መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ዓመት ውስጥ


ጥቅምት 20


ኤፌ 3:1-21
1. ሄዋ ዲራው፥ ሂንቴኖ ኣዪሁዳ ጊዴና ኣሳቶ፥ ታኒ ጳዉሎሲ ሂንቴ ዲራው ኪሪስቶሲ ዬሱሳ ቃሾ ኣሳ ጊዴዳዌ፥ ፆሳ ዎሳይ።
2. ፆሳይ ባሬ ኣꬎ ኬካቴꬃን፥ ታኒ ሂንቴና ማዳናዳን፥ ሃ ኦሱዋ ታው ኢሜዳዋ ሂንቴ ሎይꬂ ሲሴዲታ።
3. ፆሳይ ባሬ ፁራ ቆፋ ታው ቆንጪሲዴ፥ ታና ኤሪሴዳ፤ ታኒ ሄዋ ቃንꬃን ፃፋዲ።
4. ቃሲ ታኒ ፃፌዳዋ ሂንቴ ናባቢያ ዎዴ፥ ኪሪስቶሳ ፁራ ታኒ ዎታ ኣኬካዲታንቶኔ ኤራናው ዳንዳዪታ።
5. ቤኒ ዎዴ ኣሳይ ሄ ፁራ ዬዉዋ ሲሲቤና፤ ሺን ፆሳይ ሄዋ ዬሱሲ ኪቴዳ ፆሳ ናናቶኔ ቲምቢቲያ ኦዲያዋንቶ፥ ጌሻ ኣያናን ሃዒ ቆንጪሴዳ።
6. ፁራ ዬዉ ሃዋ፤ ኣዪሁዳ ጊዴና ኣሳይ ዎንጋላ ባጋና፥ ፆሳ ኣንጁዋ ኣዪሁዳቱዋና ኢቲፔ ላቲኖ፤ ኡንቱንቱ ኢቲ ኣሳቴꬃን ሻኬቴናን ዴዒኖ፤ ቃሲ ኪሪስቶሲ ዬሱሳ ባጋና ፆሳይ ኢማና ጌዳዋ ኣዪሁዳቱዋና ሻኪኖ።
7. ፆሳይ ባሬ ኦሱዋ ዎልቃ ባጋና ታው ኢሜዳ ኣꬎ ኬካቴꬃን ታኒ ሃ ዎንጋላው ቆማ ጊዳዲ።
8. ታኒ ጌሻቱዋ ኡባ ጊዶን ላፊያዋ ጊዶፔካ፥ ኣዪሁዳ ጊዴና ኣሳው ዛዋይ ባዪና ኪሪስቶሳ ዱሬቴꬃ ሚሺራቹዋ ቃላ ኦዲያ ሃ ቃዳ ፆሳይ ታው ኢሜዳ።
9. ቃሲ ታኒ ሄዋን ፆሳ ፁራ ቆፋ ኣሳ ኡባው ቆንጪሳ ኦዳና፤ ኡባባ ሜꬌዳ ፆሳይ ባሬ ፁራ ዬዉዋ ቤኒ ዎዴ ጌንꬂ ዎꬄዳ። ፆሳይ ሃዒ ሄዋ ዎሳ ጎሊያ ባጋና ሳሉዋ ሳዓን ዴዒያ ካፓቶኔ ጎዳቴꬃይ ዴዒያዋንቶ ዛዋይ ባዪና ባሬ ኣꬌዳ ኤራቴꬃ ቆንጪሳናው ኦꬄዳ።
10.
11. ፆሳይ ሄዋ ኑ ጎዳ ኪሪስቶሲ ዬሱሳ ባጋና ኢ ፖሌዳ ባሬ ሜꬊና ቆፋዳን ኦꬄዳ።
12. ኑኒ ኪሪስቶሲ ዬሱሳና ኢቲፔ ጊዲዴ፥ ኣ ኣማኒያ ኣማኑዋን ኣማኔቲዴ፥ ኣዪኔ ያዬናን ፆሳ ሲንꬃ ሺቃናው ዳንዳዬቶ።
13. ሄዋ ዲራው፥ ታኒ ሂንቴዋን ሜቶቲያዋን ሂንቴ ሂርጌና ማላ፥ ሂንቴና ዎሳይ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ ሂንቴ ቦንቾ ሜቶታይ።
14. ሄዋ ዲራው፥ ታኒ ሳሉዋኒኔ ሳዓን ዴዒያ ኣማኒያ ጎሊያ ኣሳይ ኡባይ ኣፔ ዬዳ ፆሳ ሲንꬃን ጉልባታይ።
15.
16. ፆሳይ ባሬ ቦንቹዋ ዳሩዋዳን፥ ባሬ ጌሻ ኣያናን፥ ሂንቴንቶ ሂንቴ ጋርሳ ኣሳቴꬃን ሂንቴ ሚኒያ ዎልቃ ኢማናዳኒኔ፥ ቃሲ ኣማኑዋ ባጋና ኪሪስቶሲ ሂንቴ ዎዛና ባሬ ጎሊያ ሜꬋናዳን፥ ታኒ ፆሳ ዎሳይ፤ ቃሲካ ሂንቴ ፃጱዋ ዬዲዴ፥ ቶኬቲዴ ሲቁዋን ሚናናዳን፥ ፆሳ ዎሳይ።
17.
18. ቃሲ ጌሻቱዋ ኡባና ኪሪስቶሳ ሲቁ ኣይ ኬና ኣኬንቶ፥ ኣዱሴንቶ፥ ꬎቄንቶኔ ጪሜንቶ ኤሪያ ዎልቃ ሂንቴንቱ ዴማናዳን፥ ታኒ ፆሳ ዎሳይ።
19. ኤራቴꬃፔ ኣꬊያ ኪሪስቶሳ ሲቁዋ ሂንቴ ኤራናዳኒኔ ቃሲ ፆሳዋ ጊዲያ ኡባባኒ ሂንቴ ፖሊ ኩማናዳን፥ ታኒ ፆሳ ዎሳይ።
20. ሲሚ ኑ ጊዶን ኦꬂያ ባሬ ዎልቃ ባጋና ኑኒ ዎሲያዋ ዎይ ቆፒያዋ ኡባፔ ሎይꬂ ዳሪሲ ኦꬃናው ዳንዳዪያ ፆሳው፥ ዎሳ ጎሊያኒኔ ኪሪስቶሲ ዬሱሳን ኡባ ዎዴ ሜꬊናፔ ሜꬊና ጋካናው ቦንቹ ጊዶ። ኣሜንዒ።
21.