መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ዓመት ውስጥ
ሀምሌ 18


የሐዋርያት ሥራ 10:1-23
1. ቂሳሪያን «ፃላቱዋ ኦላ ኣሳቱዋ» ጌቴቲያ ኦላንቻቶ ኢቲ ፄታቱዋ ካፑ ቆርኔሊዮሳ ጊያዌ ዴዔ።
2. ቆርኔሊዮሲ ፆሳ ሎይꬂዴ ኣማኒያ ኣሳኔ፥ ባሬ ሶይ ኣሳ ኡባና ኢቲፔ ፆሳሲ ጎዪኒያ ኣሳ፤ ኣዪሁዳ ሂዬሳካ ኢ ዳሮ ማዴ፤ ቃሲ ፆሳ ኡባ ዎዴ ዎሴ።
3. ኢቲ ጋላሲ ኡዱፑ ሳቲያ ሄራን፥ «ቆርኔሊዮሳ» ጊዴ ፄሲያ ፆሳ ኪታንቻይ ባሬኮ ጌሊሺን፥ ቆርኔሊዮሲ ሳፃን ጌሺዴ ቤዔዳ።
4. ቆርኔሊዮሲ ያዪዴ፥ ኪታንቻ ጫዲ ፄሊዴ፥ «ታ ጎዳው፥ ኢ ኣዬ?» ያጌዳ። ኪታንቻይ ዛሪዴ፥ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ኔ ዎሳይኔ ኔኒ ሂዬሳ ማዲያዌ ፆሳ ሲንꬃን ሃሳዬታናው ሳሉዋ ቤዳ።
5. ሃዒ ዮጴ ኣሳ ኪታዴ፥ ጴፂሮሳ ጌቴቲያ ሲሞና ኣሂሳ።
6. ጴፂሮሲ ኣባ ዶናን ዴዒያ ጋልባ ቃጪያ ሲሞና ጎሌን ኢማꬃቴꬃኒ ኡቴዳ፤ ኔኒ ኦꬃናው ቤሲያዋ ኢ ኔው ኦዳናዋ» ያጌዳ።
7. ቆርኔሊዮሲ ባሬው ኦዴዳ ኪታንቻይ ቢና፥ ባሬ ቆማቱዋፔ ላዓቱዋኔ ፆሳሲ ጎዪኒያ ባሬፔ ሻኬቴና ዎታዳራቱዋፔ ኢቱዋ ፄሲዴ፥
8. ኡንቱንቶ ኡባባ ኦዲዴ፥ ኡንቱንታ ዮጴ ኪቴዳ።
9. ዎንቴꬃ ጋላሲ ኡንቱንቱ ቢዴ፥ ዮጴ ካታማኮ ማቲሺን፥ ጴፂሮሲ ኡሱፑን ሳቲያ ሄራን ጎሊያ ቦላን ዴምባዪዴ ኦꬄዳሳ ፆሳ ዎሳናው ኬሴዳ።
10. ቃሲ ኮሻቲዴ፥ ቁማ ማናው ኮዬዳ፤ ሺን ቁማይ ካዒሺን፥ ሳፃ ቤዔዳ።
11. ሳሉ ዶዬቲና፥ ዎልቃማ ማዩዋ ማላቲያባይ ኦይዱ ባጋና ኦይቄቲዴ፥ ሳዓን ዎꬊሺን፥ ጴፂሮሲ ቤዔዳ።
12. ሄዋን ኦይዱ ጌዲያና ዴዒያ ሜሂ፥ ዶዓይ፥ ሾሻይ፥ ዛሪኔ ካፉ ኡባይ ዴዔ።
13. «ጴፂሮሳ፥ ዴንዳ ኤቃዴ ሹካ ማ» ጊያ ቃላይ ኣኮ ዬዳ።
14. ሺን ጴፂሮሲ፥ «ታ ጎዳው፥ ሃኔና! ታኒ ቱናባኔ ሼኔዪያባ ኡባካ ማ ኤሪኬ» ያጌዳ።
15. ቃሲ ላዔንꬁዋ፥ «ፆሳይ ጌሼዳዋ ኔኒ ቱኒሶፓ» ጊያ ቃላይ ኣኮ ዬዳ።
16. ሄዙ ጌዴ ሄዋዳን ጌዳ፤ ሄዋፔ ጉዪያን፥ ኤሌካ ሄ ዎልቃማ ማዩዋ ማላቲያዌ ፑዴ ሳሉዋ ኣኬቲ ኣጌዳ።
17. ጴፂሮሲ ባሬ ቤዔዳ ሳፃ ቢሌꬃይ ኣያ ጊዳንዴሻ? ያጊዴ፥ ባሬ ዎዛና ጊዶን፥ «ላ ሃዌ ኣዬ?» ጊሺን፥ ቆርኔሊዮሲ ኪቴዳ ኣሳቱ ሲሞና ጎሊ ዴዒያሳ ኮዪዴ፥ ኣ ፔንጊያን ኤቄዲኖ።
18. ባሬንቱ ኮሻ ꬎቁ ኦꬂዴ፥ «ጴፂሮሳ ጌቴቲያ ሲሞና ጊያ ኢማꬃይ ሄዋን ዴዒ?» ያጊዴ ኦቼዲኖ።
19. ጴፂሮሲ ሳፃን ቤዔዳባ ኣኬካናው ቆፋን ሼኪዴዒሺን፥ ጌሻ ኣያናይ ኣ፥ «ቤዓ፥ ሄዙ ኣሳቱ ኔና ኮዪኖ፤
20. ዴንዳዴ ዎꬋ፤ ታኒ ኡንቱንታ ኪቴዳ ዲራው፥ ሲꬌናን ኡንቱንቱና ባ» ያጌዳ።
21. ጴፂሮሲ ኣሳቱዋኮ ዎꬊዴ፥ «ሂንቴንቱ ኮዪያዌ ታና። ኣያ ኣካና ዬዲቴ?» ያጌዳ።
22. ኡንቱንቱ፥ «ፆሳሲ ያዪያ ፂሉ ኣዪሁዳ ኣሳ ኡባን ዳሮ ቦንቼቴዳ ፄታቱዋ ካፑዋ ቆርኔሊዮሲ፥ ኔና ባሬ ሶይ ኣፊሲዴ፥ ቃላ ኔፔ ሲሳና ማላ፥ ፆሳ ጌሻ ኪታንቻይ ኣው ኦዴዳ» ያጌዲኖ።
23. ጴፂሮሲ ኣሳቱዋ ኢማꬃ ኡዲ ሾባናው ሶይ ሞኬዳ። ዎንቴꬃ ጋላሲ፥ ዴንዲዴ ኡንቱንቱና ቤዳ፤ ዮጴ ካታማን ዴዒያ ኢሻቱዋፔ ኢቱ ኢቱ ኣናና ኢቲፔ ቤዲኖ።