መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ዓመት ውስጥ
መጋቢት 26


ማርክ 7:1-13
1. ፓሪሳዋቱኔ ዬሩሳላሜፔ ዪዴ፥ ሙሴ ሂጊያ ታማሪሲያ ኣማሬዳ ኣሳቱ ዬሱሳኮ ሺቄዲኖ።
2. ዬሱሳ ካሊያዋንቱፔ ኢቱ ኢቱ ቱና ኩሺያን፥ ሄዋ ጊያዌ ሜጬቴናን ቁማ ሚያዋንታ ቤዔዲኖ።
3. ኣዪሲ ጎፔ፥ ፓሪሳዋቱኔ ኣዪሁዳ ኣሳይ ኡባይ ባሬንቱ ኣዋቱዋ ዎጋ ናጊዴ፥ ባሬንቱ ኩሺያ ሎይꬂ ሜጬቴናን ሚኪኖ።
4. ቃሲ ጌያፔ ዪዴካ ሜጬቴናን ዴዒዴ ሚኪኖ። ቃሲ ኡንቱንቱ ባሬንቱ ኣዋቱዋፔ ኣኬዳ ሃራ ጮራ ዎጋይ ዴዔ፤ ሄዌካ ዋንጫ፥ ኬሪያ፥ ቢራታፔ ሜꬌዳ ሚሻኔ ኣርሳ ሜጪያ ዎጋ።
5. ፓሪሳዋቱኔ ሙሴ ሂጊያ ታማርሲያዋንቱ ዬሱሳ፥ «ኔና ካሊያዋንቱ ኣዪሲ ኑ ኣዋቱዋ ዎጋ ካሌናን ኢፂዴ፥ ባሬንቱ ኩሺያ ሜጬቴናን ቁማ ሚኖ?» ያጊዴ ኦቼዲኖ።
6. ዬሱሲ ኡንቱንታ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ኢሲያሲ ቲምቢቲያ ኦዴዳ ዎዴ፥ ሂንቴንቱባ፥ ሎዓ ማላቲያ ኢታቱባ ፃፌዳዋዳንካ፥ ‹ፆሳይ፥ «ሃዌ ኣሳይ ታና ባሬ ቦላ ዶናን ቦንቼ። ሺን ኡንቱንቱ ዎዛናይ ታፔ ሃኩዋን ዴዔ፤ ኣሳይ ታው ሜላ ጎዪኔ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ኣሳይ ኦꬄዳ ኣዛዙዋ ፆሳ ሂጊያ ማላቲሲዴ ታማርሴ» ጌዳ› ያጊዴ ቲምቢቲያ ቱሙዋ ኦዴዳ።
7.
8. «ፆሳ ኣዛዙዋ ሂንቴ ኣጊዴ፥ ኣሳ ዎጋ ሚኒሲዴ ናጊታ» ያጌዳ።
9. ቃሲካ ዬሱሲ፥ «ሂንቴንቱ ሂንቴ ዎጋ ናጋናው ፆሳ ኣዛዙዋ ኣጊታ።
10. ኣዪሲ ጎፔ ሙሴ፥ ‹ኔ ኣባኔ ኔ ዳዮ ቦንቻ› ቃሲ፥ ‹ባሬ ኣባኔ ባሬ ኣቶ ቦሪያዌ ሃይቁዋን ሙሬቶ› ያጌዳ።
11. ሺን ኢቲ ኡራው ባሬ ኣዉዋ ዎይ ባሬ ኣቶ ማዲያባይ ዴዒሺን ኢ፥ ‹ሃዌ ቁርባኒያ፤ ሃዋ ጉሳይ ፆሳባ ጊያዋ› ጎፔ፥
12. ኢ ባሬ ኣዉዋ ዎይ ባሬ ኣቶ ዎዴፔ ማዳናዋ ኣይኔ ኮዪኪታ።
13. ሃ ሃኖታን ሂንቴ ሂንቴንቱ ዎጋ ናጋናው፥ ፆሳ ቃላ ኮሊዴ፥ ሄዋ ማላ ዳሮባ ኦꬂታ» ያጌዳ።