Библията за една година
Април 23


Второзаконие 25:1-19
1. Ако се появи разпра между човеци, и дойдат пред съда, и [съдиите] ги съдят, тогава нека оправдаят правия и осъдят виновния.
2. И ако виновният е заслужил за бой, съдията да заповяда да го повалят долу и да му ударят удари пред него, с брой, според престъплението му.
3. Четиридесет удара може да му ударят, а не повече; да не би, като превишават и му ударят много повече от тия удари, брат ти да бъде унижен пред очите ти.
4. Да не обвързваш устата на вола когато вършее.
5. Ако живеят братя заедно, и един от тях умре бездетен, жената на умрелия да не се омъжи вън [от семейството му] за чужд; братът на мъжа й да влезе при нея и да я вземе за своя жена, и да изпълни към нея длъжността на девер.
6. И първородният, когото тя роди, да наследи в името на умрелия му брат, за да се не изличи името му от Израиля.
7. Но ако човекът не желае да вземе жената на брата си, тогава братовата му жена да отиде на [градските] порти при старейшините и да рече: Деверът ми отказва да възстанови името на брата си в Израиля; не иска да изпълни към мене длъжността на девер.
8. Тогава старейшините на града му да го повикат и да му говорят; и ако той постоянствува и казва: Не желая да я взема,
9. тогава братовата му жена да пристъпи при него пред старейшините, и като изуе обувката от ногата му да плюе на лицето му, и да проговори и рече: Така ще се прави на човек, който не иска да въздига дома на брата си.
10. И той да се нарича в Израиля с името: Домът на изутия.
11. Ако се сбият човеци помежду си, и жената на единия, като пристъпи да освободи мъжа си от ръката на тогова, който го бие, простре ръката си та го хване за срамните му части,
12. тогава да отсечеш ръката й; окото ти да я не пожали.
13. Да нямаш в торбата си различни теглилки, тежки и леки.
14. Да нямаш в къщата си различни ефи, голяма и малка.
15. Вярна и права теглилка да имаш; вярна и права ефа да имаш; за да се продължат дните ти на земята, която Господ твоят Бог ти дава.
16. Защото всички, които вършат това, всички, които вършат неправда, са мерзост на Господа твоя Бог.
17. Помни какво ти направи Амалик по пътя, когато излязохте из Египет,
18. как ти се противи по пътя и поради задните ти човеци, всичките останали надире от слабост, когато ти беше запрял и уморен; и той не се убоя от Бога.
19. Поради това, когато те успокои Господ твоят Бог от всичките неприятели около тебе в земята, която Господ твоят Бог ти дава в наследство да я притежаваш, заличи спомена на Амалика изпод небето; да не забравиш.

Второзаконие 26:1-19
1. Когато влезеш в земята, която Господ твоят Бог ти дава за наследство, и я завладееш и се заселиш в нея,
2. тогава да вземеш от първите на всичките земни плодове, които събереш от земята, която Господ твоят Бог ти дава и, като ги туриш в кошница, да отидеш на мястото, което избере Господ твоят Бог, за да установи Името Си там.
3. Да отидеш при оня, който е свещеник в онова време и да му речеш: Признавам днес пред Господа твоя Бог, че влязох в земята, за която Господ се е клел на бащите ни, че ще ни я даде.
4. Тогава свещеникът да вземе кошницата от ръката ти и да я тури пред олтара на Господа твоя Бог.
5. А ти да проговориш, казвайки пред Господа твоя Бог: Праотец ми, когато беше скитник сириец, слезе в Египет, гдето престоя, на брой малко [човеци], а там стана народ голям, силен и многочислен.
6. Но египтяните се отнасяха зле с нас и ни притесниха, и ни натовариха с тежка работа;
7. а като извикахме към Господа Бога на бащите ни, Господ послуша гласа ни и погледна на унижението ни, труда ни и угнетението ни.
8. Господ ни изведе из Египет със силна ръка, с издигната мишца, с голям ужас, със знамения и с чудеса;
9. и ни е въвел в това място, и ни е дал тая земя, земя гдето текат мляко и мед.
10. За това, ето, донесох сега първите от плодовете на земята, която си ми дал Ти, Господи. Тогава да ги поставиш пред Господа твоя Бог и да се поклониш пред Господа твоя Бог.
11. И да се развеселиш ти, левитинът и пришелецът, който е всред вас, във всичките блага, които Господ твоят Бог е дал на тебе и на дома ти.
12. Когато в третата година, годината за [плащане] десетъците, свършиш отделянето на всичките десетъци на рожбите си, и ги дадеш на левитина, на пришелеца, на сирачето и на вдовицата, за да ядат отвътре градовете ти и се наситят,
13. тогава да речеш пред Господа твоя Бог: Напълно изнесох от къщата си посветените [десетъци] и дадох ги на левитина, на пришелеца, на сирачето и на вдовицата, според всичките заповеди, които си ми заповядал; аз не съм престъпил ни една от заповедите Ти, нито съм ги забравил;
14. не съм ял от [десетъците] във време на жалейката си, нито съм ги иждивил за нечисто нещо, нито съм дал от тях за мъртвец; послушах гласа на Господа моя Бог; сторих според всичко, което си ми заповядал.
15. Погледни от светото Си жилище, от небето, и благослови людете Си Израиля, и земята, която си ни дал, според както си се клел на бащите ни, земя гдето текат мляко и мед.
16. Днес Господ твоят Бог ти заповядва да изпълняш тия повеления и съдби; за това, пази ги и ги изпълнявай с цялото си сърце и с цялата си душа.
17. Днес ти си заявил, че Иеова е твоят Бог и, че ще ходиш в Неговите пътища, ще пазиш повеленията Му, заповедите Му и съдбите Му и ще слушаш Неговия глас;
18. а Господ днес е заявил, че ти ще бъдеш Негов собствен народ, както ти се е обещал, за да пазиш всичките Негови заповеди,
19. и за да те постави по-високо от всичките народи, които е направил, за похвала, за именитост и за слава, и за да сте люде свети на Господа твоя Бог, според както Той е говорил.

Псалми 39:7-11
7. И сега, Господи, що чакам? Надеждата ми е на Тебе.
8. Избави ме от всичките ми беззакония; Недей ме прави за укор на безумния.
9. Онемях, не си отворих устата; Понеже Ти стори [това].
10. Отдалечи от мене удара Си; От поражението на ръката Ти изчезвам.
11. Когато с изобличения наказваш човека за беззаконието [му, ]Ти разваляш като молец красотата му. Наистина всеки човек е [само] лъх; (Села).

Притчи 13:4-6
4. Душата на ленивия желае и няма, А душата на трудолюбивите ще се насити.
5. Праведният мрази лъжата, А нечестивият постъпва подло и срамно.
6. Правдата пази ходещия непорочно, А нечестието съсипва грешния.

Лука 6:1-26
1. И една събота, [първата след втория [ден на пасхата]], като минаваше Той през посевите, учениците Му късаха класове и ядяха, като ги стриваха с ръце.
2. А някои от фарисеите рекоха: Защо правите това, което не е позволено да се прави в събота?
3. Исус в отговор им рече: Не сте ли чели това, което стори Давид, когато огладня той и [мъжете], които бяха с него,
4. как влезе в Божия дом, взе присътствените хлябове и яде, даде и на ония, които бяха с него, които [хлябове] не е позволено никой да яде, а само свещениците?
5. И каза им: Човешкият Син е господар на съботата.
6. И в друга събота влезе в синагогата и поучаваше; и там имаше един човек, чиято дясна ръка бе изсъхнала.
7. И книжниците и фарисеите Го наблюдаваха, дали в събота ще [го] изцели, за да могат да Го обвинят.
8. Но Той знаеше помислите им, и каза на човека с изсъхналата ръка: Стани и се изправи насред. И той стана и се изправи.
9. Тогава им рече Исус: Питам ви: Какво е позволено да прави човек в събота? добро ли да прави или зло? да спаси ли живот, или да погуби?
10. И като ги изгледа всички, рече на [човека]: Простри ръката си. И той направи [така]; и ръката му оздравя.
11. А те се изпълниха с луда ярост, и се разговаряха помежду си какво биха могли да сторят на Исуса.
12. През ония дни [Исус] излезе на бърдото да се помоли, и прекара цяла нощ в молитва към Бога.
13. И като се съмна, повика учениците Си, и избра от тях дванадесет души, които и нарече апостоли:
14. Симона, когото и нарече Петър, и брат му Андрея, Якова и Иоана, Филипа и Вартоломея.
15. Матея и Тома, Якова Алфеев и Симона, наречен Зилот.
16. Юда, Якововия брат, и Юда Искариотски, който стана предател.
17. И като слезе заедно с тях, Той се спря на едно равно място; [спряха се там] и голямо множество от учениците Му и голяма навалица от люде от цяла Юдея и Ерусалим и от тирското и сидонското крайморие, които бяха дошли да Го чуят и да се изцелят от болестите си;
18. [тоже] и измъчваните от нечисти духове се изцеляваха.
19. И целият народ се стараеше да се допре до Него, защото сила излизаше от Него и изцеляваше всичките.
20. И Той подигна очи към учениците Си и каза: Блажени вие сиромаси; защото е ваше Божието царство.
21. Блажени, които гладувате сега; защото ще се наситите. Блажени, които плачете сега, защото ще се разсмеете.
22. Блажени сте, когато ви намразят човеците, и когато ви отлъчват [от себе си] и ви похулят и отхвърлят името ви като лошо, поради Човешкия Син;
23. възрадвайте се в оня ден и заиграйте, защото, ето, голяма е наградата ви на небесата; понеже бащите им така правеха на пророците.
24. Но горко на вас богатите; защото сте приели [вече] утехата си.
25. Горко на вас, които сега сте наситени; защото скоро ще изгладнеете. Горко [на вас], които сега се смеете; защото ще жалеете и ще плачете.
26. Горко [на вас], когато всички човеци ви захвалят; защото бащите им така правеха на лъжепророците.