Bible in one year


December 6


2 Bumrus 2:1-22
1. ġayd izrin kkan-ttin kra n-mddn ġ-gr ayt-rbbi ar-ttinin izd lanbiya ad-gan walaynni ar-sskirkisn. ġmkan a-s-rad-daġ-ilin imslmdn ayt-tkrkas ġ-darun. s-tntla a-s-ra-n-šškšamn iswingimn ur-ʷġẓannin ar-ttawin s-lhalak. rad-traran tiġurdin-nsn s-siditsn itjhhdn lli-tn-ifran ad-gn wins. rad-zzugzn lhalak f-ih̬f-nsn ġ-yat-tasaɛt.
2. iggut ma-ra-itamẓ aġaras-nsn l-lfsad. f-ssibt-nsn a-f-rad-rggmn mddn ġ-uġaras l-lḥqq.
3. ra-kʷn-šttan s-iwaliwn h̬wanin, ašku ar-bdda-ttirin ma-igan win wiyyaḍ. walaynni zġ-isizwar a-gisn-itmnad ġwalli ra-fllasn-yut lḥukm. ur-a-igan ġwalli ra-tn-ihlk.
4. ašku ur-iṣamḥ rbbi i-lmalayka lli-ffuġnin zġ-wawal-ns, walaynni iluḥ-tn-in ġ-tdrut, idḥi-tn-in s-tuggugt n-tillas a-ġin-tyamaẓn ar ass l-lḥsab.
5. ur-iṣamḥ rbbi i-isizwar n-ddunit, walaynni yull-d aman aylliġ dln kullu ddunit n-willi srs rurnin tiġurdin-nsn. ur-zgisn-ijjnjm abla nuḥ lli-itbrraḥn s-maylli irḍan rbbi, ntta d-ssa n-mddn yaḍni.
6. yut ilmma rbbi lḥukm f-tmdinin n-sadum d-ɛamura, ihlk-tnt s-lɛafit, baš ad-ẓrn kullu willi srs rurnin tiġurdin ma-ijran i-tmdinin-an, issann ma-rad-asn-ijru ula ntni.
7. walaynni ijjnjm luṭ lli-igan argaz ifulkin, ašku ṭiyyr-as i-luṭ bahra f-mamnk ad-fsadn mddn-an ʷh̬šnnin.
8. izdġ-urgaz-an ifulkin ġ-gratsn. ass f-wass ar-ti-ttaġ-tguḍi ġ-uwl-ns ifulkin ġakud lliġ a-itmnad ar-isflid i-iskkirn-nsn ʷh̬šnnin.
9. kullu mayan imla-yaġ is-issn siditnnġ mamnk a-ijjnjam ġwilli tuqqarnin rbbi zġ-tnukmut nna-tn-itarmn, yissan mamnk a-itḥḍu ġwilli ʷh̬šnnin ar ass l-lḥsab lli-ġ-ra-fllasn-yut lɛqubit lli-asn-igan.
10. ra-stt-yut s-uggʷar f-willi skarnin s-ššhwat lli-bahra-rkanin ḥgrn ġwalli fllasn iḥkamn. imma imslmdn-an šqan bahra. ar-zzɛamn ih̬fawn-nsn, ar-rggmn ula ġ-inmġurn n-ignwan bla-da-tiksaḍn.
11. wah̬h̬a-tn-ugʷrn lmalayka tjhhdn fllasn bahra, ur-a-rggmn ntni ġ-mddn-an ġ-dar rbbi.
12. walaynni imslmdn-an ar-rggmn ġ-ma-ur-fhimn, gn zund luḥuš šqanin lli-skarnin walaynni ur-ssinn mah̬ aylliġ a-skarn, ar-tlaln ġir baš a-tyamaẓn tyawhlakn. ula mddn-an ra-tyawhlakn zund luḥuš.
13. rad-asn-d-irar rbbi arfufn f-urfufn lli-skarn i-wiyyaḍ. ntni iɛjb-tn ad-skarn ma-ittiri ih̬f-nsn ula ġ-uzal ġ-lgddam n-mddn. irkan d-lɛar ad-gan ġ-darun, ar-tfraḥn s-tillay-nsn lliġ a-didun-tmunun f-imnsiwn-nnun.
14. ar-bdda-ttirin ad-ẓrn lfsad, ur-a-tšbaɛn zġ-ddnub, ar-n-lddin ġwilli ur-zganin, myurn ad-ssmunun mad-ran i-ih̬f-nsn. tarwa n-h̬zit ad-gan.
15. ffuġn aġaras lli-inmn, munn d-uġaras n-balɛam yus n-baɛur lli-dar iɛzza a-yamẓ iqaridn s-ma-yʷh̬šnn.
16. ntta, iẓi dids ula uġiyyul-ns f-ddnub lli-iskr. wah̬h̬a ur-a-sawalnt lbhaym, tsawl srs lbhimt-an s-wawal n-bnadm, baš a-tḥṣar nnabi-an ġ-unufl-ns.
17. imma mddn-an, zund lɛyun qqurnin ad-gan, ula zund imdla idḥi-tn-waḍu itjhhdn. iskr-asn rbbi adġar ġ-tillas aggugnin.
18. ašku ar-ssfurrugn s-iwaliwn h̬wanin. s-ššhwat ʷh̬šnnin a-s-a-n-lddin mddn lli-bḥra-d-wrrinin zġ-gr willi jlanin.
19. ar-ttinin rad-asn-fssin zġ-iskraf, imma ntni sul gan ismgan i-lfsad. ašku kullu wanna inra kra, iga ismg i-ġaylli-t-inran.
20. iġ-d-njmn mddn zġ-irkan n-ddunit s-twassna n-unjjam siditnnġ yasuɛ lmasiḥ walaynni wrrin tigira tyassasn-daġ s-irkan-an aylliġ-tn-nran, hati iwrri isiggʷra n-mddn-an yʷh̬šn uggʷar n-isizwar-nsn.
21. yuf-asn mrad is-ur-akkʷ-ssinn aġaras n-ufulki, ula ard-t-issann rarn ilmma tiġurdin s-wawal lli-f-tn-yuṣṣa rbbi.
22. skrn ntni zund lmɛna-yad illan: yuḍa-widi s-iraran-ns, twrri tilft lli-yarudn a-trurḍ ġ-tallaġt.