መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ዓመት ውስጥ


ጥቅምት 18


ኤፌ 3:1-21
1. ሄሳ ጊሾ፥ ታኒ፥ ጳዉሎሲ፥ ኣይሁዴ ጊዶና ሂንቴ ጊሾ ኪሪስቶስ ዬሱሳን ቃሾ ኣሲ ጊዳስ።
2. ታ ሂንቴና ማዳና ሜላ ፆሳይ ባ ኣꬎ ኬሃቴꬃን ታው ኢሚዳ ሃ ኦሱዋባ ሂንቴ ሎይꬂ ሲዒዴታ።
3. ታ ሂንቴው ካሴ ቃንꬃን ፃፊዳይሳዳ ፆሳይ ባ ፁራ ቆንጬꬃን ታው ቆንጪሲስ።
4. ታ ፃፊዳይሳ ሂንቴ ናባቢያ ዎዴ ኪሪስቶሳ ፁራ ታ ኣይ ሜላ ኤሪዳኮ ሂንቴ ኣኬካናው ዳንዳዔታ።
5. ሃ ፁራይ ጌሻ ሃዋሬታሲኔ ናቤታስ ሃዒ ኣያና ባጋራ ቆንጪዳይሳዳ ቤኒ ዎዴ ኣሳስ ሄሳዳ ቆንጪሲቤና።
6. ፁራይ ሃይሳ፡ ኣይሁዴ ጊዶና ኣሳይ ዎንጌላ ባጋራ ኢስራዔሌታራ ኢሲፌ ፆሳ ኣንጁዋ ላቶሶና። ኢስራዔሌታራ ኢሲ ኬꬃ ኣሲ ጊዶሶና፤ ኪሪስቶስ ዬሱሳ ባጋራ ፆሳ ኡፋይሳ ቃላ ኤኮሶና።
7. ፆሳይ ባ ኦꬂያ ዎልቃ ባጋራ ታው ኢሚዳ ኣꬎ ኬሃቴꬃን ሃ ዎንጌላስ ኦሳንቾ ጊዳስ።
8. ታኒ ጌሻታ ኡባፌ ላፋ ጊዲኮካ ኣይሁዴ ጊዶና ኣሳስ ዛዊ ባይና ኪሪስቶሳ ዱሬቴꬃ ዎንጌላ ኦዳና ሜላ ሃ ኣꬎ ኬሃቴꬃይ ታው ኢሜቲስ።
9. ቃሲ ካሴ ዎዲያን ኡባ ሜꬊዳ ፆሳን ቆሴቲዲ ዴዒያ ፁራስ፥ ፆሳ ቆፋይ ኣይቤኮ ቆንጪሳናው ኣꬎ ኬሃቴꬃይ ታው ኢሜቲስ።
10. ፆሳይ ሄሳ ኦꬂዳይ ሃዒ ዎዲያን ዎሳ ኬꬃ ባጋራ ሳሎ ሶሁዋን ዴዒያ ሃላቃታሲኔ ሃሬይሳታስ ባ ዱማ ዱማ ቆንጬꬃ ኤሪሳናሳ።
11. ፆሳይ ባ ሜሪና ቆፋ ኑ ጎዳ ኪሪስቶስ ዬሱሳ ባጋራ ፖላናው ሄሳ ኦꬂስ።
12. ኑ ኣማኖን ያሺ ባይና ፆሳኮ ሺቃና ሜላ ኪሪስቶሲ ኑስ ሚኖቴꬂኔ ላዓቴꬂ ኢሚስ።
13. ታኒ ሂንቴ ጊሾ ዋዬ ኤኪያ ጊሾ ሂንቴ ታ ዋያን ዬላቶናዳ ሂንቴና ዎሳይስ፤ ታኒ ሂንቴ ቦንቹዋስ ዋዬታይስ።
14. ታኒ ኣዋ ሲንꬃን ጉልባታዳ ዎሴይ ሄሳ ጊሾሳ።
15. ሳሎኒኔ ሳዓን ዴዒያ ኢሲ ኢሲ ሶ ኣሳይ ኢያን ሱንꬄቴስ።
16. ፆሳይ ባ ቦንቾ ዱሬቴꬃፌ ሂንቴ ጋርሳ ኣሳቴꬃ ሚንꬂያ ዎልቃ ባ ኣያና ባጋራ ኢማና ሜላ ሂንቴው ዎሳይስ።
17. ቃሲ ኣማኖን ኪሪስቶሲ ሂንቴ ዎዛናን ዳና ሜላኔ ሂንቴ ሲቆን ፃጶ ዬዲዲ ሚኒዲ ዳና ሜላ ዎሳይስ።
18. ሄሳዳካ፥ ኪሪስቶሳ ሲቆይ ኣይ ሜላ ዳልጌኮ፥ ኣዱሴኮ፥ ꬎቄኮኔ ጪሞኮ ጌሻታ ኡባራ ኤሪያ ዎልቃ ሂንቴ ኣኬካና ሜላ ዎሳይስ።
19. ኤራቴꬃፌ ኣꬊያ ኪሪስቶሳ ሲቁዋ ሂንቴ ኤራና ሜላ ቃሲ ዴዖ ኢሚያ ፆሳ ዎልቃን ሂንቴ ኩማና ሜላ ታ ዎሳይስ።
20. ሂዛ፥ ኑ ጊዶን ኦꬂያ ባ ዎልቃ ባጋራ ኑኒ ዎሴይሳፌ ዎይኮ ቆፔይሳፌ ኣꬂዲ ኦꬃናው ዳንዳዒያ ፆሳስ፥
21. ዎሳ ኬꬃኒኔ ኪሪስቶስ ዬሱሳን ዎዴ ኡባን ሜሪናፔ ሜሪና ጋካናው ቦንቾይ ጊዶ። ኣሚንዒ።