መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ዓመት ውስጥ
ሰኔ 25


ዮሐንስ 12:1-26
1. ፓዚጋ ባዓሌስ ቡሮ ኡሱፑን ጋላሲ ኣቲሺን ዬሱሲ ሃይቆፔ ዴንꬂዳ ኣላዛሬይ ዲዛሶ ቢታኒያ ቢዴስ።
2. ሄን ዬሱሳስ ካዎ ካꬂዲ ማርታይ ኢዛ ካዎ ሚዚሺን ኢዛራ ኢሲፌ ማዳን ኡቲዳይታፔ ኢሶይ ኣላዛሬ።
3. ማራማ ዳሮ ኣልዖ ዋጋራ ሻሜቲዳ ባጋ ሊትሮ ጊዲዛ ጌሻ ናርዶሴ ሺቶ ኤካ ያዳ ዬሱሳ ቶሆ ቦላ ጉሳዳ ቶሆዛ ባ ሁዔ ቢናናራ ቁጫዱስ። ኬꬃካ ሺቶ ሳዎይ ኩሚዴስ።
4. ዬሱሳ ካሊዛይታፔ ኢሶይ ዬሱሳ ኣꬂ ኢማና ኣስቆሮንቶ ዩሁዳይ፥
5. “ሃይሲ ሺቶዚ ሄꬑ ፄቱ ዲናሬስ ባይዜቲዲ ሚሻይ ኣዛስ ማንቆታስ ኢሜቲቤኔ?” ጊዴስ።
6. ኢዚ ሄሳ ጊዳይ ሚሻ ሺሺዛ ካራፂቴ ኦይኪዛዴይ ኢዛ ጊዲዳ ጊሽ ሺቂዛ ሚሻፌ ባስ ሺሺዲ ጎዔቲዛዴ ጊዲዳ ጊሻሳ ኣቲን ማንቆታስ ሚሼቲዲ ጊዴና።
7. ዬሱሲ ቃሴ “ሃይሲ ሺቶዚ ታስ ሞጎ ጋላሳስ ቆፌቲዳዝ ጊዲዳ ጊሽ ሄ ዎዴ ጋካናስ ኢዛ ባ ኣቻን ናጉ፥ ቦቾፍቴ።
8. ማንቆቲ ኣይ ዎዴካ ኢንቴናራ ዴቴስ። ጊዶ ኣቲን ኢንቴ ታና ኡባ ዎዴ ዴሜኬታ” ጊዴስ።
9. ሄ ዎዴ ዳሮ ኣይሁዳ ኣሳቲ ዬሱሲ ሄን ዲዛይሳ ኤሪዲ ኢዛኮ ዪዳ፤ ዪዳይቲካ ዬሱሳ ፃላላ ኮሽ ጊዶንታ ዬሱሲ ሃይቆፔ ዴንꬂዳ ኣላዛሬካ ቤያናሳ።
10. ሄሳ ጊሽ ቄሴታ ሃላቃቲ ዬሱሳራ ኣላዛሬካ ጋꬂ ዎꬋናስ ባ ጊዶን ዞሬቲዳ።
11. ሄሲካ ኣላዛሬ ጌዶን ዳሮ ኣይሁዳ ኣሳይ ዬሱሳኮ ቢ ቢዲ ኢዛ ኣማኒዛ ጊሻሳ።
12. ዎንቴꬃ ጋላስ ባዓሌዛ ቦንቻና ዪዳ ዴሬይ ዬሱሲ ዬሩሳላሜ ዪዛይሳ ሲይዴስ።
13. ዛምባ ሃይꬅ ኤኪዲ ዬሱሳ ሞካና ኬዚዴስ፤ ዴሬይ ቃላ ꬎቁ ሂስቲዲ “ሆሳና! ጎዳ ሱንꬃን ዪዛ ኢስራዔሌ ካዎይ ኣንጄቲዳይሳ!” ጊዴስ።
14. ቤኒ “ሃኔ! ፂዮኔ ናዬ፥ ባቦፋ! ሄኮ ኔ ካዎይ ሃሬ ጉቴ ቶጊዲ ዬስ” ጌቴቲ ፃፌቲዳ ማላ ዬሱሲ ሃሬ ጉቴ ዴሚዲ ቶጊዴስ።
15.
16. ኢዛ ካሊዛይቲ ሄሳ ዉርሲ ኮይሮ ዎዝናን ዎꬂቤቴና። ኢዛ ጊሽ ፃፌቲዳይሳኔ ኢዛስ ኦሴቲዳ ሃኖካ ዉርሲ ዬሱሲ ሃይቆፔ ዴንዲዳፔ ጉዬ ኤሪዳ።
17. ኣላዛሬ ዱፎፔ ፄይጊዲ ሃይቆፔ ዴንꬂዳ ዎዴ ኢዛራ ኢሲፌ ዲዛ ኣሳይ ኢዛ ዴንꬃ ጊሽ ማርካቲዳ።
18. ዳሮ ኣሲካ ኢዚ ሄሳ ማላ ጊታ ማላታ ኦꬂዳይሳ ሲይዲ ኢዛ ሞካና ኬዚዴስ።
19. ሄሳ ጊሽ ፋርሳዌቲ ባ ጊዶን ኢሶይ ኢሳ “ሂስቲን ኑኒ ኣይ ኦꬃና ዳንዳዪዞኒ? ቤይቴ! ኩሜꬃ ዴሬይ ኣቶንታ ኢዛ ካሌስ” ጊዳ።
20. ጎይናናስ ባዓሌዛስ ሺቂዳ ኣሳ ጊዶን ጊሪኬ ዴሬ ኣሳቲካ ዴቴስ።
21. ኢስቲካ ጋሊላ ጊዶን ዲዛ ቤቴሳይዳ ጌቴቲዛ ዴሬ ኣስ ፒሊጶሳ ጌቴቲዛዴኮ ቢዲ “ጎዶ! ኑ ዬሱሳ ቤያና ኮዮስ” ጊዳ።
22. ፒሊጶሲካ ኢንዲራሳስ ዮቲዴስ። ኢንዲራሲኔ ፒሊጶሲ ቢዲ ዬሱሳስ ዮቲዳ።
23. ዬሱሲካ ኢስታስ “ሄኮ ኣሳ ናይ ቦንቼቲዛ ሳቴይ ጋኪዴስ።
24. ታ ኢንቴስ ቱሙ ጋይስ፤ ጊስቴ ኣይፌይ ቢታን ዎꬋዳ ሃይቆንታ ጮዑ ጋ ኡቲኮ ባርካ ኣታዉስ። ኢዛ ሃይቂዛ ጊዲኮ ሃራ ዳሮ ኣይፋዉስ።
25. ባ ሼምፖ ዶሲዛዴይ ꬋይሴስ። ሃይሳ ቢታ ቦላ ባ ሼምፖ ኢፂዛዴይ ጊዲኮ ሜርና ዴዖ ዴሜስ።
26. ታስ ኦꬃና ኮዪዛዴይ ታና ካሎ፤ ታስ ኦꬂዛዴይ ታ ዲዛሶን ዳና፤ ታስ ኦꬂዛዴ ታ ኣዋይ ኢዛ ቦንቻና” ጊዴስ።