መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ዓመት ውስጥ


ታህሳስ 9


ዳንኤል 5:1-31
1. ንጉስ ቤልሻጽር ንሽሕ መኳንንቲ ዓብዩ ምሳሕ ገበረሎም፡ ኣብ ቅድሚ እቶም ሽሕ ድማ ወይኒ ይሰቲ ነበረ።
2. ቤልሻጽር ሰኺሩ፡ ንጉስን መኳንንቱን ኣንስቱን ዕቁባቱን ብእኡ ምእንቲ ኺሰትዩ፡ ነቲ ኣቦኡ ነቡካድነጸር ካብ መቕደስ ዮርሳሌም ዝወሰዶ ኣቓሑ ወርቅን ብሩርን ኬምጽእዎ አዘዘ።
3. ሽዑ ነቲ ኻብቲ ኣብ ዮርሳሌም ዝነበረ መቕደስ ቤት ኣምላኽ ዝወሰድዎ ኣቓሑ ወርቂ ኣምጽእዎ። እቲ ንጉስን መኳንንቱን ኣንስቱን ዕቁባቱን ከአ ብእኡ ገይሮም ሰተዩ።
4. ወይኒ እናሰተዩ፡ ነቶም ወርቅን ብሩርን በስራዝን ብሓጺንን ብዕጨይትን ብእምንን እተገብሩ ኣማልኽቶም ወሰዱ።
5. በታ ሰዓት እቲኣ ኣብቲ ልቕሉቕ መንደቕ ኣዳራሽ ንጉስ፡ ኣብ መንጽር እቲ ቐዋሚ ቐንዴልሲ ኣጻብዕ ኢድ ሰብ ወጸን ጸሓፈን። እቲ ንጉስ ድማ ነታ እትጽሕፍ ኢድ ረአያ።
6. ሽዑ እቲ ንጉስ ገጹ ተለወጠ፡ ሓሳብቱ ኸአ እጨነቖ፡ ጅማውቲ ሕቕኡ ድማ ላሕልሔ፡ ኣብራኹውን ንሓድሕዱ ተዋቕዔ።
7. እቲ ንጉስ ነቶም ኣስማተኛታትን ከለዳውያንን ቆጸርቲ ኸዋኽብትን ኬእትውዎም፡ ዓው ኢሉ ጨደረ። እቲ ንጉስውን ነቶም ጠቢባን ባቢሎን፡ ዝኾነ ይኹን ነዛ ጽሕፈት እዚኣ ዜንብባን ትርጓሜኣ ኸኣ ዚነግረንን ቀይሕ ሃሪ ኺለብስ፡ ድሪ ወርቂ ኺአስር፡ ኣብቲ መንግስቲ ድማ ሳልሳይ ገዛኢ ኪኸውን እዩ፡ ኢሉ መለሰ።
8. ሽዑ ኹላቶም ጠቢባን ንጉስ አተው፡ ግናኸ ነታ ጽሕፈት ኬንብብዋን ትርጓሜኣ ኸኣአ ንቲ ንጉስ ኪነግርዎን ኣይአሉን።
9. ሽዑ ንጉስ ቤልሻጽር ኣዝዩ ሰምበደ፡ ገጹ ተለወጠ፡ መኳንንቱውን ተጨነቑ።
10. እታ ንግስቲ በቲ ንንጉስን መኳንንቱን ዝበጽሖም ነገር ናብ ቤት ምሳሕ አተወት። እታ ንግስቲ ኸአ ከምዚ ኢላ በለት፡ ዎ ንጉስ፡ ንዘለአለም ህያው ኩን፡ ሓሳባትካ ኣየጨንቕካን፡ ገጽካውን ኣይለወጥ።
11. መንፈስ ቅዱሳን ኣማልኽቲ ዘለዎ ሰብኣይ ኣብ መንግስትኻ አሎ። ብዘመን ኣቦኻ ድማ ብብርሃንን ኣእምሮን ከምቲ ጥበብ ኣማልኽቲ ዝኾነ ጥበብን ተረኽቦ። ዎ ንጉስ፡ ኣቦኻ ንጉስ ነቡካድነጸር፡ ባዕሉ ኣቦኻ፡ ኣብ ልዕሊ እቶም ጠቢባንን ኣስማተኛታትን ከለዳውያንን ቆጸርቲ ኸዋኽብትን ሾሞ።
12. ኣብቲ እቲ ንጉስ ቤልጥሻጽር ኢሉ ዘውጽአሉ ዳንኤል ብሉጽ መንፈስን ፍልጠትን ምስትውዓል ምትርጓም ሕልምን ምግላጽ ምስጢርን ምቕናዕ እተጠላለፈ ነገርን ተረኺቡ እዩ እሞ፡ ሕጂ ዳንኤል ይጸዋዕ፡ ንሱውን ነቲ ትርጓሜ ኼፍልጠካ እዩ።
13. ሽዑ ንዳንኤል ኣብ ቅድሚ ንጉስ ኣምጽእዎ። እቲ ንጉስ ከአ ንዳንኤል፡ እቲ ኻብቶም ኣቦይ ንጉስ ካብ ይሁዳ ዝማረኾም ደቂ ምሩኻት ይሁዳ ዝኾንካ ዳንኤል ንስኻዶ ኢኻ፡ ኢሉ መለሰ።
14. ኣነ ብዛዕባኻ መንፈስ ኣማልኽቲ ኸም ዘሎካ፡ ብርሃንን ምስትውዓልን ብሉጽ ጥበብን ድማ ከም እተረኽበካ፡ ሰማዕኩ።
15. ሕጂ ኸአ እቶም ጠቢባንን ፈለጥትን፡ ነዛ ጽሕፈት እዚኣ ኼንብብዋ እሞ ትርጓሜኣ ኼፍልጡኒ፡ ኣብ ቅድመይ ኣምጽእዎም፡ ግናኸ ትርጓሜ እቲ ነገርሲ ኼፍልጡኒ ኣይከኣሉን።
16. ብዛዕባኻ ግና ትርጓሜታት ምትርጓም፡ እተፈልጠ ነገር ከአ ምፍታሕ ከም እትኽእል ሰምዔ አሎኹ። እምበኣርስ ነዛ ጽሕፈት ከተንብባን ትርጓሜኣ ድማ ከተፍልጠንን እንተ ኸኣልካስ፡ ቀይሕ ሃሪ ኽትለብስ፡ ድሪ ወርቂ ኣብ ክሳድካ ኽትአስር፡ ኣብታ መንግስቲ ኸአ ሳልሳይ ገዛኢ ኽትከውን ኢኻ፡ በሎ።
17. ሽዑ ዳንኤል ኣብ ቅድሚ ንጉስ ከምዚ ኢሉ መለሰ፡ ህያባትካ ንኣኻ ይኹን፡ ውህበታትካውን ንኻልእ ሀቦ። ዝኾነ ኾይኑ ንንጉስ እታ ጽሕፈት ከንብበሉ፡ ትርጓሜኣውን ከፍልጦ እየ።
18. ዎ ንጉስ፡ እቲ ልዑል ኣምላኽ ነቦኻ ነቡካድነጻር መንግስትን ዕቤትን ክብርን ግርማን ሀቦ።
19. ስለ እቲ ንሱ ዝሀቦ ዕቤት ኩሎም ኣህዛብን ወገናትን ቋንቋታትን ኣብ ቅድሚኡ የንቀጥቅጡን ብህይወት ኪነብር ሐደጎ፡ ንዝደለዮ ልዕል አበሊ፡ ንዝደለዮ ኸአ ኣዋረዶ።
20. ግናኸ ልቡ ልዕል ምስ በለ፡ መንፈሱ ኸአ ተሪሩ ምስ ተዐበየ፡ ካብ ንፋስ መንግስቱ ወረደ፡ ክብረቱውን ተወሰዶ።
21. ካብ ደቂ ሰብ ተሰጎ፡ ልቡ ኸአ ከም ናይ እንስሳ ኾነ፡ ምስ ኣድጊ በረኻ ድማ ሰፈረ፡ ከም ነብዑርውን ሳዕሪ ኣብልዕዎ፡ ስጋኡ ብኣውሊ ሰማይ ጠልቀየ፡ እዚ ኸአ እቲ ልዑል ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሰብ ከም ዚመልኽ፡ ንዝደለዮ ኸአ ኣብ ልዕሊኡ ኸም ዘቖሙሉ፡ ክሳዕ ዜስተውዕሎ እዩ ዝኾነ።
22. ኣታ ቤልሻጽር ወዱ፡ ምንም እኳ እዚ ኹሉ ፈሊጥካ ኽንስኻስ፡ ልብኻ ኣየትሓትካን።
23. ነቲ ጐይታ ሰማይ ርእስኻ ኣልዐልካሉ፡ ነቲ ኣቓሑ ቤቱ ኣብ ቅድሜኻ ኣምጽእዎ እሞ፡ ንስኻስ መኳንንትኻን ኣንስትኻን ዕቁባትካን ወይኒ ሰቴኹምሉ። ነቶም ዘይርእዩን ዘይሰምዑን ዘይፈልጡን ኣማልኽቲ ብሩርን ወርቅን ኣስራዝን ሓጺንን ዕንጨይትን እምንን ወደስካ እምበር፡ ንስትንፋስካን ንኹለን መገድኻን ኣብ ኢዱ ዝሐዘ ኣምላኽሲ ኣየኽበርካዮን።
24. ስለዚ ኸአ ነዛ ጽሕፈት እዚኣ ዝጸሐፈት ኢድ ካብኡ እያ እተላእከት።
25. እዛ ጽሕፈት ስሕፈት እትብሎ ዘላ ኸአ፡ መኔ፡ መኔ ቴቄል ኡፋርሲን፡ እዩ።
26. ትርጓሜኡ ድማ መኔ፡ ኣምላኽ ንመንግስትኻ ቖጸሮን ጠረሶን፡ ቴቄል፡ ብሚዛን ተመዚንካ፡ ቀሊልካ ተረኺብካ፡ ኡፋርሲን፡ መንግስትካ ተመቔላ ንሰብ ሜዶንን ፋርስን ተዋህበት ማለት እዩ።
27. ትርጓሜኡ ድማ መኔ፡ ኣምላኽ ንመንግስትኻ ቖጸሮን ጠረሶን፡ ቴቄል፡ ብሚዛን ተመዚንካ፡ ቀሊልካ ተረኺብካ፡ ኡፋርሲን፡ መንግስትካ ተመቔላ ንሰብ ሜዶንን ፋርስን ተዋህበት ማለት እዩ።
28. ትርጓሜኡ ድማ መኔ፡ ኣምላኽ ንመንግስትኻ ቖጸሮን ጠረሶን፡ ቴቄል፡ ብሚዛን ተመዚንካ፡ ቀሊልካ ተረኺብካ፡ ኡፋርሲን፡ መንግስትካ ተመቔላ ንሰብ ሜዶንን ፋርስን ተዋህበት ማለት እዩ።
29. ሽዑ ቤልሻጽር ንዳንኤል ቀይሕ ሃሪ ኪኸድንዎ፡ ኣብ ክሳዱ ኸአ ድሪ ወርቂ ኺአስሩሉ አዘዘ፡ ኣብታ መንግስቲ ሳልሳይ ገዛኢ ኪኸውን ድማ ኣዋክ ኣንገረሉ።
30. በታ ለይቲ እቲኣ ቤልሻጽር ንጉስ ከለዳውያን ተቐትለ።
31. ዳርዮስ ሜዶናዊ ኸአ፡ ወዲ ስሳን ክልተን ዓመት ከሎ፡ ነታ መንግስቲ ተቐበላ።

ዳንኤል 6:1-28
1. ዳርዮስ፡ ኣብ ብዘላ መንግስቱ ዚኾኑ ሚኣትን ዕስራን መሳፍንቲ ኣብታ መንግስቲ ኺሽይም፡ ጽቡቕ ኮይኑ ተራእዮ።
2. እቲ ንጉስ ከይጉዳእሲ፡ እቶም መሳፍንቲ ጸብጻብ ኪህብዎም፡ ኣብ ልዕሊኦም ሰለስተ ኣርአሰሎም፡ ሓደ ኻብ እዚኣቶም ከአ ዳንኤል እዩ።
3. ዳንኤል ግና፡ ብሉጽ መንፈስ ሓዲርዎ ነበረ እሞ፡ ካብቶም ራእስታትን መሳፍንትን በለጸ፡ እቲ ንጉስ ድማ ኣብ ብዘላ መንግስቲ ኼርእሶ ሐሰበ።
4. ሽዑ እቶም ራእስታትን መሳፍንትን ንዳንኤል ብናይ መንግስቲ ጉዳይ ምኽንያት ኪረኽቡሉ ደለዩ፡ ግናኸ እሙን ነበረ፡ ገለ ጌጋ ወይስ መንቀፊ ኸአ ሰአኑሉ እሞ፡ ምኽንያት ወይስ መንቀፊ ኽረኽቡሉ ከቶ ኣይከአሉን።
5. ሽዑ እቶም ሰባት፡ ነዚ ዳንኤልሲ፡ በታ ሕጊ ኣምላኹ እንተ ዘይኮይኑ፡ ካልእ ምኽንያት ክንረኽበሉ ከቶ ኣይንኽእልን ኢና፡ በሉ።
6. ድሕርቲ እቶም ራእስታትን መሳፍንትን ኣብ ቅድሚ ንጉስ ተአከቡ እሞ ከምዚ ኢሎም በለዎ፡ ዎ ንጉስ ዳርዮስ ንዘለአለም ህያው ኩን።
7. ኩላቶም ራእስታት መንግስትን ሹማምትን መሳፍንትን ኣማኸርትን ምስለኔታትን፡ በዘን ሰላሳ መዓልቲ እዚኤን፡ ዎ፡ ንጉስ፡ ንኣኻ እንተ ዘይኮይኑ፡ ንዝኾነ ይኹን ኣምላኽ ወይስ ንሰብ ዝለመነ ኣብ ጉድጓድ ኣናብስ ከም ዚድርበ፡ ትእዛዝ ንጉስ ኪጸንዕ፡ ብርቱዕ ክልክል ከአ ኪእውጅ ሓቢሮም መኸሩ።
8. ዎ ንጉስ፡ ከምቲ ዘይልወጥ ሕጊ ሜዶንን ፋርስን ኪኸውን እሞ ከይልወጥሲ፡ ስምካ ጽሂፍካ ነቲ ኽልክል ኣጽንዓዮ።
9. ንጉስ ዳርዮስ ድማ ነቲ ጽሑፍን ክልክልን ኣጽንዖ።
10. ዳንኤል ድማ እዚ ሕጊ እዚ ኸም እተጻሕፈ ምስ ፈለጠ፡ ናብ ቤቱ ኸደ፡። እተን መሳኹቲ እታ ኣብ ደርቢ ዝነበረት ቤቱ ናብ ዮርሳሌም ኣቢለን ተኸፊተን ነበራ እሞ ከምቲ ቐደም ዚገበሮ ዝነበረ ሰለስተ ሳዕ ኣብ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኹ ብብርኩ እናተምበርከኸ፡ ጸለየን ኣመስገነን።
11. ሽዑ እቶም ሰባት ተአኻኸቡ፡ ዳንኤል ኣብ ቅድሚ ኣምላኹ ኺጽልን ኪምህለልን ከሎ ኸአ ረኸብዎ።
12. ሽዑ ቐሪቦም ኣብ ቅድሚ ንጉስ ብዛዕባ እቲ ኽልክል ንጉስ፡ ዎ ንጉስ፡ በዘን ሰላሳ መዓልቲ እዚኤን፡ ንኣኻ እንተ ዘይኮይኑ፡ ንዝኾነ ይኹን ኣምላኽ ወይስ ንሰብ ገለ ዝለመነ ናብ ጉድጉድ ኣናብስ ኪድርብ፡ ኢልካዶ ኸልክል ኣይአወጅካን፡ ኢሎም ተዛረብዎ። እቲ ንጉስ ድማ፡ እዚ ነገር እዚ ኸምቲ ኺልወጥ ዘይከአል ሕጊ ሜዶንን ፋርስን ኮይኑ ጸኒዑ እዩ፡ ኢሉ መለሰ።
13. ሽዑ ንሳቶም ኣብ ቅድሚ ንጉስ፡ እዚ ኻብ ደቂ ምርኮ ይሁዳ ዝኾነ ዳንኤል ኣብ መዓልቲ ሰለስተ ሳዕ ልማኖኡ ይልምን አሎ እምበር፡ ዎ ንጉስ፡ ንኣኻ ወይስ ነቲ ዝአወጅካዮ ኽልክል ግዲ የብሉን፡ ኢሎም መለሱ።
14. እቲ ንጉስ እዚ ነገር እዚ ምስ ሰምዔ፡ ኣዝዩ ጎሀየ፡ ምእንቲ ኼንግፎ ኸአ ልቡ ናብ ዳንኤል ኣድሀበ፡ ጸሓይ ክሳዕ እትዐርብውን፡ ኬድሕኖ ተጋደለ።
15. ሽዑ እቶም ሰባት ናብ ንጉስ ተአከቡ እሞ፡ ዎ ንጉስ፡ እቲ ንጉስ ዘጽንዖ ኽልክል ትእዛዝን ከይልወጥሲ፡ ኣብ ሜዶንን ፋርስን ሕጊ ኸም ዘሎ ፍለጥ፡ ኢሎም ንንጉስ ተዛረብዎ።
16. ሽዑ እቲ ንጉስ አዘዘ፡ ንዳንኤል ከአ ኣምጽእዎ፡ ናብ ጉድጓድ ኣናብስውን ደርበይዎ። ንጉስ ድማ ንዳንኤል፡ እቲ ኹሉ ጊዜ እተገልግሎ ኣምላኽካ ንሱ የናግፍካ በሎ።
17. ሓደ እምኒ ኣምጺኦም ነቲ ኣፍ ጉድጓድ ዐጽውዎ። እቲ ንጉስ ከአ፡ ገለ ብዛዕባ ዳንኤል ከይልወጥሲ፡ ብቐለቤቱን ብቐለቤት መሳፍንቱን ሐተሞ።
18. እቲ ንጉስ ናብ ኣዳራሹ ኸደ፡ ጸሙ ኸአ ሓደረ፡ ኣብ ቅድሚኡ ድራር አየቕረበን፡ ድቃስውን ካብኡ በረረ።
19. ንጽባሒቱ እቲ ንጉስ ኣንጊሁ ተንስኤ፡ ቀልጢፉ ኸአ ናብቲ ጉድጓድ ኣናብስ ከደ።
20. ናብቲ ጉድጓድ ምስ ቀረበ፡ ንዳንኤል እናሕነቕነቐ ጸውዖ። እቲ ንጉስ ከአ፡ ኣታ ዳንኤል ባርያ ህያው ኣምላኽ፡ እቲ ኹሉ ጊዜ እተገልግሎ ኣምላኽካስ ካብ ኣናብስ ኬንግፈካዶ ኸአለ፡ ኢሉ ንዳንኤል ተዛረቦ።
21. ሽዑ ዳንኤል ንንጉስ፡ ዎ ንጉስ፡ ንዘለአለም ህያው ኩን። ዎ ንጉስ፡ ኣብ ቅድሚኡ ንጹህ ኮይነ ተረኺበ እየ፡ ኣብ ቅድሜኻ ኸአ ኣይበደልኩን እሞ፡ ኣምላኸይ መልኣኹ ልኢኹ፡ ኣፍ ኣናብስ ዐጸወ፡ ከቶውን ኣይጎድኡንን፡ ኢሉ መለሰሉ።
22. ሽዑ ዳንኤል ንንጉስ፡ ዎ ንጉስ፡ ንዘለአለም ህያው ኩን። ዎ ንጉስ፡ ኣብ ቅድሚኡ ንጹህ ኮይነ ተረኺበ እየ፡ ኣብ ቅድሜኻ ኸአ ኣይበደልኩን እሞ፡ ኣምላኸይ መልኣኹ ልኢኹ፡ ኣፍ ኣናብስ ዐጸወ፡ ከቶውን ኣይጎድኡንን፡ ኢሉ መለሰሉ።
23. ሽዑ እቲ ንጉስ ኣዝዩ ተሐጎሰ፡ ንዳንኤል ካብቲ ጉድጓድ ኬውጽእዎ ኸአ አዘዘ። ንዳንኤል ድማ ካብቲ ጉድጓድ ኣውጽእዎ። ኣብ ኣምላኹ ተወኪሉ ስለ ዝነበረውን፡ ገለ ጉድኣት ኣይተረኽቦን።
24. እቲ ንጉስ ከአ አዘዘ፡ ነቶም ከሰስቲ ዳንኤል ኣምጺኦም፡ ንሳቶም ደቆምን ኣንስቶምን ናብ ጉድጓድ ኣናብስ ደርበይዎም። ገና ኣብ ከብዲ ጉድጓድ ከይበጽሑ ድማ፡ እቶም ኣናብስ ጎበጥዎም፡ ኩሉ ኣዕጽምቶምውን ሰባበርዎም።
25. ድሕርዚ ንጉስ ዳርዮስ ነቶም ኣብ ኩላ ምድሪ ዚነብሩ ኹላቶም ኣህዛብን ወገናትን ቋንቋታትን ከምዚ ኢሉ ጸሐፈ፡ ሰላም ይብዝሓልኩም።
26. ኣምላኽ ዳንኤል ንዘለአለም ዚነብር ህያው ኣምላኽ እዩ፡ መንግስቱ ኣይክትጠፍእን እያ፡ ግዝኣቱውን ክሳዕ መወዳእታ ኪቐውም እዩ እሞ፡ ኣብ ኩሉ ግዝኣት መንግስተይ ኣብ ቅድሚኡ የንቀጥቅጡን ይፍርሁን፡ ኢለ እእዝዝ አሎኹ።
27. ንሱ የናግፍን የድሕንን፡ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ከአ ትእምርትን ተኣምራትን ይገብር እዩ። ንዳንኤል ካብ ኣናብስ ዘድሐነ ድማ ንሱ እዩ።
28. እዚ ንዳንኤል እዚ ኣብ መንግስቲ ዳርዮስን ኣብ መንግስቲ ቂሮስ ብዓል ፋርስን ሰልጠነ።

መዝሙር 136:10-26
10. ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ፡ ነቲ ንግብጺ ብበዂሮም ዝወቕዔ፡
11. ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ፡ ንእስራኤል ከኣ ካብ ማእከሎም ዘውጽኤ፡
12. ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ፡ ብብርቱዕ ኢድን ብዝርጉሕ ቅልጽምን፡
13. ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ፡ ነቲ ንባሕሪ ኤርትራ ኣብ ክልተ ዝመቐለ፡
14. ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ፡ ንእስራኤል ከኣ ብማእከላ ዘሕለፈ፡
15. ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ፡ ንፈርኦንን ሰራዊቱን ድማ ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ዘጥሐለ፡
16. ምሕረቱ ንዘለአለም ይነብር እዩ እሞ፡ ነቲ ንህዝቡ ብበረኻ ኣቢሉ ዝመርሔ፡
17. ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ፡ ነቲ ንዓበይቲ ነገስታት ዝወቕዖም፡
18. ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ፡ ንስልጡናት ነገስታት ከኣ ዝቐተለ፡
19. ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ፡ ንሲሆን፡ ንጉስ ኣሞራውያን፡
20. ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ፡ ንኦግ ንጉስ ባሳን ድማ፡
21. ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ፡ ምድሮምውን ንርስቲ ዝሀበ፡
22. ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ፡ ንእስራኤል ባርያኡ ዘረስተየ፡
23. ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ፡ እቲ ኣብ ውርደትና ዝዘከረና፡
24. ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ፡ ካብ መጥቃዕትና ኸኣ ዘናገፈና፡
25. ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ፡ እቲ ንዂሉ ስጋ ዚምግብ፡
26. ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ፡ ንኣምላኽ ሰማይ ኣመስግንዎ።

ምሳሌ 29:12-13
12. እቲ ንሓሶት ጽን ዚብል መኰንን፡ ኲሎም ገላውኡ ረሲኣን እዮም።
13. ድኻን ጠቓዕን ይራኸቡ፡ ነዒንቲ ኽልቲኦም ዜብርህ እግዚኣብሄር እዩ።

2 ጴጥሮስ 2:1-22
1. ግናኸ ነብያት ሓሶት ድማ ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ተንሲኦም ነበሩ፡ ከምኡ ኸኣ ኣብ ማእከልኩም መምህራን ሓሶት ኪትንስኡ እዮም፡ ናብ ርእሶም ቅልጡፍ ጥፍኣት እናምጽኡ ድማ፡ ክሳዕ ነቲ እተሻየጦም ጐይታ እኳ ኪኽሕድዎ እዮም፡ ንሳቶም ናይ ጥፍኣት ምፍልላይ ኣስሊኾም ኬእትዉ እዮም።
2. ብዙሓት ድማ ብርኽሰቶም ኪስዕብዎም እዮም፡ ብሰሮምውን እታ መገዲ ሓቂ ኽትጽረፍ እያ።
3. ብስስዔ ብዘረባ ጥበራ ገይሮም፡ መናገዲ ኺገብሩኹም እዮም ፍርዶም ኣይዐርፍን ጥፍኣቶምውን ኣይድቅስን እዩ።
4. ኣምላኽ ግና ነቶም ሓጢኣት ዝገበሩ መላእኽቲ እኳ ናብ ገሃነም ደርብዩ፡ ብመቚሕ ጸልማት ተኣሲሮም ንፍርዲ ኺሕለዉ ኣሕሊፉ ሀቦም እምበር፡ ካብ ዘይነሐፎም፡
5. ነታ ቐዳመይቲ ዓለም ድማ ኻብ ዘይነሐፋስ፡ ናብታ ናይ ሓጥኣን ዓለም ማይ ኣይሂ ምስ ኣውረደ ኸኣ፡ ንኖህ ሰባኽ ጽድቂ ሳምናይ ርእሱ ሐለዎ።
6. ነቶም ደሓር ዚመጹ በደልኛታት መሰኽሒ ገይርውን፡ ንኸተማታት ሶዶምን ጎሞራን ሐመዂስቲ ገይርወን ንምግምጣል ፈረደን።
7. ነቲ ብኣበሳኦምን ብርኹስ ንብረቶምን ዚስቀ ዝነበረ ሎጥ ጻድቕ ግና ኣድሐኖ፡
8. ማለት፡ እቲ ጻድቕ ኣብ ማእከሎም ኪነበር ከሎ፡ ኣብ ጸጽባሕ በቲ ዚርእዮን ዚሰምዖን ዝነበረ ግብሪ ዓመጻኦም፡ እታ ጻድቕ ነፍሱ ትስቀ ነበረት።
9. እምብኣርስኸ ጐይታ ነቶም ፈራህቲ እግዚኣብሄር ካብ ፈተነ ኼውጽኦም፡ ንገበርቲ ዓመጻ ግና እናቐጽዔ ንመዓልቲ ፍርዲ ኺሕልዎም ይፈልጥ እዩ።
10. ምናዳ ግና ነቶም ብርኹስ ትምኒት ደድሕሪ ስጋ ዚኸዱ፡ ንጒይትነት ከኣ ዚንዕቁ፡ ደፋራት፡ ፈተውቲ ርእሶም፡ ንኽብርታት ኪጸርፉ ዘየንቀጥቅጡ፡
11. መላእኽቲ እኳ ብሓይልን ብስልጣንን ዚበልጹ ኽነሶምሲ፡ ኣብ ቅድሚ ጐይታ ንኣታቶም ዚጻረር ፍርዲ ጸርፊ ኣየምጽኡን እዮም።
12. እዚኣቶም ግና ከምታ ንማእሰርትን ንጥፍኣትን እተፈጥረት በሃም እንስሳ እዮም፡ ነቲ ዘይፈልጥዎ እናጸረፉ ብጥፍኣቶም ኪጠፍኡ እዮም፡
13. ዓስቢ ዓመጻኦምውን ኪቕበሉ እዮም። ነቲ ናይ ዕለት ሕንቃቐ ኸም ጥዑም ንብረት ገይሮም ይርእይዎ። ርኹሳትን ነውራማትን እዮም፡ ብምጥባሮም እናተቐለቡ ምሳኻትኩም ኣብ መኣዲ ይበልዑ ኣለዉ።
14. ዝሙት ዝመልኣ ኻብ ሓጢኣት ከኣ ዘየቋርጻ ኣዒንቲ ኣለዋኦም፡ ነተን ዘይጸንዓ ነፍሳት ይሐብልወን፡ ስስዔ ዝለመደ ልቢ ኣለዎም፡ ደቂ መርገም እዮም።
15. ነታ ቕንዕቲ መገዲ ሐዲጎም ተጋገዩ፡ መገዲ እቲ ዓስቢ ዓመጻ ዝፈተወ በልኣም ወዲ ቦሶር ሰዐቡ።
16. ስለ ኣበሳኡ ግና መግናሕቲ ተቐበለ፡ በሃም ኣድጊ ጽዕነት ብድምጺ ሰብ ተዛረበት፡ ንጽላለ እቲ ነብዪ ኸኣ ዐገተት።
17. ንሳቶም ማይ ዜብሉ ዒላታትን ማይ ዚኽብክቦ ግመን እዮም፡ ንኣታቶም ግብ ዝበለ ጸልማት ንዘለኣለም ተኣኪቡሎም ኣሎ።
18. ከንቱ ዝዀነ ዘረባ ትዕቢት እናተዛረቡ ብፍትወት ስጋን ብርኽሰትን ነቶም ካብቶም ብስሕተት ዚነብሩ ሕጂ ቕሩብ ዘምለጡ ይሐባብሉ፡
19. እተሳዕረ ሰብ ነቲ ዝሰዐሮስ ባርያኡ ይዀኖ እዩ እሞ፡ ንሳቶም ንርእሶም ባሮት ጥፍኣት ክነሶም፡ ሓራ ኽትወጹ ኢኹም እናበሉ፡ የተስፍውዎም ኣለዉ።
20. ብፍልጠት ጐይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ካብታ ርኽሰት ዓለም ኣምሊጦም፡ ከም ብሓድሽ ብእኣ ተጠሊፎም እንተ ተሳዕሩ፡ ካብ ቀዳማዮምሲ ዳሕራዮም ዝገደደ እዩ ዚኸውን።
21. ማለት፡ ንሳቶም እናፈለጥዋ ኻብቲ እተዋህቦም ቅዱድ ትእዛዝ ንድሕሪት ካብ ዚምለሱስ፡ ነታ መገዲ ጽድቂ እንተ ዘይፈልጥዋ ምሔሾም ነይሩ።
22. ከምቲ እቲ ምስላ ሓቂ፡ ከልቲ ናብ ትፍኡ ተመልሰ፡ ሓሰማውን ተሐጺባስ ኣብ ጸብሪ ኣንገርገረት፡ ዚብሎ በጺሕዎም ኣሎ።