Bible in one year
March 24


Marqus 7:1-13
1. munn-d ifarisin f-yasuɛ ntni d-kra n-imslmdn n-ššrɛ lli-d-uškanin zġ-tmdint n-urušalim.
2. ẓran kra zġ-imḥḍarn-ns ar-šttan aġrum s-ifassn-nsn sul ḥrmn, ašku ur-tn-sirdn ġmklli siridn mddn-an.
3. ifarisin d-ayt-yudaya kullutn, iġ-ur-bahra-sirdn ifassn-nsn ur-rad-ššn. ntni ar-skarn s-lɛada n-imġarn lli-zrinin.
4. ġakud nna-d-uškan zġ-ssuq ur-rad-ššn ard sirdn. ggutnt lɛadat yaḍni lli-tamẓn, ar-siridn lkisan d-tmkilin d-irukutn n-wanas d-ibrdan.
5. sqsan-t ifarisin d-imslmdn n-ššrɛ inin-as: «mah̬ aylliġ ur-a-fttun imḥḍarn-nnk f-lɛada n-imzwura-nnġ lli-zrinin? ha-ntni ar-šttan aġrum s-ifassn-nsn sul ḥrmn.»
6. isawl yasuɛ yini-asn: «wa-id-bu-sin-uwdmawn, s-lḥqq a-s-fllawn-inna rbbi f-imi n-nnabi išaɛya, inna ‹mddn-ad ar-iyi-talġn s-ils-nsn, imma ul-nsn yaggug-n flla.
7. bla lfaytt a-yyi-tɛbadn ašku ur-a-sslmadn ġ-ulmmud-nsn abla tinbaḍin n-bnadm.›
8. ha-kunni ar-tfalm luṣiyat n-rbbi, ar-tamẓm lɛadat n-bnadm.»
9. izayd yini-asn: «ġmkad a-s-a-ttanfm i-luṣiyat n-rbbi baš a-tskarm s-lɛadat-nnun.
10. yuṣṣa-kʷn musa inna ‹awi-tt ġ-babak d-innak.› yini-daġ ‹wanna irgmn babas nġd innas illa fllas a-immt.›
11. imma kunni, iġ-inna kra n-yan i-babas nġd innas ‹fkiġ i-rbbi maylli tram ad-awn-t-fkġ, win rbbi a-iga,›
12. iġ-inna awal-ad ar-as-ttinim a-ur-sul-iskar yat f-babas d-innas.
13. ġmkad a-s-a-ttanfm i-wawal n-rbbi s-lɛada-nnun. kigan d-tġawsiwin a-tskarm zund ġayad.»