መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ዓመት ውስጥ


ታህሳስ 8


2 ጴጥሮስ 2:1-22
1. ሺን ቲምቢቲያ ኦዲያ ዎርዳቱ ኣሳ ጊዶን ካሴ ዴዒያዋዳን፥ ሂንቴ ጊዶኒካ ዎርዱዋ ታማሪሲያዋንቱ ዴዓና። ኡንቱንቱ ባሬና ዎዜዳ፥ ጎዳ ካዲዴ፥ ባዪዚያ ዎርዶ ቲሚርቲያ ኣሃና፤ ቃሲ ኡንቱንቱ ኣኬኬና ባሻ ባሬንቱ ቦላ ኣሃና።
2. ቃሲ ዳሮ ኣሳይ ዬላዪያ ኡንቱንቱ ኢታ ኦጊያ ካላና፤ ኡንቱንቱ ጋሱዋን ቱሙዋ ኦጊ ቦሬታና።
3. ዎርዱዋ ታማሪሲያ ሄዋንቱ ሻሎ ያሬቲያዋን ባሬንቱ ሜꬊ ኣኬዳ ቶሳን ሂንቴና ቦንቃና፤ ቤኒፔ ዶሚዴ፥ ኡንቱንቱ ፒርዳይ ጊጊ ኡቴዳ፤ ኡንቱንታ ꬋዪሲያዌ ቤጎቲዴ ናጌ።
4. ናጋራ ኦꬄዳ ኪታንቻቶ ፆሳይ ቃሬቴናን፥ ፒርዳ ጋላሳይ ጋካናው ꬉማ ኦላን ኡንቱንቱ ቃሼቲ ኡቴዳ ጋናሚያን ዬጌዳ።
5. ፆሳይ ናጋራንቻቱዋ ቦላ ባሻ ሃꬃ ዬዴዳፔ ኣቲን፥ ቤኒ ኣሳው ኬኪቤና፤ ሺን ፂሎቴꬃባ ኦዴዳ ኖሃኔ ሃራ ላፑ ኣሳቱዋ ኣሼዳ።
6. ፆሳይ ሶዶማኔ ጋሞራ ጊያ ካታማቱዋ ቢታ ቢዲንꬃ ኡዲዴ፥ ጉዲ ꬋዪሲዴ፥ ናጋራንቻ ጊዲያዋንታ ጋካናባው ሌሚሱዋ ኦꬄዳ።
7. ሂጌው ኣዛዜቴና ቱናቴꬃ ኦꬂያ ኣሳቱዋ ጊዶን ቱጋቲዴ ዴዒያ ፂሉዋ ሎፃ ፆሳይ ኣሼዳ።
8. ሄ ሎዖ ቢታኒ ኡንቱንቱ ጊዶን ዴዒዴ፥ ኡንቱንቱ ኦꬂያ ኢታ ኦሱዋ ጋላሲ ጋላሲ ቤዔዳ ዎዴኔ ሲሴዳ ዎዴ ኣ ሎዖ ዎዛናይ ኡንዔቴዳ።
9. ሄዋ ጊዶፔ፥ ጎዳይ ፆሳው ጎዪኒያ ኣሳቱዋ ፓጪያፔ ዎቲ ኣሻኔንቶ ኤሬ፤ ናጋራንቻቱዋ ቃሲ ኡባፔ ኣꬂዴ፥ ቱና ኣሙዋን ኣሹዋ ኣሙዋ ካሊያዋንታኔ ቃሲ ፆሳ ዎልቃ ካꬊያዋንታ፥ ፒርዳ ጋላሳይ ጋካናው ጎዳይ ሙሪዴ ዎꬃናዋካ ኤሬ። ዎርዱዋ ታማሪሲያ ሄዋንቱ ፃላኔ ኦቶራንቻ ጊዴዳዋን፥ ቦላን ዴዒያ ቦንቾ ሜꬌታ ቦሪኖፔ ኣቲን፥ ቦንቺኪኖ።
10.
11. ሄ ዎርዱዋ ታማሪሲያ ኣሳቱዋፔ ዳሮ ሚኖኔ ዎልቃማ ጊዲያ ኪታንቻቱካ ኡንቱንታ ጎዳ ሲንꬃን ቦሪያን ሞታናው ኮዪኪኖ።
12. ሺን ሄ ኣሳቱ ኦይቄቲዴ ꬋያናው ዬሌቴዳ ባሬንቱ ሜꬌታን ዎዛናይ ባዪና ዎራ ዶዓቱዋዳን ሃኒኖ፤ ኡንቱንቱ ኤሬናባ ቦሪኖ፤ ቃሲ ባሬንቱ ባዪዙዋን፥ ኡንቱንቱ ጮ ꬋያና።
13. ኡንቱንቱ ባሬንቱ ሜꬌዳ ሜቱዋን ሜቶታና፤ ጋላሲ ዬፂዴ ዱሪያዋ ናሼቺያባ ጊዴ ቆፒኖ፤ ኡንቱንቱ ካዉሺሲያዋንታኔ ቱናቱዋ ጊዲ ኡቲዴ፥ ሂንቴናና ሚያ ቁማ ሙሳን ናሼቲኖ።
14. ጫራቲያ ማጫ ኣሳ ፄሊያዋ ኣጌና ኣይፊ ኡንቱንቶ ዴዔ፤ ቃሲ ናጋራ ኦꬂያዋካ ኣጊኪኖ። ኣማኑዋን ሚኒቤና ኣሳ ጪሚኖ። ኣሙዋ ዶዬዳ ዎዛናይ ኡንቱንቶ ዴዔ፤ ኡንቱንቱ ሼቄቴዳዋንታ።
15. ሱሬ ኦጊያ ኣጊዴ ባሌዲኖ። ቢዖራ ናዓ ባላማ ኦጊያና ቤዲኖ፤ ባላሚ ማካላን ሚሻ ኣካናው ኮዬዳ።
16. ኢ ቲምቢቲያ ኦዲያዋ፤ ሺን ኣ ናጋራ ዲራው፥ ኣ ሃሪ ኣሳዳን ሃሳያን ሴሪዴ፥ ጎሻ ማላ ሃኑዋፔ ኣ ቴዔዳ።
17. ሄ ኣሳቱ ሜሊዲጌዳ ፑልቱዋ ማላ፤ ቃሲ ጎቱ ቶኪዴ ኣፊያ ሻሪያ ማላ፤ ፆሳይ ኡንቱንቶ ሳካና ꬉማ ጊጊሲ ዎꬄዳ።
18. ኣዪሲ ጎፔ፥ ኡንቱንቱ ሜላኔ ኦቶሮ ሃሳያ ሃሳዪኖ፤ ባሊዴ ዴዒያ ኣሳፔ ኬሲ ዬዳዋንታ ዎልቃማ ኣሹዋ ኣሙዋን ጪሚኖ።
19. ኡንቱንቱ ባሬው ባሻ ኣሙዋና ዴዒዴ ኡንቱንታ፥ «ሂንቴ ኣዪሌቴꬃፔ ኬሳና» ያጊኖ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ኢቲ ኣሳይ ባሬና ፆኔዳባው ኣያዉኔ ኣዪሊያ።
20. ኡንቱንቱ ኑ ጎዳኔ ኑና ኣሺያ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ኤራቴꬃን ሃ ሳዓ ቱናቴꬃፔ ኬሲ ኣኬዳዋፔ ጉዪያን፥ ጉዬ ሲሚዴ፥ ኣኒ ꬉቤቲዴ ፆኔቲያዋ ጊዶፔ፥ ካሴ ዴዒያ ዴዑዋፔ ጉዬዌ ኡንቱንቶ ኢታና።
21. ኣዪሲ ጎፔ፥ ኡንቱንቶ ኢሜቴዳ ጌሻ ኣዛዙዋ ኤሪዴ ኣጊያዋፔ ኡንቱንቱ ፂሎቴꬃ ኦጊያ ኤሬናን ኣጊንቶ ሎዓ ሺን።
22. «ካናይ ባሬ ጮሻኮ ጉዬ ሲሜ» ጊያ ሌሚሱኔ ቃሲ፥ «ሜጬቴዳ ጉዱንꬃይ ጉዬ ሲሚዴ፥ ኡርቃን ጎንዶሬቴ» ጊያ ሌሚሱ ቱማ ጊዲያዋ ኡንቱንታ ጋኬዳዌ ቤሴ።