መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ዓመት ውስጥ
ሚያዚያ 18


ሉቃስ 6:1-26
1. ኢሲ ሳምባታ ጋላስ ዬሱሲ ካꬃ ጊዶራ ኣꬊ ቢሺን ኢዛ ካሊዛይቲ ቲያ ፁጲ ኤኪዲ ባ ኩሼን ሺጊቺ ሚሺን፥
2. ፋርሳዌታፔ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ “ሳምባታ ጋላስ ኦꬃናስ ቤሶንታይሳ ኣይሲ ኦꬄቲ?” ጊዳ።
3. ዬሱሲካ ኢስታስ “ዳዉቴይ ኢዛራ ዲዛ ኣሳቲ ጋፊዳ ዎዴ ኢዚ ኦꬂዳይሳ ናባቢቤኬቲ?
4. ኢዚ ፆሳ ኬꬄ ጌሊዲ ቄሴቲ ፃላ ማና ማላ ኣዛዜቲዳ ዱማ ኡኬꬃ ባሲ ሚዲ ባናራ ዲዛይታስ ኢሚዴስ” ጊዲ ዛሪዴስ።
5. ቃሴካ ዬሱሲ “ኣሳ ናይ ሳምባታ ጎዳ” ጊዲ ኢስታስ ዮቲዴስ።
6. ዬሱሲካ ሃራ ሳምባታ ጋላስ ኣይሁዳ ዎሳ ኬꬄ ጌሊዲ ታማርሲሺን ኡሻቻ ኩሼይ ሲሊዳ ኢሲ ኣሲ ሄን ዴስ።
7. ሙሴ ዎጋ ታማርሲዛይቲኔ ፋርሳዌቲ ዬሱሳ ሞታናስ ጋሶ ኮይዲ ኣኔ ኢዚ ሳምባታ ጋላሳን ኣዴዛ ፓꬂኮ ቤያና ጊዲ ናጊሼ ጋምዒዳ።
8. ዬሱሲካ ኢስታ ዎዝና ቆፋ ኤሪዲ ኩሼይ ሲሊዳ ኣዴዛ ኡባ ሲንꬃን “ዴንዳ ኤቃ” ጊዴስ። ኣዴዚካ ዴንዲ ኤቂዴስ።
9. ዬሱሲካ ኢስታ “ታ ኢንቴና ኢሲ ሚሽ ኣኔ ኦይቻይስ፤ ሳምባታ ጋላስ ኦꬃናስ ቤሲዛይ ሎዖ ኦሶዬ? ኢታ ኦሶ? ሼምፖ ኣሾ ዎይኮ ꬋይሶ?” ጊዲ ኦይቺዴስ።
10. ቃሴካ ዬሱሲ ባ ዩሾን ዲዛ ዉርሲ ዩሺ ፄሊዳፔ ጉዬን ኣዴዛ “ኔ ኩሼ ፒዲሳ” ጊዴስ። ኣዴዚካ ዬሱሲ ጊዳ ማላ ኦꬂዴስ። ኢዛ ኩሼይካ ፓፂዴስ።
11. ጊዶ ኣቲን ኣሳቲ ሃንቄቲዳ፤ ዬሱሳ ቦላ ኣይ ኦꬃናስ ኮሺዛኮኔ ባ ጊዶን ዞሬቲዳ።
12. ሄ ጋላሳታፔ ኢሲ ጋላስ ዬሱሲ ዎሳናስ ዙማ ቦላ ኬዚዲ ቃማ ኩሜꬅ ፆሳ ዎሲሼ ኣቂዴስ።
13. ጋዴይ ዎንቲሺን ባና ካሊዛይታ ፄይጊዲ ኢስታፌ ታማኔ ናምዓታ ዶሪዴስ። ኢስታካ “ሃዋሬታ” ጊዲ ሱንꬂዴስ።
14. ኢስቲካ ጴፅሮሳ ጊዲ ሱንꬂዳ ሲሞናኔ ኢዛ ኢሻ ኢንዲራሳ፥ ያቆቤ፥ ዮሃኒሳ፥ ፒሊጶሳ፥ ባርቴሌሞሳ፥
15. ማቶሳ፥ ቶማሳ፥ ኢልፊዮሳ ና ያቆቤ፥ ባ ባጋስ ሚሼቲዛ ሲሞና፥
16. ያቆቤ ና ዩሁዳኔ ዬሱሳ ኣꬂ ኢሚዳ ኣስቆሮንቶ ዩሁዳ።
17. ዬሱሲካ ኢስታራ ኢሲፌ ዙማ ቦላፌ ዱጌ ዎꬊዲ ዴንባሶን ኤቂዴስ። ኢዛ ካሊዛይታፔ ዳሮ ኣሳይ ሄን ዴስ፥ ዩሁዳፔኔ ዬሩሳላሜፔ፥ ቃሴካ ፂሮሴፔኔ ሲዶና ኣባ ኣቻፌ ዪዳ ኬሂ ዳሮ ኣሳይካ ሄን ዴስ።
18. ኢስቲካ ዪዳይ ዬሱሲ ጊዛይሳ ሲያናሲኔ ሃርጌፌ ፓፃናሳ። ቱና ኣያናይካ ዋይሲዛይቲ ዉሪ ፓፂዳ።
19. ዎልቃይካ ኢዛፔ ኬዚዲ ዳሮታ ፓꬂዛ ጊሽ ኣሳይ ዉሪ ኢዛ ቦቻናስ ዪዴስ።
20. ዬሱሲካ ባና ካሊዛይታስ “ፆሳ ካዎቴꬃይ ኢንቴስ ጊዲዳ ጊሽ ኢንቴኖ ማንቆቶ! ኢንቴ ኣንጄቲዳይታ፤
21. ኢንቴ ጉዬፔ ካላና ጊሽ ሃዒ ጋፊዛይቶ! ኢንቴ ኣንጄቲዳይታ፤ ኢንቴ ጉዬፔ ሚጫና ጊሽ ኢንቴኖ ሃዒ ዬኪዛይቶ! ኢንቴ ኣንጄቲዳይታ፤
22. ኣሳይ ታ ጊሽ ኢንቴና ኢፂሺን ባ ጊዶፌ ሻኪሺን፥ ቦርሺኒኔ ኢንቴና ኢታ ሱንꬃራ ፄይጊሺን ኢንቴ ኣንጄቲዳይታ፤
23. “ኢንቴስ ሳሎን ጊታ ዎይቶይ ዲዛ ጊሽ ሄ ዎዴ ኡፋይሳን ጉፒቴ፤ ኣይስ ጊኮ ኢስታ ኣዋቲ ናቤታ ቦላ ሄሳꬆ ኦꬂዳ።
24. ጊዶ ኣቲን ኢንቴኖ ዱሬቶ ኢንቴ ሃዒ ኡፋዬቲዳ ጊሽ ኢንቴና ኣዬ-ኣና!
25. ኢንቴኖ ሃዒ ካሊዳይቶ ኢንቴና ኣዬ ኣና! ኢንቴ ጉዬፔ ጋፋና፤ ኢንቴኖ ሃዒ ሚጪዛይቶ! ኢንቴስ ኣዬ ኣና! ኢንቴ ጉዬፔ ሚሼታናኔ ዬካና።
26. “ኣሲ ዉሪ ኢንቴ ጊሽ ሎዖ ሃሳዪዛ ዎዴ ኢንቴንስ ኣዬ-ኣና! ኣይስ ጊኮ ኢስታ ኣዋቲ ዎርዶ ናቤታስ ሄሳ ማላ ኦꬂዳ።