መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ዓመት ውስጥ
ሀምሌ 18


የሐዋርያት ሥራ 10:1-23
1. ቂሳሪያ ጌቴቲዛ ዴሬን “ፃላኔ ዎታዳራታ” ኢሲ ቡቴ ጊዶን ማቶ ሃላቃ ጊዲዳ ኢሲ ቆርኖሎሳ ጌቴቲዛይሲ ዴስ።
2. ኢዚካ ባ ኬꬃ ኣሳ ኩሜꬃራ ኣያና ሃኖን ሚኖኔ ፆሴ ባቢዛዴ፤ ማንቆታስካ ዳሮ ሙፁዋታ ኢሚዛዴኔ ዳሮ ዎዴ ፆሴ ዎሲዛ ኣሳ።
3. ኢሲ ጋላስ ጋላሳፌ ኡዱፉን ሳቴ ቦላ ፆሳ ኪታንቻይ ኢዛስ ኣጁታን ቤቲዲ ኢዛኮ ዪዲ “ቆርኖሎሳ” ጊ ፄይጊሺን ቆንጬን ቤዪዴስ።
4. ቆርኖሎሲካ ዳጋማራ ቲሺ ሂስቲ ፄሊሼ “ጎዶ ሃይሲ ኣዜ?” ጊዴስ። ኪታንቻይካ ዛሪዲ “ኔ ዎሳይኔ ኔ ሙፁዋታይ ቆፌታናስ ፑዴ ፆሳ ሲንꬅ ጋኪዴስ።
5. ኔ ሃዒ ኣስ ኢዮጴ ዬዳዳ ጴፅሮሳ ጌቴቲዛ ሲሞና ፄይጊሳ።
6. ኢዚካ ኣባ ማታን ዲዛ ጋልባ ቃጪዛ ሲሞና ሶን ኢማꬃቴꬅ ዴስ” ጊዴስ።
7. ቆርኖሎሳ ሃሳይሲዳ ኪታንቻይ ኢዛፔ ሻኬቲዲ ቢዳፔ ጉዬ ባ ኣሽካራታፔ ናምዓታ ቃሴ ኣያና ዮዖስ ሚኖኔ ኢዛስ ዳሮ ኣማኔቲዛ ዎታዳራታፔ ኢሳ ፄይጊሲዲ፥
8. ኢዚ ቤዪዳይሳ ዉርሲ ኢስታስ ዮቲዲ ኢዮጴ ኪቲዴስ።
9. ኪቴቲዳ ኣሳቲ ዎንቴꬃ ጋላስ ጌዴ ካታማይኮ ማቲሺን ጴፅሮሲ ኡሱፑን ሳቴ ቦላ ዎሳና ፑዴ ፖቄ ቦላ ኬዚዴስ።
10. ሄሳ ዎዴ ኢዚ ጋፊዳ ጊሽ ቁማይ ቡሮ ካፂሺን ꬊስኮ ማላ ሊጲጲ ሂስቲን ኣጁታራ ሳሎይ ዶዬቲን ኢሲ ጊታ ፃፄቲዳ ማይዖ ማላይ ኦይዱ ባጋራ ኦይኬቲዲ ዱጌ ቢታን ዎꬊሺን ቤዪዴስ።
11.
12. ሄ ማይዖዛ ቦላ ኦይዱ ቶሆይ ዲዛ ዱማ ዱማ ዶዓቲ ቢታራ ጎሼቲዛ ሜꬌቴꬃቲኔ ሳሎ ቦላ ፒራꬊዛ ካፎቲ ዴቴስ።
13. ሄሳ ዎዴ “ጴፅሮሳ ዴንዳ ሃይታ ሹካዳ ማ” ጊዛ ቃላይ ኢዛስ ሲዬቲዴስ።
14. ጴፅሮሲ ቃሴ “ጎዶ ሃይሲ ሃኔና! ጌሽ ጊዶንታይሳ ዎይኮ ቱና ሚሻ ታ ሙሌራካ ማ ኤሪኬ” ጊዴስ።
15. ሄ ካሴ ቃላይ ቃሴካ ናምዓንꬆ ኢዛኮ ዪዲ “ፆሲ ጌሺዳይሳ ኔ ቱና ማላ ቆዶፓ” ጊዴስ።
16. ሄሲካ ሄꬑቶ ሺሬቲ ሺሬቲ ኢዛኮ ዪዳፔ ጉዬ ማይዖ ሚሳቲዛይሲ ሄራካ ፑዴ ሳሎ ቢዴስ።
17. ጴፅሮሲካ ባ ቤዪዳ ኣጁታዛ ቢርሼꬃ ኤራናስ ዳሮ ሜቶቲዲ ኬሂ ቆፎ ቦላ ዲሺን ቆርኖሎሲ ኪቲዳ ኣሳቲ ሲሞና ኬꬄ ኮዪሼ ዴሚዲ ፔንጌን ኤቂዳ።
18. ቃላ ꬎቁ ሂስቲዲ “ጴፅሮሳ ጌቴቲዛ ሲሞኒ ዲዛሶይ ሃይሳን ኣዋኔ?” ጊ ኦይቺዳ።
19. ጴፅሮሲ ባ ቤዪዳይሳ ኬሂ ቆፒሺን ፂሎ ኣያናይ ኢዛ “ሄኮ ሄꬑ ኣሳቲ ኔና ኮዬቴስ። ዴንዳ! ዱጌ ዎꬋዳ ኢስታ ዬዲዳይ ታና ጊዲዳ ጊሽ ሲꬌይ ባይንዳ ኢስታራ ባ” ጊዴስ።
20.
21. ጴፅሮሲካ ዱጌ ዎꬊዲ “ሄኮ ኢንቴ ኮዪዛዴይ ታናኮ! ኢንቴ ዪዳይ ኣዛሴ?” ጊዴስ።
22. ኢስቲካ ኢዛስ “ኑኒ ማቶ ሃላቃ ቆርኖሎሳ ማታፔ ዪዶስ። ኢዚካ ፆሳስ ባቢዛ ፂሎ ኣሳኔ ኣይሁዳ ኣሳ ኡባ ማታን ዳሮ ቦንቼቲዳ ኣሳ። ኔካ ኢዛ ኬꬄ ባና ማላኔ ኔ ጊዛይሳ ኢዚ ሲያና ማላ ጌሻ ኪታንቻይ ኢዛስ ዮቲዴስ” ጊዳ።
23. ጴፅሮሲካ ኣሳታ ባ ዲዛሶን ሞኪ ኤኪዲ ኣይሲዴስ። ጴፅሮሲካ ዎንቴꬃ ጋላስ ዴንዲዲ ኢስታራ ቢዴስ። ኢዮጴፌ ዪዳ ኢሲ ኢሲ ኣማኒዛ ኣሳቲ ኢዛራ ኢሲፌ ቢዳ።