መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ዓመት ውስጥ
መጋቢት 25


ማርክ 7:1-13
1. ዬሩሳላሜፔ ዪዳ ጉꬃ ፋሪሳዌቲኔ ሂጌ ኣስታማሬቲ ዬሱሳ ማታን ሺቂዶሶና።
2. ዬሱሳ ታማሬታፔ ኢሶቲ ኢሶቲ ጌዮና ኩሺያን፥ ሄሲካ ኩሼ ሜጬቶና ካꬂ ሜይሳታ ቤዒዶሶና።
3. ፋሪሳዌቲኔ ኣይሁዴ ኣሳ ኡባይ ባንታ ኣዋታ ዎጋꬆ ባንታ ኩሺያ ሜጬቶና ሞኮና።
4. ሄሳዳካ፥ ኤንቲ ጊያፔ ሻሜቲዳባ ሜጮና ዴዒሼ ሞኮና። ቃሲ ኤንቲ ባንታ ኣዋታፔ ኤኪዳ ሃራ ዳሮ ዎጊ ዴዔስ፡ ሄሲካ ሲኒያ፥ ኬሪያ፥ ቢራታ ሚሼታኔ ኣርሳ ሜጪያ ዎጋ ናጌይሳ።
5. ፋሪሳዌቲኔ ሂጌ ኣስታማሬቲ ዬሱሳ፥ «ኔ ታማሬቲ ኣይስ ኣዋታ ዎጋ ሜንꬂዲ ባንታ ኩሺያ ሜጬቶና ካꬂ ሞና?» ያጊዲ ኦይቺዶሶና።
6. ዬሱሲ ኤንታኮ፥ «ኢሳያሲ ሂንቴና ጩቦታ፥ ‹ሃይሲ ኣሳይ ታና ባ ኢንፃርሳ ፃላላን ቦንቼስ፥ ሺን ኤንታ ዎዛናይ ታፔ ሃሆን ዴዔስ።
7. ኣሲ ሜꬊዳ ዎጋ ፆሳ ሂጌ ዳኒሲዲ ታማርሲያ ጊሾ ኤንቲ ታና ሜላ ጎይኖሶና› » ጊዲ ፃፊዳይሲ ቱማ።
8. «ሂንቴ ፆሳ ኪታ ኣጊዲ ኣሳ ዎጋ ሚንꬂዲ ናጌታ» ያጊስ።
9. ቃሲካ ዬሱሲ፥ «ሂንቴ ሂንቴ ዎጋ ናጊዲ ፆሳ ኪታ ዬጊ ኣጋናው ሎዖ ኦጌ ዴሚዴታ።
10. ሙሴይ፥ ‹ኔ ኣዋኔ ኔ ኣዪው ቦንቻ›፥ ቃሲ ‹ባ ኣዋኔ ባ ኣዪው ጫዬይሲ ሃይቃናው ቤሴስ› ያጊስ።
11. ሺን ኢሲ ኣሲ ባ ኣዋ ዎይኮ ባ ኣዪው ማዳናይሳ ኣጊዲ፥ ‹ሄሲ ፆሳ ያርሾ› ጊኮ፥
12. ኢ ባ ኣዋ ዎይኮ ባ ኣዪው ማዶና ሜላ ኦꬄታ።
13. ሄሳዳካ፥ ሂንቴ ሃራታ ታማርሲዳ ሂንቴ ዎጋን ፆሳ ቃላ ካꬊዴታ። ሄሳ ሜላ ሃራ ዳሮባ ኦꬄታ» ያጊስ።