Bir il Bibliya


Oktyabr 20


Yeşaya 53:1-12
1. Xəbərimizə kim inandı,Rəbbin gücü kimə zahir oldu?
2. O, Rəbbin önündə bir fidan kimi,Quru torpaqda bitən kök kimi böyüdü.Baxanda onun nə görkəmi, nə gözəlliyi var idi,Gözümüzü oxşayan zahiri siması da yox idi.
3. Adamlar ona həqarətlə baxıb rədd etdi.O, dərdli, xəstəlikləri görən insan idi,Adamlar ondan üz döndərdi, xor baxdı.Biz ona qiymət vermədik.
4. Əslində xəstəliklərimizi o çəkdi,Dərdlərimizi öz üzərinə götürdü.Biz isə onun Allah tərəfindən cəzalandırıldığını,Vurulub iztirab çəkdiyini zənn etdik.
5. Bizim üsyankarlığımıza görə onun bədəni deşildi,Şər əməllərimiz naminə əzildi,Bizim əmin-amanlığımız üçün o cəza aldı,Onun yaraları ilə biz şəfa tapdıq.
6. Hamımız qoyun kimi yolu azmışdıq,Hər birimiz öz yolumuzla gedirdik.Rəbb hamımızın şər əməllərinin yükünü onun üzərinə qoydu.
7. Ona zülm etdilər,O iztirab çəkdi, amma ağzını açmadı.Kəsilməyə aparılan quzu kimi,Qırxımçıların qabağında dilsiz qoyun kimiAğzını açmadı.
8. Ədalətsizliklə məhkum olunaraq ölümə aparıldı.Onun nəsli haqqında kim düşünə bilərdi?Axı xalqımın üsyankarlığına görəO edam olundu, dirilər arasından atıldı.
9. O heç bir zorakılıq etmədiyi,Ağzından yalan söz çıxmadığı haldaQəbri pis adamların yanında quruldu,Dövlətli adamın yanında dəfn olundu.
10. Amma Rəbb Özü onun bu iztirablarını istədi,Çəkdiyi əziyyətlər Onun iradəsi idi.Öz canını təqsir qurbanı təqdim edərsə,Nəsil görəcək, ömür uzadacaq.Rəbbin istəyi onun əli ilə uğur qazanacaq.
11. O çəkdiyi iztirablarının bəhrəsini görüb qane olacaq,Mənim saleh qulum öz biliyi ilə çoxlarına bəraət qazandıracaq,Onların şər əməllərinin yükünü üzərinə götürəcək.
12. Buna görə Mən ona böyük adamların arasında pay verəcəyəm.O, qəniməti güclülərlə böləcək.Çünki o, canını fəda etdi,Üsyankarlara tay tutuldu.Çox adamların günahını üzərinə götürdü,Üsyankarlardan ötrü yalvardı.

Yeşaya 54:1-17
1. «Şənlən, ey sonsuz, qısır qadın!Sevinclə mahnı oxu,Ey doğuş ağrısı çəkməyən qadın!Çünki atılmış qadının övladlarıƏrli qadının övladlarından çox olacaq»,Bunu Rəbb deyir.
2. «Çadırının yerini genişləndir,Məskənlərinin örtüklərini uzat,Çəkinmə, ipləri uzat, payaları vur.
3. Çünki sağa və sola səpələnəcəksən,Nəslin millətlərə yiyələnəcək,Viran qalmış şəhərlərdə məskunlaşacaq.
4. Qorxma, çünki utanmayacaqsan,Ruhdan düşmə, çünki rüsvay olmayacaqsan.Cavanlığın xəcalətini unudacaqsan,Bir daha dulluğun rüsvayçılığınıYadına salmazsan».
5. Çünki sənin ərin səni Yaradandır,Onun adı Ordular Rəbbidir.Səni Satınalan İsrailin Müqəddəsidir,O bütün dünyanın Allahı adlanır.
6. Allahın deyir:«Rəbb səni çağırırAtılmış və ruhu əzilmiş,Gənc yaşında ərə getmiş,Sonra isə rədd olunmuş bir qadın kimi.
7. Bir anlığa səni tərk etdim,Amma böyük rəhmlə geri qəbul edəcəyəm.
8. Bir anlığa qızğın qəzəblə səndən üzümü döndərdim,Lakin əbədi məhəbbətimlə sənə rəhm edəcəyəm».Bunu səni Satınalan, Rəbb deyir.
9. «Bu Mənim üçün sanki Nuhun dövründə baş verən daşqındır,Nuhun dövründəki daşqının sularıBir daha yer üzünü örtməyəcəyi barədə necə and içmişdimsə,İndi də and içirəm ki,Sənə qəzəblənməyəcəyəm, səni məzəmmət etməyəcəyəm.
10. Dağlar yerini dəyişsə də,Təpələr sarsılsa da,Sənə olan məhəbbətim dəyişməz,Sülh əhdim sarsılmaz».Bunu sənə rəhm edən Rəbb deyir.
11. «Ey tufana düşmüş,Təsəlli tapmamış yazıq şəhər!Sənin daşlarını əqiqlərlə,Təməlini göy yaqutlarla qoyacağam.
12. Qüllələrini yaqutdan,Darvazalarını ləl-cəvahirdən,Divarlarını qiymətli daşlardan hörəcəyəm.
13. Bütün övladlarını Mən Rəbb öyrədəcəyəm,Onlar tam sülh içində olacaq.
14. Salehliyində möhkəmlənəcəksən,Zülmdən uzaq olacaqsan, qorxmayacaqsan.Qorxu hissi səndən uzaq olacaq, sənə yaxınlaşmayacaq.
15. Sənə hücum edən olsa, bil ki, bu Məndən deyil,Sənə hücum edən hər kəsQarşında yerə yıxılacaq.
16. Budur, odda kömürü körükləyən,Öz məqsədi üçün silah hazırlayanDəmirçini Mən yaratdım.Məhv etmək üçün qırıcını da Mən yaratdım.
17. Sənə qarşı işlənənHeç bir silah işə yaramayacaq.Məhkəmədə səni təqsirləndirənHər kəsi təqsirkar çıxaracaqsan.Rəbbə qulluq edənlərin irsi belədir.Onların salehliyi Məndən gəlir».Bunu Rəbb bəyan edir.

Zəbur 113:1-4
1. Rəbbə həmd edin!Ey Rəbbin qulları, həmd edin,Rəbbin isminə həmd edin!
2. İndidən sonsuzadəkRəbbin isminə alqış olsun!
3. Gündoğandan günbatanadəkRəbbin ismi həmdə layiqdir!
4. Rəbb bütün millətlərdən ucadır,Ehtişamı göylərdən yüksəkdir!

Süleymanın Məsəlləri 26:17-19
17. Ona aid olmayan münaqişəyə qarışanElə bil küçədəki iti qulaqlarından tutur.
18. Odlu, öldürücü oxlar atan dəli necədirsə,
19. Qonşusunu aldadıb «zarafat etdim» deyən də elədir.

Efeslilərə 3:1-21
1. Mən Paul siz başqa millətlərdən olanlar uğrunda Məsih İsanın məhbusuyam.
2. Eşitdiyiniz kimi, Allahın sizin üçün mənə verdiyi lütfü sizə çatdırmaq vəzifəsini daşıyıram.
3. Yuxarıda qısaca yazdığım kimi, Allah sirri mənə vəhy vasitəsilə bildirdi.
4. Yazdıqlarımı oxuyanda Məsihin bu sirrini necə dərk etdiyimi anlaya bilərsiniz.
5. Bu sirr əvvəlki nəsillərin dövründə bəşər övladlarına açıq bildirilməmişdi. İndisə Məsihin müqəddəs həvarilərinə və peyğəmbərlərinə Ruh vasitəsilə açılmışdır.
6. Sirr budur ki, başqa millətlər də Müjdə vasitəsilə Məsih İsada eyni irsin ortağı, eyni bədənin üzvü və eyni vədin şərikidir.
7. Allah qüdrətli fəaliyyəti ilə lütfünü mənə verdi, buna əsasən Müjdəni yaymaq üçün xidmətçi oldum.
8. Bütün müqəddəslərdən ən dəyərsiziyəm. Lakin Allah mənə bu lütfü verdi ki, Məsihin ağlasığmaz zənginliyi ilə bağlı Müjdəni millətlərə yayım
9. və hər şeyi yaradan Allahda əzəldən bəri sirr olaraq saxlanan niyyətinin nə olduğunu bütün insanlara izah edim.
10. Belə ki Allahın çoxcəhətli hikməti indi imanlılar cəmiyyəti vasitəsilə səmadakı başçılara və hakimlərə bildirilsin.
11. Bu, Allahın əzəldən bəri qurduğu və Rəbbimiz Məsih İsa vasitəsilə yerinə yetirdiyi məqsədinə görə oldu.
12. Məsihdə və Məsihə olan iman vasitəsilə Allaha cəsarət və etibarla yaxınlaşa bilirik.
13. Buna görə xahiş edirəm ki, mənim sizin üçün çəkdiyim əziyyətlərdən ötrü ruhdan düşməyin. Bu sizə izzət gətirir.
14. Buna görə göylərdə və yer üzündə hər ailəyə ad verən Atanın qarşısında diz çökürəm ki,
15.
16. O, izzətinin zənginliyinə görə Öz Ruhu vasitəsilə sizi daxili varlığınızda qüvvə ilə möhkəmləndirsin
17. və Məsih iman vasitəsilə ürəklərinizdə yaşasın. Siz də məhəbbətdə kök salıb təməl qoyasınız,
18. belə ki bütün müqəddəslərlə birlikdə Məsihin məhəbbətinin nə qədər geniş, uzun, uca və dərin olduğunu başa düşməyə,
19. hər dərrakədən üstün olan bu məhəbbəti dərk etməyə gücünüz çatsın. Beləliklə, siz Allahın bütövlüyündə bütöv olasınız.
20. Bizdə fəaliyyət göstərən qüdrətlə istədiyimiz yaxud düşündüyümüz hər şeydən daha artığını etməyə qadir olan Allaha
21. imanlılar cəmiyyətində və Məsih İsada izzət bütün nəsillər boyunca əbədi olsun! Amin.