መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ዓመት ውስጥ
ነሐሴ 19


ሮማ 3:1-31
1. ያቲን፥ ኣይሁዴ ጊዶን ኣይ ዱማቴꬂ ዴዒ? ዎይኮ ቃፃሬቴꬃን ኣይ ማዴይ ዴዒ?
2. ቱማካ ኣይሁዴ ጊዶይ ዳሮ ኦጌራ ማዴስ። ኡባፌ ሲንꬄ ፆሳይ ባ ቃላ ሃዳራ ኣይሁዴታስ ኢሚስ።
3. ያቲን፥ ኤንታፌ ኢሶቲ ኢሶቲ ቃላ ኣማኖና ኢፂኮ፥ ኤንታ ኢፆይ ፆሳ ኣማኔቴꬃ ዲጊዬ?
4. ዲጌና! ኣሳ ኡባይ ዎርዳንቾ ጊዲኮካ ፆሳይ ቱማ ጊዶ። ጌሻ ማፃፋን፥ «ኔ ቃላን ኔ ፂላሳ፤ ኔና ሞቴይሳ ፒርዳን ላꬃሳ» ጌቴቲዲ ፃፌቲስ።
5. ያቲን፥ ኑ ናጋራይ ፆሳይ ፂሎ ጊዴይሳ ቤሲያባ ጊዲኮ፥ ኑ ዎይጋኔ? ፆሳይ ኑ ናጋራ ጊሾ ኑ ቦላ ፒርዲኮ፥ ሊኬ ጊዴኔዬ? ሃይሳ ታኒ ኣሳ ቆፋꬆ ጋይስ።
6. ሄሲ ኡባራካ ሃኔና። ሄሳዳ ሃኒኮ፥ ፆሳይ ሃ ኣላሚያ ቦላ ዋቲ ፒርዳኔ?
7. ሺን ታ ዎርዶቴꬃይ ፆሳ ቱማ ቆንጪሲዲ፥ ኢያ ቦንቹዋ ዳርሲ ቤሲያባ ጊዲኮ፥ ያቲን፥ ኣይስ ታ ቦላ ናጋራንቾዳ ፒርዴቲ?
8. ኢሲ ኢሲ ኣሳይ፥ «ሎዖይ ያና ሜላ ኢታ ኦꬆስ» ያጊዲ ታማርሲያዳ ኦꬂዲ ታና ሞቶሶና። ሄሳ ሜላ ኣሳ ቦላ ያ ፆሳ ፒርዳይ ሊኬ።
9. ያቲን፥ ኑኒ ዎይጋኔ? ኑ ኣይሁዴቲ፥ ኣይሁዴ ጊዶናይሳታፔ ኣꬎናዬ? ጊዴና! ኣይሁዴ ጊዲን፥ ኣይሁዴ ጊዶና ኢፂን ኡባይ ናጋራንቾ ጊዴይሳ ታኒ ካሴታዳ ሂንቴው ኦዳስ።
10. ጌሻ ማፃፋን፥ «ፂሎ ኣሲ ኢሶይካ ባዋ።
11. ኣኬኪያ ኣሲ ባዋ፥ ፆሳ ኮያ ኦኒካ ባዋ።
12. ኣሳ ኡባይ ፆሳስ ዞኮ ዛሪዶሶና፤ ኡባይ ኢሲፌ ፓꬆናባ ጊዲዶሶና። ሎዖ ኦꬂያ ኦኒካ ባዋ፤ ኢሲ ኣሲካ ባዋ።
13. ኤንታ ዶናፔ ኬያ ቃላይ፥ ዶዬቲዳ ዱፎፔ ኬያ ፂንቆ ሜላ፤ ባንታ ኢንፃርሳን ጪሞሶና። ኤንታ ዶናፔ ኣሴ ዎꬊያ፥ ሾሻ ማርዜይ ኬዬስ።
14. ኤንታ ዶናን ጫሞ ኦዳይኔ ባዴꬂ ኩሚስ።
15. ኤንቲ ሱꬂ ጉሳናው ኤሌሶሶና።
16. ኤንታ ኦጊያን ꬋዮይኔ ቆሆይ ዴዔስ።
17. ኤንቲ ሳሮቴꬃ ኦጊያ ኤሮኮና።
18. ባንታ ዴዑዋን ፆሳስ ያዮኮና» ጌቴቲዲ ፃፌቲስ።
19. ኣሴ ኡባ ዶና ኦይꬃናዉኔ ኩሜꬃ ኣላሚያ ፆሳ ፒርዳፌ ጋርሳን ሺሻናው፥ ሂጌይ ኢሜቲዳይ ሂጌፌ ጋርሳን ኣቄይሳታስ ጊዴይሳ ኑ ኤሮስ።
20. ሄሳ ጊሾ፥ ኦኒካ ሂጌስ ኪቴቲዲ ፆሳ ሲንꬃን ፂላናው ዳንዳዔና። ሂጌይ ኣሲ ኡባይ ናጋራንቾ ጊዴይሳ ቤሴስ።
21. ሺን ሃዒ ፆሳይ ኣሲ ሂጌይ ባይናሺን ፂሊያ ኦጌ ቆንጪሲስ። ሄ ኦጊያ ሙሴ ሂጌይኔ ናቤቲ ማርካቲዶሶና።
22. ሃ ፂሎቴꬃ፥ ፆሳይ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ባጋራ ኣሳ ኡባስ ሻኮይ ባይና ኢሜስ።
23. ኣሳ ኡባይ ናጋራ ኦꬂዶሶና፤ ፆሳይ ኤንታው ኢሚዳ ቦንቹዋፌ ሃኪዲ ኣቲዶሶና።
24. ሺን ኤንቲ ፆሳ ኣꬎ ኬሃቴꬃን፥ ዎዚያ ኪሪስቶስ ዬሱሳ ባጋራ ጮ ፂሊዶሶና።
25. ፆሳይ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ያርሾ ኦꬂዲ ኢሚዳይ፥ ኢያ ኣማኒያ ኡባይ ኢያ ሱꬃን ናጋራ ማሮቴꬂ ዴማና ሜላሳ። ፆሳይ ሄሳ ኦꬂዳይ ባ ዳንዳዓን ካሴ ናጋራ ታይቦና ኣጊዲ፥ ባ ፂሎቴꬃ ቤሳናሳ።
26. ሃዒ ዎዲያን ዬሱሳ ኣማኒያ ኡባ ፂሊሲዲ፥ ፆሳይ ባ ሁዔን ፂሎ ጊዴይሳ ቤሴስ።
27. ያቲን፥ ኑ ጬቄቲያባይ ኣይቢ ዴዒ? ኣይቢካ ባዋ። ኑኒ ጬቄቴይ ሂጌስ ኪቴቲያ ጊሾዬ? ኣካይ! ኣማኖ ጊሾሳ።
28. ፆሳይ ኣሴ ፂሊሴይ ኣማኖናፔ ኣቲን ሂጌስ ኪቴቴꬃን ጊዶናይሳ ኑ ኣኬኮስ።
29. ዎይኮ ፆሳይ ኣይሁዴታ ፃላላ ፆሴዬ? ኣይሁዴ ጊዶናይሳታስ ፆሴ ጊዴኔዬ? ቱማ፥ ኣይሁዴ ጊዶናይሳታስካ ኢ ፆሴ።
30. ፆሳይ ኢሶ፤ ኣይሁዴታኔ ኣይሁዴ ጊዶናይሳታ ኣማኖን ፂሊሴይ ኢያ።
31. ያቲን፥ ኑኒ ሂጊያ ኣማኖ ጊሾ ሻሮስ ጉሴዬ? ጊዴና! ሂጊያ ሚንꬆሲፔ ኣቲን።