 約 瑟 , 不 要 怕 , 只 管 娶 過 你 的 妻 子 馬 利 亞 來 ; 因 他 所 懷 的 孕 , 是 從 聖 靈 來 的 。
21. 他 將 要 生 一 個 兒 子 ; 你 要 給 他 起 名 叫 耶 穌 ; 因 他 要 將 自 己 的 百 姓 從 罪 惡 裡 救 出 來 。
22. 這 一 切 的 事 成 就 , 是 要 應 驗 主 藉 先 知 所 說 的 話 ,
23. 說 , 『 必 有 童 女 , 懷 孕 生 子 , 人 要 稱 他 的 名 為 以 馬 內 利 。 』 ( 以 馬 內 利 繙 出 來 , 就 是 神 與 我 們 同 在 。 )
24. 約 瑟 醒 了 , 起 來 , 就 遵 著 主 使 者 的 吩 咐 , 把 妻 子 娶 過 來 ;
25. 只 是 沒 有 和 他 同 房 , 等 他 生 了 兒 子 , 〔 有 古 卷 作 等 他 生 了 頭 胎 的 兒 子 〕 就 給 他 起 名 叫 耶 穌 。