መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ዓመት ውስጥ
ሀምሌ 20


የሐዋርያት ሥራ 10:1-23
1. ቂሳሪያን፥ «ፃሌ ኦላ ኣሳታ» ጌቴቲያ ኦላንቾታ ጊዶን ኢሲ ቆርኔሊዮሳ ጌቴቲያ ማቶ ሃላቃይ ዴዔስ።
2. ቆርኔሊዮሲ ባ ሶ ኣሳራ ፆሳ ሚንꬂ ኣማኒያ ኣሲኔ ፆሳ ጎይኒያ ኣሲ። ኣይሁዴ ማንቆታካ ዳሮ ማዴስ፥ ቃሲ ፆሳ ኡባ ዎዴ ዎሴስ።
3. ኢሲ ጋላስ ኡዱፉን ሳቴ ሄራን ፆሳ ኪታንቾይ ኢያኮ ዪዲ፥ «ቆርኔሊዮሳ» ጊዲ ፄጊሺን ኢ ቆንጬꬃን ጌሺዲ ቤዒስ።
4. ቆርኔሊዮሲ ዳጋሚዲ ኪታንቹዋ ቲሺ ኦꬂ ፄሊዲ፥ «ጎዳው፥ ኢ ኣይቤ?» ያጊስ። ኪታንቾይ ዛሪዲ፥ «ኔ ዎሳይኔ ማንቆታ ኔ ማዴይሲ ፆሳ ሲንꬃን ሃሳዬቲስ።
5. ሃዒ ዮጴ ኣሴ ኪታዳ፥ ጴፂሮሳ ጊያ ሲሞና ኤሂሳ።
6. ጴፂሮሲ ኣባ ዶናን ጋልባ ሃሺያ ሲሞና ሶን ኢማꬃቴꬂ ሲራቲስ» ያጊስ።
7. ቆርኔሊዮሲ ባው ኦዲዳ ኪታንቾይ ቢን፥ ባ ኣይሌታፔ ናምዓታኔ ፆሳ ጎይኒያ ባ ማታ ዎታዳሬታፔ ኢሱዋ ፄጊዲ፥
8. ኤንታው ኡባባ ኦዲዲ ዮጴ ኪቲስ።
9. ዎንቴꬃ ጋላስ ኤንቲ ቢዲ፥ ዮጴ ካታማ ማቲሺን ኡሱፑን ሳቴ ሄራን ፆሳ ዎሳናው ጴፂሮሲ ፖቄ ቦላ ኬይስ።
10. ኢ ኮሻቲዲ ካꬂ ማናው ኮዪስ፥ ሺን ካꬂ ካፂሺን ኢ ቆንጬꬂ ቤዒስ።
11. ሳሎይ ዶዬቲን፥ ጊታ ኣፊላ ዳኒያባይ ኦይዱ ባጋራ ኦይኬቲዲ ዎꬊሺን ኢ ቤዒስ።
12. ኢያን ኦይዱ ቶሆራ ዴዒያ ሜሄቲ፥ ዎራ ዶዓቲ፥ ኡሎራ ጎሼቲያ ሜꬌቴꬃቲኔ ሳሎ ካፎቲ ኡባይ ዴዔስ።
13. ሄ ዎዴ «ጴፂሮሳ፥ ዴንዳ ኤቃዳ ሹካዳ ማ» ጊያ ቃሊ ኢያኮ ዪስ።
14. ሺን ጴፂሮሲ፥ «ጎዳው፥ ኣካይ! ታ ቱናባ ኡባራካ ማ ኤሪኬ» ያጊስ።
15. ቃሲ፥ «ፆሳይ ጌሺዳይሳ ኔኒ ቱና ጎፓ» ጊያ ቃሊ ናምዓንꬆ ኢያኮ ዪስ።
16. ሄሲካ፥ ሄꬑ ቶሆ ሃኒዳፔ ጉዬ ሄ ጊታ ኣፊላ ዳኔይሲ ኤሌሲዲ ፑዴ ሳሎ ኤኬቲስ።
17. ጴፂሮሲ ባ ቤዒዳ ቆንጬꬃ ቢርሼꬃይ፥ «ኣይ ጊዳንዴሻ?» ጊዲ ባ ዎዛናን ቆፒሺን፥ ቆርኔሊዮሲ ኪቲዳ ኣሳቲ ሲሞና ሶ ኦይቺ ዴሚዲ ካሬን ኤቂዶሶና።
18. ባንታ ቃላ ꬎቁ ኦꬂዲ፥ «ጴፂሮሳ ጊያ ሲሞኒ ኢማꬃቴꬃን ዴዔይ ሃይሳኔ?» ያጊዲ ኦይቺዶሶና።
19. ጴፂሮሲ ቆንጬꬃን ቤዒዳባ ቆፋ ቦላ ዴዒሺን፥ ጌሻ ኣያኒ ኢያኮ፥ «ሄኮ፥ ሄꬑ ኣሳቲ ኔና ኮዮሶና።
20. ዴንዳዳ ዎꬋ፥ ታኒ ኤንታ ኪቲዳ ጊሾ ሲꬎና ኤንታራ ባ» ያጊስ።
21. ጴፂሮሲ ኣሳታኮ ዎꬊዲ፥ «ሂንቴ ኮዬይ ታና፤ ኣይስ ዪዴቲ?» ያጊስ።
22. ኤንቲ ዛሪዲ፥ «ኑና ማቶ ሃላቃይ ቆርኔሊዮሲ ኪቲስ። ኢ ፂሎ፥ ፆሳ ጎይኒያ ኣሲኔ ኣይሁዴ ኣሳ ኡባን ዳሮ ቦንቼቲዳ ኣሲ። ቆርኔሊዮሲ፥ ኔና ባ ሶ ኤሂሲዲ ቃላ ኔፔ ሲዓና ሜላ ጌሻ ኪታንቾይ ኢያው ኦዲስ» ያጊዶሶና።
23. ጴፂሮሲ ኣሳታ ሶ ጌልሲዲ ሞኪስ። ዎንቴꬃ ጋላስ፥ ዴንዲዲ ኤንታራ ቢስ። ዮጴ ካታማን ዴዒያ ኣማኔይሳታፔ ኢሶቲ ኢሶቲ ኢያራ ኢሲፌ ቢዶሶና።