Библията за една година
Юли 18


1 Летописи 26:1-32
1. За отредите на вратарите: от Кореевците бе Меселемия, Кореевият потомец, от Асафовите синове.
2. А Меселемиеви синове бяха: Захария, първородният; Едиил, вторият; Зевадия, третият; Ятниил, четвъртият;
3. Елам, петият; Иоанан, шестият; и Елиоинай, седмият.
4. И Овид-едомови синове: Семаия, първородният; Иозавад, вторият; Иоах третият; Сахар четвъртият; Натанаил, петият;
5. Амиил, шестият; Исахар, седмият; и Феулатай, осмият; защото Бог го благослови.
6. А на сина му Семаия се родиха синове, които властвуваха над бащиния си дом, защото бяха силни и храбри мъже:
7. Семаевите синове бяха: Офний, Рафаил, Овид, Елзавад, чиито братя, Елиу и Семахия, бяха храбри мъже.
8. Всички тия от Овид-едомовите потомци, те, синовете им и братята им от Овид-едома, силни и способни за службата, бяха шестдесет и двама души.
9. А Меселемия имаше осемнадесет храбри синове и братя.
10. А синовете на Оса от Мерариевите потомци бяха: Симрий, първият, (защото, ако и да не беше първороден, пак баща му го направи пръв);
11. Хелкия, вторият; Тевалия, третият; и Захария четвъртият, Всичките синове и братя на Оса бяха тринадесет души.
12. От тия се образуваха отредите на вратарите, ще каже на главните мъже, имащи заръчвания наравно с братята си да слугуват в Господния дом.
13. И за всяка порта хвърлиха жребий, малък и голям еднакво според бащините си домове.
14. И жребият за Селемия падна към изток. Тогава хвърлиха жребий за сина му Захария, мъдър съветник; и на него жребият излезе към север;
15. за Овид-едома към юг, а за синовете му влагалището;
16. за Суфима и Оса към запад, с портата Салехет, при пътя, който върви нагоре, стража срещу стража.
17. Към изток бяха шестима левити, към север четирима на ден, към юг четирима на ден, и към влагалището по двама;
18. в Парвар към запад, четирима към пътя, [който върви на горе], и двама в Парвар.
19. Тия бяха отредите на вратарите между кореевите потомци и Мерариевите потомци.
20. А от левитите Ахия бе над съкровищата на Божия дом и над съкровищата на посветените неща.
21. Ладанови синове: синовете на гирсонеца Ладан, началници на бащините [домове] на гирсонеца Ладан, бяха Ехиил;
22. а Ехииловите синове, Зетан и брат му Иоил, бяха над съкровищата на Господния дом.
23. От Амрамовците, Исааровците, Хевроновците и Озииловците,
24. Суваил, син на Гирсама, Моисеевия син, бе надзирател над съкровищата.
25. А братята му от Елиезера, чийто син бе Равия, а негов син Исаия, негов син Иорам, негов син Зехрий, а негов син Селомит; -
26. тоя Селомит и братята му бяха над всичките съкровища на посветените неща, които посветиха цар Давид, първенците на бащините [домове], хилядниците, стотниците и военачалниците.
27. От користите, вземани в боевете, бяха посветили за построяването на Господния дом.
28. Също и всичко, каквото бяха посветили гледачът Самуил, Саул Кисовият син, Авенир Нировият син, и Иоав Саруиният син, - [всичко] посветено от кого да било, - бе под ръката на Селомита и на братята му.
29. От Исааровците: Ханания и синовете му бяха надзиратели и съдии над Израиля за външните дела.
30. От Хевроновците: Асавия и братята му, хиляда и седемстотин храбри мъже, бяха надзиратели над Израиля отсам Иордан, на запад, за всичките Господни дела и за слугуването на царя.
31. Между Хевроновците Ерия беше началник, между Хевроновците, според поколенията им, според бащините им [домове]. В четиридесетата година на Давидовото царуване те бяха прегледани, и между тях се намериха силни и храбри мъже в Язир Галаад.
32. И братята му, храбри мъже, бяха две хиляди и седемстотин началници на бащини [домове], които цар Давид постави над рувимците, гадците и половината Манасиево племе за всяко Божие дело и за царските работи.

1 Летописи 27:1-34
1. А според преброяването им израилтяните, [то ест], началниците на бащините [домове], хилядниците, стотниците, и чиновниците им, които слугуваха на царя във всичко, що се касаеше до отредите, които влизаха [в служба] и излизаха от месец на месец през всичките месеци на годината, бяха двадесет и четири хиляди във всеки отред.
2. Над първия отред, за първия месец, бе Ясовеам, Завдииловият син; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.
3. Той беше от Фаресовите потомци първенец на всички военачалници, за първия месец.
4. И над отреда за втория месец беше ахохецът Додай, с Макелот за първенец на неговия отред; също и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.
5. Третият военачалник за третия месец беше Ванаия, син на свещеник Иодай, главен; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.
6. Това е оня Ванаия, който бе силният между тридесетте, и над тридесетте; и в неговия отред беше син му Амизавад.
7. Четвъртият [военачалник], за четвъртия месец, бе Иоавовият брат Асаил, и с него син му Зевадия; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.
8. Петият военачалник за петия месец бе езраецът Самот; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.
9. Шестият [военачалник] за шестия месец, бе Ирас, син на текоеца Екис; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.
10. Седмият [военачалник], за седмия месец бе фелонецът Хелис, от ефремците; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.
11. Осмият [военачалник], за осмия месец, бе хусатецът Сивехай, от Заровците; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.
12. Деветият [военачалник], за деветия месец, бе анатотецът Авиезер, от вениаминците; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.
13. Десетият [военачалник], за десетия месец, бе нетофатеца Маарай, от Заровците; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.
14. Единадесетият [военачалник], за единадесетия месец, бе пиратонецът Ванаия от ефремците; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.
15. Дванадесетият [военачалник], за дванадесетия месец, бе нетофатецът Хелдай, от Готониила; и неговият отред имаше двадесет и четири хиляди души.
16. После, над Израилевите племена; първенец на рувимците бе Елиезер, Зехриевият син; на Симеонците, Сафатия, Мааховият син;
17. на левийците, Асавия, Кемуиловият син; на Аароновците, Садок;
18. на Юда, Елиу, от Давидовите братя; на Исахара, Амрий Михаиловият син;
19. на Завулона, Исмая Авдиевият син; на Нефталима, Еримот Азрииловият син;
20. на ефремците, Осия Азазиевият син; на половината Манасиево племе, Иоил Федаиевият син;
21. на [другата] половина на Манасиевото [племе] в Галгал, Идо Захариевият син; на Вениамина, Ясиил Авенировият син;
22. на Дана, Азареил Ероамовият син. Тия бяха първенци на Израилевите племена.
23. Но между тях Давид не преброи ония, които бяха на двадесет годишна възраст и по-долу; защото Господ беше казал, че ще умножава Израиля както небесните звезди.
24. Иоав, Саруиният син, почна да брои, но не свърши; и поради това [преброяване] падна гняв на Израиля, и броят не се вписа между работите записани в летописите на цар Давида.
25. А над царските съкровища бе Азмавет, Адииловият син; над съкровищата на полетата, на градовете, на селата и на крепостите, Ионатан Озиевият син;
26. над полските работници, които обработваха земята, Езрий Хелувовият син;
27. над лозята, раматецът Семей; над плода от лозята [влаган] във винените влагалища, Завдий Сифамиевият син;
28. над маслините и черниците, които бяха на полето, гедерецът Вааланан; над влагалищата за дървено масло, Иоас;
29. над говедата, които пасяха в Сарон, саронецът Ситрай; над говедата, които бяха в долините, Сафат Адлаиевият син;
30. над камилите, исмаилецът Овил; над ослите, меронотецът Ядаия;
31. а над овците, агарецът Язиз. Всички тия бяха надзиратели на цар Давидовия имот.
32. А Давидовият стрика Ионатан, човек разумен и книжовник, беше съветник; Ехиил, Ахмониевият син, беше с царските синове;
33. Ахитофел, царски съветник; архиецът Хусай, царски приятел;
34. а [съветниците] след Ахитофела, Иодай, Ванаиевият син и Авиатар; а началник на царската войска, Иоав.

Псалми 78:56-66
56. Но въпреки това те изпитваха Всевишния Бог и се бунтуваха против [Него], И не пазеха наредбите Му,
57. Но връщаха се назад, и обхождаха се невярно както бащите им; Измятаха се като неверен лък.
58. Защото Го разгневяваха с високите си места, И с ваяните си идоли Го подбуждаха към ревност.
59. Чу Бог и възнегодува, И много се погнуси от Израиля,
60. Тъй че напусна скинията в Сило, Шатъра, който бе поставил между човеците,
61. И предаде на пленение Силата Си, Славата Си в неприятелска ръка.
62. Тоже и людете Си предаде на меч, Като се разгневи на наследството Си.
63. Огън пояде момците им, И девиците им не се възпяваха с венчални песни.
64. Свещениците им паднаха от нож; И вдовиците им не плакаха.
65. Тогава се събуди Господ като от сън, Като силен мъж, който [ободрен] от вино, вика;
66. И, като порази враговете Си, отблъсна ги назад, Та ги предаде на вечно посрамяване.

Притчи 20:4-5
4. Ленивият не иска да оре, поради зимата, Затова, когато търси [във време] на жетва, не ще има нищо.
5. Намерението в сърцето на човека е [като] дълбока вода; Но разумен човек ще го извади.

Деяния 10:1-23
1. Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от така наречения италийски полк.
2. Той беше благочестив и се боеше от Бога с целия си дом, раздаваше много милостини на людете, и непрестанно се молеше на Бога.
3. Около деветия час през деня той видя ясно във видение един ангел от Бога, който влезе при него и му рече: Корнилие!
4. А Той, като се взря в него, уплашен рече: Що е, Господи? И [ангелът] му каза: Твоите молитви и твоите милостини възлязоха пред Бога за спомен.
5. И сега изпрати човеци в Иопия да повикат едного Симона, чието презиме е Петър.
6. Той гостува у някой си кожар Симон, чиято къща е край морето, [той ще ти каже що трябва да правиш].
7. И като си отиде ангелът, който му говореше, той повика двама от слугите [си] и един благочестив войник от тия, които редовно му служеха;
8. и като им разказа всичко, прати ги в Иопия.
9. А на следния ден, когато те пътуваха и наближаваха до града, около шестия час Петър се качи на къщния покрив да се помоли.
10. И като огладня, поиска да яде; но докато приготвяха, той дойде в изстъпление,
11. и видя небето отворено и някакъв съд, като голяма плащаница, да слиза, спускана чрез четирите ъгъла към земята.
12. В него имаше всякакви земни четвероноги и животни и небесни птици.
13. И дойде глас към него: Стани, Петре, заколи и яж.
14. А Петър рече: Никак, Господи, защото никога не съм ял нищо мръсно и нечисто.
15. И пак [дойде] към него втори път глас: Което Бог е очистил, ти за мръсно го не считай.
16. И това стана три пъти, след, което съдът се вдигна веднага на небето.
17. А докато Петър беше в недоумение, какво значеше видението, което беше видял, ето, изпратените от Корнилия човеци, като бяха разпитали за Симоновата къща, застанаха пред портата.
18. и повикаха та попитаха: Тука ли гостува Симон, чието презиме е Петър?
19. И докато Петър още размисляше за видението, Духът му рече: Ето, трима човека те търсят.
20. Стани, слез, та иди с тях; и никак не се съмнявай, защото Аз съм ги изпратил.
21. И тъй, Петър слезе при човеците и рече: Ето аз съм оня, когото търсите. По коя причина дойдохте?
22. А те рекоха: Стотникът Корнилий, човек праведен и който се бои от Бога, и с добро име между целия юдейски народ, биде уведомен [от Бога] чрез един свет ангел да те повика у дома си и да чуе думи от тебе.
23. Тогава той ги покани вътре да ги нагости. И на сутринта той стана та излезе с тях; а някои от братята от Иопия го придружиха.