Error:
BookNum: 17 Chapter: 3 VerseStart: 15 VerseShouldHave: 14
መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ዓመት ውስጥ
ነሐሴ 19


አስቴር 3:1-15
1. ድሕሪ እዚ ነገር ንጉስ ኣሓሽዌሮስ ንሃማን፡ ወዲ ሃመዳታ እታ ኣጋግዊ፡ ክብ ኣበል ኣኽበሮውን፡ መንበሩ ድማ ኣብ ልዕሊ እቶም ምስኡ ዚነበሩ ኹላቶም ሹምማቲ ልዕል ኣበሎ።
2. እቶም ኣብ ደገ ንጉስ ዚቕመጡ ኹላቶም ገላው ንጉስ ንሃማን ፍግም ኢሎም ሰገደሉ፡ ከመይሲ ብዛዕባኡ ንጉስ ከምኡ ኢሉ ኣዚዙ ነበረ፡ ማርዶካይ ግና ፍግም ኢሉ ኣይሰገደሉን።
3. ሽዑ እቶም ኣብ ደገ ንጉስ ዚቕመጡ ዝነበሩ ገላው ንጉስ ንማርዶካይ፡ ስለምንታይ ኢኻ ንስኻ ትእዛዝ ንጉስ እተፍርስ፡ በልዎ።
4. ኮነ ኸአ፡ ንሳቶም መዓልቲ ንመዓልቲ ነጊሮምዎ ምስማዕ ምስ ኣበዮም፡ ኣይሁዳዊ ምዃኑ ነጊሮምዎ ምስማዕ ምስ ኣበዮም፡ ኣይሁዳዊ ምዃኑ ነጊሮምዎ ነበሩ እሞኦ፡ ግብሪ ማርዶካይ ዚጸንዕ እንተ ኾይኑ ምእንቲ ኸርእዮ፡ ንሃማን ነገርዎ።
5. ሃማን ድማ ማርዶካይ ፍግም ኢሉ ኸም ዘይሰገደሉ ምስ ረአየ፡ ብቑጥዓ መልኤ።
6. ብዛዕባ ህዝቢ ማርዶካይ ምስ ነገርዎ ኸአ፡ ኢዱ ንማርዶካይ ጥራይ ኪዝርግሓሉ፡ ኣብ ዓይኑ እተናዕቀ ኾይኑ ተራእዮ፡ ስለዚ ሃማን ንህዝቢ ማርዶካይ፡ ነቶም ኣብ ዝበላ መንግስቲ ኣሓሽዌሮስ ዝነበሩ ኹላቶም ኣይሁድ ኬጥፍኦም ደለየ።
7. ብቐዳመይቲ ወርሒ፡ ንሳ ኸአ ወርሒ ኒሳን፡ ንመንግስቲ ኣሓሽዌሮስ ብመበል ዓሰርተው ክልተ ዓመቱ፡ ኣብ ቅድሚ ሃማን፡ ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ፡ ካብ ወርሒ ንወርሒ፡ ክሳዕ ኣብ መበለ ዓሰርተው ክልተ ወርሒ፡ ንሳ ወርሒ ኣዳር፡ ጲር፡ እዚ ማለት ዕጭ ኣውድቖ።
8. ሃማን ድማ ንንጉስ ኣሓሽዌሮስ፡ ኣብ ማእከል እቶም ኣብ ኩለን ሃገራት መንግስትኻ ዘለው ኹሎም ህዝብታት ሓደ ፍሉይ ህዝቢ እተዘርዘረን ፋሕ ዝበለን ኣሎ። ሕጎም ከአ ካብ ኩሎም ህዝብታት ፍሉይ እዩ። ንሕጋጋት ንጉስውን ኣይሕልውን እዮም፡ ስለዚ ንጉስ ኪሓድጎም ኣይግባእን እዩ።
9. ንንጉስ ጽቡቕ እንተ ደአ መሰሎ፡ ኪጠፍእ ይጽሐፍ። ኣነ ድማ ብኢድ እቶም ዓየይቲ ናብ መዝገብ ንጉስ ኪአቱ ዓሰርተ ሽሕ ታለንት ብሩር ክመዝን እየ በለ።
10. ሽዑ ንጉስ ቀለቤቱ ኻብ ኢዱ ኣውጺኡ ንሃማን፡ ወዲ ሃመዳታ እቲ ኣጋጋዊ፡ ጸላእ ኣይሁድ ሀቦ።
11. ንጉስ ከአ ንሃማን፡ ጽቡቕ ኮይኑ እተራእየካ ኽትገብርስ፡ እቲ ብሩርን እቲ ህዝብን ንኣኻ ተዋሂቡ እዩ፡ በሎ።
12. ካብ ቀዳመይቲ ወርሒ ብመበል ዓሰርተው ስለስተ መዓልቲ ድማ እቶም ጸሓፍቲ ንጉስ ተጸውዑ፡ ከምቲ ሃማን ዝአዘዞ ኹሉ ኽአ ናብ ሹማምቲ ንጉስን ኣብ ሀሃገር ንዘለው ገዛእትን ኣብ ነናይ ህዝቢ ሓላቑን ነንሃገር ከከም ስርዓት ኣጸሕፋኡ፡ ነንህዝቢ ድማ በብቛንቛኡ ብስም ንጉስ ኣሓሽዌሮስ ተጻሕፈ፡ ብቐለበኢት ንጉስ ከአ ተሐትመ።
13. ብሓንቲ መዓልቲ ብመበል ዓሰርተው ክልተ ወርሒ፡ ንሳ ወርሒ ኣዳር፡ ንኹላቶም ኣይሁድ፡ ነጉባዝን ኣረገውትን፡ ንሕጻናትን ኣንስትን። ኬጥፍእዎምን ኪቐትልዎምን ኪድምስስዎምን ገንዘቦም ከአ ኪዘምትዎምንሲ፡ ደብዳቤታት ብቕልጡፋት ፈረሰኛታት ናብ ኩለን ሃገራት ንጉሰ ሰደድዎ።
14. ነዛ መዓልቲ እዚኣ ተዳልዮም ኪጸንሑስ፡ ኣብ ኩለን ሃገራት እቲ ትእዛዝ ንጉስ ቀልጢፎም ወጹ። እቲ ትእዛዝ ከአ ኣብ ኣዳራሽ ሱሳን ተዋህበ። ንንጉስን ሃማንን ድማ ኮፍ ኢሎም ይሰትዩ ነበሩ። እታ ኸተማ ሱሳን ግና ሰንበደት።
15. ማርዶካይ ከአ እተገብረ ኹሉ ነገር ምስ ፈለጠ፡ ማርዶካይ ክዳኑ ቐዲዱ ኽሊ ተኸድነ፡ ኣብ ርእሱውን ሓሙኹሽቲ ነስነሰ፡ ናብ ማእከል እታ ኸተማ ወጺኡ ድማ ብብርቱዕን መሪርን ኣውያት ኣእወየ።

አስቴር 4:1-17
1. ክሊ ተኸዲንካ ብደገ ንጉስ ምእትው ኣይግባእን ነበረ፡ ንሱ ግና ክሳዕ ቅድሚ ደገ ንጉስ መጸ።
2. ኣብ ኩለን ሃገራት ቃል ንጉስን ትእዛዙን ኣብ ዝበጽሑ ዘበለ ቦታ ኸአ፡ ኣብ ኣይሁድ ብርቱዕ ሓዘንን ጾምን ብኽያትን ዋይዋይታን ኮነ። ብዙሓት ከአ ከሊ ተኸዲኖምን ሓሙኹስቲ ነስኒሶምን ተቐሚጦም ነበሩ።
3. ኣግራድ ኣስቴርን ስሉባን ድማ መጺኦም፡ እዚ ነገርዋ። ሽዑ እታ ንግስቲ ኣዝያ ጎሀየት፡ ንማርዶካይ ከአ ነቲ ኽሊ ኻብ ልዕሊኡ ኺወስዱ፡ ኢላ ክዳን ሰደደትሉ። ግናኸ ኣይተቐበላን።
4. ሽዑ ኣስቴር ንሃታክ ጸውዓቶ፡ ንሱ ሓደ ኻብቶም ስሉባት፡ ንጉስ ኬገልግልዋ ኢሉ ዜቖመላ፡ ነበረ። እዚ እንታይ ምዃኑ ስለምንታይውን ከም ዝኾነ ኺፈልጥ ናብ ማርዶካይ፡ ናብታ ቕድሚ ደገ ንጉስ ዝነበረት ገፋሕ ቦታ ኣታ ኸተማ ወጸ።
5. ማርዶካይ ከአ እቲ ዝመጾ ኹሉ ነገርን ፍቕዲ እቲ ገንዘብ፡ ሃማን ንኣይሁድ ንምጥፋእ ኣብ መዝገብ ንጉስ ኬእትዎ ኢሉ ዝመዘኖን ነገሮ።
6. ማርዶካይ ከአ እቲ ዝመጾ ኹሉ ነገርን ፍቕዲ እቲ ገንዘብ፡ ሃማን ንኣይሁድ ንምጥፋእ ኣብ መዝገብ ንጉስ ኬእትዎ ኢሉ ዝመዘኖን ነገሮ።
7. እቲ ንኣይሁድ ንምጥፋእ ኣብ ሱሳን እተሐገገ ናይቲ ትእዛዝ ሓደ ቕዳሕ ንኣስቴር ኬርእያን ኪነግራን ናብ ንጉስ ክትአቱ ኽእዝዛን፡ ንሳ ብዛዕባ ህዝባ ኽትልምኖ ድማ፡ ኪልምናን ኢሉ፡ ንእኡ ሀቦ።
8. ሃታክ ድማ ናብ ኣስቴር መጺኡ፡ ዘረባ ማርዶካይ ነገራ።
9. ሽዑ ኣስቴር ንሃታክ ንማርዶካይ ከምዚ ኢሉ ኺነግሮ ኣዘዘቶ፡
10. ሰብኣይ ኮነ ሰበይቲ ኾነት ከየተጸውዔ ኣብቲ ውሽጣዊ መካበብያ ናብ ንጉስ ዝአተወ ኺመውት ሕጊ ኸም ዘሎ፡ ኩሎም ገላው ንጉስን ህዝቢ ሃገራት ንጉስን ይፈልጡ እዮም፡ እቲ ንጉስ እታ ዘንጊ ወርቂ ዝዘርግሓሉ ጥራይ እዩ ዚድሕን። ኣነ ድማ ናብ ንጉስ ክአቱ ኻብ ዘይጽዋዕ፡ እዚኣ መበል ሰላሳ መዓልቲ እያ በለት።
11. ዘረባ ኣስቴር ከአ ንማርዶካይ ነገርዎ።
12. ማርዶካይ ድማ ንኣስቴር መሊሶም ከምዚ ኺብልዋ ለመኖም፡ ኣብ ቤት ንጉስ ስለ ዘሎኺ፡ ካብ ኩሎም ኣይሁድ ተፈሊኺ፡ ንባይንኺ እድሕን ኢልኪ ብልብኺ ኣይትሕሰቢ።
13. በዚ ጊዜ እዚ ስቕ እንተ በልክስ፡ ንኣይሁድ ሓገዝን ሃራን ካብ ካልእ ቦታ ኺመጽእ እዩ፡ ንስኽን ቤት ኣቦኽን ግና ክትጠፍኢ ኢኹም። ንስኺ ኸምዚ ንዝበለ እዋን ናብ መንግስቲ መጺእኪ እንተ ኾንኪ፡ መን ይፈልጥ።
14. ሽዑ ኣስቴር ንማርዶካይ ከምዚ ኢሎም ኪመልሱሉ ለመነቶም፡
15. ኪድ እሞ፡ ኣብ ሱሳን እተረኸቡ ኹሎም ኣይሁድ ኣኪብካ ኽሳዕ ሰለስተ መዓልቲ፡ ለይትን መዓልትን ከይበልካዕኩም ከይሰቴኹም ንኣይ ጹመለይ፡ ኣነ ድማ ምስ ኣግራደይ ከምኡ ኽጸውም እየ። ሽዑ፡ ከም ሕጊ እኳ ዘይኮነ ኽነሱ፡ ናብ ንጉስ ክአቱ እየ፡ እንተ ጠፋእኩ እጥፋእ።
16. ማርዶካይ ከአ ኸደ፡ ከምቲ ኹሉ ኣስቴር ዝአዘዘቶ ገበረ።
17. ዎ እግዚኣብሄር፡ ፈጺምካ እትኽወል ፡ ነድርኻስ ከም ሓዊ ዚነድድ ክሳዕ መኣዝ እዩ።

መዝሙር 89:46-52
46. ህይወተይ ክንደይ ሓጻር ምኳና፡ ኩሎም ደቂ ስብ ንኸንቱነት ክም ዝፈጠርካዮም ዘክር።
47. ሞት ከይረኣየ ብህይወት ዚነብር፡ ንነፍሱስ ካብ ኢድ ሲኦል ዜናግፍ ሰብ መን እዩ፡
48. ጎይታየ፡ እቲ ብእምነትካ ንዳዊት ዝመሓልካሉ፡ ናይ ቐደም ጸጋኻ ኣበይ ኣሎ፡
49. ግይታየ፡ ንጸርፊ ባሮትካ፡ ነቲ ካብ ኩሎም ሓያላት ኣህዛብ ኣብ ልበይ ዝጾሮ ዘለኹ ዝክር።
50. ጎይታየ፡ ጸላእትኻ ዝጸርፍዎ ጸርፊ፡ ነቲ ንኣሰር ቅቡእካ ዚጸርፍዎ ዘለዉ ዘክር።
51. እግዚኣብሄር ንዘለኣለም ይባረኽ። ኣሜን፡ ኣሜን።
52. ንድኻ ሃብታም ይገዝኦ፡ ተለቃሒ ኸኣ ባርያ እቲ ዜለቅሖ እዩ።

ምሳሌ 22:7-8
7. እቲ ኣበሳ ዚዘርእ መከራ ይዐጽድ፡ ብሸቦጥ ቊጥዓኡ ይጠፍእ።
8. እምብኣርሲ ኣይሁዳዊ ደኣ እንታይ እዩ ረብሓኡ፧ ጥቕሚ ግዝረትሲ እንታይ እዩ፧

ሮማ 3:1-31
1. ብዂሉ ወገን ብዙሕ እዩ። ቅድሚ ዂሉ፡ ቃል ኣምላኽ ንኣታቶም ሕድሪ ተውሂብዎም እዩ።
2. ሓያሎ ኻባታቶም ዘይእሙናት እንተ ዀኑ ግዲ እንታይ እዩ፧ እቲ ዘይእሙናት ምዃኖምዶ ነቲ ናይ ኣምላኽ እምንነት ከንቱ ይገብሮ እዩ፧
3. ያእ ኣይፋሉን። ከምቲ፡ ብቓላትካ ኽትጸድቕ፡ ምስ ዚፍረደካውን ከትረትዕ ኢኻ፡ ዚብል ጽሑፍ ደኣ፡ ኣምላኽ ሓቀኛ ምዃኑ፡ ኲሉ ሰብ ግና ሓሳዊ ምዃኑ ይረኾብ።
4. እቲ ዓመጻናስ ጽድቂ ኣምላኽ ዜርኢ ኻብ ኰነኸ፡ እንታይ ንበል፧ ኣምላኽ ቊጥዓኡ ምስ ዜውርድሲ፡ ዓማጺ ድዩ፧ ዓ ከም ኣዛራርባ ሰብ እዛረብ ኣሎኹ።
5. ኣይፋሉን። ከመይ ኢሉ ደኣ ኣምላኽ ንዓለም ምፈረዳ፧
6. እቲ ሓቂ ኣምላኽ በቲ ሓሶተይ ንኽብሩ ኻብ ወሰኸ፡ ስለምንታይ ደኣ ኣነ ኸም ሓጥእ ኰይነ ዝፍረድ፧
7. ከመይ ደኣ ኸምቲ ዚጸርፉናን ገሊኦምውን፡ ጽቡቕ ምእንቲ ኺመጽእሲ ኽፉእ ንግበር፡ ከም እንብል ዚብሉናን፡ ዘይንገብር፧ ደይኒ ነዚኣቶም ቅኑዕ እዩ።
8. እንታይ ደኣ እዩ፧ ካባታቶም እንሔሸሉዶ ኣሎና፧ ሓንቲ እኳ፡ ኣይሁድ ኰነ ወይስ ጽርኣውያን፡ ኲላቶም ትሕቲ ሓጢኣት ምዃኖም ቅድም ከሲስና ኣሎና።
9. ከምኡውን ተጽሒፉ ኣሎ፡ ሓደ እኳ ጻድቕ የልቦን፡
10. ሓደ እኳ ዜስተብህል የልቦን፡ ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዚደልዮ የልቦን።
11. ኲላቶም ዘምበሉ፡ ኲላቶም ሐቢሮም ዘይጠቕሙ ዀኑ፡ ጽቡቕ ዚገብር የልቦን፡ ሓደ እኳ የልቦን።
12. ጐረሮኦም ክፉት መቓብር እዩ፡ ብልሳውንቶም ይጥብሩ፡ ኣብ ትሕቲ ኸናፍሮም ሕንዚ መንደልቶ ኣሎ።
13. ኣፎም መርገምን ምርን ምሉእ እዩ።
14. ኣእጋሮም ንምፍሳስ ደም ቅልጡፍ እዩ።
15. ኣብ መገዶም ጥፍኣትን ጸበባን ኣሎ፡
16. ንመገዲ ሰላም ከኣ ኣይፈልጥዋን እዮም።
17. ኣብ ቅድሚ ኣዒንቶምውን ፍርሃት ኣምላኽ የልቦን።
18. ግናኸ ዂሉ ኣፍ ምእንቲ ኺዕጾ፡ ኲላ ዓለምውን ትሕቲ ፍርዲ ኣምላኽ ክትከውንሲ፡ እቲ ሕጊ ዚብሎ ዘበለ ነቶም ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ኸም ዚዛረቦም፡ ንፈልጥ ኢና።
19. ሕግስ ሓጢኣት እዩ ዜፍልጥ እሞ፡ ስለዚ ስጋ ዝለበሰ ዂሉ ኣብ ቅድሚ ብግብሪ ሕጊ ዚጸድቕ የልቦን።
20. ሕጂ ግና እቲ ብሕግን ነብያትን እተመስከረሉ ጽድቂ ኣምላኽ ብዘይሕጊ ተገልጸ።
21. ማለት፡ ጽድቂ ኣምላኽ ብምእማን ብየሱስ ክርስቶስ ንዚኣምኑ ዂላቶም እዩ፡ በዚ ሌላን ጒሌላን የልቦን እሞ፡
22. ኲሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽውን ስኢኖም።
23. በቲ ብየሱስ ክርስቶስ ዚርከብ በጃ ምሕላፍ ብኸምኡ ብጸጋኡ ይጸድቁ።
24. ንእኡ ኸኣ፡ ነቲ ቐደም ብትዕግስቲ ኣምላኽ እተገብረ ሓጢኣት ይሕለፍ ስለ ዝሐደጎ፡ ኣምላኽ ጽድቁ ምእንቲ ኼርኢ፡ ብእምነት ብደሙ መተዓረቒ ገይሩ ኣቘሞ።
25. ንሱ ጻድቕ ኪኸውን፡ ካብ እምነት የሱስ ንዝበለውን ኬጽድቕ፡ ሕጂ ኣብዚ ዘመን እዚ ጽድቁ ኺገልጽ እዩ።
26. ምሕባን ደኣ ኣበይ ኣሎ፧ ተሪፉ። በየናይ ሕጊ፡ ብሕጊ ግብሪዶ፡ ኣይኰነን ብሕጊ እምነት ደኣ እዩ።
27. ስለዚ ኸኣ ሰብ ብዘይግብሪ ሕጊ ብእንበት ከም ዝጽጸድቕ፡ ንብል ኣሎና።
28. ወይስ ኣምላኽ ናይ ኣይሁድ ኣምላኽ ጥራይ ድዩ፧ ኣምላኽ ኣህዛብሲ ኣይኰነንዶ፧ እቲ ንግዙር ካብ እምነት፡ ንዘይግዙርን ብእምነት ዜጽድቕ ኣምላኽ ሓደ ስለዝኾነ፡ እወ ናይ ኣህዛብውን እባ እዩ።
29. ወይስ ኣምላኽ ናይ ኣይሁድ ኣምላኽ ጥራይ ድዩ፧ ኣምላኽ ኣህዛብሲ ኣይኰነንዶ፧ እቲ ንግዙር ካብ እምነት፡ ንዘይግዙርን ብእምነት ዜጽድቕ ኣምላኽ ሓደ ስለዝኾነ፡ እወ ናይ ኣህዛብውን እባ እዩ።
30. እምበኣርሲ ንሕጊዶ ብእምነት ነፍርሶ ኣሎና፡ ያእ ኣይፋልናን፡ ንሕግስ እባ ነደልድሎ ደኣ ኣሎና።