መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ ዓመት ውስጥ
ግንቦት 21


ሉቃስ 21:1-19
1. ዬሱሲ ꬎቁ ጊዴ ፄሊያ ዎዴ፥ ዱሬ ኣሳይ ጌሻ ጎሊያን ኢሞታ ሺሺያ ሚሻ ጊዶን ባሬንቶ ዴዒያዋፔ ኡንቱንቱ ዬጊያ ዎዴ ቤዔዳ።
2. ቃሲካ ኢቲ ሂዬሳ ኣምዔ ሚሺራታ ላዑ ሴምቤሪያ ሄዋን ዬጊያ ዎዴ ቤዒዴ፥
3. «ታ ሂንቴው ቱሙዋ ጋይ፥ ሃ ሂዬሳ ኣምዔ ሚሺራታ፥ ኦፔኔ ዳሩዋ ኢማዱ።
4. ሃ ኣሳይ ኡባይ ባሬንቶ ፓላሆዋፔ ኢሜዲኖ፤ ሺን ኢዛ ባሬ ሂዬሳቴꬃ ዎልቃን ባሬው ዴዒያዋ ኡባ ኢማዱ» ያጌዳ።
5. ኣ ካሊያዋንቱፔ ኢቱ ኢቱ፥ «ጌሻ ጎሊ ሎዖ ሹቻኒኔ ባላ ሺቁዋ ኢሞታን ሎዔዳዋ» ያጊ ሃሳዪያ ዎዴ ዬሱሲ፥
6. «ሃዌ ሂንቴንቱ ቤዒያዌ ኡባይ ኮሌቴናን፥ ሹቻይ ሹቻ ቦላን ኬሌቲዴ ኣቴና ዎዲ ያናዋ» ያጌዳ።
7. ኡንቱንቱካ፥ «ታማሪሲያዎ፥ ሲሚ ሃዌ ሃናናዌ ኣዉዴ? ቃሲካ ሃዌ ሃናናው ማላይ ኣዬ?» ያጊዲ ኦቼዲኖ።
8. ኢካ፥ «ኦኒኔ ባሌꬄናዳን ናጌቲቴ፤ ጮራ ኣሳይ፥ ‹ታኒ ኪሪስቶሳ› ያጊዴ ቃሲካ፥ ‹ዎዲ ማቴዳ› ያጊዴ ታ ሱንꬃን ያናዋንታ፤ ሂንቴንቱ ቃሲ ኡንቱንታ ካሎፒቴ።
9. ኦላ ዬዉዋኔ ኣሳ ማካላባ ሲሲያ ዎዴ ዳጋሞፒቴ፤ ሃዌ ኮይሮ ሃናናው ቤሲያዋ ጊዶ ዲራፔ ኣቲን ዉርሴꬃይ ቢራ» ያጌዳ።
10. ሄዋፔ ካሊዴ ኣሳው፥ «ኣሳይ ኣሳ ቦላ፥ ካዉቴꬃይካ ካዉቴꬃ ቦላ፥ ዴንዳናዋ፤
11. ዎልቃማ ቢታ ቃꬃይ ሃናናዋ፤ ኮሻይኔ ሃርጊ፥ ዱማ ዱማሳን ሜꬌታናዋ፤ ያሺያ ዬዉኔ ኡባካ ዎልቃማ ማላታይ ሳሉዋፔ ሃናናዋ።
12. «ሃዌ ኡባይ ሃናናፔ ካሲያን ቃሲ ኣሳይ ሂንቴንታ ኦይቃናዋንታ፥ ሜቶꬃናዋንታ፤ ሂኒ ኣዪሁዳቱዋ ዎሳ ጎሌ ኣሳው ኣꬂ ኢማናዋንታ፤ ቃሾ ጎሌካ ጌሊሳናዋንታ፤ ካታቱዋ ሲንꬃኒኔ ሞዲያዋንቱ ሲንꬃን ሺሻናዋንታ፤ ሃዌ ኡባይ ታ ሱንꬃ ጋሱዋን ሂንቴንታ ጋካናዋ።
13. ሃዌካ ማርካታናው ሂንቴው ሎዖ ቃዳ ጊዳናዋ።
14. ሃዋ ጊዲያ ዲራው፥ ኣይ ዛሩዋ ኢማኔ ጊዴ ኮይሮቲዴ ሂንቴንቱ ኡንዔቴና ማላ ሃዋ ዎዛና ኣꬂቴ።
15. ኤቄቲያዋንቱ ኡባይ፥ ኤቄታናዉኔ ላካናው ዳንዳዬና ቃላኔ ኣꬎ ጪንጫቴꬃ ታኒ ሂንቴንቶ ኢማና።
16. ሂንቴንታ ዬሌዳዋንቱኔ ሂንቴንቱ ኢሻቱ፥ ሂንቴንቱ ዳባቱኔ ሂንቴንቱ ላጌꬃቱካ ኣቴናን ሂንቴንታ ኣꬂ ኢማናዋንታ፤ ሂንቴንቱፔካ ኢቱዋ ኢቱዋ ዎꬋናዋንታ።
17. ታ ሱንꬃ ዲራው ኣሳ ኡባ ማታን ኢፄቴዳዋንታ ጊዳኒታ።
18. ዬዉዋን ቃሲ ሂንቴንቱ ሁጲያ ቢናናፔካ ኢቲናኔ ባዩኩ።
19. ሚኒ ኤቂዴ ሂንቴንቱ ሼምፑዋ ኣሺታ።