መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ዓመት ውስጥ
ሰኔ 18


ዮሐንስ 12:1-26
1. ፓሲካ ቦንቺያ ጋላሳፔ ኡሱፑን ጋላስ ሲንꬃቲዲ፥ ዬሱሲ ሃይቆፔ ዴንꬂዳ ኣላዛሪ ዴዒያ ጉታ፥ ቢታኒያ ቢስ።
2. ሄ ቤሳን ኤንቲ ኢያው ካሆ ጊጊሲዶሶና። ኣላዛሪ ዬሱሳራ ኢሲፌ ጋይታ ቦላ ኡቲዳሺን ማርታ ኤንታና ሞካዉሱ።
3. ማይራማ ናርዶሴ ጊያ ዳሮ ኣልዖ ጌሻ ሺቶ ኤሃዳ ዬሱሳ ቶሁዋ ቲያሱ። ባ ቢናናን ኢያ ቶሁዋ ቁቻሱ፤ ኬꬃ ኡባይ ሺቶ ሳዎን ቶንጉ ጊስ።
4. ሺን ዬሱሳ ታማሬታፔ ኢሶይ፥ ዬሱሳ ኣꬂ ኢማናይሲ፥ ኣስቆሮታ ዪሁዲ፥
5. «ኣይስ ሃ ሺቶይ ሄꬑ ፄቱ ዲናሬን ባይዜቲዲ፥ ሚሼይ ማንቆታስ ኢሜቴኔ?» ያጊስ።
6. ኢ ካይሶ ጊዲዳ ጊሾ ሄሳ ጊሲፔ ኣቲን ማንቆታስ ቃꬌቲዲ ጊቤና። ኢ ሚሼ ካርፂታ ኦይኬይሳ ጊዲያ ጊሾ ኡባ ዎዴ ኢያፔ ባው ኤኬስ።
7. ዬሱሲ፥ «ኢያ ባው ዴዒያባ ታ ሞጎ ጋላሳስ ሚንጂዳ ጊሾ ኢዮ ኣጋጊቴ።
8. ማንቆቲ ኡባ ዎዴ ሂንቴራ ዳና፥ ሺን ታኒ ኡባ ዎዴ ሂንቴራ ዴዒኬ» ያጊስ።
9. ሄ ዎዴ ዳሮ ኣሳይ ዬሱሲ ቢታኒያን ዴዔይሳ ሲዒዲ ያ ቢዶሶና። ኤንቲ ዬሱሳ ፃላላ ጊዶናሺን ኢ ሃይቆፔ ዴንꬂዳ ኣላዛራካ ቤዓናው ቢዶሶና።
10. ሄሳ ጊሾ፥ ካሂኔ ሃላቃቲ ኣላዛራካ ቃሲ ዎꬋናው ማቄቲዶሶና።
11. ኣይስ ጊኮ፥ ኣላዛራ ጋሶን ዳሮ ኣይሁዴቲ ኤንታና ኢፂዲ ዬሱሳ ኣማኖሶና።
12. ዎንቴꬃ ጋላስ ፓሲካ ቦንቺያ ቤሳ ዪዳ ዳሮ ኣሳይ ዬሱሲ ዬሩሳላሜ ቤይሳ ሲዒዲ፥
13. ዛምባ ሃይꬂ ኤኪዲ ኢያ ሞካናው ኬዪዶሶና። ባንታ ቃላ ꬎቁ ኦꬂዲ፥ «ሆሳና! ፆሳይ ጋላቴቶ! ጎዳ ሱንꬃን ዬይሲ ኣንጄቶ! ፆሳይ ኢስራዔሌ ካዉዋ ኣንጆ!» ያጊዶሶና።
14. ጌሻ ማፃፋን፥ «ፂዮኔ ካታማው፥ ባቦፋ! ሄኮ፥ ኔ ካዎይ ሃሬ ማራ ቦላ ኡቲዲ ዬስ» ጌቴቲዳይሳዳ ዬሱሲ ሃሬ ማሪ ዴሚዲ ኢያ ቶጊስ።
15.
16. ዬሱሳ ታማሬቲ ሄሳ ካሴ ኣኬኪቦኮና። ሺን ዬሱሲ ቦንቼቲዳፔ ጉዬ ኤንቲ ሄሳ ኡባ ኣኬኪዶሶና። ሄሲ ኡባይ ጌሻ ማፃፋይ ጊዳይሳዳ ሃኒስ።
17. ዬሱሲ ኣላዛራ ዱፎፔ ፄጊዲ፥ ሃይቆፔ ዴንꬂዳ ዎዴ ኢያራ ዴዒያ ዳሮ ኣሳይ ዬሱሳባ ማርካቲዶሶና።
18. ዳሮ ኣሳይ ኢያ ሞካናው ኬዪዳይ፥ ኢ ሄ ማላታታ ኦꬂዳይስሳ ሲዒዳ ጊሾሳ።
19. ሄሳ ጊሾ፥ ፋሪሳዌቲ ኢሶይ ኢሱዋኮ፥ «ኑ ኣይኮካ ኦꬃናው ዳንዳዖናይሳ ቤዒቴ፤ ዴሬ ኡባይ ኢያ ካሌስ» ያጊዶሶና።
20. ፓሲካ ቦንቺያ ጋላስ ጎይናናው ዬሩሳላሜ ቢዳይሳታ ጊዶን ኢሲ ኢሲ ጊሪኬ ኣሳቲ ዴዖሶና።
21. ኤንቲ ጋሊላ ቢታን ቤቴሳይዳ ካታማፔ ዪዳ ፊልጶሳኮ ቢዲ፥ «ጎዳው፥ ኑኒ ዬሱሳ ቤዓናው ኮዮስ» ያጊዲ ዎሲዶሶና።
22. ፊልጶሲ ቢዲ ኢንዲሪያሳስ ኦዲን ናምዓይ ቢዲ፥ ዬሱሳስ ኦዲዶሶና።
23. ዬሱሲ ኤንታኮ፥ «ኣሳ ናዓይ፥ ቦንቼቲያ ዎዴይ ጋኪስ።
24. ታኒ ሂንቴው ቱማ ኦዳይስ፤ ኢሲ ጊስቴ ኣይፌይ ቢታን ዎꬊዲ ዎቆና ኢፂኮ ባርካ ኣቴስ። ሺን ሄ ጊስቴ ኣይፌይ ዎቂኮ ዳሮ ኣይፌ ኣይፌስ።
25. ባ ሼምፑዋ ዶሲያ ኦኒካ ꬋይሴስ፤ ባ ሼምፑዋ ሃ ኣላሚያን ኢፂያ ኦኒካ ሜሪና ዴዖስ ኣሼስ።
26. ታኒ ዴዒያሱዋን ታራ ዳና ሜላ ታው ኦꬃናው ኮያ ኦኒካ ታና ካላናው ቤሴስ። ታው ኦꬂያ ኦናካ ታ ኣዋይ ቦንቻና።