መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ዓመት ውስጥ
ግንቦት 27


ሉቃስ 21:1-19
1. ዱሬ ኣሳይ ፆሳ ኬꬃን ሙፃታ ሳፂኒያን ዬጊሺን ዬሱሲ ꬎቁ ጊዲ ኣሳ ቤዒስ።
2. ቃሲ ኢሲ ማንቆ ኣምዒያ ናምዑ ሲኪና ዬጊሺን ቤዒዲ፥
3. «ታ ሂንቴው ቱማ ኦዳይስ፤ ሃ ማንቆ ኣምዒያ ኡባፌ ኣꬃዳ ኢማሱ።
4. ኣይስ ጊኮ፥ ሃ ኣሳ ኡባይ ባንታው ዴዒያባፔ ኢሚዶሶና፥ ሺን ኢያ ባ ፓጪያፔ፥ ባው ዴዒያ ኣቁዋ ኡባ ኢማሱ» ያጊስ።
5. ዬሱሳ ታማሬታፔ ኢሶቲ ኢሶቲ ፆሳ ኬꬃይ ዳሮ ሎዒያ ሹቻኒኔ ኣሳይ ፆሳስ ኢሚዳ ኢሞታን ሎዒዳይሳ ኦዴቶሶና።
6. ሺን ዬሱሲ፥ «ሃ ሂንቴ ቤዒያባይ ኡባይ ላሌቶና፥ ሹቺ ሹቻ ቦላ ጊምቤቲዳ ሜላ ኣቶና ዎዴይ ያና» ያጊስ።
7. ኤንቲካ፥ «ኣስታማሪያው፥ ሃ ኡባይ ሃናናይ ኣዉዴ? ቃሲ ሃይሲ ሃናናይሳስ ማላታይ ኣይቤ?» ያጊዲ ኦይቺዶሶና።
8. ዬሱሲ ያጊዲ ኤንታው ዛሮ ኢሚስ፡ «ባሌቶና ሜላ ናጌቲቴ። ዳሮቲ፥ ‹ታኒ ኪሪስቶሳ፥ ዎዴይ ማታቲስ› ያጊሼ ታ ሱንꬃን ያና፥ ሺን ሂንቴ ኤንታ ካሎፊቴ።
9. ሂንቴ ኦላባኔ ኣሳ ጌላቴꬃ ሲዒያ ዎዴ ዳጋሞፊቴ። ሄሲ ሲንꬃቲዲ ሃናናይሲ ኣቶናባ ጊዲያ ጊሾ ዎዲያ ዉርሴꬃይ ኤሌሲዲ ዬና» ያጊስ።
10. ካሊዲካ፥ «ዴሬይ ዴሪያ ቦላ፥ ካዎቴꬃይ ካዎቴꬃ ቦላ ዴንዳና።
11. ጊታ ቢታ ቃፆይ ሃናና፥ ኮሻይኔ ጋዶይ ዱማ ዱማ ቤሳን ዳራና፥ ያሺያባይኔ ጊታ ማላታቲ ሳሎፔ ቆንጫና።
12. ሺን ሃ ኡባይ ሃናናፔ ሲንꬄ ታ ሱንꬃ ጊሾ ጊዲ ኣሳይ ሂንቴና ጎዳናኔ ኦይካና። ኣይሁዴ ዎሳ ኬꬃኒኔ ቃሾ ኬꬃን ሂንቴና ዬጋና። ካዎታ ሲንꬄኔ ዴሪያ ሃሬይሳታ ሲንꬄ ሂንቴና ኤፋና።
13. ሄሲካ ታባ ሂንቴ ኤንታው ማርካታናው ሎዖ ኦጌ ጊዳና።
14. ሄሳ ጊሾ፥ ሂንቴ ኦይሼቲያ ዎዴ ዎይጊዲ ዛሮ ኢማኔ ጊዲ ሂንቴ ዎዛናን ኡንዔቶና ሜላ ኣኬኪቴ።
15. ኣይስ ጊኮ፥ ሂንቴ ሞርኬቲ ሂንቴራ ኤቄታናዉኔ ፓላማናው ዳንዳዖና ዶናኔ ጪንጫቴꬂ ታ ሂንቴው ኢማና።
16. ሃሪ ኣቶሺን፥ ሂንቴና ዬሊዳይሳቲ፥ ሂንቴ ኢሻቲ፥ ሂንቴ ዳቦቲኔ ላጌቲ ሂንቴና ኣꬂ ኢማና። ሂንቴ ጊዶፌ ኢሶታ ኢሶታ ዎꬋና።
17. ታ ሱንꬃ ጊሾ ኣሳ ኡባ ሲንꬃን ሂንቴ ኢፄቲዳይሳታ ጊዳና።
18. ሺን ሃሪ ኣቶሺን፥ ሂንቴ ቢናናፔ ኢሶይካ ꬋዬና።
19. ፖሎ ዳንዳዓን ሂንቴ፥ ሂንቴ ሼምፑዋ ኣሻና።»