መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ዓመት ውስጥ
ታህሳስ 14


2 ጴጥሮስ 2:1-22
1. ሺን ዎርዶ ናቤቲ ካሴ ኣሳ ጊዶን ዴዔይሳ ሜላ ሃዒካ ዎርዶ ኣስታማሬቲ ሂንቴ ጊዶን ዴንዳና። ኤንቲ ባንታና ዎዚዳ፥ ጎዳ ካዲዲ፥ ꬋይሲያ ዎርዶ ቲሚርቲያ ኤሃና። ሄሳን ኤንቲ ባንታ ቦላ ኤሌሲዲ ꬋዮ ኤሆሶና።
2. ዳሮ ኣሳይ ዬላያ ኤንታ ኢታ ኦጊያ ካላና፤ ኤንታ ጋሶን ቱማ ኦጌይ ጫዬታና።
3. ዎርዶ ኣስታማሬቲ ሚሼ ያሪዲ ባንታው ሜꬊ ኬሲዳ ሃይሴን ሂንቴና ቦንቃና። ቤኒፔ ዶሚዲ ኤንታ ፒርዳይ ጊጊ ኡቲስ፤ ኤንታ ꬋዮይካ ኤንታና ናጊ ኡቲስ።
4. ናጋራ ኦꬂዳ ኪታንቾታስ ፆሳይ ቃꬌቶና፥ ፒርዳ ጋላስ ጋካናው ጋናሜ ꬉማ ኦላን ኤንታ ቃቺ ዬጊስ።
5. ሄሳዳካ፥ ፆሳይ ፂሎቴꬃባ ኦዲያ ኖሄኔ ሃራ ላፑን ኣሳታ ኣሺዲ፥ ፆሳ ጎይኖና ኣሳይ ዴዒያ ቤኒ ኣላሚያ ቃꬌቶና ꬋዮ ሃꬃን ꬋይሲስ።
6. ጌላታስ ሌሚሶ ጊዳና ሜላ ፆሳይ ሶዶሜኔ ጋሞራ ካታማታ ቢዶ ኦꬂዲ ፁጊዲ ꬋይሲስ።
7. ሂጌስ ኪቴቶና ላይማቲያ ኣሳታ ጊዶን ዋዬቲሼ ዴዒዳ ፂሎ ሎፄ ፆሳይ ኣሺስ።
8. ሄ ፂሎ ኣዴይ ኤንታ ጊዶን ዴዒሼ፥ ኤንቲ ኦꬂያ ኢታ ኦሱዋ ጋላስ ጋላስ ቤዒዳ ዎዴኔ ሲዒዳ ዎዴ ኢያ ሎዖ ዎዛናይ ኡንዔቴስ።
9. ሄሳ ጊዲኮ፥ ጎዳይ፥ ባና ጎይኒያ ኣሳታ ፓጬፔ ዋቲ ኣሻኔኮ፥ ቃሲ ናጋራንቾታ ፒርዳ ጋላሳስ ጋካናው ዋቲዲ ሴሪሼ ናጊሳኔኮ ኤሬስ።
10. ኡባፌ ኣꬂዲ ቱና ኣሞን ኣሾ ቆፋ ካሌይሳታኔ ማታ ኣዋታ ካꬌይሳታ፥ ፒርዳ ጋላስ ጋካናው ጎዳይ ናጊሲስ። ሄ ኣሳቲ ጋንጄ ሚኖኔ ኦቶራንቾ ጊዲያ ጊሾ ሳሎ ሜꬌቴꬃታ ጫዪሼ ያዮኮና።
11. ሺን ኪታንቾቲ ዎርዶ ኣስታማሬታፔ ዎልቃኒኔ ሚኖቴꬃን ዳሮ ኣꬎሶናሺን ጎዳ ሲንꬃን ሳሎ ሜꬌቴꬃታ ጫዮኮና።
12. ሺን ሄ ኣሳቲ ባንታ ኤሮናባን ጌሊዲ ጫዮሶና። ኤንቲ ኦይኬታናውኔ ሃይቃናው ዬሌቲዳ፥ ዎዛኒ ባይና ዶዓ ሜላ ሃኖሶና፤ ኤንቲካ ዎራ ዶዓዳ ጮ ꬋያና።
13. ኤንቲ ጋꬂዳ ሜቱዋዳ ዛሪ ሜቶታና። ሴታ ጋላስ ዬፂሼ ጉፔይሳ ኡፋይሲያባ ጊዲ ቆፖሶና። ኤንቲ ካዉሻታኔ ቱናታ ጊዲ ዴዒሼ ሂንቴራ ሻኬቲያ ሲቆ ኢማቱዋን ኡፋይቶሶና።
14. ላይማቲያ ማጫሲ ፄሊዲ ኣጎና ኣይፌይ ኤንታው ዴዔስ፤ ቃሲ ናጋራ ኦꬄይሳ ኣጎኮና። ኣማኖን ሚኒቦና ኣሳ ጪሞሶና። ኤንታው ኡባ ዎዴ ኣሞቲያ ዎዛኒ ዴዔስ፤ ኤንቲ ቃንጌቲዳይሳታ።
15. ኤንቲ ሱሬ ኦጌ ኣጊዲ፥ ማካላ ሚሼ ሲቂዲ ባሊዳ፥ ቢዖራ ናዓ ባላማ ኦጊያ ካሊዶሶና።
16. ኢ ባ ናጋራ ጋሶን ሃንቄቲስ፤ ዶኒ ባይና ሃሬይ ኣሳዳ ሃሳዪዲ ናቢያ ጎሻቴꬃ ቴቂስ።
17. ሄ ኣሳቲ ሜሊዳ ፑልቶታ ሜላኔ ጫርኮይ ቶኪዲ ኤፊያ ሻራ ሜላ፤ ኤንታ ናጌይ ሳካና ꬉማ።
18. ኤንቲ ሃዳኔ ኦቶሮ ኦዳ ኦዴቲሼ ባላን ዴዒያ ኣሳ ጊዶፌ ኬሲ ኤኪዲ ቡሮ ሚኒቦና ኣሳታ ላይማቴꬃ ኣሾ ኣሞን ጪሚዲ ባሌꬆሶና።
19. ኤንቲ ባንታው ꬋዮ ኣይሌቴꬃን ዴዒሼ ሃራታኮ፥ «ሂንቴ ኣይሌቴꬃፌ ኬያና» ያጎሶና። ኣይስ ጊኮ፥ ኣሲ ባ ፆኔቲዳባ ኡባስ ኣይሌ።
20. ኤንቲ ኣሺያ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ኤሪዲ ሃ ኣላሚያ ቱናቴꬃፌ ኬሲ ኤኪዳፔ ጉዬ፥ ዛሪ ቃፄቲዲ ፆኔቲኮ ካሴ ዴዒያ ዴዑዋፔ ጉዬይሲ ኤንታው ኢታ ጊዳና።
21. ኤንቲ ፂሎቴꬃ ኦጊያ ኤሪ ሲሚዲ ኣጌይሳፌ ኮይሮቲዲ ጌሻ ኪታ ኤሮናኮ ኤንታው ሎዖሺን።
22. «ካኒ ባ ጮሻኮ ጉዬ ሲሜስ» ቃሲ፥ «ሜጬቲዳ ጉዱንꬆይ ጉዬ ሲሚዲ ኡርቃን ጎንዶሬቴስ» ጊያ ሌሚሶይ ቱማ ጊዴይሲ ኤንታ ቦላ ኦꬄስ።