መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ዓመት ውስጥ
መጋቢት 19


ማርክ 7:1-13
1. ሄሳፌ ጉዬ ፋርሳዌቲኔ ዬሩሳላሜፔ ዪዳ ኢሲ ኢሲ ፃፌቲ ዬሱሳ ላንቄን ዩዪ ኣꬊዳ።
2. ዬሱሳ ካሊዛይታፔ ባጋይቲ ሜጬቶንታ ቂታ ኩሼራ ካꬅ ሚሺን ቤዪዳ።
3. ፋርሳዌቲኔ ካሴ ጪማ ኣይሁዳ ኣሳቲ ካሴ ዴሬ ዎጋ ናጋናስ ኩሼ ሎዔꬂ ሜጬቶንታ ካꬅ ሚ ኤሬቴና።
4. ጊያ ቢ ሲሚኮካ ቦላ ሜጬቲ ጌዮንታ ዲሼ ካꬅ ሚ ኤሬቴና። ሄሳꬆካ ዋንጫካ፥ ኦቶካ፥ ኬሬካ፥ ኢቺዛ ሂꬄካ ሜቻ ማላታ ሃራ ዎጋታካ ናጌቴስ።
5. ፋርሳዌቲኔ ፃፌቲ ዬሱሳ “ኔና ካሊዛይቲ ካሴ ኣዋታ ዎጋ ማላ ዱስ ኣጊዲ ኣዛስ ኩሼ ሜጬቶንታ ካꬅ ሚዞ?” ጊዲ ኦይቺዳ።
6. ኢዚካ ኢስታስ “ኢሳያሲ ቆꬌፔ ቆሞን ሃኒዛ ኢንቴ ጊሽ ‘ሃይሲ ዴሬይ ባ ሜቴርሻን ፃላላ ታና ቦንቼስ፤ ዎዝናይ ጊዲኮ ታፔ ሃኪዴስ።
7. ታስ ሜላ ሃዳ ጎይኔቴስ፤ ኢስታ ቲሚርቴይካ ኣሲ ዎꬂዳ ዎጋ ፃላ’ ጊዲ ዮቲዳይስ ቱማ” ጊዴስ።
8. ፆሳ ዎጋ ኣጊዲ ኣሲ ዎꬂዳ ዎጋ ናጌቴስ።
9. ቃሴካ “ኢንቴ ዎጋስ ጊዲ ፆሳ ዎጋ ኢንቴ ኣጋጊዛ ጪንጫቴꬃ ኦጌይ ኢንቴስ ዴስ።
10. ኣይስ ጊኮ ሙሴይ ‘ኔ ኣዮኔ ኔ ኣዋ ቦንቻ፤ ባ ኣዮኔ ባ ኣዋ ጫዪዛዴይ ሙሌካ ሃይቆ’ ጊዴስ።
11. ጊዶ ኣቲን ኢንቴ ቃሴ ‘ኢሲ ኣሲ ባ ኣዋ ዎይኮ ባ ኣዮ ኢንቴ ታፔ ዴማናስ ኮሺዛ ማዶ ታ ፆሳስ ኢማዲስ’ ጊኮ፤
12. ኢንቴ ቃሴ ሃይሳዴይ ባ ኣዋስካ ባ ኣዬይሲ ሃራ ኣይኮካ ኦꬃና ማላ ኮዬኬታ።
13. ሄሳ ጊሽ ኢንቴ ዎጋ ናጋና ጊዲ ፆሳ ቃላ ላሜታ። ሄይታንታ ሚሳቲዛ ዳሮታ ኦꬄታ።” ጊዴስ።