Bible in one year
August 19


Ruman 3:1-31
1. imma ġilad, ma-ra-nini f-ayt-yudaya? is-ur-darsn timih̬ar n-rbbi uggʷar n-mddn yaḍni? imma taẓallit n-ddat, is-ur-gis-tlli kra l-lfaytt?
2. rad-awn-iniġ, ntni ad-dar timih̬ar s-kigan. tamah̬irt tamzwarut: ntni a-mi-ifka rbbi iwaliwn-ns.
3. walaynni lliġ ur-zgan kra n-ayt-yudaya ġ-iwaliwn n-rbbi, is-iffuġ nttan zġ-iwaliwn-an?
4. uhu, ur-a-itffuġ rbbi zġ-wawal-ns. ar-bdda-iskar s-lḥqq wah̬h̬a da-kullu-skarn mddn s-tkrkas. ġmklli ityaran: «ra-iban is-yʷġẓan-wawal-nnk, ẓrn imṣraḍn-nnk izd kiyi a-dar lḥqq.»
5. walaynni iġ-a-itban lḥqq n-rbbi s-uggʷar f-ssibt l-lh̬ʷšant lli-nskar nkkʷni, izd ra-nini «rbbi ur-iġwi lḥqq lliġ fllannġ iġḍb.» ha-yyi sawlġ zund mddn n-ddunit-ad,
6. walaynni ur-ra-nini ġmkan. ašku rbbi, mrad is-ur-dars lḥqq ur-ra-yiẓḍar a-iḥkam f-ddunit.
7. iġ-nffuġ zġ-lḥqq, nml izd rbbi a-dar lḥqq. walaynni iġ-nssbayyn timuġra n-rbbi s-ġmkan, mah̬ aylliġ sul ira a-fllannġ-iḥkam ig-aġ d-willi ʷh̬šnnin?
8. iġ-iga ġmkan is-ur-ra-yaf a-nini: «nkrat a-nskar lh̬ʷšant baš a-iban-ufulki n-rbbi s-uggʷar»? llan-nnit kra n-mddn ar-ginnġ-rggmn, ġaln izd ġmkan a-s-a-nttini. imma ntni ra-fllasn-ittut lḥukm lli-asn-igan.
9. imma nkkʷni n-ayt-yudaya, is-nuf mddn yaḍni? uhu ur-tn-nuf, ašku illa lḥukm n-rbbi f-kullu mddn ġmklli-yad nniġ, yili f-ayt-yudaya yili-daġ f-ayt-tmizar yaḍni, ašku ar-kullu-skarn ddnub.
10. ġmklli ityaran ġ-warra n-rbbi: «ur-illi yan ifulkin,
11. ur-illi yan ifhmn, ur-illi yan isiggiln rbbi.
12. ffuġn aġaras kullutn, jlan. ur-illi yan iskarn afulki, ur-akkʷ-illi yan.
13. ar-rẓẓmn aqrjuḍ-nsn zund amḍḍal ih̬wan. tikrkas ka-tasin s-ils. ssmm zund ilgmmaḍn a-itkkan infurn-nsn.
14. imi-nsn ar-d-issufuġ nnɛlat d-trggam.
15. ar-bdda-tujadn ad-ssyaggasn wiyyaḍ.
16. ar-tawin tammara d-tguḍi kullu mani tkkan.
17. aġaras n-sslamt ur-jju-t-ssinn.
18. ur-akkʷ-a-tuqqarn rbbi.»
19. kullu ma-ityaran ġ-ššrɛ, nssn is-ityara f-ssibt n-willi dar ššrɛ, baš a-iqqn imi i-kraygatt yan, tili ddunit kullutt ġ-ddu lḥukm n-rbbi.
20. ašku ur-iẓḍar yan a-iskr sslamt ġ-gras d-rbbi s-iskkirn n-ššrɛ. walaynni ššrɛ ad-aġ-imalan ma-igan ddnub.
21. imma ġilad imla-yaġ rbbi aġaras lli-s-iskr sslamt ġ-gras d-mddn. urd ššrɛ a-s-tt-iskr, walaynni ar-nnit-imala ššrɛ ula lanbiya izd lḥqq a-iga.
22. ašku rbbi ar-iskar sslamt ġ-gras d-willi umnnin s-yasuɛ lmasiḥ. ar-tt-yakka i-kullu wanna yumnn, ašku bnadm yan a-iga.
23. kullu mddn skrn ddnub, aggugn f-lmjd n-rbbi.
24. walaynni s-rrḥmt-ns a-s-asn-ifka lbaraka-yad, iskr sslamt ġ-gras didsn f-ssibt l-lmasiḥ yasuɛ.
25. yuzn-d lmasiḥ a-immt ifru mddn s-idammn-ns baš a-iṣamḥ i-winna srs umnnin. ġmkad a-s-imla rbbi izd s-lḥqq a-s-a-bdda-iskar. ġayd izrin iṣbr bahra, ur-a-itḥkam f-ddnub n-mddn.
26. imma ġilad imla mamnk a-izzga lḥqq, ifk sslamt i-wanna yumnn s-yasuɛ.
27. is-sul-nẓḍar a-ntškar ih̬f-nnġ? uhu, ur-akkʷ-nẓḍar a-nškr ih̬f-nnġ, ašku ur-a-fllannġ-itrḍu rbbi f-ssibt n-kra nskar walaynni f-ssibt n-ma-numn.
28. nlmd is-iskr rbbi sslamt ġ-gras d-mddn f-ssibt l-liman-nsn, urd f-ssibt n-iskkirn n-ššrɛ.
29. ra-kʷn-sqsaġ ġilad: izd rbbi win ayt-yudaya ka-iga? is-ur-igi win ayt-tmizar yaḍni ula ntni? s-ṣṣaḥt, iga rbbi n-ayt-tmizar yaḍni,
30. ašku ur-illi abla nttan. ra-iskr sslamt ġ-gras d-ayt-yudaya f-ssibt n-mad-umnn, iskr sslamt ġ-gras d-ayt-tmizar yaḍni f-ssibt n-mad-umnn ula ntni.
31. walaynni iġ-a-ntamn ġmkad is-ra-niri a-n-nluḥ ššrɛ? uhu, ur-akkʷ-ra-n-nluḥ ššrɛ, walaynni ar-t-sul-nzzga.