መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ዓመት ውስጥ
የካቲት 20


ማቴዎስ 21:1-22
1. ዬሱሳራኔ ኢያ ታማሬታራ ዬሩሳላሜ ማቲዲ፥ ሻማሆ ዴሪያ ቦላ ዴዒያ ቤቴፋጌ ጊያ ጉታ ጋኪሼ፥ ዬሱሲ ባ ታማሬታፔ ናምዓታ ባፔ ሲንꬄ ያጊዲ ኪቲስ፡
2. «ሂንቴፌ ሲንꬃን ዴዒያ ጉታ ቢቴ። ያን ኢሲ ሃሬይ ቃሾን ዴዒያሮ ኢ ማራራ ሂንቴ ሶሁዋራ ዴማና። ኤንታ ቢሊዲ ሃ ኤኪ ዪቴ።
3. ኦኒካ ሂንቴና ኦይቺኮ፥ ‹ጎዳይ ኤንታና ኮዬስ› ያጊቴ። ኢ ኤንታና ኢራካ ዬዲ ኣጋና» ያጊስ።
4. ሄሲካ ናቤይ፥
5. «ፂዮኔ ካታማስ፥ ‹ሄኮ፥ ኔ ካዎይ ኣሽኬ ጊዲዲ፥ ሃሬ ቦላኔ ሃሬ ማራ ቦላ ኡቲዲ፥ ኔኮ ዬስ› ያጊቴ» ያጊዲ ፃፊዳይሲ ፖሌታና ሜላ ሄሲ ሃኒስ።
6. ኢያ ታማሬቲ ቢዲ ዬሱሲ ኤንታ ኪቲዳይሳዳ ኦꬂዶሶና።
7. ሃሪዉኔ ሃሬ ማራ ኤሂዲ ቦላራ ማዒዳ ባንታ ማዑዋ ኤንታ ዞኮን ዬጊዶሶና። ዬሱሲ ማዖታ ቦላ ኡቲስ።
8. ዳሮ ኣሳይ ባንታ ማዑዋ ኦጊያን ሂፂዶሶና። ሃራቲ ቦንጮ ታሺዲ ኦጊያ ቦላ ዬጊዶሶና።
9. ዬሱሳፔ ሲንꬃራ ሃሙቴይሳቲኔ ኢያፔ ጉዬራ ካሊያ ዳሮ ኣሳይ፥ «ሆሳና! ዳዊቴ ናዓይ ጋላቴቶ! ጎዳ ሱንꬃን ዬይሲ ኣንጄቲዳይሳ! ቦንቾይ ኡባፌ ꬎቃ ሳሉዋን ፆሳስ ጊዶ!» ያጊዲ ዋሲዶሶና።
10. ዬሱሲ ዬሩሳላሜ ካታማ ጌሊዳ ዎዴ ሄ ካታማን ዴዒያ ኣሳ ኡባይ፥ «ሃይሲ ኦኔ?» ያጊዲ ያርኪዶሶና።
11. ኣሳይ፥ «ሃይሲ ጋሊላን ዴዒያ ናዚሬቴ ካታማፔ ዪዳ ናቢያ ዬሱሳ» ያጊዶሶና።
12. ዬሱሲ ፆሳ ኬꬂ ጌሊዲ፥ ያን ባይዜይሳታኔ ሻሜይሳታ ኡባ ካሬ ጎዲስ። ሚሼ ላሜይሳታ ፃርጴዛታኔ ሆሌታ ባይዚያ ኦይዴታ ሺሪ ዬጊስ።
13. ኢካ ኤንታኮ፥ «ፆሳ ቃላን፥ ‹ታ ኬꬃይ ፆሳ ዎሲያ ኬꬂ ጌቴታና› ጌቴቲ ፃፌቲስ። ሺን ሂንቴ ፓንጋቲ ቆሴቲያ ጎንጎሎ ኦꬂዴታ» ያጊስ።
14. ዬሱሲ ፆሳ ኬꬃን ዴዒሺን ቆቄቲኔ ጉንዳቲ ኢያኮ ዪን ኤንታ ፓꬂስ።
15. ሺን ካሂኔ ሃላቃቲኔ ሂጌ ኣስታማሬቲ ዬሱሲ ኦꬂዳ ማላሊሲያባታ ቤዒዳይሳሲኔ ጉꬃ ናይቲ ፆሳ ኬꬃን፥ «ዳዊቴ ናዓይ፥ ጋላቴቶ» ያጊዲ ዋሴይሳ ሲዒዲ ሃንቄቲዶሶና።
16. ኤንቲ ዬሱሳኮ፥ «ሃይሳቲ ጌይሳ ኔ ሲዓይ?» ያጊዶሶና። ዬሱሲ፥ «ኤ ሲዓይስ፥ ፆሳ ቃላን፥ ‹ጉꬃ ናይታ ዶናኒኔ ꬋሚያ ናይታ ዶናን ጋላታ ዎꬃዳሳ› ጌቴቲዲ ፃፌቲዳይሳ ሂንቴ ናባቢቤኬቲ?» ያጊስ።
17. ኤንታና ያን ኣጊዲ ቢታኒያ ካታማ ቢዲ ኣቂስ።
18. ዬሱሲ ዎንታ ጉራ ካታማ ሲሚዲ ዪሼ ኮሻቲስ።
19. ኦጌ ጋፃን ኢሲ ባላሴ ሚꬂ ቤዒዲ ኢኮ ቢስ። ሺን ሃይꬃፌ ኣቲን ሃራ ኣይኮካ ዴሚቤና። ሄሳ ጊሾ፥ ኢዮ፥ «ሂዛፔ ናምዓንꬆ ኣይፌ ኣይፎፓ!» ያጊስ። ሄ ባላሴ ሚꬂያ ኤሌሳዳ ሜላ ኣጋሱ።
20. ኢያ ታማሬቲ ሄሳ ቤዒዲ፥ «ሃ ባላሲያ ዋናዳ ኤሌሳ ሜላዴ?» ያጊዲ ማላሌቲዶሶና።
21. ዬሱሲ ዛሪዲ፥ «ታኒ ሂንቴው ቱማ ኦዳይስ፤ ሂንቴው ኣማኖይ ዴዒኮ፥ ቃሲ ሂንቴ ሲꬎና ኢፂኮ ባላሴ ቦላ ታኒ ኦꬂዳይሳ ሜላ ፃላላ ኦꬄኬታ፥ ሺን ‹ሃ ዴሪያ ሾዴታዳ ኣባን ዎꬋ› ያጊኮ ሃናና።
22. ኣማኒዲ ሂንቴ ዎሲያባ ኣይቢባ ጊዲኮካ ሂንቴ ኤካና» ያጊስ።