Библията за една година
Март 18


Левит 26:1-46
1. Да не си правите идоли или кумири, нито да си издигате стълбове, нито да поставяте в земята си камък с изображения, за да му се кланяте: защото Аз съм Господ вашият Бог.
2. Съботите Ми да пазите и светилището Ми да почитате. Аз съм Господ.
3. Ако ходите по повеленията Ми, и пазите заповедите Ми и ги вършите,
4. тогава ще ви дам дъждовете на времето им, и земята ще даде плодовете си, и полските дървета ще дадат плода си.
5. Вършитбата ви ще трае до гроздобер и гроздоберът ще трае до сеитба; и ще ядете хляба си до насита и ще живеете безопасно в земята си.
6. Ще дам мир на земята и ще си лягате, и никой няма да ви плаши; и ще изтребя лошите зверове от земята, и нож няма да замине през земята ви.
7. Ще гоните неприятелите си, и те ще падат пред вас от нож.
8. Петима от вас ще гонят стотина, а стотина от вас ще гонят десет хиляди; и неприятелите ви ще падат пред вас от нож.
9. Аз ще погледна благоприятно към вас, ще ви направя да нарастете, ще ви размножа и ще утвърдя завета Си с вас.
10. Ще ядете стари жита, да! ще извадите старите за [да наместите] новите.
11. Още ще поставя скинията Си между вас; и душата Ми [не] ще се погнуси от вас.
12. Ще ходя между вас и ще съм вашият Бог, и вие ще бъдете Мои люде.
13. Аз съм Господ вашият Бог, Който ви изведох из земята на египтяните, за да не им робувате; и строших жеглата на ярема ви и ви направих да ходите изправени.
14. Но ако не Ме послушате и не извършите всички тия заповеди,
15. и ако отхвърлите повеленията Ми, и ако душата ви се погнуси от съдбите Ми, та да не вършите всичките Ми заповеди, и нарушите завета Ми,
16. тогава ето какво Аз ще ви направя: ще изпратя върху вас ужас, охтика и треска, които ще развалят очите [ви] и ще стопят душата [ви;] и ще сеете семето си напразно, защото неприятелите ви ще го ядат.
17. Ще насоча лицето Си против вас, и ще бъдете избити пред неприятелите си; ония, които ви мразят, ще владеят над вас, и ще бягате, когато никой не ви гони.
18. И ако при всичко това не Ме послушате, тогава ще ви накажа седмократно повече за греховете ви.
19. Ще строша гордата ви сила и ще направя небето ви като желязо и земята ви като мед.
20. Силата ви ще се иждивява напразно, защото земята ви няма да дава плодовете си и дърветата на земята ви няма да дават плода си.
21. И ако ходите противно на Мене и не склоните да Ме слушате, ще наложа върху вас седмократно повече язви според греховете ви.
22. Ще изпратя между вас диви зверове, които ще ви лишат от чадата ви, ще изтребят добитъка ви и ще ви направят да намалявате, та пътищата ви ще запустеят.
23. И ако от това не се поправите [и не се обърнете] към Мене, но ходите противно на Мене,
24. тогава ще ходя и Аз противно на вас и ще ви поразя, да! Аз, седмократно поради греховете ви.
25. И ще докарам на вас нож, който ще извърши отмъщение за завета; и когато се съберете в градовете си, ще изпратя между вас мор; и ще бъдете предадени в ръката на неприятеля.
26. И когато ви строша подпорката от хляба, десет жени ще пекат хляба ви в една пещ и ще ви върнат хляба с теглилка; и ще ядете, но няма да се насищате.
27. Но ако и след това не Ме послушате, а ходите противно на Мене,
28. то и Аз ще ходя противно на вас с ярост и ще ви накажа, да! Аз, седмократно за греховете ви.
29. Ще ядете месата на синовете си и месата на дъщерите си ще ядете.
30. И ще разоря оброчищата ви, ще съборя кумирите ви, и труповете ви ще хвърля върху труповете на презрителните ви идоли; и душата Ми ще се погнуси от вас.
31. Ще обърна градовете ви на пустиня, и ще запустя светилищата ви, и не ще да помириша дъха на благоуханните ви [приноси].
32. Ще запустя и земята ви, тъй щото ще се смаят за това неприятелите ви, които живеят в нея.
33. А вас ще разпръсна между народите и ще изтръгна нож след вас; и земята ви ще бъде пуста и градовете ви пустиня.
34. Тогава земята ще се радва на съботите си през всичкото време докато е пуста, и докато вие сте в земята на неприятелите си; тогава ще се успокои земята и ще се радва на съботите си.
35. През всичкото време, когато е запустяла, ще си почива, защото не си е почивала в [дължимите] от вас съботи, когато вие живеехте в нея.
36. И на останалите от вас ще вложа страх в сърцето им в земите на неприятелите им; шум от поклатен лист ще ги погне, и ще бягат, като бягащи от нож; и ще падат, когато никой не ги гони.
37. Ще падат един върху друг, като че ли пред нож, когато никой не [ги] гони; и ще бъдете безсилни да устоите пред неприятелите си.
38. Ще погинете между народите; и земята на неприятелите ви ще ви пояде.
39. Останалите от вас ще се стопят за беззаконията си в земите на неприятелите си; а още за беззаконията на бащите си ще се стопят заедно с тях.
40. Но ако изповядат беззаконието си и беззаконието на бащите си в престъплението, което са извършили против Мене, и още, че са ходили противно на Мене,
41. и че Аз ходих противно на тях и ги отведох в земята на неприятелите им, - ако тогава се смири езическото им сърце, и приемат наказанието на беззаконието си,
42. тогава ще спомня завета Си с Якова; още завета Си с Исаака и завета Си с Авраама ще спомня; ще спомня и земята.
43. И земята като ще бъде напусната от тях, ще се радва на съботите си, като стои пуста без тях; и те ще приемат наказанието за беззаконието си, за гдето отхвърлиха съдбите Ми и за гдето душата им се отврати от повеленията Ми.
44. Но и така, както са в земята на неприятелите си, няма да ги отхвърля, нито ще се отвратя от тях до там щото да ги изтребя и да наруша завета Си с тях; защото Аз съм Господ техен Бог;
45. но заради тях ще си спомня завета, [който направих] с праотците им, които съм извел из Египетската земя пред очите на народите, за да бъда техен Бог. Аз съм Иеова.
46. Тия са повеленията, съдбите, и законите, които Господ направи между Себе Си и израилтяните, чрез Моисея, на Синайската планина.

Левит 27:1-34
1. Господ говори още на Моисея, казвайки:
2. Говори на израилтяните, като им кажеш: Когато някой направи обрек, ти да направиш оценката на лицата за Господа.
3. Ето каква трябва да бъде оценката ти: на мъжко лице от двадесет години до шестдесет години оценката ти да бъде петдесет сребърни сикли, според сикъла на светилището.
4. И ако е женско лице, оценката ти да бъде тридесет сикли.
5. Ако е лице от пет години до двадесет години, оценката ти да бъде за мъжко двадесет сикли, а за женско десет сикли.
6. Ако е лице от един месец до пет години, оценката ти да бъде за мъжко пет сребърни сикли; а за женско оценката ти да бъде три сребърни сикли.
7. И ако е лице от шестдесет години нагоре, оценката ти да бъде петнадесет сикли, ако е мъжко, и десет сикли, ако е женско.
8. Но ако човекът е по-сиромах отколкото си го оценил, да се представи пред свещеника, и свещеникът да го оцени [изново;] нека го оцени свещеникът според средствата на онзи, който е направил обрека.
9. Ако [обрекът] е за животно от ония, които се принасят Господу, всичко що дава някой Господу от тях ще бъде свето.
10. Да го не промени, нито да замени добро [животно] с лошо или лошо с добро; и ако някога замени животното с животно, тогава и едното и другото, което го е заменило, ще бъдат свети.
11. Но ако [обрекът] е за някое нечисто животно, от ония, които не се принасят Господу, тогава да представи животното пред свещеника;
12. и свещеникът да го оцени според както е добро или лошо; по твоята оценка, о свещениче, така ще бъде.
13. Но ако поиска човекът да го откупи, то върху твоята оценка да придаде петата й част.
14. Когато някой посвети къщата си да бъде света Господу, то свещеникът да я оцени, според както е добра или лоша; както я оцени свещеникът, така ще остане.
15. Но ако оня, който я посвети, поиска да си откупи къщата, нека придаде на парите, с които си я оценил, петата им част, и ще бъде негова.
16. Ако някой посвети Господу част от нивата, която съставлява притежанието му, оценката ти да бъде според [семето, което може] да се засее в нея; един кор ечемичено семе [да се цени] за петдесет сребърни сикли.
17. Ако посвети нивата си от юбилейната година, то по твоята оценка ще остане.
18. Но ако посвети нивата си след юбилея, свещеникът да му пресметне парите според годините, които остават до юбилейната година, и [според това] да се спадне от оценката ти.
19. Но ако тоя, който е посветил нивата, поиска някога да я откупи, нека придаде на парите, с които си я оценил, петата им част, и ще стане негова.
20. Обаче, ако не откупи нивата, или ако е продал нивата другиму, да се не откупува вече;
21. а когато се освободи нивата в юбилея, ще бъде Света Господу като нива обречена; ще бъде притежание на свещеника.
22. И ако някой посвети Господу нива, която е купил, която, [обаче], не е част от нивата съставляваща притежанието му,
23. свещеникът да му пресметне цената й до юбилейната година, според твоята оценка; и в същия ден нека даде оцененото от тебе, като свето Господу.
24. В юбилейната година нивата да се върне на онзи, от когото е била купена, сиреч, на онзи, комуто се пада земята като притежание.
25. И всичките твои оценки да стават според сикъла на светилището; сикълът да е равен на двадесет гери.
26. Но никой да не посвещава първородното между животните, което, като първородно, принадлежи Господу; говедо или овца, Господно е.
27. И ако е от нечистите животни, нека го откупи според твоята оценка, като придаде върху нея петата й част; или, ако се не откупува, нека се продаде според твоята оценка.
28. Но нито да се продаде, нито да се откупи нещо обречено, което би обрекъл някой Господу от онова що има, било човек или животно или нива от притежанието си; всяко нещо обречено е пресвето Господу.
29. Никое обречено нещо, обречено от човек, да не се откупи; то трябва непременно да се умъртви.
30. Всеки десетък от земята, било от посевите на земята, или от плода на дърветата, е Господен; свет е Господу.
31. Ако някой поиска да откупи нещо от десетъка си, нека придаде петата част [на цената му].
32. И всеки десетък от черда и от стада, десетъкът от всичко що минава [при преброяване] под жезъла, да бъде свет на Господа.
33. Да не издирва [посветителят] добро ли е [животното] или лошо, нито да го промени; но ако го промени някога, то и едното и другото, което го е заменило, да бъдат свети; [животното] да се не откупува.
34. Тия са заповедите, които Господ заповяда на Моисея за израилтяните на Синайската планина.

Псалми 29:1-6
1. (По слав. 28). Давидов [псалом]. Отдайте Господу, вие синове на силните, Отдайте Господу слава и могъщество.
2. Отдайте Господу дължимата на името Му слава; Поклонете се Господу в света премяна.
3. Гласът Господен е над водите; Бог на славата гърми; Господ [гърми] над големите води,
4. Гласът Господен е силен; Гласът Господен е величествен.
5. Гласът Господен троши кедри; Да! Господ троши ливанските кедри,
6. И прави ги да скачат като юнец, Ливан и Сирион като див вол в младостта си.

Притчи 10:22-25
22. Благословението Господно обогатява; И трудът [на човека] не ще притури нищо.
23. Злотворството е като забавление за безумния. Така и мъдростта на разумния човек.
24. Това, от което се страхува нечестивият, ще го постигне; А желанието на праведните ще се изпълни.
25. Както отминава вихрушката, [така] и нечестивият изчезва; А праведният има вечна основа.

Марко 7:1-13
1. Събират се при [Исуса] фарисеите и някои от книжниците, които бяха дошли от Ерусалим,
2. и бяха видели, че някои от учениците Му ядат хляб с ръце нечисти, сиреч, немити.
3. (Защото фарисеите и всички юдеи, държейки преданието на старейшините, не ядат ако не си умият ръцете до лактите;
4. и [когато се връщат] от пазар; не ядат ако се не умият. Има и много други неща, които са приели да държат, - измивания на чаши, шулета и медни съдове [и одрове]).
5. И тъй, фарисеите и книжниците Го запитват: Защо не вървят Твоите ученици по преданието на старейшините, но ядат хляб с нечисти ръце?
6. А той им рече: Добре е пророкувал Исаия за вас лицемерите, както е писано: ­ "Тези люде Ме почитат с устните си, Но сърцето им отстои далеч от Мене.
7. Обаче напразно Ме почитат Като преподават за поучения човешки заповеди".
8. Вие оставяте Божията заповед и държите човешкото предание, [измивания на шулци и на чаши; и много други неща правите].
9. И каза им: Хубаво! вие осуетявате Божията заповед за да спазите своето предание!
10. Защото Моисей рече: "Почитай баща си и майка си" и: "Който злослови баща или майка, непременно да се умъртви".
11. Но вие казвате: Ако рече човек на баща си или на майка си: Това мое [имане], с което би могъл да си помогнеш, е курбан сиреч, подарено [Богу, това прави разлика];
12. вие не го оставяте вече да стори нищо за баща си или за майка си.
13. И тъй, осуетявате Божието слово заради вашето предание, което сте предали и вършите много такива неща подобни на това.