መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ዓመት ውስጥ
ግንቦት 21


ሉቃስ 21:1-19
1. ዬሱሲ ꬎቁ ጊ ፄሊሺን ዱሬ ኣሳቲ ፆሳ ኬꬄን ሙፁዋታ ኢዛን ሺሺዛይሳ ጊዶን ሙፁዋታ ዬጊሺን ቤይዴስ።
2. ቃሴካ ኢሲ ኣምዖ ዲዛራ ናምዑ ሲኪና ጊዲዛ ናምዑ ፃርቂማላ ሄ ሙፁዋታ ኢዛን ሺሺዛይሳን ዬጊሺን ፄሊዲ፥
3. “ታ ኢንቴስ ቱሙ ጋይስ፤ ሃና ኣምዔያ ኡባ ኣሳፔ ቦላራ ኣꬌꬅ ኢማዱስ ጊዴስ።
4. ሃይቲ ኣሳቲ ኢሚዳይ ባስ ዲዛ ቲርፓፌ ጊዲሺን ኢዛ ጊዲኮ ባስ ባይንዳ ዎልቃፌ ባስ ዲዛሮኔ ባ ዱሳስ ኮሺዛሮ ዉርሳ ዬጋዱስ” ጊዴስ።
5. ኢዛ ካሊዛይታፔ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ፆሳ ኬꬃይ ሎዖ ሹቻኒኔ ኣሳይ ኢሚዳ ኢሞታን ኣይ ማላ ሎዒ ኬፄቲዳኮ ጊዲ ባ ጊዶን ሃሳዬቲሺን ዬሱሲ ሲይዲ “ሃይሲ ኢንቴ ቤዪዛይሲ ዉሪ ላሌቶንታ ሹቺ ሹቻ ቦላ ኬሌቲዳ ማላ ኣቶንታ ዎዴይ ያና” ጊዴስ።
6.
7. ኢስቲካ ኢዛ “ኣስታማሬ! ሃይሲ ዉሪ ኣይዴ ሃናኔ? ቃሴ ሃይሲ ሃናናይሳስ ማላታይ ኣዜ?” ጊዲ ኦይቺዳ።
8. ኢዚካ ኢስታስ “ኢንቴ ባሌቶንታ ማላ ናጌቲቴ፤ ዳሮቲ ባና ‘ታ ኪርስቶሳኮ! ዎዴይካ ማቲዴስ’ ጊሼ ታ ሱንꬃራ ያና ሺን ኢንቴ ኢስታ ካሎፍቴ።
9. ኦላ ጊሺኔ ዴሬ ማካላቴꬃ ጊሽ ሲዪዛ ዎዴ ዳጋሞፍቴ። ሄሲ ዉሪ ካሴቲዲ ሃናናስ ቤሴስ፤ ዉርሴꬂ ጋኪዴስ፤ ጊዶ ኣቲን ሄራካ ሃኔና” ጊዴስ።
10. ቃሴ “ዴሬይ ዴሬ ቦላ፥ ካዎይ ካዎ ቦላ ዴንዳና።
11. ቢታይ ዎልቃማ ቃꬅ ቃፃና፤ ኮሻይኔ ቦሻይ ዱማ ዱማሶን ሃናና፤ ዳሮ ባቢሲዛዚኔ ሳሎፔ ጊታ ማላታይ ቤታና።
12. “ሄሲ ዉሪ ሃናናፔ ካሴቲዲ ኣሳይ ኢንቴና ኦይካናኔ ጎዳና፤ ኣይሁዳ ዎሳ ኬꬂኔ ቃሾ ኬꬄ ጌልꬃና፤ ካዎታ ሲንꬂኔ ዳናታ ሲንꬅ ሺሻና። ሄሲ ዉሪ ታ ሱንꬃ ጊሽ ኢንቴ ቦላ ጋካና።
13. ሄሲ ዉሪካ ማርካታናስ ሎዖ ቃዳ ጊዳና።
14. ሄሳ ጊሽ ኑና ኦይቺዛይታስ ኑ ኣይ ዛሪኖ? ጊዲ ካሴቲዲ ሂርጎንታ ማላ ሃይሳ ዎዝናን ዎꬂቴ።
15. ኢንቴ ሞርኬታፔ ኦኒካ ኢንቴናራ ኤቄታናሲኔ ባሌꬃናስ ዳንዳዮንታ ቃላኔ ጪንጫቴꬅ ታ ኢንቴስ ኢማና።
16. ኢንቴና ዬሊዳይቲኔ ኢንቴ ኢሻቲ፥ ኢንቴ ዳቦቲኔ ኢንቴ ላጌቲ ዉሪ ኢንቴና ኣꬂ ኢማና፤ ኢንቴፌ ባጋታ ዎꬋና።
17. ታ ሱንꬃ ጊሽ ኡባ ኣሳ ኣቻን ኢንቴ ኢፄታና።
18. ጊዶ ኣቲን ኢንቴ ሁዔ ቢናናታፔ ኢሲናካ ꬋዩኩ።
19. ኢንቴ ሚኒ ኤቂኮ ኢንቴ ሼምፖ ኢንቴ ኣሻና።